Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài chính tả nghe,viết chuỗi ngọc lam

2 339 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:49

Giỏo ỏn Ting Vit Chớnh t: Nghe vit : CHUI NGC LAM I- MC TIấU Nghe vit chớnh t, trỡnh by ỳng mt on bi Chui ngc lam Lm ỳng cỏc BT phõn bit nhng ting cú õm u hoc d ln : tr/ch ; - Lm c BT3 II- DNG DY HC - Bỳt d v giy kh to k bng ni dung BT2 ; t in III-CC HOT NG DY HC Hot ng dy Hot ng hc A- BI C -2 HS vit cỏc t ch khỏc - Gi HS lờn bng, yờu cu : vit cỏc t ch õm u s/x , HS khỏc vit nháp khỏc õm u s/x - Nhn xột bi bn - Nhn xột, ghi im B- BI MI 1- Gii thiu bi : - Gv nờu mc ớch, yờu cu ca tit hc - Nghe 2- Hng dn nghe , vit a) Trao i v ND on - Gi HS c on cn vit - HS c, HS khỏc theo dừi SGK + Nờu ni dung on i thoi ? - Chỳ Pi-e bit Gioan ly ht tin dnh dm t ln t mua tng ch chui ngc -c thm on vn, tỡm cỏch trỡnh by -HS Vit vo nháp - Chỳ ý cỏch vit cõu i thoi, cỏc cõu hi, - HS lờn bng vit TaiLieu.VN Page cõu cm, cỏc t ng d vit sai : trm ngõm, lỳi hỳi, rng r b) Hng dn vit t khú - HS nghe- vit vo v.ỷ c) GV c cho HS vit chớnh t - Thc hin theo nhúm ụi d) St li v dũ bi 3-Hng dn lm BT chớnh t Bi : Gv chn BT2a -Yờu cu mi nhúm tỡm nhng t ng cha c - Hs trao i nhanh nhúm cp ting bng nho.ỷ -Dỏn t phiu kh to lờn bng - nhúm hs thi tip sc mi em vit t - Chữa - C lp v gv nhn xột, b sung Bi : c yờu cu - HS c, lp c thm - Gv nhc hs ghi nh iu kin BT nờu - C lp c thm on Nh mụi trng 18 tui -Vi BT3a, gv hng dn hs nờu nhn xột, nờu - Các nhóm trình bày Ưu tiên kt qu Cỏc nhúm thi tỡm t lỏy, trỡnh by kt học sinh nhóm B qu - C lp v gv nhn xột Gv ghi im -Hs lm vic cỏ nhõn 4-Cng c , dn dũ - Nhn xột tit hc, biu dng nhng hs tt - Nghe -Dn hs ghi nh nhng t ng ó luyn - HS lp V nh tỡm thờm t ng bt u bng tr/ch hoc cú ao/au TaiLieu.VN Page ... nhóm đôi d) Sốt lỗi dò 3-Hướng dẫn làm BT tả Bài tập : Gv chọn BT2a -Yêu cầu nhóm tìm từ ngữ chứa - Hs trao đổi nhanh nhóm cặp tiếng bảng nho.û -Dán tờ phiếu khổ to lên bảng - nhóm hs thi tiếp... phiếu khổ to lên bảng - nhóm hs thi tiếp sức em viết từ - Ch÷a bµi - Cả lớp gv nhận xét, bổ sung Bài tập : Đọc yêu cầu - HS đọc, lớp đọc thầm - Gv nhắc hs ghi nhớ điều kiện BT nêu - Cả lớp đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài chính tả nghe,viết chuỗi ngọc lam , Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài chính tả nghe,viết chuỗi ngọc lam , Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài chính tả nghe,viết chuỗi ngọc lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn