Tích hợp chủ đề giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua kiến thức các môn vật lý, hoá học, sinh học và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên

11 378 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2015, 09:34

... việc tích hợp kiến thức môn hóa học, sinh học, giáo dục công dân vào dạy “Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên giúp em vận dụng học vào giải tốt công việc đơn giản diễn xung quanh em sống. .. kiến thức môn học vào vào môn Vật lý để giải vấn đề học em không cảm thấy bỡ ngỡ Ví dụ: Đối với học sinh lớp 6,7 mà kết hợp kiến thức môn Hóa học vào môn Vật lý Như có học sinh lớp tích hợp kiến. .. thức kiểm tra đánh giáo viên đề - Thứ hai: Đối với môn học khác môn Hóa học, Sinh học, em tìm hiểu kiến thức liên quan đến môn Vật lý có kiến thức chuyển động phân tử nguyên tử Vì cần tích hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp chủ đề giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua kiến thức các môn vật lý, hoá học, sinh học và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên , Tích hợp chủ đề giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua kiến thức các môn vật lý, hoá học, sinh học và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên , Tích hợp chủ đề giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua kiến thức các môn vật lý, hoá học, sinh học và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn