Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải hà (haihaco) theo mô hình delta và bản đồ chiến lược.pdf

38 1,282 10
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 16:59

Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải hà (haihaco) theo mô hình delta và bản đồ chiến lược MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) Hanoi Intake 3 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Lớp MBA-EV9-HN Subject code (Mã môn học): MGT510 Subject name (Tên môn học): Quản trị chiến lược Assignment No. (Tiểu luận số): Student Name (Họ tên học viên): Nguyễn Đức Thiện Student ID No. (Mã số học viên): E0900074 TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn HELP MBA √ Họ tên học viên : Nguyễn Đức Thiện Lớp : EV9 Môn học : Quản trị chiến lược Mã môn học : MGT510 Họ tên giảng viên Việt Nam : Đào Tùng Tiểu luận số : Hạn nộp : 10/1/2011 Số từ : 8.416 CAM ĐOAN CỦA HỌC VIÊN Tôi xin khẳng định đã biết và hiểu rõ quy chế thi cử của Đại học HELP và tôi xin cam đoan đã làm bài tập này một cách trung thực và đúng với các quy định đề ra. Ngày nộp bài: …………… . Chữ ký: …………… . LƯU Ý Giáo viên có quyền không chấm nếu bài làm không có chữ ký Học viên sẽ nhận điểm 0 nếu vi phạm cam đoan trên Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 3 Tên đồ án: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ (HAIHACO) THEO MÔ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƢỢC CHƢƠNG I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Việt Nam tiến hành đổi mới hơn 20 năm qua, hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam mặc dù đã đề ra cho mình chiến lƣợc kinh doanh riêng nhƣng chƣa khoa học, chƣa phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, cũng nhƣ vận dụng đƣợc kiến thức về quản trị chiến lƣợc, chƣa phát huy lợi thế của doanh nghiệp, do đó hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế. Với những kiến thức đã thu nạp đƣợc, tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá đƣợc chiến lƣợc phát triển kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà xem đã hợp lý chƣa? Đâu là điểm mạnh, điểm yếu của chiến lƣợc mà Công ty đang theo đuổi? Từ đó tôi đề xuất một số ý kiến của mình về chiến lƣợc trong thời gian tới. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Công ty bánh kẹo Hải Hà là một trong các doanh nghiệp nhà nƣớc chuyên sản xuất kinh doanh các loại bánh kẹo. Trong những năm qua, công ty đã phát huy các nhân tố nội lực để vƣợt qua các thử thách của thời kỳ chuyển đổi, phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam thì công ty phải nhanh chóng xây dựng cho mình một chiến lƣợc phát triển toàn diện. Theo lãnh đạo công ty thì cả 3 định vị của mô hình delta: Giải pháp khách hàng, các thành phần cố định vào hệ thống, Sản phẩm tốt nhất, đều đƣợc công ty quan tâm, bởi 3 yếu tố này không tách rời, trong đó đặc biệt quan tâm đến chiến lƣợc sản phẩm tốt nhất bởi vì với mức sống và đối tƣợng khách hàng của HAIHACO. Với thực tế trên, trong thời gian tìm hiểu, qua khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đƣợc sự hƣớng dẫn của thầy giáo, Tôi đã chọn đề tài: “PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ (HAIHACO) THEO MÔ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƢỢC” với mong muốn từ thực trạng kinh doanh của công ty, tôi phân tích đánh giá từ đó đề xuất chiến lƣợc phát triển công ty trong thời gian tới. Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 4 II. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đề tài này nghiên cứu chiến lƣợc phát triển kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà là một trong các doanh nghiệp nhà nƣớc chuyên sản xuất kinh doanh các loại bánh kẹo III. CÁC NHIỆM VỤ PHẢI THỰC HIỆN Nhiệm vụ 1: Trên cơ sở lý thuyết mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lƣợc để vận dụng vào chiến lƣợc của Công ty bánh kẹo Hải Hà. Là một Công ty bánh kẹo, Hải Hà nên tập trung vào các đặc thù, chất lƣợng về sản phẩm, cơ cấu ngành, phạm vị hoạt động của Công ty tại thị trƣờng Việt Nam và nƣớc ngoài. Nhiệm vụ 2: Khảo sát thực tiễn Vì thời gian thực hiện hạn hẹp nên tôi tập trung tìm hiểu số liệu hiện có của Công ty bánh kẹo Hải Hà là chính (tài liệu thứ cấp). Trong một số trƣờng hợp đặc biệt, tôi cũng sẽ tiến hành tự khảo sát, phỏng vấn một số cá nhân là lãnh đạo Công ty và lấy ý kiến các chuyên gia qua thảo luận nhóm để phục vụ cho mục đích bài luận của mình là đánh giá, phân tích thực trạng chiến lƣợc phát triển kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà. Trên cơ sở đó để đƣa ra những nhận xét thật khách quan về chiến lƣợc của Công ty trong giai đoạn hiện tại Nhiệm vụ 3: Đề xuất ý kiến Từ kết quả nghiên cứu trên, tôi sẽ có một số đề xuất để xây dựng chiến lƣợc cho Công ty bánh kẹo Hải Hà đến năm 2015 (chỉ là những gợi ý và đề xuất). Để đánh giá thực trạng chiến lƣợc của công ty bánh kẹo Hải Hà, tôi đã tập trung tiến hành thu thập tài liệu qua hai nguồn “thứ cấp” và “sơ cấp” cụ thể: IV. CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Thực trạng chiến lƣợc của HAIHACO nhƣ thế nào? Chiến lƣợc hiện nay có hiệu quả không? - Bằng cách nào để xây dựng, hoàn thiện chiến lƣợc mới của HAIHACO đến năm 2015? - Kế hoạch để Hải Hà tiến hành thực thi thắng lợi chiến lƣợc đã đề ra? - Các phƣơng pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh theo chiến lƣợc của công ty là gì? - Công ty có áp dụng các công cụ trong quản trị chiến lƣợc để xây dựng và đánh giá chiến lƣợc không?(Bản đồ chiến lƣợc, mô hình Delta, Mô hình PEST, Mô hình PORTER, Ma trận SWOT .) Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 5 V. CÁC KẾT QUẢ MONG MUỐN - Bằng các công cụ cơ bản: Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lƣợc và các công cụ hỗ trợ mô tả đƣợc thực trạng chiến lƣợc của Hải Hà. - Xây dựng đƣợc chiến lƣợc của Hải Hà đến năm 2015 qua các công cụ Quản trị chiến lƣợc đã nghiên cứu. CHƢƠNG II. TỔNG QUAN LÍ THUYẾT I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1. Quản trị Quản trị chiến lƣợc là quá trình nghiên cứu các môi trƣờng hiện tại cũng nhƣ trong tƣơng lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức; đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đó trong môi trƣờng hiện tại cũng nhƣ trong tƣơng lai. (T.S Phạm Vũ Luận, 1997) 2. Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị Nhiệm vụ 1: Xác định tầm nhìn chiến lƣợc Nhiệm vụ 2: Đặt ra mục tiêu Nhiệm vụ 3: Lập chiến lƣợc Nhiệm vụ 4: Thực hiện và triển khai chiến lƣợc. Nhiệm vụ 5: Giám sát, đánh giá và chỉnh sửa nếu cần Năm nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau từ nhiệm vụ xác định tầm nhìn, sứ mệnh đến đặt ra mục tiêu, lập chiến lƣợc đến triển khai, thực hiện chiến lƣợc và cuối cùng là đánh giá chiến lƣợc doanh nghiệp đề ra còn vấn đề gì chƣa hợp lý?, các bƣớc triển khai nào thực hiện chƣa tốt? để có thể chỉnh sửa cho hợp lý hơn và phƣơng pháp triển khai chiến lƣợc tốt hơn. (Phụ lục 1) Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 6 II. MỘT SỐ MÔ HÌNH TRONG QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC 1. Mô hình căn bản của quản trị chiến lƣợc Hình 1. Mô hình căn bản của Quản trị chiến lƣợc Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia 2 Nghiên cứu toàn diện môi trƣờng Sứ mệnh, Mục tiêu, Chiến lƣợc, Chính sách Chƣơng trình, Ngân sách, Quy trình Đánh giá và kiểm soát Hiệu quả Mô hình căn bản của quản trị chiến lƣợc Phản hồi 1 3 4 Xem xét tình hình ngoại cảnh và nội bộ sử dụng phép phân tích SWOT Thực thi chiến lƣợc Hình thành chiến lƣợc Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 7 2. Mô hình Delta Project 4 quan điểm khác nhauTài chính, Khách hàng, Quá trình nội bộ, Học hỏi & Tăng trƣởngSơ đồ chiến lƣợcCác thành phần cố địnhvào hệ thốngSản phẩm tốt nhấtCác giải pháp kháchhàng toàn diệnSứ mệnh kinh doanhXác định vị trí cạnh tranhCơ cấu ngànhCông việc kinh doanhLịch chiến lƣợcĐổi mới, cải tiến Hiệu quả hoạt độngXác định khách hàng mục tiêuLịch trình chiến lƣợc cho quá trình thích ứngMa trận kết hợp và ma trận hình cộtThử nghiệm và Phản hồi Hình 2. Mô hình Delta Project Giáo trình quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia Mô hình Delta là tam giác phản ánh 3 định vị chiến lƣợc của doanh nghiệp bao gồm: Giải pháp khách hàng;Các thành phần cố định vào hệ thống; Sản phẩm tốt nhất. Mở ra một cách tiếp cận chiến lƣợc mới cho doanh nghiệp trên cơ sở xác định sản phẩm tốt (Chi phí thấp hay Khác biệt hóa) không phải con đƣờng duy nhất dẫn đến thành công. Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 8 Điểm mới của tiếp cận chiến lƣợc theo chiến lƣợc Delta là xác lập xây dựng chiến lƣợc với triển khai chiến lƣợc thông qua cái gọi là quy trình thích ứng. Với mô hình này, chúng ta có thể đánh giá chính xác quá trình thực hiện chiến lƣợc của doanh nghiệp. Quy trình này đƣợc thể hiện với 3 nội dung cơ bản: - Hiệu quả hoạt động - Đổi mới, cải tiến - Xác định khác hàng mục tiêu Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 9 3. Bản đồ chiến lƣợc Hình 3: Bản đồ chiến lƣợc Valuebasedmanagement.net Bản đồ chiến lƣợc đƣợc phát triển trên cở sở Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – công cụ chuẩn hóa giữa chiến lƣợc và hoạt động của doanh nghiệp): mô tả phƣơng thức một tổ chức tạo ra các giá trị kết nối mục tiêu chiến lƣợc với nhau trong mối quan hệ nhân – quả rõ ràng. Đây là một hệ thống đo lƣờng kết quả hoạt động của công ty trong đó không chỉ xem xét các thƣớc đo tài chính, mà còn cả thƣớc đo khách hàng, quá trình kinh doanh, đào tạo và phát triển. 4. Các công cụ hỗ trợ khác - Mô hình PEST để phân tích môi trƣờng vĩ mô: Mô hình PEST nghiên cứu các tác động của các yếu tố trong môi trƣờng vĩ mô. Political (Thể chế- Luật pháp) Economics (Kinh tế) Sociocultrural (Văn hóa- Xã Hội) Technological (Công nghệ) Đây là bốn yếu tố có ảnh hƣởng trực tiếp đến các ngành kinh tế, các yếu tố này là các yếu tố bên ngoài của của doanh nghiệp và ngành, và ngành phải chịu các tác động của nó đem lại nhƣ Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 10 một yếu tố khách quan. Các doanh nghiệp dựa trên các tác động sẽ đƣa ra những chính sách, hoạt động kinh doanh phù hợp. - Phân tích môi trƣờng ngành (Mô hình 5 lực lƣợng cạnh tranh của M.PORTER): Mô hình 5 lực lƣợng cạnh tranh nghiên cứu tác động cạnh tranh của một doanh nghiệp trong mọi ngành sản xuất kinh doanh. Năng lực của ngƣời cung cấp Năng lực của khách hàng mua Nguy cơ của các đối thủ tiềm năng Nguy cơ cạnh tranh của sản phẩm thay thế Sự ganh đua của các công ty hiện có - Phân tích môi trƣờng bên trong (Ma trận SWOT): Ma trận SWOT đƣợc dùng để phân tích điểm mạnh điểm yếu, các cơ hội, thách thức của một doanh nghiệp. [...]... tâm đến chiến lƣợc sản phẩm tốt nhất bởi vì với mức sống và đối tƣợng khách hàng của HAIHACO. Với thực tế trên, trong thời gian tìm hiểu, qua khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đƣợc sự hƣớng dẫn của thầy giáo, Tôi đã chọn đề tài: “PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CƠNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ (HAIHACO) THEO MƠ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN... LỤC 6 Bảng phân tích swot 31 PHỤ LỤC 7 Mơ hình Delta của HAIHACO 33 PHỤ LỤC 8 VỀ KHẢ NĂNG HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN 34 PHỤ LỤC 9 VỀ MẶT NỘI BỘ 35 Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 3 Tên đồ án: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ (HAIHACO) THEO MƠ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƢỢC CHƢƠNG I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Việt Nam tiến hành đổi... đánh giá đƣợc chiến lƣợc phát triển kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà xem đã hợp lý chƣa? Đâu là điểm mạnh, điểm yếu của chiến lƣợc mà Công ty đang theo đuổi? Từ đó tơi đề xuất một số ý kiến của mình về chiến lƣợc trong thời gian tới. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Công ty bánh kẹo Hải Hà là một trong các doanh nghiệp nhà nƣớc chuyên sản xuất kinh doanh các loại bánh kẹo. Trong những năm qua, công ty. .. Hà Nội Cơ cấu tổ chức.(Phụ lục 2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Phụ lục 3 ) II. CHIẾN LƢỢC HIỆN TẠI THƠNG QUA MƠ HÌNH DELTA 1. lƣa chọn chiến lƣợc Công ty bánh kẹo Hải Hà là công ty chủ yếu sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh kẹo nên các hoạt động, chiến lƣợc của công ty là phát triển sản phẩm về doanh thu cũng nhƣ về chất lƣợng. Từ mục đích, tầm nhìn, sứ mệnh và kết quả kinh doanh hàng... kinh doanh hàng năm của Cơng ty bánh kẹo Hải Hà có thể thấy chiến lƣợc của Bánh kẹo Hải Hà là sản phẩm tốt nhất - Best products. 2. Tầm nhìn - Sứ mệnh của công ty bánh kẹo Hải Hà - Phát triển và nâng cao thƣơng hiệu HAIHACO, liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc nhằm đƣa thƣơng hiệu Công ty trở thành một thƣơng hiệu mạnh trong nƣớc và khu vực. - Doanh nghiệp cần tiếp tục... MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1. Mơ hình căn bản của Quản trị chiến lƣợc 6 Hình 2. Mơ hình Delta Project 7 Hình 3: Bản đồ chiến lƣợc 9 PHỤ LỤC 1 Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lƣợc 28 PHỤ LỤC 2 Tổ chức bộ máy quản lý 28 PHỤ LỤC 3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ 2006 đến 2009 29 PHỤ LỤC 4 Mơ hình PEST đƣợc sử dụng để phân tích mơi trƣờng... sản lƣợng bình quân vài năm gần đây đạt khoảng 10%. So với năm 2008 thì năm 2009 có: + Sản lƣợng tiêu thụ tăng từ 14217 tấn đến 15986 tấn, tức là tăng 1769 tấn hay tăng12,44%. Do đó dẫn tới: Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 13 CHƢƠNG IV. MÔ TẢ THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC HẢI HÀ I. SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ Tên Công ty: Công ty bánh kẹo Hải Hà Tên giao dịch: Hai... thực trạng kinh doanh của cơng ty, tơi phân tích đánh giá từ đó đề xuất chiến lƣợc phát triển công ty trong thời gian tới. Nguyễn Đức Thiện Lớp MBA-EV9-HN Đồ án Quản trị chiến lược 20 Khả năng học hỏi và phát triển là yếu tố đầu tiên, tiên quyết trong việc xây dựng, hoạch định và thực thi chiến lƣợc kinh doanh. Khả năng học hỏi - phát triển này là một loại tài sản vơ hình và đƣợc phân làm 3... tình hình thị trƣờng bánh kẹo Việt Nam ln biến động và sự kiện Việt Nam ra nhập APTA, WTO. Vấn đề đặt ra đối với công ty là cần thiết phải hoạch định một chiến lƣợc sản phẩm hữu hiệu giúp cơng ty ứng phó linh hoạt với những thay đổi của môi trƣờng kinh doanh, vƣợt qua thử thách, chiến thắng trong cạnh tranh chủ động hội nhập và đi lên trong thời gian tới. Chính vì vậy, công ty bánh kẹo hải Hà phải... kinh doanh Lịch chiến lƣợcĐổi mới, cải tiến Hiệu quả hoạt độngXác định khách hàng mục tiêuLịch trình chiến lƣợc cho q trình thích ứngMa trận kết hợp và ma trận hình cộtThử nghiệm và Phản hồi Hình 2. Mơ hình Delta Project Giáo trình quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia Mơ hình Delta là tam giác phản ánh 3 định vị chiến lƣợc của doanh nghiệp bao gồm: Giải pháp khách hàng;Các thành . Đồ án Quản trị chiến lược 3 Tên đồ án: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ (HAIHACO) THEO MÔ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ. LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ (HAIHACO) THEO MÔ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƢỢC” với mong muốn từ thực trạng kinh doanh của công ty, tôi phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải hà (haihaco) theo mô hình delta và bản đồ chiến lược.pdf, Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải hà (haihaco) theo mô hình delta và bản đồ chiến lược.pdf, Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải hà (haihaco) theo mô hình delta và bản đồ chiến lược.pdf

Bình luận về tài liệu phan-tich-va-danh-gia-chien-luoc-kinh-doanh-tai-cong-ty-banh-keo-hai-ha-haihaco-theo-mo-hinh-delta-va-ban-do-chien-luoc-pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP