XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN HỒNG BÀNG ĐẾN NĂM 2020

22 410 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 10:32

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn đi đầu trong việc phát triển rất mạnh các hệ thống trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và các khu vui chơi giải trí hoạt động với chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong quá trình hội nhập. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU   !"# $%& '#( ")*+,- "./01234567895:' ; <4<=(/>-2(?& ,("@A1'B"";5 C7D)EF%&$!"#  $A@-G")" 2F,:' ;"5HIA'F1D+"# ; EJKLG0M>- NOP,''; QRSTU(?&UV($(?& D)'%&$!"# $ A@- *+"%I (12 0W<@$7@+6;@+<4: '(,XK!"# (?&Y V1R (?&2Z4@['(A$:1>:- \/<4$7@+615A4;( <47"<4 + "%"2[(-:"# ""):1<"!5])%I(1$ -"V5 D';\6, (?&4 ,'2["#57 " . *),<4@ "#<';$\6>".2 R@+'(^K!"# (?&_ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÂ ̀ N MỘT TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG I. Các lợi thế về vị trí địa lý (?&`I$]aI*A> ]';QRSR$,>_bc': d>2F:$(?&;V( eRS$(Z"#eK!5$KR0eR a>ed>2Z4@_2f_g'c$h /1$_-\6i5$77c5(25; ".>/Q""./f<@_bb'". NN((?&C'$/_b5; ".jI*7:<@cbb':CTV( U(?&UKI0Ud-UR0k".AS(?& Uk".BT(?&7_2_cf'I.IfOA>D I$77#jb'(I(?& [(I/;/Q,CRS2( ?&&7A>& :5;".A>C I*RSRk".'>T,5;I5-( ?&$(?&Udl2 Vị trí địa lý trên tạo cho thành phố có các lợi thế sau: *]%,F5EF]'; QRSRG$$V(@7:1) @';D$"$>$'m1$2222$ CI*A>@1)A( R@+'(^K!"# (?&c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9>$<-n;1"#4$49$ /(oC2 *e-"1)(C" /;$o(?&7<p<;#"/; I*".I$".AS$".I$".B".'>$  (?&7e-"#(" D$<-n$;14'Q$'m1, ;$,/0!>/;' 42 *%")EKBR0$ ?(q $IV("#Ar7,53#qG@ 1)2 II. Tài nguyên khí hậu K(?&*'47]!s$ -("e,'1 <"#@.;'1"#> $7]P]>]t$I0'( cbUjbbE7'hbb'(fbG2345D [%'2@[ 7EuvTcgbG E_T_u$_bG _c$gb2q")"I0%E'(_2ubbU_ibbG !I'>:`.$ ]P]" ]'>2 III. Tài nguyên đất a(?&j7T8$I*I` I2(?&*]A>@:'D"M $ @-2K(?&7_f_2g_g< R@+'(^K!"# (?&j Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4@2K7$<>vc2fih$; hv$vvwk<!7oc_2ui_$;_h$cvwk< 5@<]cb2gjc$;_j$vvwk<eu2fig $;h$jjwk<"AO<nA>Ajb2_jj$ ;_g$ijw2 IV. Tài nguyên khoáng sản ,5;>$1eKx@[") _if$ y#e?D7[")v_2(?&7'(% >A(\\%hUfz%kt A(9oI2{'A(' e (?&["){'> /5>>2 V. Tài nguyên du lịch (?&"#8< I(I$($". /$<-AOU%$p5:7A+ <=2dHI7"./R(/$Ao$ I<=$")[7:%<-  ,]<-RSI,("2K5@< -4@7-1,5;e<(`Id3#H Ie(R7o@8>$o5@A$o 1H$I6S$-$(8@H-222 @ (/< 82K;")]<- RSR$5;<-d3#URU q")0@# Ae'5@<-4@74A4 <-,(?&2<1 5|($KB 5@$F}R(2qp5:-AO": t.["q@!$]FrEqK4G$:~S$ R@+'(^K!"# (?&h Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 :?8•$d8eKB5@2p<!7Q !ed3#$~€>e9x@$?nqpeKB5@$ ?eF}R(222 PHẦN HAI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI QUẬN HỒNG BÀNG ĐẾN NĂM 2020 1. Qui hoạch phát triển các ngành kinh tế 1.1 Quy hoạch phát triển ngành Thương mại - dịch vụ - Du lịch * Quy hoa ̣ ch pha ́ t triê ̉ n nga ̀ nh Thương ma ̣ i – di ̣ ch vu ̣ – du li ̣ ch UF:"# 2 •!5<4R!-".II> I•:H/Q`"%$ - A42?A%cb_b$"# R7[I"; '}4!$\1'9k;% cbcb$e!"# $ "#  /Q,'4/;2 K;1"# 714$%"./(W- ".$ ;\I{1"# $  ($'€")2 •!5<4!"#  $A@-$O 4Q%$,)$\I{<) $) 7$\I{'<;Ct$&".$07 /`ASeOA@-12 R@+'(^K!"# (?&f Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 K%". \1'9$e"';$ 1:';'4@;$8Q "# O2 UZ-n 8Q<-n")$<-nAS @,(?&2a.,!")/( '<<-n5:$>".2•!5<4  !!$%&$ @")2D ! "# /<$D+<n2a<  0I( nnA(\.A!<!2 !"),<-n"$<-1$>$$ 5:$1(2K :'1)1$  ,%& <,>5"D+ /;2 8Q 0<-n'"T" 1$'Q$'[I$\8;"# /(2 UZ- K1"'; ,/1! <-"I;<-$#Ae[2a<   0<-"<-p$<-%$<-'<$222 +"8,'ojUf5$:':%$e$  $"<=/2 x;)<-> I(<< S$\!5<4'#(e'4&:'H I*2 R@+'(^K!"# (?&u Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại K!"#  0D+'<"#  +%E"# $"# <-n<-n"#  G<H:,4$ITD)O$ A@-$'A $$nAe>5$$%& <$ &Q(‚0+'<"# `"%   6 @<   <-n"# ,V12 K;n,$!"# 7$! '(%nn/('<$HI8Q `"+%,!52 !"# 5,5;"nn  "# <-n"2a.$\!5<4!"#  `"%".+%<-n';/;2n \!5<4A!"# +%ITF% &@kK!>"# kK!) 6kxA %@kK!<-I>I kOA@-kK!<-n(‚ 1.2 Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp * Mục tiêu và quan điểm phát triển ?>$,>74Q`" ":A!$[$A(9AO<n>  $AO<nHI*'>!5>pk<50 >(A>$IA(\A(95:2 x5;'>/<]): %$>".:'Al7,-"#2 R@+'(^K!"# (?&v Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V5 >\!5<4,V1( ])5@,>@- I/5 D';U\6,( ?&2 ?>@-IV1(*;") >,]';QRS$5 &,(?&!>" $V($"ƒ@$(Z"#$RS2?5: %$);,R:--W$>$!4k >"\'9$]);01 ';,K("2 •!5<4/5 >R@#Ae[ 5@(  $'>eI@< >2x@/5;<<.#Ae>!5> p'{-I'<„2a:5…])\; ,/1!2 x5;'#AeA(\> 1 '>27#;ISI<>  D>$(>p$ : '<-n2 ?>`"1"`:A! /5>${•$!!5(e/0\!5<4% "# %>-2 * Phương hướng phát triển ngành công nghiệp2 ?7QQA>…Q2†@ Q4A>7")>\ R@+'(^K!"# (?&i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 $AO<nHI*"\'92x>IHI* #Ae>'><n> A 2R@ <50/>!")A(9 …QAS$€$ :'5""@ T>:$('<$O> nn';K]';Q RS2 K;n<50%"e$ /(A(\'< @#Ae1":A!$5<-#`"" @A(97> $*!A+ @ -".$I((,1'4/;2 KoI":C#>`"(<B Q>#I(E$#'G$>@<]> ".E5H$G$%BQ:>$ 7")>2 ?>/<]):% :'Al7,V1$7#;'5;'D+$! A(\!<'>6/5 $'>!5> p>".$ ".k >"." 1)#';}4A(\' <2x5;'D;I-$>$!")A( 92 Z50I:[A:5:28Q !/(A(\'<,K• `"';)[A(\<-:2 R@+'(^K!"# (?&g Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 K@-I:'>-02V0>- 7<p$:#-5;222A( \UKK@-I`"5@>`"T ‡?(A>$(I 5; --W H],/1o7895>AO[$7 15$<-".A>@ /2 ‡†@<4":A!$7> . A(97")\$/0A(\("e> ".;"A(\2 ‡" A(\,$<7,:' @-IA(\'$n>2 2. Quy hoạch sử dụng đất a. Căn cứ xây dựng qui hoạch. FI/>#AO<n@-IV1R<4 @[%+A!5T UAO<n$}4*+5@ \!5<4>- $%RHD ,(&…"]n12 UR/1!$515@-I/17 j".\!$7<'$015R")\ --I/Q<6<!o'4D,… "<6#Ae>o:/1…"A". !2 UK@-I/1R7j".\6>$7 4@"AO<n$015$\-/ R@+'(^K!"# (?&_b [...]... dụng đất cho phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận b Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Dự kiến cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn Quận đến năm 2020 như sau Bảng 4: Qui hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng đến năm 2020 STT Chỉ tiêu Hiện trạng Năm 2010 Năm 2020 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2,2,3 Đất nông nghiệp Đất sản xu t nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Đất trồng... theo tài liệu Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hải Phòng đến 2010 và định hướng đến 2020 PHẦN BA ́ ̉ SỰ CẦN THIÊT PHAI ĐẦU TƯ I Đặc điểm vị trí khu đất Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội thì Quận Hồng Bàng được chia thành 3 khu (3 vùng) rõ rệt như sau: Vùng I (gọi là vùng trung tâm), bao gồm 5 phường: Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu và Quang Trung Đây là vùng đô... sạn Hữu Nghị, Khách sạn Hồng Bàng, Bảo tàng Hải Phòng, Bưu Điện và Liên đoàn lao động thành phố, cảng Chùa Vẽ… Theo quy hoạch của thành phố, quận Hồng Bàng sẽ được giữ là quận Trung tâm về hành chính, kinh tế, hội của Hải Phòng Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai gần, khu vực này sẽ trở thành khu thương mại, giáo dục và hành chính lớn thứ hai của Thành phố (Bên cạch quận Ngô Quyền) Dự án được... hoạch xây dựng và khai thác công trình: - Công trình dự kiến khai thác trong thời gian 50 năm, trong đó có 2 năm xây dựng công trình, thời gian sử dụng sẽ là 48 năm - Tiến độ thực hiện công trình như sau: + Năm 2008 làm các thủ tục để được phép đầu tư + Năm 201 0- 2011: thực hiện xây dưng công trình + Công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2012 trở đi 3 Phương án kinh doanh 2 tầng hầm sẽ làm bãi gửi xe... thị hoá, xác định quận là nơi bổ sung diện tích cây xanh cho các quận nội thành, là nơi giảm tải về nhu cầu giải trí tại các công viên cây xanh và giải trí cho các quận nội thành cũ - Hồng Bàng có các đầu mối giao thông kể cả đương bộ, đường sông và đường sắt Phải bảo đảm tính đồng bộ của các phương tiện giao thông với các cơ sở giao thông tĩnh - Diện tích sử dụng đất trên địa bàn Hồng Bàng được xây dựng... Phòng ở 12 1-1 33 Điện Biên Phủ thuộc phường Minh Khai, tức là nằm trong khu vực trung tâm, các chức năng của vùng I là: + Chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại văn hoá, y tế và hội của thành phố Hải phòng Có các cơ quan đầu não chính trị của thành phố Trong thời điểm hiện tại, trung tâm chính trị của quận cũng nằm ở vùng I, những trong phương án quy hoạch, trung tâm chính trị quận sẽ... sở hạ tầng kỹ thuật ( đường, hè…) sử dụng chung Dự án này có một lợi thế đáng kể vì được nằm trong một quận trung tâm của thành phố và được giáp danh với 3 con phố lớn của Quận Hồng Bàng Trong khu vực xung quanh của dự án hiện chưa có các dự án lớn được triển khai xây dựng, nhưng với quy hoạch phát triển của thành phố, các dự án lớn sẽ được lập kế hoạch xây dựng trong tương lai gần 3 Cơ sở hạ tầng Báo... lớn, chất lượng cao, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế PHẦN BỐN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN I Giới thiệu về dự án Dự án dự kiến được xây dựng trong khu vực quận Hồng Bàng, một trong các quận Trung tâm và phát triển của Thành phố Hải Phòng Hiện nay, các dự án đầu tư bất động sản tại Hải Phòng mới đang dần được hình thành và triển khai, các trung tâm thương mại lớn đang được nghiên cứu về tính... không đề cập đến như một khoản thu có mục đích của báo cáo này Doanh thu từng năm được tính dựa trên mức độ khai thác từng khu vực trong tào nhà Dự kiến mức độ khai thác của tòa nhà trong bỉểu dưới đây Năm 1 Trung tâm thương mại Văn phòng 5 Khấu hao 50% 70% Năm 2 70% 80% Năm 3 80% 90% Năm 4 Từ năm thứ 90% 90% 5 trở đi 100% 90% Thời gian khấu hao của công trình xây dựng và của đất là 48 năm, theo cấp... Thiết bị khấu hao trong 10 năm Các chi phí khác: dự kiến thu hồi trong 7 năm 6 Vốn vay Chúng tôi giả định Chủ đầu tư có thể vay một khỏan vay khoảng 50% tổng vốn đầu tư Mức lãi suất vay là 12 % /năm Thời hạn vay 10 năm Thời gian trả nợ gốc là 7 năm, sau khi công trình đã đi vào khai thác ổn định 7 Thuế thu nhập doanh nghiệp Mức thuế thu nhập doanh nghiệp : 28 % 8 Hiệu quả kinh tế Tỷ suât thu hồi vốn nội
- Xem thêm -

Xem thêm: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN HỒNG BÀNG ĐẾN NĂM 2020, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN HỒNG BÀNG ĐẾN NĂM 2020, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN HỒNG BÀNG ĐẾN NĂM 2020, Các lợi thế về vị trí địa lý, Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020., Tài ngun khí hậu Tài ngun đất Tài ngun khống sản Đặc điểm vị trí khu đất, Nhu cầu của thị trường Mục tiêu dự án, Giới thiệu về dự án Tóm lược về dự án 1. Vị trí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn