Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên

3 308 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:40

... ghi vào phiếu + Đặt câu miệng với từ mà nhóm tìm - Trình bày TaiLieu.VN - Dán phiếu, đại diện trình Page - Cả lớp gv nhận xét , kết luận nhóm thắng bày kết Sau HS nhóm thực tốt yêu cầu : tìm từ. .. nhóm nối tiếp đặt đặt câu câu với từ tìm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu làm việc theo nhóm - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Tổ chức thi tiếp nối tìm từ thành viên -Nhóm... xét tiết học, biểu dương HS tốt - Nghe - Dặn HS viết thêm vào từ ngữ tìm đựơc BT3,4 ; thực hành nói, viết từ ngữ - Chuẩn bị : Luyện tập từ nhiều nghĩa TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn