Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần nhiệt học vật lí 10

119 401 3
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2015, 16:27

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC V TH NGC THU T CHC DY HC TCH HP MT S KIN THC PHN NHIT HC- VT L 10 LUN VN THC S S PHM VT L H NI 2014 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC V TH NGC THU T CHC DY HC TCH HP MT S KIN THC PHN NHIT HC VT L 10 LUN VN THC S S PHM VT L CHUYấN NGNH: L LUN V PHNG PHP DY HC B MễN VT L Mó s: 60 14 01 11 Ngi hng dn khoa hc: PGS. TS. Hng Tr H NI 2014 LI CM N Li u tiờn Tỏc gi xin chõn thnh cm n Ban giỏm hiu, Phũng sau i hc, cỏc thy cụ giỏo khoa S phm trng i hc Giỏo dc- i hc Quc gia H Ni. c bit tỏc gi xin by t lũng bit n sõu sc v s hng dn tn tỡnh ca PGS.TS. Hng Tr sut thi gian nghiờn cu v hon thnh lun ny. Tỏc gi xin cỏm n Ban Giỏm hiu, cỏc ng nghip t Vt lớ trng THPT Ngụ Quyn- Nam nh ni tỏc gi ang cụng tỏc ó giỳp , to iu kin tỏc gi tin hnh thc nghim s phm. Tỏc gi xin chõn thnh cm n cỏc bn cựng lp ó ng viờn giỳp sut thi gian hc cng nh nghiờn cu. Cui cựng, tỏc gi xin by t lũng bit n i vi gia ỡnh ó ng viờn v to iu kin tỏc gi hon thnh lun Tỏc gi V Th Ngc Thu iii DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN VN Vit tt Vit y DH Dy hc DHDA Dy hc d ỏn DHTH Dy hc tớch hp GV Giỏo viờn HS Hc sinh NLGQV Nng lc gii quyt PPDH Phng phỏp dy hc PTDH Phng tiờn dy hc SGK Sỏch giỏo khoa THPT Trung hc ph thụng iv MC LC Li cm n i Danh mc cỏc t vit tt . .ii Mc lc . iii Danh mc cỏc bng, s v hỡnh viii M U CHNG 1: C S Lí LUN CA VIC VN DNG DY HC THEO CH TRONG DY HC TCH HP . 1.1. Dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc gii quyt ca hc sinh . 1.1.1. Khỏi nim quỏ trỡnh dy hc 1.1.2. Nng lc v nng lc gii quyt ca hc sinh . . 1.2. Dy hc tớch hp . 1.2.1. Khỏi nim tớch hp v dy hc tớch hp . 1.2.2 .Mc tiờu ca dy hc tớch hp. 10 1.2.3. Cỏc c trng c bn v u im ca dy hc tớch hp 12 1.2.4.Cỏc mụ hỡnh t chc dy hc tớch hp 13 1.3. Mt s kiu t chc dy hc tớch hp phỏt trin nng lc gii quyt cho HS . 16 1.3.1. Dy hc tớch hp v vic phỏt trin nng lc gii quyt ca hc sinh 16 1.3.2. Cỏc bin phỏp dng dy hc tớch hp phỏt trin nng lc gii quyt cho hoc sinh . 17 1.3.3. Dy hc theo ch 19 1.3.4. Dy hc d ỏn. . 21 1.4. Tiờu ỏnh giỏ nng lc dng kin thc ca hc sinh . 23 1.4.1. C s xõy dng tiờu ỏnh giỏ nng lc dng kin thc 23 1.4.2 .Tiờu ỏnh giỏ nng lc dng kin thc 24 Kt lun chng 25 CHNG 2: T CHC DY HC TCH HP MT S KIN THC THUC PHN NHIT HC- VT L 10 26 2.1. Phõn tớch ni dung kin thc phn Nhit hc-Vt lớ 10 26 v 2.2. Phõn tớch ni dung kin thc chng Cht rn v cht lng. S chuyn thVt lớ 10 26 2.2.1. c im ca ca chng Cht rn v cht lng. S chuyn th-Vt lớ 10 26 2.2.2. Mi quan h gia kin thc ca chng Cht rn v cht lng. S chuyn thVt lớ 10 vi cỏc kin thc thuc cỏc mụn hc khỏc 27 2.3. Thc trng ca vic dy v hc ni dung chng Cht rn v cht lng. S chuyn th ca cỏc cht trng ph thụng 28 2.3.1. Mc ớch iu tra . 28 2.3.2. Phng phỏp iu tra . 28 2.3.3. Kt qu thu c qua iu tra thc t . 29 2.4. Nguyờn nhõn ca thc trng dy v hc trờn . 30 2.4.1. Cỏc nguyờn nhõn khỏch quan . 30 2.4.2. Cỏc nguyờn nhõn ch quan 30 2.5. Mt s ý kin xut nhm khc phc tỡnh trng trờn 31 2.6. T chc dy hc tớch hp mt s ni dung kin thc chng Cht rn v cht lng. S chuyn th-Vt lớ 10 . 32 2.6.1. Xõy dng ni dung kin thc tớch hp mt s ni dung chng Cht rn v cht lng. S chuyn th-Vt lớ 10 . 32 2.6.2. Mc tiờu dy hc . 32 2.6.3. B cõu hi nh hng dy hc ch S chuyn th i vi khớ hu v phõn b sinh vt trờn Trỏi t 35 2.6.4. Xõy dng tin trỡnh dy hc tớch hp mt s kin thc chng Cht rn v cht lng. S chuyn th 35 2.7. Cụng c ỏnh giỏ 65 2.7.1. Cụng c ỏnh giỏ cỏc bi hc theo ch 65 2.7.2. Cụng c ỏnh giỏ bi hc d ỏn . 67 Kt lun chng 70 CHNG 3: THC NGHIM S PHM . 71 3.1. Mc ớch ca thc nghim s phm 71 3.2. Nhim v ca thc nghim . 71 3.3. i tng thc nghim . 71 vi 3.4. Phng phỏp thc nghim 71 3.5. Thi gian thc nghim 72 3.6. Cỏc bc tin hnh thc nghim . 72 3.7. Kt qu thc nghim . 75 3.7.1. Phõn tớch din bin gi hc 75 3.7.2. Cỏc phiu hc 76 3.7.3. Cỏc sn phm d ỏn . 77 3.7.4. Kt qu bi kim tra . 79 3.8. ỏnh giỏ kt qu thc nghim 79 3.8.1. Mc ớch ỏnh giỏ . 79 3.8.2. i tng v hỡnh thc ỏnh giỏ 79 3.9. Kt qu ỏnh giỏ . 79 3.9.1. ỏnh giỏ nh 80 3.9.2. ỏnh giỏ nh lng 81 3.10. ỏnh giỏ chung . 88 Kt lun chng . 90 KT LUN V KHUYN NGH 91 TI LIU THAM KHO . 93 vii DANH MC CC BNG Bng 1.1. Cỏc giai on t chc dy hc theo ch 20 Bng 1.2. Cỏc giai on ca tin trỡnh dy hc d ỏn . 23 Bng 2.1. a ch ni dung tớch hp 33 Bng 2.2. Tiờu ỏnh giỏ kt qu phiu hc . 65 lm gi hc(GV ỏnh giỏ) 65 Bng 2.3. Tiờu ỏnh giỏ kt qu phiu hc lm nh (GV ỏnh giỏ) . 66 Bng 2.4. Tiờu ỏnh giỏ bi trỡnh chiu (GV v HS ỏnh giỏ) 67 Bng 3.1. Cỏc bc tin hnh thc nghim 73 Bng 3.2. Kt qu bi kim tra 79 Bng 3.3. Phiu HT s 1- Tit 81 Bng 3.4. Phiu HT s 1- Tit 82 Bng 3.5. Phiu HT s 2- Tit 82 Bng 3.6. im tng hp Phiu HT nh 82 Bng 3.7. im Phiu HT lm lp 83 Bng 3.8. im tng hp phiu HT ca cỏc nhúm . 83 Bng 3.9: im GV ỏnh giỏ cỏc nhúm bi d ỏn . 84 Bng 3.10. im nhúm ỏnh giỏ cỏc nhúm bi d ỏn . 84 Bng 3.11. im nhúm ỏnh giỏ cỏc nhúm bi d ỏn . 84 Bng 3.12. im nhúm ỏnh giỏ cỏc nhúm bi d ỏn . 85 Bng 3.13. im nhúm ỏnh giỏ cỏc nhúm bi d ỏn . 85 Bng 3.14. im nhúm ỏnh giỏ cỏc nhúm bi d ỏn . 85 Bng 3.15. im nhúm ỏnh giỏ cỏc nhúm bi d ỏn . 86 Bng 3.16. im d ỏn ca mi nhúm 86 Bng 3.17. Kt qu hc bi d ỏn ca mi nhúm . 87 Bng 3.18. Kt qu bi kim tra . 87 Bng 3.19. Kt qu hc cui cựng ca hc sinh . 87 viii DANH MC CC HèNH V Hỡnh 2.1. Ni dung kin thc tớch hp mt s ni dung chng Cht rn v 32 Hỡnh 3.1. Din bin gi hc bi S chuyn th ca cỏc cht (Tit 1) 75 Hỡnh 3.2. Din bin gi hc bi S chuyn th ca cỏc cht ( Tit 2) 75 Hỡnh 3.3. Din bin gi hc bi m ca khụng khớ . 76 Hỡnh 3.4: Din bin gi hc bi S chuyn th cu cỏc cht i vi khớ hu v sinh vt76 Hỡnh 3.5. HS tho lun tỡm cỏch khc phc hin tng nh m t tri nm . 80 Hỡnh 3.6. Sn phm d ỏn ca cỏc nhúm gii quyt cỏc thc t 81 i vi mi ch . 81 ix M U 1. Lý chn ti t nc ta ang bc vo giai on cụng nghip húa, hin i húa vi mc tiờu n nm 2020 v c bn tr thnh mt nc cụng nghip, hi nhp vi cng ng quc t. Nhõn t quyt nh t c mc tiờu ny l ngi, l ngun lc ngi Vit Nam c phỏt trin c v s lng v cht lng trờn c s mt bng dõn trớ c nõng cao. Vic ny ũi hi nghnh giỏo dc phi i mi ng b c mc ớch, ni dung, phng phỏp v phng tin dy hc. Chỳng ta u bit kin thc ca hc sinh l kt qu ca quỏ trỡnh nhn thc, l tin ca hot ng sỏng to quỏ trỡnh tỡm hiu v ci to th gii ca h.Vic nm vng kin thc ca hc sinh thụng qua cỏc du hiu: tớnh chớnh xỏc, h thng, khỏi quỏt, bn vng, tớnh ỏp dng v kh nng dng chỳng. Trong ú, tớnh ỏp dng c ca kin thc v kh nng dng chỳng l du hiu bn cht ca cht lng lnh hi kin thc, l c s phỏt trin nng lc t sỏng to, k nng v thúi quen dng kin thc vo thc tin Vic dy hc Vt lớ trng ph thụng cng khụng nm ngoi xu hng i mi chung ca giỏo dc. Vt lớ trng ph thụng ch yu l vt lớ thc nghim, Vt lớ khụng th tỏch ri cuc sng. Vic dy hc Vt lớ phi lm cho cỏc em hc sinh nm rừ bn cht ca s vt hin tng tn ti xung quanh mỡnh, t ú hỡnh thnh cỏc k nng phỏt hin v gii quyt cỏc ca cuc sng. Nhng nm gn õy, ni dung kin thc Vt lớ bc hc ph thụng ó cú nhiu ci tin, sa i cho gn gi v phự hp vi yờu cu thc t, song ỏp lc ca thi c v li truyn th mt chiu, cỏc kin thc Vt lớ n vi hc sinh mang tớnh ỏp t, vỡ vy nng lc thc t ca hc sinh hin cũn thp so vi yờu cu ca xó hi. iu ú phn ỏnh mt thc t l nn giỏo dc Vit Nam cũn mang nng tớnh lý thuyt, xa ri thc t cuc sng . Chớnh vỡ th, gn lý thuyt vi thc tin, dng kin thc phc v cuc sng l mt gii phỏp thit thc. Mun vy, ngi thy phi luụn c gng tỡm tũi gn kt c nhng kin thc ca bi hc ú vi thc tin, ch c ng dng hu ớch, gi ý cỏch dng mt cỏch c th vo cuc sng hng ngy. Mt nhng xu th dy hc hin i giỳp ngi giỏo viờn cú th t c mc tiờu day hc trờn l ỏp dng dy hc tớch hp. Tớch hp l mt nhng PH LC Ph lc Phiu iu tra v tỡnh hỡnh dy hc cỏc ni dung kin thc v S chuyn th ca cỏc cht. m ca khụng khớ PHIU IU TRA TèNH HèNH DY HC CA GIO VIấN VT L H tờn:.Tui: n v cụng tỏc: Nm vo ngh: Xin quý thy(cụ) vui lũng trao i vi chỳng tụi mt s ý kin vờ tỡnh hỡnh dy hc mụn Vt lớ núi chung v ni dung kin thc Cht rn v cht lng. S chuyn th ca cỏc cht- Vt lớ 10 núi riờng Xin quý thy (cụ) khoanh trũn vo cõu tr li m thy (cụ) la chn. 1. Trong gi lờn lp, thy (cụ) s dng nhng phng phỏp no dy hc cỏc ni dung kin thc ny? A.Thuyt trỡnh, ging gii B. Phng phỏp nờu v gii quyt C. Cỏc phng phỏp dy hc tớch cc (dy hc da trờn , dy hc d ỏn, dy hc theo ch ) D. Mt phng phỏp dy hc khỏc 2. Thy (cụ) ó dng DHTH dy hc vt lớ cha? A. Thng xuyờn B. Thnh thong C. Khụng bao gi 3. Theo thy (cụ), tm quan trng ca nng lc dng kin thc ca HS i vi vic nõng cao cht lng giỏo dc dy hc vt lớ? A. Rt quan trng B. Bỡnh thng C. Khụng quan trng 4. Trong quỏ trỡnh dy hc vt lớ thy (cụ) cú quan tõm ti cỏc ch cú mi liờn h vi kin thc ca nhiu b mụn khỏc nhau? A. Thng xuyờn B. Thnh thong C. Khụng bao gi 5. Trong gi hc ni dung kin thc v ni dung kin thc chngCht rn v cht lng. S chuyn th ca cỏc cht, thy(cụ) thng s dng cỏc phng tin dy hc no? A. Mỏy chiu B. Tranh nh minh ho C. Hỡnh nh mụ phng D. Cỏc phng tin khỏc 95 E. Khụng s dung 6. Hỡnh thc t chc dy hc m thy(cụ) s dng cỏc gi hc v ni dung kin thc chngCht rn v cht lng. S chuyn th ca cỏc cht l gỡ? A. Lm vic nhúm B. Lm vic cỏ nhõn C. Kt hp gia lm vic cỏ nhõn v nhúm Nu lm vic theo nhúm, thy(cụ) t chc cho HS lm vic theo nhúm cỏc ni dung no? 7. Khi dy v S chuyn th ca cỏc cht. m ca khụng khớ. Thy (cụ) cú ý thc cho HS thy mi liờn h gia cỏc kin thc vi thc tin khụng? A. Thng xuyờn B. Thnh thong C. Khụng bao gi 8. Thy (cụ) ỏnh giỏ th no v mc dng kin thc ca HS hc chng Cht rn v cht lng. S chuyn thvo cỏc tỡnh thc tin? A. Tt B. Khỏ C. Trung bỡnh D. Yu 9. Khi dy v S chuyn th ca cỏc cht. m ca khụng khớ. Thy (cụ) cú thy c mi liờn h vi cỏc kin thc khỏc khụng? ú l cỏc kin thc no? 10. Theo thy (cụ) chng Cht rn v cht lng. S chuyn th cú phi l ni dung hp dn khụng? Vỡ sao? 11. Theo thy (cụ) cỏc kin thc chng Cht rn v cht lng. S chuyn th cú th xõy dng theo cỏc ch liờn mụn c khụng? Vỡ sao? 12. Thy (cụ) quan nim th no v vic dng DHTH dy hc vt lớ? Theo thy (cụ) cú cn thit phi dng DHTH dy hc vt lớ khụng? Ti sao? (Phiu ny dựng phc v nghiờn cu khoa hc, khụng dựng ỏnh giỏ. Rt mong nhn c s hp tỏc ca cỏc thy cụ) Ph lc 96 PHIU IU TRA HC SINH V TèNH HèNH HC TP NI DUNG KIN THC V S CHUYN TH CA CC CHT. M CA KHễNG KH Cỏc em vui lũng khoanh trũn vo la chn ca cỏc em hoc tr li cỏc cõu hi sau H tờn:. Trng: Lp: 1. Khi hc Vt lớ em cú dng kin thc Vt lớ vo cỏc lnh vc sau khụng? Vn dng mc no? a. Vn dng vo i sng v k thut: A. Thng xuyờn B. Thnh thong C. Khụng bao gi b. nh hng ngh nghip: A. Thng xuyờn B. Thnh thong C. Khụng bao gi c. Liờn h vi cỏc mụn khỏc: A. Thng xuyờn B. Thnh thong C. Khụng bao gi 2. Em hóy by t thỏi ca mỡnh hc chng Cht rn v cht lng. S chuyn th ca cỏc cht. A. Rt hng thỳ B. Cú hng thỳ C. Bỡnh thng D. Khụng thớch 3. Trong gi hc v S chuyn th ca cỏc cht. m khụng khớ , em nhn Thy (Cụ) giỏo ca em ó t chc dy phn ny nh th no? Hóy ỏnh du X vo cỏc hot ng m GV ca em thc hin gi hc ú. Phng phỏp s dng 1. Cho HS quan sỏt tranh, nh, video cú liờn quan n kin thc 2. Tin hnh thớ nghim cho HS quan sỏt 3. Cho HS trc tip tin hnh TN 4. Cho HS lm vic theo nhúm 5. Din gii, thuyt trỡnh 97 S dng 6. Gii quyt : hi - ỏp 7. Liờn h thc t, gii thớch cỏc hin tng liờn quan 8. Thng xuyờn khai thỏc kin thc ca cỏc mụn hc khỏc cú liờn quan dng cuc sng, k thut 9. Ch truyn t ni dung nh sỏch giỏo khoa 4. Sau hc xong chng S chuyn th ca cỏc cht., em t ỏnh giỏ nng lc dng kin thc ca mỡnh mc no? A. Tt B. Khỏ C. Trung bỡnh D. Yu 5. Theo em, nhng kin thc v S chuyn th ca cỏc cht. m ca khụng khớ lp 10 cú cn thit hc ? Ti sao? 6. Theo em, nhng kin thc v S chuyn th ca cỏc cht. m ca khụng khớ lp 10 cú ỏp dng c vo thc tin khụng? Ti sao? 7. Theo em, nhng kin thc v S chuyn th ca cỏc cht. m ca khụng khớ lp 10 cú mi liờn h vi kin thc thuc cỏc mụn hc khỏc khụng? ú l nhng kin thc ca mụn no? 8. í kin úng gúp ca em v dy v hc mụn Vt lớ: (Phiu ny dựng phc v nghiờn cu khoa hc, khụng dựng ỏnh giỏ hc sinh. Rt mong nhn c s hp tỏc ca em) 98 Ph lc 3: kim tra 45 Phn trc nghim Cõu 1. Chn ỏp ỏn ỳng; i vi cht rn kt tinh, nhit núng chy: A. luụn ln hn nhit ụng c B. bng nhit ụng c C. luụn nhhn nhit ụng c D. cú th thp hoc cao hn nhit ụng c. Cõu 2. chn ỏp ỏn ỳng. Nhit núng chy ca cht rn kt tinh thay i nh th no ỏp sut tng? A. Luụn tng i vi mi cht rn. B. Luụn gim i vi mi cht rn. C. Luụn tng i vi cht rn cú th tớch tng núng chy v luụn gim i vi cht rn cú th tớch gim núng chy D. Luụn tng i vi cht rn cú th tớch gim núng chy v luụn gim i vi cht rn cú th tớch tng núng chy Cõu 3. ỏnh du X vo cỏc cõu ỳng . Nhng nhõn t no sau õy gúp phn lm cho hi nc ngng t: A. Nhit khụng khớ gim B. Hi nc ó bóo hũa C. Hon lu D. t E. Cú ht nhõn ngng t G. Sinh vt Cõu 4. Chn cõu ỳng: Ti tri ni cn giụng sp ma thỡ khụng khớ rt núng nc, oi bc? A. Vỡ mõy ngng t li to thnh ma, nú ta nhit vo khụng khớ B. Vỡ sp ma lng hi nc khụng khớ rt cao C. Vỡ khoi sp ma m t i ca khụng khớ thp D. Tt c cỏc lớ trờn. 99 Cõu 5. tng nhit sụi ca cht lng ngi ta phi: A. tng nhit lng cn truyn cho cht lng B. gim ỏp sut ngoi tỏc dng lờn cht lng C. tng ỏp sut ngoi tỏc dng lờn cht lng D. tng lng ca cht lng Cõu 6. Theo cỏc quy c sau: (I) v (II) l cỏc mnh A. (I) ỳng, (II) ỳng, hai mnh cú tng quan B. (I) ỳng, (II) ỳng, hai mnh khụng tng quan C. (I) ỳng, (II) sai D. (I) sai, (II) ỳng Tr li cỏc cõu hi sau (I) Nhit sụi ca cht lng ph thuc vo ỏp sut cht khớ trờn b mt thoỏng Vỡ (II) Cỏc cht lng khỏc cú nhit sụi khỏc nhau. Cõu 7. Trong cỏc c im sau, c im sau, c im no khụng phi ca s bay hi? A. Xy nhit bt kỡ B. Luụn kốm theo s ngwung t C. Ch xy trờn mt thoỏng cht lng D. Ch xy nhit cao Cõu 8. iu no sau õy l sai núi v hi bóo hũa? A. hi bóo hũa l hi cõn bng ng vi cht lng ca nú. B. p sut hi bóo hũa khụng ph thuc vo th tớch hi. C. Vi cựng mt cht lng, ỏp sut hi bóo hũa ph thuc vo nhit , nhit tng thỡ ỏp sut hi bóo hũa gim D. cựng mt nhit , ỏp sut hi bóo hũa ca cỏc cht lng khỏc l khỏc l khỏc nhau. Cõu 9. Ti mt ni trờn Trỏi t, vo bui sỏng nhit l 230C v m tng i ca khụng khớ l 80%, vo bui tra nhit l 300C v m tng i l 60%. Thụng tin no di õy l ỳng? A. Khụng khớ vo bui tra ớt hi nc hn. B. Khụng khớ vo bui tra nhiu hi nc hn. C. Lng hi nc khụng khớ bui sỏng v tra l nh nhau. D. C bui sỏng v bui tra khụng khớ hon ton khụng cú hi nc. 100 Cõu 10. Vi iu kin no sau õy thỡ phi qun ỏo t chc chn s mau khụ? A. m t i ca khụng khớ thp B. m tuyt i ca khụng khớ thp C. Nhit khụng khớ cao D. p sut hi bóo hũa ca nc thp Cõu11. ỏnh du X vo cỏc cõu ỳng sau: a) Nhit núng chy khỏc nhit ụng c ca mt cht. b) Khi vt ang núng chy nu tip tc cung cp nhit lng thỡ nhit ca vt tng. c) Trong sut thi gian núng chy hay ụng c nhit ca vt khụng thay i. d) Mi cht núng chy (hay ụng c) mt nhit nht nh. Nhit ú c gi l nhit núng chy. Cõu 12. Cho bit s thay i nhit ca bng phin ? 100 90 80 70 60 A 50 40 0C D B C E F G 10 20 Thời gian(ph) th trờn cho bit s thay i nhit ca bng phin. Hóy chn cỏc nhn xột ỳng I. Nhit núng chy l 1000C II. on AB mụ t s tng nhit theo thi gian. III. Nhit ụng c l 800C IV. BC v EF mụ t trng thỏi ụng c v núng chy ca bng phin Cỏc nhn xột ỳng l: A. I,II B. I,III C. I,IV D. II, IV Cõu 13. Trong cỏc yu t sau õy I. Din tớch mt thoỏng ca nc II. Nhit III. m tng i ca khụng khớ Tc bay hi ph thuc vo cỏc yu t no? Cỏc nhn xột ỳng l: 101 A. I, II, II B. I, III C. I, II D. I Cõu 14. ỏnh du X vo cỏc cõu ỳng sau: A. Nhit lng cn thit cho mt cht chuyn t th rn sang th lng gi l nhit núng chy. B. Nhit lng cn cho 1kg mt cht chuyn t th rn sang th lng gi l nhit núng chy. C. Nhit lng cn thit cho kg mt cht nhit núng chy gi l nhit núng chy ca cht ú. D. Nhit lng cn thit cho kg mt cht chuyn t th rn sang th lng nhit núng chy gi l nhit núng chy ca cht ú Cõu 15: Chn ỏp ỏn ỳng. Vi cựng mt m tuyt i a: A. nu nhit khụng khớ tng thỡ m t i f tng. B. nu nhit khụng khớ tng thỡ m t i f gim. C. nu nhit khụng khớ gim thỡ m t i gim D. thỡ m tuyt i l khụng i nhit thay i Phn t lun Bi 1: Ti nhng ngy ụng giỏ lnh, ta li cú th nhỡn thy hi th ca chớnh mỡnh? Bi 2: Tớnh nhit lng ta kg hi nc 1000C ngng t thnh nc 220C . Nc cú C= 4180 J/kg.K v L= 2.3. 106 J/kg (4- 174) Bi 3: Phũng cú th tớch 40m3. Khụng khớ phũng cú m 40%. Mun tng m ti 60% thỡ phi lm bay hi bao nhiờu nc? Coi nhit khụng i l 200C v ỏp sut hi bóo hũa l 17,3 g/m3 Ph lc 4. Giỏo ỏn Power Point 102 Bi 38: S CHUYN TH CA CC CHT I. S núng chy Núng chy Rn Khớ Lng ụng c -Mi cht rn kt tinh cú mt nhit núng chy xỏc nh mi ỏp sut cho trc -Cỏc cht vụ nh hỡnh khụng cú nhit núng chy xỏc nh -Nhit lng Q cung cp cho cht rn quỏ trỡnh núng chy gi l nhit núng chy Q= .m Núng chy Rn Lng ụng c 3. ng dng: Luyn gang, thộp, ỳc chuụng, ỳc cỏc chi tit mỏy QUY TRèNH CA C NG ng dng ca s núng chy v ụng c HIN TNG BNG TAN NH HNG CA HIN TNG BNG TAN N KH HU II. S bay hi Bay hi Lng Hin tng tan nhanh bng tuyt Bc Cc v Nam Cc lm mc nc bin s tng quỏ cao, cú th dn n nn hng thy Ti mt s ni bng tan li khin t tri lờn mt t thoỏt sc nng ca hng t tn bng ố lờn. Mt t nõng lờn nhanh n ni nú khụng c bự kp bng mc nc bin tng Trỏi t núng lờn. 103 Khớ Ngng t -S bay hi v ngng t xy nhit bt kỡ -S bay hi din trờn mt thoỏng cht lng v luụn kốm theo s ngng t 2. HI KHễ V HI BO HềA: III. S sụi - Khi tc bay hi ln hn tc ngng t, ỏp sut hi tng dn v hi phớa trờn b mt cht lng l hi khụ. Hi khụ tuõn theo nh Bụi-l Ma-ri-t. - Khi tc bay hi bng tc ngng t, hi phớa trờn b mt cht lng l hi bóo hũa cú ỏp sut t giỏ tr cc - p sut hi bóo hũa khụng ph thuc th tớch v khụng tuõn theo nh lut Bụi l Mariụt, nú ch - Quỏ trỡnh chuyn t th lng sang th hi xy c bờn v trờn b mt cht lng gi l s sụi. - Di ỏp sut chun, mi cht lng sụi nhit xỏc nh v khụng thay i. Nhit sụi ca cht lng cũn ph thuc ỏp sut cht khớ trờn b mt cht lng. ph thuc vo bn cht v nhit ca cht lng. Mt s hin tng t nhiờn * MY NHểM:1 CH : S CHUYN TH CA CC CHT V M KHễNG KH I VI KH HU Mõy l cỏc git nc ngng t hay nc ỏ tinh th treo l lng khớ quyn phớa trờn Trỏi t (hay trờn b mt cỏc hnh tinh khỏc) m cú th nhỡn thy. I. M TUYT I V M CC I 1. m tuyt i m tuyt i a ca khụng khớ khớ quyn l i lng o bng lng m (tớnh gam) ca hi nc cú m3 khụng khớ. n v o ca a l g/m3. 2. m cc i m cc i A l m tuyt i ca khụng khớ cha hi nc bóo hũa, giỏ tr ca nú tng theo nhit . m cc i A cú ln bng lng riờng ca hi nc bóo hũa tớnh theo n v g/m3. II. M T I DNG C O M m t i f ca khụng khớ l i lng o bng t s phn trm gia m tuyt i a v m cc i A ca khụng khớ cựng nhit . f a 100 A % Trong khớ tng hc m t i c tớnh gn ỳng theo cụng thc: f p p 100 % m k túc bh 104 m k khụ t m k im sng 3. ng dng ca s bay hi v ngng t S dng ngnh sn xut mui S dng k thut lm mỏy lnh Video Ph lc 5: Bỏo cỏo ca hc sinh Bỏo cỏo nhúm 105 * SNG *MA Sng c to t hi m ca khớ quyn ng li thnh dng git nc sau mt ngy nng m. nhit thp, khớ tri khụng cha c hi m nh trc khin lng hi nc d phi ng li (ngng t) Sng mự to nờn t hi m trờn Trỏi t bc hi; bc hi, hi m chuyn ng lờn cao, lnh dn v ngng t to thnh hin tng sng mự Ma l mt dng ngng t ca hi nc gp iu kin lnh. Ma c to cỏc git nc khỏc ri xung b mt Trỏi t t cỏc ỏm mõy. *TUYT Mt s dng ma Ma axit -Trong cỏc ỏm mõy vi nhit di õm 10C, cỏc phõn t nc t hp li v hỡnh thnh tinh th ỏ nh, kớch thc ban u khong 0,1 mm. Cỏc tinh th ny dn tng trng lng v ri xung di. -S lng ng ca hi nc cng gúp phn vo quỏ trỡnh hỡnh thnh tinh th tuyt, vi dng tiờu biu l kiu hỡnh lc giỏc. S nh dng tinh th tuyt ph thuc vo cu trỳc phõn t nc (gúc 60 hay 120) v nhit khụng khớ. Di nhit thp, tinh th tuyt hỡnh lng tr c hỡnh thnh, nhit cao hn l hỡnh ngụi sao. õy l dng c bn, ngoi ra, s va chm ca chỳng cũn to cỏc tinh th mi (cú hn 000 kiu tinh th). Ma ỏ -Bóo l hin tng giú mnh kốm theo ma rt ln cú s xut hin v hot ngca cỏc khu ỏp thp (low pressure area) sõu. -iu kin c bn hỡnh thnh bóo l nhit cao v nhng vựng di hi nc: nhit cao s lm cho hi nc bc lờn mnh v b y lờn cao ti khu vc ú tõm ỏp thp hỡnh thnh. Bóo l hin tng thng gp Vit Nam 106 * Cỏc nh hng ca bin i khớ hu Cỏc hin tng thiờn tai cú th tr thnh bin i khớ hu * Bin i khớ hu l s thay i ca h thng khớ hu gm khớ quyn, thu quyn, sinh quyn, thch quyn hin ti v tng lai bi cỏc nguyờn nhõn t nhiờn v nhõn to mt giai on nht nh t tớnh bng thp k hay hng triu nm. S bin i cú th l thay i thi tit bỡnh quõn hay thay i s phõn b cỏc s kin thi tit quanh mt mc trung bỡnh. *Nguyờn nhõn chớnh lm bin i khớ hu trỏi t l do: + s gia tng cỏc hot ng to cỏc cht thi khớ nh kớnh + cỏc hot ng khai thỏc quỏ mc cỏc b hp th v b cha khớ nh kớnh nh sinh khi, rng, cỏc h sinh thỏi bin, ven b v t lin khỏc T ú lm cỏc nh hng n cuc sng hng ngy ca ngi, n nn kinh t xó hi. Mt s bin phỏp phũng trỏnh v cnh bỏo thiờn tai: - Da vo s tr giỳp ca cỏc phng tin hin i v d bỏo thi tit v cnh bỏo thiờn tai: v tinh nh v; h thng cnh bỏo thiờn tai t ng - Da vo quy lut thi tit v cỏc kinh nghim dõn gian - Nõng cao cht lng thụng tin, d bỏo, cnh bỏo thi tit, thiờn tai; ng thi nõng cao nng lc ng phú, x lý xy thiờn tai. -Tng cng thụng tin, tuyờn truyn, cnh bỏo, hng dn cỏc bin phỏp phũng, trỏnh ng phú thiờn tai kp thi n cng ng dõn c. Bỏo cỏo nhúm Ngy a: 30/01/2010 NHIT - M C ảNH HưậNG đếN S PHâN Bẩ Và HìNH THàNH CáC THảM TH C VậT S CHUYN TH V M KHễNG KH I VI NG THC VT Ngy a: 30/01/2010 S THCH NGHI CA THC VT I VI KH HU *Cõy vựng nhit i khụ hn Cõy xng rng Cõy sng i - Lỏ bin thnh gai , b mt lỏ cú tng cutin dy cú tỏc dng hn ch s thoỏt hi nuc * Cõy vựng ụn i Lỏ cõy vng vo thu v rng lỏ vo ụng 107 Thõn cõy cú lp bn dy - Cõy rng lỏ gim din tớch tip xỳc vi khụng khớ lnh hoc thõn v r cõy cú lp bn dy to thnh lp cỏch nhit bo v cõy . THC VT SNG NI M T Thc vt sng ni khụ hn Cõy keo lc Cõy xng rng Phin lỏ hp, mụ giu phỏt trin Cõy da nc Cõy thy trỳc - R n sõu, lan rng - Thõn mng nc - Lỏ tiờu gim hoc bin thnh gai Cõy lỳa Cõy lờ gai S thớch nghi ca ng vt i vi khớ hu *ng vt sng vựng lnh Gu Bc cc ng vtSNG Sinh sng trờn mc NG VT SINH TRấN SAsaMC Lụng dy v di, kớch thc c th ln, lp m di da dy. Cu Da cú vy sng lm gim kh nng mt nc . Tc kố *ng vt sng vựng núng Thn ln sa mc Lụng ngn, c th nh. Gu nga Vit Nam Cu K nhụng ng vt sinh sng ni m t ng vt sinh sng ni m t Da trn m t, gp iu kin khụ hn d b mt nc Da trn m t, gp iu kin khụ hn d b mt nc 108 Bỏo cỏo nhúm S BAY HI CA NC TO RA MA: TO RA NGUN NC CHO CON NGI V CY CI PHT TRIN S chuyn th ca cỏc cht cht i vi i sng ngi S CHUYN TH CềN GY RA THIấN TAI LM NH HNG N CUC SNG CON NGI S chuyn th vi s iu hũa thõn nhit ngi Hin tng - Mựa hố da hng ho Gii thớch - Vỡ mao mch mỏu dón, lu lng mỏu qua da nhiu - Ta nhit mụi trng nhiu - Mựa ụng da thng tỏi hoc - Mao mch mỏu co, lu lng sn gai c mỏu qua da ớt - Ta nhit mụi trng ớt - Lao ng thỡ ngi núng v toỏt - M hụi bay hi mang i mt m hụi lng nhit ln lm mỏt c th - Vo ngy tri núng, khụng - M hụi thoỏt khụng bay hi thoỏng giú, m khụng khớ cao, c nờn chy thnh dũng, nhit m hụi chy thnh dũng,ngi khụng thoỏt ngoi nờn ngi bc bi khú chu bc bi khú chu M VI CUC SNG V SC KHE CON NGI ( M CAO- TRI NM) Cỏc bin phỏp bo v sc khe M VI CUC SNG V SC KHE CON NGI ( M THP- TRI HANH) NG DNG CA S CHUYN TH Thit b hin i Mựa ụng Sn phm ỳc Mựa hố Trng cõy xanh 109 Lm mui NG DNG CA S CHUYN TH CA CC CHT Ni hp tit trựng y t K thut lm lnh 110 [...]... việc dạy học tích hợp kiến thức Vật lí với kiến thức thuộc các môn trên, đặc biệt là trong phần Nhiệt học ” Vật lí 10 Với những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần Nhiệt học Vật lí 10 với mong muốn nâng cao được khả năng vận dụng kiến thức của học sinh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 2 Mục đích nghiên cứu Vận dụng dạy học tích hợp để tổ chức. .. pháp dạy học day học tích cực (phương pháp học theo chủ đề và phương pháp học dự án) để giảng dạy chủ đề này nhằm phát triển NLGQVĐ của học sinh 25 CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC PHẦN “NHIỆT HỌC- VẬT LÍ 10 2.1 Phân tích nội dung kiến thức phần Nhiệt học -Vật lí 10 Nhiệt học thuộc chương trình Vật lí lớp 10 Theo phân phối chương trình hiện hành, học sinh được học phần Nhiệt. .. dạy học tích hợp Chương 2: Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần Nhiệt học – Vật lí 10 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP 1.1 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh 1.1.1 Khái niệm quá trình dạy học Theo quan điểm của lí luận dạy học hiện đại, dạy học là hoạt động đặc trưng... xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức phần “ Nhiệt học như thế nào để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh? 3 6 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng chủ đề tích hợp một số kiến thức Nhiệt học ở mức độ liên môn và tổ chức dạy học theo các phương pháp dạy học tích cực (dạy học theo chủ đề, dạy học dự án) sẽ góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh 7 Giới hạn và... tích hợp song không nêu rõ trong nội dung của bài học Trong trường hợp này GV phải khai thác kiến thức môn học và liên hệ chúng với các nội dung cần tích hợp Đây là trường hợp thường xảy ra b Tích hợp Bộ phận Tích hợp bộ phận: được thực hiện khi có một phần kiến thức của môn học hoặc bài học có nội dung về vấn đề cần tích hợp c Tích hợp Toàn phần Tích hợp toàn phần: được thực hiện khi hầu hết các kiến. .. những chỉ có kiến thức Vật lí mà còn có sự đan xen, lồng ghép các kiến thức Sinh học và Địa lí có liên quan, vì vậy mà việc vận dụng kiến thức vào thực tế của HS thuận lợi hơn Chính điều này cũng làm cho kiến thức Vật lí bền vững hơn 1.2.4.Các mô hình tổ chức dạy học tích hợp 1.2.4.1 Các mức độ tích hợp a Liên hệ Liên hệ là một hình thức tích hợp đơn giản nhất khi chỉ có một số nội dung của môn học có liên... sự tích hợp vào nội dung học những ứng dụng kĩ thuật và đời sống thực tiễn làm cho nội dung học có ý nghĩa hơn, hấp dẫn hơn Vì vậy ở luận văn này, chúng tôi đã sử dụng dạy học theo chủ đề để tích hợp kiến thức thuộc các môn học Vật lí, Sinh học và Địa lí trong dạy học chương “ Chất rắn và chất lỏng Sự chuyển thể của các chất – Vật lí 10 1.3.4 Dạy học dự án” 1.3.4.1.Thế nào là dạy học dự án? Dạy học. .. hoạt động dạy học nội dung một số kiến thức Nhiệt học – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn của học sinh 3 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu các cơ sở lý luận của dạy học tích hợp, cách thức thiết kế nội dung và tiến trình dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho người học -Phân tích nội dung kiến thức chương “Chất rắn và chất lỏng Sự chuyển thể” thuộc phần Nhiệt học chương... cuộc sống một cách sáng tạo Dạy học tích hợp còn giúp học sinh áp dụng được nhiều kỹ năng, nền tảng kiến thức tích hợp giúp việc tìm kiếm thông tin nhanh hơn, khuyến khích việc học sâu và rộng, thúc đẩy thái độ học tập tích cực đối với học sinh Đặc biệt đối với mô hình tích hợp liên môn, đây là quan điểm tích hợp mở rộng kiến thức trong bài học 16 với các kiến thức của các bộ môn khác, các ngành khoa học, ... cứu - Cơ sở lí luận của dạy học tích hợp - Nội dung kiến thức chương “Chất rắn và chất lỏng Sự chuyển thể” thuộc phần Nhiệt học chương trình Vật lí 10 trong mối quan hệ với các môn học khác + Sự chuyển thể của các chất + Độ ẩm của không khí - Các hoạt động học và hoạt động dạy khi tổ chức dạy học tích hợp 8 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Ý nghĩa lý luận: Tổng kết các cơ sở lí luận về phương . 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC PHẦN “NHIỆT HỌC- VẬT LÍ 10 26 2.1. Phân tích nội dung kiến thức phần Nhiệt học -Vật lí 10 26 vi 2.2. Phân tích nội dung kiến thức chương. trên, đặc biệt là trong phần Nhiệt học ” Vật lí 10 Với những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần Nhiệt học Vật lí 10 với mong muốn nâng cao. của học sinh . 7 1.2. Dạy học tích hợp 9 1.2.1. Khái niệm tích hợp và dạy học tích hợp 9 1.2.2 .Mục tiêu của dạy học tích hợp. 10 1.2.3. Các đặc trưng cơ bản và ưu điểm của dạy học tích hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần nhiệt học vật lí 10, Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần nhiệt học vật lí 10, Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần nhiệt học vật lí 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn