Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y dược Tp. HCM

128 287 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 20:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH == ĐẶNG THÀNH TÂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN – THÁNG 9/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH == ĐẶNG THÀNH TÂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đình Phương NGHỆ AN – THÁNG 9/2013 LỜI CÁM ƠN Hai năm học trôi qua từ ngày đầu diện kiến thầy cô trường Đại học Vinh ngày chắp bút hoàn thành luận văn thạc sỹ, điều kiện vừa làm vừa học, phải nỗ lực nhiều Nhưng chắn hoàn thành tốt việc học tận tình giúp đỡ nhiều người Đầu tiên với tình cảm trân trọng mình, xin bày tỏ lòng biết ơn sắc đến quý thầy cô giáo-những nhà khoa học trường Đại học Vinh ân cần dạy dỗ, giúp đỡ, chia tạo điều kiện để tham gia học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ Đặc biệt xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy, PGS.TS Ngô Đình Phương người hướng dẫn, giúp đỡ nhiều để hoàn thành luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục Xin chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu Đại học Y Dược, Ban Chủ nhiệm Khoa Y tạo điều kiện cho có hội đạt nguyện vọng Xin cám ơn thật nhiều đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp Ban Quản lý Đào tạo phòng ban khác động viên giúp đỡ nhiều suốt trình học tập công tác Đề tài luận văn mẽ nên cố gắng nhiều tìm tòi nghiên cứu chắn hoàn chỉnh trọn vẹn, xin trân trọng tiếp nhận ý kiến đóng góp từ quý thầy cô, anh chị đồng nghiệp đọc giả để luận văn hoàn thiện Chân thành cám ơn TP.HCM, tháng năm 2913 Tác giả Đặng Thành Tân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT KÝ HIỆU VIẾT TẮT DIỄN GIẢI CBQL Cán quản lý CTCTSV Công tác trị sinh viên HSSV Học sinh, sinh viên KQRL Kết rèn luyện NCKH Nghiên cứu khoa học QLSV Quản lý sinh viên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .3 Khách thể đối tượng nghiên cưú Giả thuyết khoa học .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .6 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Rèn luyện kết rèn luyện 1.2.2 Đánh giá đánh giá kết rèn luyện sinh viên .9 1.2.2.1 Đánh giá 1.2.2.2 Đánh giá kết rèn luyện sinh viên 10 1.2.3 Quản lý quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 11 1.2.3.1 Quản lý 11 1.2.3.2 Quản lý giáo dục .12 1.2.3.3 Quản lý nhà trường 12 1.2.3.4 Sinh viên 12 1.2.3.5 Quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 13 1.2.4 Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 13 1.2.4.1 Biện pháp 13 1.2.4.2 Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên13 1.3 Một số vấn đề đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên .13 1.3.1 Mục đích đánh giá 13 1.3.2 Nội dung đánh giá 14 1.3.3 Phương pháp, hình thức đánh giá 15 1.3.4 Các tiêu chí đánh giá 18 1.3.5 Các nguyên tắc đảm bảo tính khách quan, minh bạch xác việc đánh giá 18 1.4 Một số vấn đề quản lý đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 18 1.4.1 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 18 1.4.2 Nội dung, phương pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 19 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 19 Chương 2: Cơ sở thực tiễn quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM 22 2.1 Giới thiệu Đại học Y Dược TP.HCM .22 2.1.1 Sự hình thành phát triển 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 22 2.1.2.1 Các đơn vị trung tâm trực thuộc trường 23 2.1.2.2 Về nhân 25 2.1.3 Về đào tạo 25 2.1.3.1 Các chương trình đào tạo đại học .26 2.1.3.2 Các chương trình đào tạo sau đại học .26 2.1.3.3 Các chương trình đào tạo trung học hai năm 27 2.1.4 Về nghiên cứu khoa học 28 2.1.5 Về phục vụ cộng đồng 28 2.2 Thực trạng công tác quản lý sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM 29 2.2.1 Tổ chức máy quản lý sinh viên 29 2.2.2 Nội dung công tác quản lý sinh viên .31 2.2.2.1 Quản lý hoạt động học tập rèn luyện sinh viên .31 2.2.2.2 Thực chế độ sách cho sinh viên 32 2.2.2.3 Công tác quản lý sinh viên nội trú 32 2.2.2.4 Công tác quản lý sinh viên ngoại trú 33 2.2.2.5 Thực công tác an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội 34 2.2.2.6 Công tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên34 2.3 Thực trạng công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM 35 2.3.1 Thực trạng áp dụng văn pháp quy trường công tác quản lý HSSV 35 2.3.2 Cơ cấu tổ chức phận liên quan đến đến công tác đánh giá học sinh, sinh viên 37 2.3.3 Thực trạng nhiệm vụ rèn luyện tự đánh giá sinh viên trường .40 2.3.3.1 Nhận thức sinh viên nhiệm vụ tự rèn luyện thân 40 2.3.3.2 Thái độ sinh viên thực hoạt động tự đánh giá kết rèn luyện 43 2.3.4 Thực trạng thực công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 43 2.3.4.1 Thái độ sinh viên công tác tổ chức đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên trường 43 2.3.4.2 Thực trạng xây dựng quy trình đánh giá 46 2.3.4.3 Thực trạng nội dung đánh giá 48 2.3.4.4 Thực trạng hình thức đánh giá .50 2.3.4.5 Thực trạng phương pháp đánh giá 52 2.3.5 Thực trạng kết rèn luyện sinh viên trường 52 2.4 Thực trạng quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM 56 2.4.1 Thực trạng thực chức quản lý 56 2.4.1.1 Thực trạng việc lập kế hoạch quản lý 57 2.4.1.2 Thực trạng tổ chức thực quản lý 58 2.4.1.3 Thực trạng đạo thực quản lý 60 2.4.1.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá công tác quản lý 61 2.4.2 Đánh giá chung thực trạng quản lý 62 2.4.2.1 Những thành đạt 64 2.4.2.2 Những mặt hạn chế 65 2.4.2.3 Nguyên nhân .65 Chương 3: Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM 68 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .68 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 68 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 68 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 68 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 69 3.2 Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM 69 3.2.1 Hoàn thiện quy trình đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên 69 3.2.2 Tăng cường công tác thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động sinh viên 71 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ đồng phận liên quan đến công tác theo dõi, đánh giá sinh viên thông qua hoạt động 73 3.2.4 Đẩy mạnh giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.75 3.2.5 Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để sinh viên phát huy tính tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm hoạt động rèn luyện thân 78 3.2.6 Thực tốt công tác thi đua khen thưởng cho sinh viên cá nhân, tập thể làm tốt công tác đánh giá KQRL cho sinh viên 81 3.3 Mối quan hệ biện pháp 83 3.4 Khảo sát cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất .85 3.4.1 Khảo sát cần thiết biện pháp 85 3.4.2 Khảo sát tính khả thi biện pháp 87 Kết luận kiến nghị 91 10  Thiếu quy định pháp lý cụ thể  Quy trình thực chưa chặt chẽ  Làm chưa tốt công tác đánh giá khen thưởng kịp thời  Xử lý kỷ luật chưa nghiêm Câu 13: Xin đồng chí cho biết quan điểm tính cần thiết biện pháp quản lý công tác đánh giá KQRL cho sinh viên trường ? (Đánh dấu X vào dòng cột tương ứng với ý kiến đồng chí) Stt Các biện pháp Rất cần thiết Hoàn thiện quy trình quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Tăng cường công tác thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động sinh viên Mức độ cần thiết Không Cần Ít cần cần thiết thiết thiết Lưỡng lự 11 Phối hợp chặt chẽ đồng phận liên quan đến việc theo dõi, đánh giá sinh viên thông qua hoạt động Đẩy mạnh giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để sinh viên phát huy tính tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm hoạt động rèn luyện thân Thực tốt công tác thi đua khen thưởng cho sinh viên cá nhân, tập thể làm tốt công tác đánh giá kết quản rèn luyện cho sinh viên Câu 14: Xin đồng chí cho biết quan điểm tính khả thi biện pháp quản lý công tác đánh giá KQRL cho sinh viên trường ? (Đánh dấu X vào dòng cột tương ứng với ý kiến đồng chí) Stt Các biện pháp Rất khả Mức độ khả thi Khả Ít khả Không Lưỡng 12 thi Hoàn thiện qui trình quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Tăng cường công tác thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động sinh viên Phối hợp chặt chẽ đồng phận liên quan đến việc theo dõi, đánh giá sinh viên thông qua hoạt động Đẩy mạnh giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để sinh viên phát huy tính tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm hoạt động rèn luyện thân Thực tốt công tác thi đua khen thưởng cho sinh viên cá nhân, thi thi khả thi lự 13 tập thể làm tốt công tác đánh giá kết quản rèn luyện cho sinh viên Xin chân thành cám ơn quý thầy/cô quý đồng nghiệp tận tình giúp đỡ 14 PHỤ LỤC (Các quy định liên quan đến HSSV) Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp hệ quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐBGDĐT ngày 13 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) quy định quyền nghĩa vụ học sinh, sinh viên sau: 1.1 Điều 4: Quyền HSSV Được nhận vào học ngành nghề đăng ký dự tuyển đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo nhà trường Được nhà trường tôn trọng đối xử bình đẳng; cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân việc học tập, rèn luyện theo quy định nhà trường; nhà trường phổ biến nội quy, quy chế học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, chế độ sách Nhà nước có liên quan đến HSSV Được tạo điều kiện học tập rèn luyện, bao gồm: a) Được sử dụng thư viện, trang thiết bị phương tiện phục vụ hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; b) Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, thi Olympic môn học, thi sáng tạo tài trẻ; c) Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hành Nhà nước; d) Được đăng ký dự tuyển học nước ngoài, học chuyển tiếp trình độ đào tạo cao theo quy định hành Bộ Giáo dục Đào tạo; đ) Được tạo điều kiện hoạt động tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tham gia tổ chức tự quản HSSV, hoạt động xã hội có liên quan nhà trường theo quy định pháp luật; hoạt động 15 văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo nhà trường; e) Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định quy chế đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo; nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định Được hưởng chế độ, sách ưu tiên theo quy định Nhà nước; xét nhận học bổng tổ chức, cá nhân nước tài trợ; miễn giảm phí sử dụng dịch vụ công cộng giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hoá theo quy định Nhà nước Được trực tiếp thông qua đại diện hợp pháp kiến nghị với nhà trường giải pháp góp phần xây dựng nhà trường; đề đạt nguyện vọng khiếu nại lên Hiệu trưởng giải vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích đáng HSSV Được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định trường Việc ưu tiên xếp vào ký túc xá theo quy định Quy chế công tác HSSV nội trú Bộ Giáo dục Đào tạo HSSV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhà trường cấp tốt nghiệp, bảng điểm học tập rèn luyện, hồ sơ HSSV, giấy tờ có liên quan khác giải thủ tục hành Được hưởng sách ưu tiên Nhà nước tuyển dụng vào quan Nhà nước tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt hưởng sách ưu tiên khác theo quy định tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 16 1.2 Điều 5: Nghĩa vụ HSSV Chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy chế, nội quy, điều lệ nhà trường Tôn trọng nhà giáo, cán nhân viên nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn trình học tập rèn luyện; thực tốt nếp sống văn minh Giữ gìn bảo vệ tài sản nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường Thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo tự rèn luyện đạo đức, lối sống Thực đầy đủ quy định việc khám sức khoẻ nhập học khám sức khoẻ định kỳ thời gian học tập theo quy định nhà trường Đóng học phí thời hạn theo quy định Tham gia lao động hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lực sức khoẻ theo yêu cầu nhà trường Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo điều động Nhà nước hưởng học bổng, chi phí đào tạo Nhà nước cấp nước tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận học tập, thi cử hoạt động khác HSSV, cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng nhà trường quan có thẩm quyền phát hành vi tiêu cực, gian lận học tập, thi cử hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác HSSV, cán bộ, giáo viên trường 17 10 Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm tệ nạn xã hội khác 1.3 Điều 6: Các hành vi HSSV không làm Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường HSSV khác Gian lận học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; chép, nhờ làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức tham gia tổ chức thi hộ hành vi gian lận khác Hút thuốc, uống rượu, bia học; say rượu, bia đến lớp Gây rối an ninh, trật tự trường nơi công cộng Tham gia đua xe cổ vũ đua xe trái phép Đánh bạc hình thức Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, chất ma tuý, loại hoá chất cấm sử dụng, tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy tài liệu cấm khác theo quy định Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo nhà trường hành vi vi phạm đạo đức khác Thành lập, tham gia hoạt động mang tính chất trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường chưa Hiệu trưởng cho phép Phiếu đánh giá kết rèn luyện dành cho HSSV Đại học Y Dược TP.HCM NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Qui định ĐIỂM HS-SV tự đánh Lớp Khoa giá GHI CHÚ 18 ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP 1.1 Tinh thần học tập - Đi học đầy đủ, giờ, nghiêm túc học - Không bị thi lại (tính tới thời điểm xét) - Tham gia hoạt động thảo luận, học thuật (Tham gia câu lạc học tập, buổi nhịp cầu kinh nghiệm,ngoại ngữ khoa, lớp,… - Có tinh thần đóng góp cho phong trào học tập lớp 1.2 Tham gia NCKH, tham gia dự thi HS – SV giỏi cấp - Tham gia kỳ thi kiến thức Khoa, Trường - Tham gia NCKH cấp sở (Trực tiếp, tham gia thầy cô công tác NCKH) - Tham gia NCKH cấp Thành Phố - Bộ Quốc tế - Được vào đội tuyển Olympic môn cấp Trường - Được vào đội tuyển Olympic môn cấp Thành – Bộ - Quốc tế Thang điểm tối đa: 30 điểm Tối đa 10 điểm 2 Tối đa điểm 4 5 Tối đa 15 điểm 1.3 Vượt khó học tập - Học lực Trung bình - Học lực Trung bình - Học lực Khá - Học lực Giỏi - Học lực Xuất sắc trung bình - Trung bình, trung bình lên - Khá lên giỏi - Giỏi lên xuất sắc - Có cố gắng vượt khó học tập tập thể lớp công nhận ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUI, QUI CHẾ TRONG NHÀ TRƯỜNG Chỉ tính điểm cao 11 12 13 14 15 12 13 14 15 11 Thang điểm tối đa: 25 điểm Dành cho sinh viên năm thứ học kỳ sinh Dành cho sinh viên từ học kỳ 19 2.1 Thực nội quy, quy định Trường - Không vi phạm nội quy lớp, Khoa, Trường, Thư Viện, KTX… - Không vi phạm qui chế thi, kiểm tra - Chấp hành đầy đủ qui chế nội, ngoại trú nhà trường - Thực tốt qui chế đóng học phí 2.2 Qui định nếp sống văn minh học đường - Trang Phục chỉnh tề; Đeo bảng tên vào trường - Không nói tục, chửi thề, không gây trật tự lớp học, không hút thuốc lá, uống rượu bia, đánh bạc khuôn viên nhà trường - Giữ gìn vệ sinh chung lớp học khuôn viên nhà trường - Tôn trọng, lễ phép với cán bộ, giáo viên - Vận động , tổ chức HS – SV tham gia hoạt động tuyên truyền qui định nếp sống văn minh học đường ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 3.1 Tham gia hoạt động trị xã hội - Tham gia học tập nghiêm túc, có chất lượng “ tuần sinh hoạt công dân sinh viên” buổi học tập trị, thời sự, qui chế Trường Khoa - Tham gia sinh hoạt tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo… - Được kết nạp Đảng đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn viên ưu tú, Hội viên ưu tú Tối đa 15 điểm Tối đa 10 điểm 2 2 Thang điểm tối đa: 20 điểm Tối đa 10 điểm 20 3.2 Tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – Thể thao - Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ cấp Khoa, cấp Trường (Là thành viên Ban Tổ chức) - Tham gia , hoạt động văn hóa văn nghệ cấp Khối lớp, Khoa, cấp Trường - Tham gia hoạt động địa phương nơi cư trú, khu lưu trú địa phương tham gia hoạt động phong trào - Được khen thưởng cấp có thành tích hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cấp Khoa, Trường, Tỉnh, Thành Phố, Toàn quốc (giấy khen, chứng nhận đơn vị) ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG 4.1 Phẩm chất công dân - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước điạ phương nơi cư trú, học tập - Tham gia giữ gìn trật tự trị an Trường học, KTX, tham gia hoạt động địa phương nơi cư trú tổ chức ( trực Trường, tham gia đội giữ gìn an ninh trật tự trường, KTX, khu Phố trường trú đóng) - Không vi phạm công tác giữ gìn an ninh trật tự, luật lê giao thông 4.2 Quan hệ cộng đồng - Có lối sống lành mạnh, có mối quan hệ tốt với bạn bè lớp, trường cộng đồng - Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ tiến học tập, sống, gắn bó với tập thể - Tham gia đội, nhóm sinh hoạt hướng đến lợi ích cộng đồng (Mùa hè xanh, tiếp sức Mùa thi, Các hoạt động từ thiện…) Tối đa 10 điểm 10 10 Thang điểm tối đa: 15 điểm Tối đa Điểm Tối đa Điểm 3 Chỉ tính điểm cao 21 ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH LỚP, ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG 5.1 Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Trường, chi ủy hoàn thành nhiệm vụ giao 5.2 Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Khoa hoàn thành nhiệm vụ giao 5.3 Là cán lớp (lớp trưởng, lớp phó), cán Đoàn – Hội lớp, BCN câu lạc đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ giao 5.4 Là cán tổ (tổ trưởng, tổ phó) hoàn thành nhiệm vụ giao 5.5 Đạt danh hiệu sinh viên tốt Thang điểm tối đa: 10 điểm 10 8 Chỉ tính điểm cao 22 PHỤ LỤC (Các ngành đào tạo Đại học Y Dược TP.HCM) Các chương trình đào tạo đại học: - Bác sĩ đa khoa - năm - Bác sĩ Y học cổ truyền - năm - Bác sĩ Răng Hàm Mặt - năm - Dược sĩ - năm - Dược sĩ Y học cổ truyền - năm - Cử nhân Điều dưỡng - năm - Cử nhân Kỹ thuật Y học - năm - Cử Nhân Y tế công cộng - năm - Cử nhân Phục hình - năm - Bác sĩ YHCT hệ liên thông đại học tập trung - năm - Dược sĩ hệ liên thông đại học tập trung - năm - Cử nhân Điều dưỡng chức - năm - Cử nhân Kỹ thuật y học chức - năm - Các chương trình cử nhân khác Các chương trình đào tạo sau đại học - Bác sĩ nội trú - năm 23 - Bác sĩ chuyên khoa I - năm - Bác sĩ chuyên khoa II - năm - Dược sĩ chuyên khoa I - năm - Dược sĩ chuyên khoa II - năm - Thạc sĩ Y học - năm - Thạc sĩ Dược học - năm - Tiến sĩ Y học - năm - Tiến sĩ Dược học - năm Các chương trình đào tạo trung học hai năm: - Y sĩ Y học cổ truyền - Điều dưỡng - Hộ sinh - Xét nghiệm - Kỹ thuật hình ảnh - Gây mê hồi sức - Vật lý trị liệu - Kỹ thuật phục hình - Điều dưỡng Nha khoa 24 - Điều dưỡng chuyên ngành YHCT - Kỹ thuật viên Y tế công cộng - Dược sĩ trung cấp - Dược sĩ trung cấp chuyên ngành YHCT [...]... nghiên cứu: Quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM 4 Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất và thực hiện được một số biện pháp mang tính khoa học, khả thi thì có thể nâng cao chất lượng công tác quản lý đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM 4 5 Nhiệm... Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên - Nghiên cứu thực trạng quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM - Đề xuất và thăm dò tính cần thiết và khả thi của một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM 6 Phương pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu... quản lý để giải quyết những vấn đề cụ thể của hệ thống quản lý làm cho hệ thống vận hành, phát triển đạt mục tiêu mà chủ thể đề ra và phù hợp với qui luật khách quan 1.2.4.2 Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên là việc người quản lý sử dụng các chức năng quản lý, các công cụ quản lý, các phương pháp quản. .. trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ng y 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 13 1.2.3.5 Quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên là việc thực hiện các chức năng quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên : Lập kế hoạch quản lý, tổ chức thực... lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên tại Đại học Y Dược TP .HCM Chương 3: Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Xã hội loài người từ lúc loài người thông minh xuất hiện đến nay đã trải qua biết bao... là những lý do thúc đ y tôi tiến hành đề tài nghiên cứu cho luận văn khoa học của mình là: “ Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh” 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM 3 Khách... đồng đánh giá cấp lớp, cấp khoa và cấp trường Đối tượng được đánh giá có quyền khiếu nại nếu kết quả đánh giá chưa thõa mãn Như v y quy trình đánh giá đã đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ và chính xác 1.4 Một số vấn đề quản lý đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên 1.4.1 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Công tác đánh giá KQRL cho sinh viên. .. Nội dung, phương pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Quản lý công tác đánh giá KQRL cho sinh viên là sự vận hành nhịp nhàng của cả một hệ thông quản lý Vì v y, nội dung và phương pháp quản lý công tác n y cũng phải đồng bộ với nội dung và phương pháp quản lý HSSV nói chung Để thực hiện tốt nội dung quản lý n y, công việc lập kế hoạch cụ thể, phân công chi tiết cho từng bộ phận... kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo cho các hoạt động đánh giá sinh viên diễn ra một cách chính xác, công bằng, công khai và dân chủ 1.2.4 Biện pháp và biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên 1.2.4.1 Biện pháp Biện pháp là cách làm, cách giải quyết một vấn đề [32] Trong quản lý, biện pháp quản lý là tổ hợp các cách thức tiến hành của chủ thể quản lý nhằm tác động... Quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM được thể hiện qua nghiên cứu cơ sở thực tiễn (chương 2 của luận văn) sẽ là những y u tố quyết định giúp tác giả đưa ra những đề xuất về các biện 21 pháp quản lý mang tính cần thiết và khả thi đối với công tác đánh giá KQRL cho sinh viên của trường 22 Chương 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN ... 1.2.4.2 Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Biện pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên việc người quản lý sử dụng chức quản lý, công cụ quản lý, phương... cứu: Quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM Giả thuyết khoa học. .. giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM Chương 3: Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y dược Tp. HCM, Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y dược Tp. HCM, Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y dược Tp. HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn