Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần

4 373 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:46

... Trạch (ạch), huyện (uyên), Cẩm (âm), Bình (inh) Bài tập - Gọi HS đọc to yêu cầu - Một HS đọc yêu cầu bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm GV dán ba tờ phiếu - HS làm vào Ba HS làm vào lên... Gọi HS nhận xét, chữa bạn bảng - HS nhận xét, chữa (nếu sai) bảng (nếu sai) chốt lại lời giải Tiếng Vần âm đệm trạng âm âm cuối a ng nguyên u yê n Nguyễn u yê n iê n Hiền khoa o a thi i làng a... tên vào dòng, sau chấm xuống dòng, chữ đầu nhớ viết hoa, viết lùi vào ô li; viết hoa tên riêng có bài, - GV đọc câu phận ngắn - HS lắng nghe viết câu cho HS viết Mỗi câu phận câu đọc không lượt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn