CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12

4 196 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2015, 00:03

ÔN TẬP DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu 1: Pha dao động dùng để xác định: A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động Câu 2: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định sau đúng? GV: Phạm Ngọc Ẩn D Chu kỳ dao động A.Khi vật qua vị trí cân có vận tốc cực đại, gia tốc B.Khi vật qua vị trí cân có vận tốc gia tốc cực đại C.Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc D.Khi vật qua vị trí biên động .Câu 3: Phương trình dao động vật dao động điều hòa có dạng x = Asin( ω t + π / ) cm Gốc thời gian chọn từ lúc nào? A.Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương B.Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm C.Lúc chất điểm có li độ x = +A D.Lúc chất điểm có li độ x = -A Câu 4: Tìm phát biểu sai: A.Động dạng lượng phụ thuộc vào vận tốc B.Cơ hệ ln số C.Thế dạng lượng phụ thuộc vào vị trí D.Cơ hệ tổng động .Câu 5: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A Cùng pha với li độ B Ngược pha với li độ C Trễ pha π / so với li độ D Sớm pha π / so với li độ Câu 6: Đối với vật dao động cưỡng bức: A Chu kì dao động phụ thuộc vào ngoại lực C.Chu kì dao động phụ thuộc vào vật ngoại lực B Biên độ dao động khơng phụ thuộc vào ngoại lực D.Biên độ dao động phụ thuộc vào ngoại lực Câu 7: Chọn câu sai: Năng lượng vật dao động điều hòa: A.Ln ln số C.Bằng động vật qua vị trí cân B.Bằng vật qua vị trí cân biên D.Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T Câu 8: Dao động học điều hòa đổi chiều khi: A.Lực tác dụng có độ lớn cực đại B.Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu C.Lực tác dụng khơng D.Lực tác dụng đổi chiều .Câu 9: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A Khối lượng lắc C.Điều kiện kích thích ban đầu lắc dao động B Biên độ dao động lắc D.Tỉ số trọng lượng khối lượng lắc Câu 10: Chọn câu Động vật dao động điều hòa A.biến đổi theo hàm cosin theo t B.biến đổi tuần hồn với chu kì T C.ln ln khơng đổi D.biến đổi tuần hồn với chu kì T/2 .Câu 11: Gia tốc dao động điều hòa A ln ln khơng đổi C.đạt giá trị cực đại qua vị trí cân B ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ D.biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2 Câu 12: Đối với chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = A sin(ωt + π )cm vận tốc nó: A Biến thiên điều hòa với phương trình V = Aω sin(ωt + π ) B.Biến thiên điều hòa với phương trình V = Aω sin(ωt + C.Biến thiên điều hòa với phương trình V = Aω sin ωt D.Biến thiên điều hòa với phương trình V = Aω sin(ωt + π ) 3π ) Câu 13: Chọn câu sai: A.Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hồn C.Dao động cưỡng điều hòa B.Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D.Biên độ dao động cưỡng thay đổi theo thời gian Câu 14: Chọn câu Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc, gia tốc đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng sin có: A biên độ B tần số góc C pha D pha ban đầu Câu 15: Dao động tắt dần dao động có: A biên độ giảm dần ma sát B chu kì tăng tỉ lệ với thời gian C có ma sát cực đại D biên độ thay đổi liên tục Câu 16: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A pha với vận tốc B ngược pha với vận tốc C sớm pha π so với vận tốc D trễ pha π so với vận tốc Câu 17: Chọn câu Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số có: A.giá trị cực đại hai dao động thành phần ngược pha B.giá trị cực đại hai dao động thành phần pha C.giá trị cực tiểu hai dao động thành phần lệch pha π / D.giá trị tổng biên độ hai dao động thành phần Câu 18: Biên độ dao động cưỡng khơng phụ thuộc A Pha ban đầu ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật C.Biên độ ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật B Tần số ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật D.Hệ số lực cản tác dụng lên vật dao động .Câu 19: Một vật dao động điều hòa theo thời gian có phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) động dao động điều hòa với tần số: A ω ' = ω B ω ' = 2ω C ω ' = ω / D ω ' = 4ω Câu 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) Gọi T chu kì dao động vật Vật có vận tốc cực đại A t = T/4 B t = T/2 C Vật qua vị trí biên D Vật qua vị trí cân Câu 21: Một lắc lò xo gồm nặng m, lò xo có độ cứng k, treo lắc theo phương thẳng đứng VTCB lò xo dãn đoạn ∆l Con lắc lò xo dao động điều hòa chu kì lắc tính cơng thức sau đây: A T = 2π g ∆l B T = 2π ∆l g C T = 2π k m D T = 2π m k Câu 22: Hai dao động điều hòa có pha dao động Điều hòa sau nói li độ chúng A Ln ln B Ln ln dấu C Ln ln trái dấu D Có li độ trái dấu .Câu 23: Một vật dao động điều hòa x = A sin(ωt + ϕ ) thời điểm t = li độ X = A/2 theo chiêu âm Tim ϕ A π rad B π rad C 5π rad D π rad Câu 24: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 40cm Khi vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20π 3cm / s Chu kì dao động vật là: A 1s B 0,5s C 0,1s D 5s Câu 25: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm Xác định li độ vật để lò xo 1/3 động A ±3 2cm B ±3cm C ±2 2cm D ± 2cm Câu 26: Gắn vật nặng vào lò xo treo thẳng đứng làm lò xo dãn 6,4cm vật nặng VTCB Cho g = 10m / s Chu kì vật nặng dao động là: A 5s B 0,50s C 2s D 0,20s π )cm Lúc t = 0,25s vật có li độ vận tốc là: B x = 2cm, v = 4π 2cm Câu 27: Một vật dao động điều hòa x = 4sin(2π t + A x = −2 2cm, v = 8π 2cm C x = 2cm, v = −4π 2cm D x = −2 2cm, v = −8π 2cm Câu 28: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N / m dao động với biên độ A = 5cm Khi vật nặng cách VTCB 4cm có động là: A 0,025J B 0,0016J C 0,009J D 0,041J Câu 29: Một chất điểm có khối lượng m = 500g dao động điều hòa với chu kì T = 2s Năng lương dao động E = 0,004J Biên độ dao động chất điểm là: A 4cm B 2cm C 16cm D 2,5cm Câu 30: Lần lượt gắn hai cầu có khối lượng m1 m2 vào lò xo, treo m1 hệ dao động với chu kì T1 = 0,6s Khi treo m2 hệ dao động với chu kì T2 = 0,8s Tính chu kì dao động hệ đồng thời gắn m1 m2 vào lò xo A T = 0,2s B T = 1s C T = 1,4s D T = 0,7s Câu 31: Một lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng Từ VTCB kéo vật hướng xuống theo hướng thẳng đứng đoạn 3cm, thả nhẹ, chu kì dao động vật T = 0,5s Nếu từ VTCB ta keo vật hướng xuống đoạn 6cm, chu kì dao động vật là: A 1s B 0,25s C 0,3s D 0,5s Câu 32: Phương trình dao động lắc x = 4sin(2π t + π )cm Thời gian ngắn bi qua VTCB là: A t = 0,25 B 0,75s C 0,5s D 1,25s Câu 33: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc vật qua VTCB 62.8cm/s gia tốc cực đại 2m/s Biên độ chu kỳ dao động vật là: A A = 10cm, T = 1s B A = 1cm, T = 0.1s C A = 2cm, T = 0.2s D A = 20cm, T = 2s Câu 34: Một chất điểm dao động điều hoax x = 4sin(10π t + ϕ )cm thời điểm t = x = -2cm theo chiều dương trục tọa độ ϕ có giá trị nào: A ϕ = π rad B ϕ = π rad C ϕ = 5π rad D ϕ = 7π rad Câu 35: Trong phút vật nặng gắn vào đầu lò xo thực 40 chu kỳ dao động với biên độ 8cm Giá trị lớn vận tốc là: A Vmax = 34cm/s B Vmax = 75.36cm/s C Vmax = 48.84cm/s D Vmax = 33.5cm/s Dùng kiện sau để trả lời câu 36,37 Một lắc lò xo dao động theo phương trình x = 2sin(20π t + Câu 36: Tính chu kỳ lượng dao động vật: A T = 1s E = 78,9.10-3J B T = 0,1s E = 78,9.10-3J Câu 37: Vật qua vị trí x = 1cm thời điểm nào: B t = ± + 2k 20 C T = 1s E = 7,89.10-3J D T = 0,1s E = 7,89.10-3J 1 k + 2k + D t = ± 40 30 π Câu 38: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4sin(0,5π t − )cm Vào thời điểm sau vật qua vị trí A t = ± k + 60 10 π )cm Biết khối lượng vật nặng m = 100g C t = ± x = 3cm theo chiều âm trục tọa độ: A t = 4s B t = s C t = s D t = 2s Câu 39: Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh VTCB theo phương trình x = 4sin ωt (cm) Biết sau π s động nửa Chu kì dao động tần số góc vật là: 40 π π s, ω = 40rad / s B T = C T = s, ω = 10rad / s D T = 0, 01s, ω = 20rad / s 20 khoảng thời gian A T = π s, ω = 20rad / s 10 Câu 40: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250g Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ VTCB, kéo vật xuống vị trí lò xo dãn 6,5cm thả nhẹ vật dao động điều hòa với lượng 80mJ Lấy gốc thời gian lúc thả, g = 10m / s Phương trình dao động vật có biểu thức sau đây? π π π )cm C x = 4sin(5π t + )cm D x = 4sin(20t + )cm 2 2 Câu 41: Một lắc dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 10m / s với chu kì T = 2s quỹ đạo dài 20cm Lấy π = 10 Thời gian để lắc dao động từ VTCB đến vị trí có li độ S = S0/2 là: 1 A t = s B t = s C t = s D t = s 6 A x = 6, 5sin(2t + π )cm B x = 6,5sin(5π t + Câu 42: Một lắc gồm cầu nhỏ, khối lượng m = 0,05kg treo vào đầu sợi dây dài l = 1m, nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81m / s Bỏ qua ma sát Con lắc dao động theo phương thẳng đứng với góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng α = 300 Vận tốc lực căng dây vật VTCB là: A v = 1,62m/s; T = 0,62N B v = 2,63m/s; T = 0,62N C v = 4,12m/s; T = 1,34N D v = 0,412m/s; T = 13,4N Câu 43: Một lắc có chiều dài l, nặng có khối lượng m Một đầu lắc treo vào điểm cố định O, lắc dao động điều hòa với chu kì 2s Trên phương thẳng đứng qua O, người ta đóng đinh vị trí OL = l/2 Sao cho đinh chận bên dây treo L g = 9,8m / s Chu kì dao động lắc là: A T = 0,7s B T = 2,8s C T = 1,7s D T = 2s Câu 44: Một lắc đơn có dây treo dài l = 0,4m Khối lượng vật m = 200g Lấy g = 10m / s Bỏ qua ma sát Kéo lắc để dây treo lệch góc α = 600 so với phương thẳng đứng bng nhẹ Lúc lực căng dây treo 4N vận tốc có giá trị là: A v = 2m / s B v = 2m / s C v = 5m / s D v = m/ s Dùng liệu sau để trả lời câu hỏi 45, 46 Con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 = 1, s , lắc có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1, s Câu 45: Chu kì lắc đơn có độ dài l1 + l2 là: A 4s B 0,4s C 2,8s D 2s Câu 46: Chu kì lắc đơn có độ dài l2 − l1 là: A 0,4s B 0,2s C 1,05s D 1,12s Câu 47: Hai lắc đơn có độ dài l khối lượng m Hai vật nặng hai lắc mang điện tích q1 q2 ur Chúng đặt vào điện trường E hướng thẳng đứng xuống chu kì dao động bé hai lắc T1 = 5T0 T2 = q T0 với T0 chu kì chung khơng có điện trường Tỉ số có giá trị sau đây? q2 A -1/2 B -1 C D 1/2 Câu 48: Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = 1g, tích điện dương q = 5, 66.10−7 C , treo vào sợi d mãnh dài l = 1,40m điện trường có phương nằm ngang, E = 10.000V/m, nơi có gia tốc trọng trường g = 9, 79m / s C lắc VTCB phương dây treo hợp với phương thẳng đứng góc A α = 300 B α = 200 C α = 100 D α = 600 Dùng kiện sau để trả lời câu 49, 50 Câu 49 Một lắc đơn gồm dây treo l = 0,5m, vật có khối lượng M = 40g dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 9, 79m / s Tích cho vật điện lượng q = −8.10−5 C treo lắc điện trường có phương thẳng đứng có chiều hướng l có cường độ E = 40 V cm Câu 50 Chu kì dao động lắc điện trường thõa mãn giá trị sau đây? A T = 2,1s B T = 1,6s C T = 1,05s D T = 1,5s Câu 51: Nếu điện trường có chiều hướng xuống lắc dao động với chu kì bao nhiêu? A T = 3,32s B T = 2,4s C T = 1,66s D T = 1,2s Dùng kiện sau để trả lời câu 108, 109 Câu 52: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn dài 1,5m treo trần thang máy chuyển động với gia tốc 2, 0m / s hướng lên bao nhiêu? Lấy g = 10m / s A T = 2,43s B T = 5,43s C T = 2,22s D T = 2,7s Câu 53: Một lắc đơn dao động bé xung quanh VTCB Chọn trục Ox nằm ngang, gốc O trùng với VTCB, chiều dương hướng từ trái sang phải Lúc t = vật bên trái VTCB dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α = 0, 01rad Vật truyền vận tốc π cm / s có chiều từ trái sang phải, lượng dao động lắc E = 10−4 J Biết khối lượng vật m = 100g, lấy g = 10m / s π ≈ 10 Phương trình dao động vật là: π π π A x = 2sin(π t − )cm B x = 2sin(π t + )cm C x = sin(π t − )cm 2 D x = sin(π t + π )cm Câu 54: Một lắc đơn có vật nặng m = 10g Nếu đặt lắc nam châm chu kì dao động bé thay đổi so với khơng có nam châm Tính lực hút nam châm tác dụng vào lắc Lấy g = 10m / s 1000 A f = 2.10 −3 N B f = 2.10 −4 N C f = 0, N D f = 0, 02 N Dùng kiện sau để trả lời câu 55, 56, 57 Một lắc đơn gồm cầu có m = 20g treo vào dây dài l = 2m Lấy g = 10m / s Bỏ qua ma sát Câu 55: Kéo lắc khỏi VTCB góc α = 300 bng khơng vận tốc đầu Tốc độ lắc qua VTCB là: A Vmax = 1,15m / s B Vmax = 5,3m / s C Vmax = 2,3m / s D Vmax = 4, 47 m / s Câu 56: Lực căng dây vị trí biên VTCB có giá trị sau đây? A Tmax = 0, 25 N ; Tmin = 0,17 N B Tmax = 0, 223 N ; Tmin = 0,1N C Tmax = 0, 25 N ; Tmin = 0,34 N D Tmax = 2,5 N ; Tmin = 0,34 N Câu 57: Khi qua VTCB lần dây bị đứt Hỏi cầu chạm đất cách VTCB bao xa (tính theo phương ngang)? Biết VTCB cách mặt đất 1m: A S = 0,46m B S = 2,3m C S = 1,035m D S = 4,6m Câu 58: Có hai dao động điều hòa phương tần số sau: π 5π x1 = 5sin(ωt − ); x2 = 5sin(ωt + ) 3 π π A x = sin(ωt + ) B x = 10sin(ωt − ) 3 Dao động tổng hợp chúng có dạng: C x = sin ωt Câu 59: Có ba dao động điều hòa phương, tần số sau: D x = π sin(ωt + ) π 5π π x1 = 5sin(ωt − ); x2 = 5sin(ωt + ); x3 = 5sin(ωt − ) Dao động tổng hợp chúng có dạng: 6 π π π A x = B x = sin(ωt + ) C x = 5sin(ωt − ) D x = 5sin(ωt + ) Câu 60: Một vật thực đồng thời hai dao động phương: x1 = 3cos10π t(cm) x2 = 4sin10π t(cm) Vận tốc vật thời điểm t = 2s là: A V = 20π cm / s B V = 40π cm / s C V = 20cm / s D V = 40cm / s ... 2cm Câu 26: Gắn vật nặng vào lò xo treo thẳng đứng làm lò xo dãn 6,4cm vật nặng VTCB Cho g = 10m / s Chu kì vật nặng dao động là: A 5s B 0,50s C 2s D 0,20s π )cm Lúc t = 0,25s vật có li độ vận... thẳng đứng Từ VTCB kéo vật hướng xuống theo hướng thẳng đứng đoạn 3cm, thả nhẹ, chu kì dao động vật T = 0,5s Nếu từ VTCB ta keo vật hướng xuống đoạn 6cm, chu kì dao động vật là: A 1s B 0,25s C... dài 40cm Khi vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20π 3cm / s Chu kì dao động vật là: A 1s B 0,5s C 0,1s D 5s Câu 25: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm Xác định li độ vật để lò xo 1/3 động A ±3
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12, CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12, CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn