Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất doanh nghiệp ở Việt Nam

114 377 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 10:43

Đề tài: Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất doanh nghiệp ở Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất doanh nghiệp ở Việt Nam, Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất doanh nghiệp ở Việt Nam, Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất doanh nghiệp ở Việt Nam, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, Phân loại theo bản chất của sự hợp nhất: Phân loại theo cấu trúc của sự hợp nhất: Phân loại theo phương pháp sử dụng để đạt tới sự hợp nhất:, Mua tài sản Mua cổ phiếu Hình thức khác, Kế toán theo phương thức cộng vốn Pooling of interests accounting., Chuẩn mực kế toán quốc tế về phương pháp Mua The purchase method., Kế toán mua doanh nghiệp Purchase accounting., Lợi thế thương mại Goodwill, Lợi thế thương mại âm Negative Goddwill., Điều kiện hợp nhất doanh nghiệp. Mục đích hợp nhất doanh nghiệp., Phương pháp Cộng vốn The pooling of interests method: Xác đònh giá trò hợp lý:, Lợi thế thương mại Goodwill, Lợi thế thương mại âm Negative Goodwill, Lập báo cáo tài chính hợp nhất doanh nghiệp, Hạch toán mua doanh nghiệp Purchase accounting. Ngày mua Chi phí mua, Phân bổ chi phí mua, Lợi thế thương mại âm phát sinh từ việc mua doanh nghiệp, Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, Vận dụng mô hình lập báo cáo hợp nhất vào thực tiễn ở Việt Nam., PHỤ LỤC 4 Mục 3.3.1.1., PHUÏ LUÏC 7 V., Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài PHỤ LỤC 11 Niên độ kế toán Chế độ kế toán áp dụng Việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam, Các chính sách kế toán áp dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn