Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội

72 629 2
c'est la vie

c'est la vie Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,890 tài liệu

  • Loading...
1/72 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 09:58

Việt Nam là một nƣớc có nền kinh tế đang phát triển và có sự đổi mới về mọi mặt, trong đó ngành chăn nuôi cũng không phải là một ngoại lệ. MỤC LỤC Phần I: Mở đầu 1. Đặt vấn đề 2. Mục đích Phần II. Tổng quan tài liệu 1. Một số lý luận về ni dƣỡng, chăm sóc đàn chó, mèo 1.1. Nguồn gốc lồi chó, mèo 1.2. Một số giống chó hiện ni ở Việt Nam 1.3. Một số giống mèo hiện ni ở Việt Nam 1.4. Thức ăn trong chăn ni chó, mèo 1.5. Phƣơng thức chăn ni chó, mèo 2. Cơng tác phòng bệnh cho chó, mèo 2.1. Tiêm phòng cho chó 2.2. Tiêm phòng cho mèo 3. Chỉ tiêu sinh lý của chó, mèo 3.1. Thân nhiệt 3.2. Tần số hơ hấp 3.3. Tần số tim mạch 4. Bệnh thƣờng gặp ở chó, mèo 4.1. Bệnh Carre 4.2. Hội chứng tiêu chảy ở chó 4.3. Bệnh viêm phổi 4.4. Bệnh do xoắn trùng 4.5. Bệnh dại 4.6. Bệnh giun đũa 4.7. Bệnh sán dây Phần III. Đối tƣợng, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 1. Đối tƣợng nghiên cứu THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2. Nội dung nghiên cứu 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phần IV. Kết quả và thảo luận 1. Điều tra cơ bản 1.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của quận Hồng Mai * Vị trí địa lý * Điều kiện kinh tế – xã hội 1.2. Tình hình phát triển chăn ni chó, mèo tại quận Hồng Mai 1.2.1. Tình hình chăn ni 1.2.2. Cơng tác phòng, chống dịch bệnh * Cơng tác vệ sinh thú y * Cơng tác tiêm phòng 2. Điều tra, tìm hiểu thực trạng tình hình chăn ni ở quận Hồng Mai 2.1. Số lƣợng đàn chó mèo tại tháng 4/2007 2.2. Giống chó mèo đƣợc ni ở quận Hồng Mai * Giống chó * Giống mèo 2.3. Thức ăn chăn ni chó, mèo + Thức ăn cho chó của hãng Pedigree + Thức ăn cho mèo của hãng Wiskas 2.4. Phƣơng thức chăn ni chó, mèo 2.5. Cơng tác tiêm phòng 3. Kết quả khám và điều trị bệnh của chó, mèo 3.1. Kết quả khám và điều trị bệnh cho chó 3.2. Kết quả khám và điều trị bệnh cho mèo Phần V. Kết luận 1.1. Tình hình chăn ni 1.2. Cơng tác vệ sinh thú y 1.3. Tình hình dịch bệnh 1. 4. Cơng tác điều trị THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2. Đề nghị Tài liệu tham khảo THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PHẦN I MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam là một nƣớc có nền kinh tế đang phát triển và có sự đổi mới về mọi mặt, trong đó ngành chăn ni cũng khơng phải là một ngoại lệ. Cùng với sự phát triển chung của ngành chăn ni, chăn ni chó, mèo đã ngày càng đƣợc quan tâm và phát triển. Từ buổi sơ khai chó, mèo đã trở thành ngƣời bạn đồng hành với con ngƣời, ngƣời ta ni chúng với nhiều mục đích khác nhau: làm cảnh, giữ nhà, trơng nom gia súc, đi săn, phục vụ an ninh quốc phòng. Đặc biệt, ở các nƣớc Âu Mỹ, ngƣời già thƣờng sống độc thân, khơng ở chung với con cái, chó mèo ni trong nhà là con vật hết sức gần gũi đối với họ. Các thành phố lớn ỏ Việt Nam nhƣ Hà Nội và Hồ Chí Minh là nơi có nhiều hộ gia đình khá giả có khuynh hƣớng chọn ni các giống chó q, nhập ngoại nhân giống và kinh doanh. Chó, mèo là lồi ăn thịt, đặc biệt là các giống ngoại nhập đòi hỏi một chế độ ni dƣỡng, chăm sóc và phòng bệnh đặc biệt nhằm thích nghi với điều kiện ở Việt Nam, nhƣng trong thực tế với điều kiện ni dƣỡng, chăm sóc còn nhiều hạn chế làm phát sinh nhiều dịch bệnh, gây nhiều thiệt hại, tổn thất lớn cho ngƣời ni và cả ngƣời u thích chúng. Hiện nay trên thế giới hệ thống bệnh viện chó, mèo rất phát triển. Ở nƣớc ta, tại một số thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh, các bệnh viện, phòng mạch chữa bệnh cho chó mèo đƣợc lập lên ngày càng nhiều. Song hoạt động cụ thể của các phòng mạch còn chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến. Hồng Mai là một quận mới ở Hà Nội, ngƣời dân có tập qn chăn ni và dịch bệnh của chó khác nhau, từ đó xuất hiện nhiều bệnh của chó mèo. Xuất phát từ thực tế trên chúng tơi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Điều tra tình hình chăn ni và dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hồng Mai - Hà Nội”. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2. MỤC ĐÍCH - Điều tra tình hình chăn ni chó, mèo và tình hình dịch bệnh ở một số phƣờng trên địa bàn quận Hồng Mai. - Điều tra cơng tác vệ sinh phòng bệnh và một số bệnh thƣờng gặp ở đàn chó, mèo trên địa bàn quận Hồng Mai - thành phố Hà Nội. - Đƣa ra một số biện pháp phòng và điều trị để khuyến cáo cho ngƣời chăn ni chó, mèo. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ NI DƯỠNG, CHĂM SĨC CHĨ, MÈO. 1.1. Nguồn gốc lồi chó, mèo. Bằng những thành tựu khoa học tự nhiên và xã hội, căn cứ vào những tài liệu về khảo cổ lịch sử, thơng qua việc so sánh về hình thái cơ cấu, cấu tạo của bộ xƣơng, bộ não và các khí quan trong cơ thể lồi chó các nhà sinh học trên thế giới đều cho rằng: Tổ tiên của giống chó ngày nay là chó sói. Theo các nhà khoa học thì chó nhà đƣợc sinh ra từ sự tạp giao giữa chó sói, cáo và đƣợc con ngƣời ni dƣỡng thuần hố, chọn lọc để trở thành chó nhà thuần chủng. Nhiều nhà sinh học cho rằng: Chó nhà đƣợc con ngƣời thuần dƣỡng từ 30 - 40 nghìn năm trƣớc đây vào giữa thời kỳ đồ đá. Trải qua nhiều thế hệ, với sự tác động tích cực của con ngƣời trong việc thuần dƣỡng, lai tạo, chọn lọc cho tới nay con ngƣời đã tạo ra trên 500 giống chó khác nhau, phân bố khắp thế giới. (Hồ Đình Chúc, Phạm Sỹ Lăng, Phạm Anh Tuấn (1989). Kỹ thuật ni dạy và phòng bệnh cho chó cảnh và chó nghiệp vụ. NXB Nơng nghiệp.) 1.2. Một số giống chó hiện đang đƣợc ni ở Việt Nam. Hiện nay trên thế giới có nhiều giống chó, đa dạng về tính năng, chiều cao, kích thƣớc, bộ lơng, sắc lơng. Trong những năm gần đây nhiều giống chó ngoại, chó q đã đƣợc nhập vào Việt Nam để nhân giống, kinh doanh. Việc tham khảo đặc điểm của một số giống chó trƣớc khi mua là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó việc nắm đƣợc những kiến thức cơ bản trong việc ni dƣỡng, chăm sóc giúp kéo dài đời sống của chó. Giống chó đang đƣợc ni tại quận Hồng Mai - Hà Nội có đặc điểm sau: - Japenese Chin (Chó Nhật) Là giống chó có nguồn gốc từ Nhật Bản. Bộ lơng có màu trắng đốm đen, đốm đỏ. Có mõm ngắn, lơng dài. Khi đến tuổi trƣởng thành chó có trọng lƣợng trung bình từ 2 – 4 kg và có chiều cao trung bình 23 cm. Japanese Chin là giống chó cảnh đựơc u q nhất ở Nhật Bản. Vào ba ngàn năm trƣớc, khi tổ tiên của chúng đến từ Trung Quốc (hoặc Hàn Quốc), các THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN nhà q tộc đã cho ăn gạo và saki nhằm giữ cho chó đủ nhỏ để đựng trong những lồng chim bằng vàng. Japanese Chin thích đƣợc tham gia các hoạt động cùng với gia đình chủ, từ những bữa ăn trong những chuyến đi nghỉ hè và có thể hờn dỗi chút ít nếu bị bỏ rơi. Cũng giống nhƣ những giống chó khác, Japanese Chin cũng cần sự chăm sóc dịu dàng, quan tâm. Những cử chỉ dịu dàng mà chúng nhận đƣợc từ chủ nhân sẽ tránh đƣợc những thói xấu mang tính bản năng của chúng. Cần chải lơng hàng ngày để kiểm tra lơng rụng và giữ cho chó có bộ lơng rực rỡ. - Giống Berger Đức (German sheperd) Là giống chó có nguồn gốc từ Đức, trƣớc kia đƣợc ni vào việc chăn cừu. Berger có sức khỏe tốt, thơng minh, hình dáng “tao nhã”, có đơi tai và chiếc đầu rất linh hoạt, lanh lợi. Bốn chân chắc khỏe nhanh nhẹn. Hiện nay giống chó này đƣợc phân bố ở rất nhiều nơi, nhƣng nhiều nhất là ở Châu Âu. Tùy theo q trình thích nghi với từng mơi trƣờng thuần hóa mà chó có bộ dài lơng, màu sắc lơng thay đổi nhƣ màu đen, đen vàng, đen xám… Khi trƣởng thành thân hình chó cao trung bình từ 57 - 62 cm, thƣờng có trọng lƣợng khoảng 35 - 40 kg. Giống chó Berger Đức là loại chó vui vẻ điềm tĩnh, biết vâng lời, dễ thân thiện với đồng loại và con ngƣời, thuộc loại thơng minh, dễ huấn luyện nhƣng lại rất dũng cảm khi làm nhiệm vụ. Giống chó này đƣợc dùng nhiều trong an ninh quốc phòng. Đặc biệt trong việc đánh hơi truy lùng tội phạm, ngồi ra chúng còn đƣợc dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ hải quan, kiểm lâm, bảo vệ kho tàng, cứu hộ,… - Giống Rottweiler Năm 1800 phát hiên tại thành phố nhỏ thuộc nƣớc Đức. Trƣớc kia Rottweiler đƣợc ni chủ yếu vào việc chăm sóc, chăn thả gia súc, bảo vệ tài sản. Trong lĩnh vực qn sự Rottweiler đáng đƣợc khâm phục: nó tham gia nhảy dù cùng qn đội Brazin; lục địa châu Âu bị ngập lụt, những con chó đã di cƣ cùng đồn ngƣời Ronan, những con chó lớn lại tham gia bảo vệ lƣơng thực, THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN chăn thả gia súc sau đó chúng kết bạn với giống chó địa phƣơng và sinh ra các giống chó khác nhƣ Brnard và Rottweiler. Với thân hình chắc và 4 chân vững chắc khơng cao lắm, đầu to, mắt sáng, khoảng cách 2 mắt khá xa, chó này trở thành giống chó bảo vệ tốt và dần đƣợc chăn ni rộng rãi. Chó có mầu lơng đem sẫm, hình dáng cao trung bình khoảng 58 – 70 cm, trọng lƣợng từ 41 - 50 kg. - Giống xù Bắc Kinh Là giống có nguồn gốc từ Tây Tạng - Trung Quốc, sau đó đƣợc ni cải tạo ngoại hình theo u cầu thị hiếu làm cảnh tại khu vực Bắc Kinh và dần đƣợc gọi là giống chó xù Bắc kinh. Đâylà giống chó có ngoại hình nhỏ, dài khoảng 40 cm, cao khoảng từ 20 – 25 cm, trọng lƣợng từ 4 – 5 kg. Chó có bộ lơng dài, trắng mƣợt, lƣợn sóng, phủ kín tồn thân, xung quanh mõm có màu nâu (hoặc đen), đầu nhỏ, mũi gãy, tai cụp, lơng xù ở 4 chân nhƣ đi ủng và đƣợc rất nhiều ngƣời ƣa thích. - Chó Fook Là giống chó có nguồn gốc từ Pháp, chó trƣởng thành có độ cao trung bình từ 15 – 23 cm và có trọng lƣợng từ 2 – 4 kg. Có tất cả các màu trên chó. Chó có thân hình nhỏ, lơng ngắn, tai to vểnh, mắt to xinh xắn mõm nhỏ dài. Với 2 đơi chân cao nó có vẻ nhƣ nhảy dựng lên. Mặc dù có kích thƣớc nhỏ, nhƣng chú chó săn chuột nàylại rất khẻo mạnh, dẻo dai, thơng minh và nhanh nhẹn. Chó này trơng nhà rất tốt và cũng đáp ứng với các nhu cầu huấn luyện. Khơng cần tốn nhiều diện tích để ni chó, nó là một con chó nội thành tuyệt vời, một ngƣời bạn đồng hành tốt. - Dalmatian (chó Đốm) Là giống chó có nguồn gốc từ Nam Tƣ. Chó trƣởng thành có độ cao trung bình từ 56 – 61 cm và có trọng lƣợng trung bình từ 23 – 25 kg. Có lơng màu trắng đốm đen, dáng cao, eo thon. Đƣợc dùng trong việc chun chở. Dalmatian có nguồn gốc từ đâu trên thế giới? Vài ngƣời cho rằng giống chó này đến từ Ấn Độ đi cùng đồn ngƣời bn đến Yougoslavie thời Trung cổ. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ngƣời khác lại cho rằng từ thời cổ Ai Cập chó đi theo một xe ngựa nhƣ là một bằng chứng xuất phát từ Châu Phi. Tuy nhiên nguồn gốc nào cũng khơng quan trọng, có một điều chắc chắn lịch sử của Dalmatian chỉ là chó đốm. Tuy nhiên, khi mới sinh ra chó con thuần màu trắng. Bộ nhớ tinh tế và sự hăng hái sẽ rất có ích trong việc huấn luyện mặc dù đơi khi nó khơng dễ dạy. Nó rất dẻo dai và cần đƣợc vận động nhiều. - Chó Tây Ban Nha Là giống chó rất gần gũi và thân thiện với chủ. Chó trƣởng thành có độ cao trung bình từ 30 – 40 cm, trọng lƣợng khoảng 20 – 30 kg. Nó nhƣ một nghệ sĩ trên sân khấu cũng nhƣ cơng việc nhà. Với bộ lơng màu cánh dán, màu vàng hay màu gụ, thân hình mảnh, đầu dài, tai rủ xuống hai bên, hai mắt màu xanh sáng. - Một số giống chó địa phƣơng Hiện nay các hộ gia đình thƣờng ni chó ta (giống chó đã đƣợc ngƣời dân thuần hố từ hàng nghìn năm nay) nhƣ: Chó vàng: có bộ lơng vàng tuyền, tầm vóc trung bình, biết đi săn và khá tinh khơn. Chó mực: lơng đen tuyền, tầm vóc trung bình, lanh lẹ và có khả năng bắt chuột giỏi. Chó vá: lơng đốm trắng đen hoặc khoang đƣợc ni để giữ nhà. Ngồi ra còn có một số giống chó khác nhƣ chó Ngao Đức, Ngao Italia, Tawry Boxer… 1.3. Một số giống Mèo đang đƣợc ni ở Việt Nam. - Mèo Mƣớp (Mèo Châu Âu). Là giống mèo vừa dịu dàng, vừa độc lập lại vừa rất ngơng cuồng và ƣa nề nếp. Thích thám hiểm nên thƣờng hay lấp mình để rình mồi. - Mèo Ba Tƣ. Là giống mèo có lơng dài, mƣợt trắng muốt béo mập, mũm mĩm, thơng minh và thanh lịch. Lồi mèo này đƣợc coi là lãnh chúa trong thế giới mèo. Mèo Ba Tƣ rất dễ gần, dịu dàng, vui vẻ, nhanh nhẹn, tốt bụng và kiên nhẫn. Gắn bó THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN với chủ, gần gũi với các em bé. Nhƣng cơng việc chăm sóc lại cần nhiều thời gian. Mèo Ba Tƣ có thể là những con mèo có mắt 2 màu (mắt xanh và mắt nâu. Ở phƣơng Đơng ngƣời ta cho rằng những con mèo nhƣ vậy sẽ đem lại may mắn cho chủ nhân). - Mèo Abysesin - Mèo man xứ Ai Cập Hình dáng của lồi mèo này giống tƣợng mèo thiêng thời Ai Cập cổ đại. Giống mèo này ln gần gũi với chủ nhân nhƣng lại khơng gần gũi với ngƣời lạ, thích chạy nhảy thăng bằng. - Mèo Xiêm Hiếu động, thơng minh, thích kêu nhƣng lại mang những nét đẹp dễ nhận thấy ở nó. Mèo Xiêm là loại ích kỷ, ít độ lƣợng với các con vật khác, nhƣng lại rất gần gũi với chủ nhân, biết vâng lời, ghét ồn ào và ln cần sự n tĩnh. - Mèo Miến Điện Đây là giống mèo có cặp mắt xanh lơ lóng lánh màu đá saphire. Với tấm áo khoắc mƣợt và mỏng, đơi bàn chân nhỏ nhắn trắng muốt. Chúng rất thân thiện, thích đƣợc âu yếm, có tính cách ơn hồ, thích nghi nhanh với cuộc sống. 1.4. Thức ăn sử dụng trong chăn ni chó, mèo. Chó mèo thích ăn những thức ăn nóng ấm (38 - 39 0 C). Nhƣ nhiệt độ con mồi tự nhiên. Chó thích ăn những loại thức ăn có độ ẩm chênh lệch lớn (10 – 75 %), thức ăn nát, miếng nhỏ, ăn nhiều lần và khơng thích thức ăn ngọt. Lồi mèo lại thích những loại thức ăn sống nhƣ cá, phủ tạng heo. Chó thƣờng thích các cơ quan nội tạng hơn là những thức ăn đƣợc nấu chín. Chúng có thể thích vị ngọt, có thể ăn đƣợc rau cải. Cả hai lồi đều dễ bị thức ăn lơi cuốn. Ngày nay các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu và hiểu biết về khẩu phần thức ăn cho chó, mèo. Tuy nhiên cũng có ít nhiều khác biệt trong nhu cầu cố định giữa các tác giả và các tổ chức nhà nƣớc. Điều đáng ngạc nhiên là nhu cầu của lồi này khác lồi kia kể cả giữa chó và mèo. Ngƣời ta nghiên cứu để đảm bảo cho thú con phát triển một cách hài hồ, cho thú trƣởng thành duy trì thể trọng phòng ngừa tối đa những bệnh lý liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... khám và điều trị bệnh cho chó 3.2. Kết quả khám và điều trị bệnh cho mèo Phần V. Kết luận 1.1. Tình hình chăn nuôi 1.2. Công tác vệ sinh thú y 1.3. Tình hình dịch bệnh 1. 4. Công tác điều trị THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2. MỤC ĐÍCH - Điều tra tình hình chăn nuôi chó, mèo và tình hình dịch bệnh ở một số phƣờng trên địa bàn quận Hoàng Mai. - Điều tra công tác vệ sinh phòng bệnh và một số bệnh. .. 2. Điều tra, tìm hiểu thực trạng tình hình chăn nuôi ở quận Hoàng Mai 2.1. Số lƣợng đàn chó mèo tại tháng 4/2007 2.2. Giống chó mèo đƣợc nuôi ở quận Hoàng Mai * Giống chó * Giống mèo 2.3. Thức ăn chăn nuôi chó, mèo + Thức ăn cho chó của hãng Pedigree + Thức ăn cho mèo của hãng Wiskas 2.4. Phƣơng thức chăn nuôi chó, mèo 2.5. Công tác tiêm phòng 3. Kết quả khám và điều trị bệnh của chó, mèo. .. bệnh cho chó mèo đƣợc lập lên ngày càng nhiều. Song hoạt động cụ thể của các phòng mạch còn chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến. Hoàng Mai là một quận mới ở Hà Nội, ngƣời dân có tập quán chăn nuôi và dịch bệnh của chó khác nhau, từ đó xuất hiện nhiều bệnh của chó mèo. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của chó, mèo ở một số. .. gặp ở đàn chó, mèo trên địa bàn quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội. - Đƣa ra một số biện pháp phòng và điều trị để khuyến cáo cho ngƣời chăn nuôi chó, mèo. THÖ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC CHÓ, MÈO. 1.1. Nguồn gốc loài chó, mèo. Bằng những thành tựu khoa học tự nhiên và xã hội, căn cứ vào những... I: Mở đầu 1. Đặt vấn đề 2. Mục đích Phần II. Tổng quan tài liệu 1. Một số lý luận về nuôi dƣỡng, chăm sóc đàn chó, mèo 1.1. Nguồn gốc loài chó, mèo 1.2. Một số giống chó hiện nuôi ở Việt Nam 1.3. Một số giống mèo hiện nuôi ở Việt Nam 1.4. Thức ăn trong chăn nuôi chó, mèo 1.5. Phƣơng thức chăn nuôi chó, mèo 2. Công tác phòng bệnh cho chó, mèo 2.1. Tiêm phòng cho chó 2.2. Tiêm phòng cho mèo. .. bụng và kiên nhẫn. Gắn bó THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2. Nội dung nghiên cứu 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phần IV. Kết quả và thảo luận 1. Điều tra cơ bản 1.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của quận Hoàng Mai * Vị trí địa lý * Điều kiện kinh tế – xã hội 1.2. Tình hình phát triển chăn nuôi chó, mèo tại quận Hoàng Mai 1.2.1. Tình hình chăn nuôi 1.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh. .. Tổng đàn chó mèo qua các năm 2004, 2005 và 2006 Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, đời sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao và phát triển thì tình hình chăn nuôi chó mèo ở quận Hoàng Mai Hà Nội cũng không ngừng đƣợc nâng lên về chất lƣợng. Theo khai thác số liệu thống kê về chăn nuôi và phỏng vấn, khảo sát trực tiếp qua mấy năm gần đây ta thấy số lƣợng chó, mèo đƣợc nuôi trong gia... định kỳ hàng năm đầy đủ. * Giống mèo Qua phỏng vấn trực tiếp và phiếu điều tra chúng tôi thấy số lƣợng mèo đƣợc nuôi trong các hộ gia đình khá lớn có gia đình nuôi 3 – 4 con. Với số lƣợng đó thì đều thuộc về các gia đình mèo nhà tự sinh sản nên để lại nuôi cả. Tuỳ điều kiện mà các gia đình chọn nuôi mèo ta hoặc mèo ngoại. Mèo ta đƣợc nuôi ở nƣớc ta từ lâu, gồm mèo Mƣớp, mèo Tam thể …. Mèo ngoại... ngoại là loại mèo đƣợc nhập từ Trung Quốc về. Các hộ nuôi với mục đích là bắt chuột và làm cảnh nên cũng rất chú trọng việc tiêm phòng và đều đƣợc tiêm phòng đầy đủ Vacxin phòng bệnh dại. Thức ăn chủ yếu là chế biến sẵn đƣợc bán trên thị trƣờng. 2.3. Thức ăn chăn nuôi chó, mèo. Dựa vào tập tính ăn uống và nhu cầu dinh dƣỡng của chó mèo ngƣời nuôi chó, mèo trên địa bàn quận Hoàng Mai sử dụng chủ... chăm sóc và phòng bệnh đặc biệt nhằm thích nghi với điều kiện ở Việt Nam, nhƣng trong thực tế với điều kiện nuôi dƣỡng, chăm sóc còn nhiều hạn chế làm phát sinh nhiều dịch bệnh, gây nhiều thiệt hại, tổn thất lớn cho ngƣời nuôi và cả ngƣời yêu thích chúng. Hiện nay trên thế giới hệ thống bệnh viện chó, mèo rất phát triển. Ở nƣớc ta, tại một số thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh, các bệnh viện, . tế trên chúng tơi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra tình hình chăn ni và dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hồng Mai - Hà. bàn quận Hồng Mai. - Điều tra cơng tác vệ sinh phòng bệnh và một số bệnh thƣờng gặp ở đàn chó, mèo trên địa bàn quận Hồng Mai - thành phố Hà Nội. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội, Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội, Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội

Bình luận về tài liệu dieu-tra-tinh-hinh-chan-nuoi-va-dich-benh-cua-cho-meo-o-mot-so-phuong-tren-dia-ban-quan-hoang-mai-ha-noi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP