quy tắc ứng xử trong trường mầm non

8 3,069 14
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2015, 07:03

... nhân viên nhà trường Có trách nhiệm thực quy định quy tắc Có trách nhiệm vận động đồng nghiệp thực quy định quy tắc này; phát cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vi phạm quy tắc phải kịp thời... &ĐT TX SA ĐÉC TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Số: /BC-MNHD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thị xã sa Đéc, ngày 01 tháng 05 năm 2011 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON ( Ban hành... kèm theo Quy t định số /QĐ-MNHD ngày tháng năm 2010 Chương I Những quy định chung Điều 1: Căn để đề quy tắc đạo đức ứng xử nhà giáo : 1) Quy định đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quy t định
- Xem thêm -

Xem thêm: quy tắc ứng xử trong trường mầm non, quy tắc ứng xử trong trường mầm non, quy tắc ứng xử trong trường mầm non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn