Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

99 558 1
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 16:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ------------------- NGUYỄN MẠNH DŨNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ------------------- NGUYỄN MẠNH DŨNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 60 85 01 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. ĐỖ VĂN NHẠ HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào. Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Dũng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS.Đỗ Văn Nhạ giảng viên Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - người hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai giảng dạy, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho học tập hoàn thành luận văn mình. Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Gia Lâm, phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Thống kê huyện Gia Lâm giúp đỡ trình thu thập số liệu hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn UBND, cán địa chính, hộ gia đình thuộc xã Kim Sơn, Trung Mầu huyện Gia Lâm, TP Hà Nội giúp đỡ việc cung cấp tài liệu địa phương, hộ gia đình để nghiên cứu hoàn thành luận văn này./. Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Dũng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục chữ viết tắt viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Yêu cầu Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Chính sách quản lý sử dụng ruộng đất Việt Nam 1.1.1 Chính sách ruộng đất trước thời kỳ đổi mới. 1.1.2 Chính sách đất nông nghiệp thời kỳ đổi đến 1.2 Tổng quan dồn điền, đổi 1.2.1 Thực trạng ruộng đất nông nghiệp miền Bắc nước ta 1.2.2 Thực trạng dồn điền đổi 14 1.3 Tình hình dồn điền đổi giới Việt Nam 19 1.3.1 Tình hình dồn điền đổi giới 19 1.3.2 Tình hình việc dồn điền đổi Việt Nam 21 1.4 Hiệu sử dụng đất yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 24 1.4.1 Hiệu sử dụng đất 24 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 29 Chương 2. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tượng phạm vi nhiên cứu 34 2.2 Nội dung nghiên cứu 34 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii 2.2.1 Điều tra đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tình hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 34 2.2.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 34 2.2.3 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu. 2.2.4 34 Đề xuất giải pháp khuyến khích dồn điền đổi để nâng cao hiệu sử dụng đất 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Phương pháp chọn điểm, chọn hộ nghiên cứu 35 2.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.3.3 Phương pháp đánh giá hiệu 36 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu, liệu phần mềm Excel 37 2.3.5 Phương pháp so sánh 37 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Gia Lâm 38 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm 41 3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Gia Lâm 48 3.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi địa bàn huyện Gia Lâm 51 3.2.1 Quy trình thực dồn điền đổi 51 3.2.2 Kết thực dồn điền đổi huyện Gia Lâm 58 3.3 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 3.3.1 61 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến chuyển dịch cấu sử dụng đất nông nghiệp 61 3.3.2 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến cấu trồng 62 3.3.3 Ảnh hưởng dồn điền đổi đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 65 Page iv 3.3.4 Ảnh hưởng dồn điền đổi đến vấn đề khác 3.3.5 Những ưu điểm khó khăn, tồn sau thực công tác 71 chuyển đổi ruộng đất địa bàn huyện Gia Lâm 3.4 76 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông hộ sau thực sách dồn điền đổi 77 3.4.1 Giải pháp chế sách 77 3.4.2 Giải pháp áp dụng khoa học kỹ thuật 77 3.4.3 Giải pháp tuyên truyền 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 Kiến nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Thay đổi quy mô đất nông nghiệp nông hộ (%) 11 1.2 Mức độ manh mún ruộng đất vùng nước 12 1.3 Mức độ manh mún ruộng đất số tỉnh vùng ĐBSH 12 3.1 Tổng hợp tiêu phát triển kinh tế năm 2011 - 2013 42 3.2 Biến động dân số lao động đoạn 2011 – 2013 44 3.3 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Gia Lâm 49 3.4 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Gia Lâm 51 3.5 Thực trạng ruộng đất nông nghiệp huyện Gia Lâm trước sau dồn điền đổi 3.6 58 Thực trạng ruộng đất nông nghiệp xã điều tra trước sau dồn điền đổi 59 3.7 Quy mô, diện tích bình quân số bình quân 61 3.8 Quy mô, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trước sau DĐĐT 62 3.9 Diện tích, suất, sản lượng số trồng trước sau chuyển đổi 63 3.10 Hiệu kinh tế số loại hình sử dụng đất 66 3.11 Hiệu kinh tế sử dụng đất/1ha đất nông nghiệp 67 3.12 So sánh mức đầu tư phân bón với tiêu chuẩn phân bón cân đối hợp lý 3.13 68 Mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thâm canh trồng huyện Gia Lâm 70 3.14 Diện tích đất giao thông, thuỷ lợi trước sau DĐĐT 71 3.15 Ảnh hưởng DĐĐT đến công tác QLNN đất đai 73 3.16 Kết vấn nông hộ sau dồn điền đổi 75 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Sơ đồ hành huyện Gia Lâm 39 3.2 Cơ cấu sử dụng đất năm 2014 huyện Gia Lâm 48 3.3 Sơ đồ quy trình thực dồn điền đổi 55 3.4 Quy mô, diện tích đất trước sau dồn điền đổi xã Kim Sơn 60 3.5 Cơ cấu trồng sau dồn điền đổi xã Trung Mầu 64 3.6 Giao thông, thủy lợi sau dồn điền đổi xã Trung Mầu 72 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải BCĐ : Ban đạo CĐRĐ : Chuyển đổi ruộng đất CN - TTCN : Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá ĐBSH : Đồng sông Hồng DĐĐT : Dồn điền đổi GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GTSX : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đồng nhân dân HTXNN : Hợp tác xã nông nghiệp CPTG : Chi phí trung gian MI : Thu nhập hỗn hợp MTTQ : Mặt trận tổ quốc NLN : Nông lâm nghiệp SDĐ : Sử dụng đất SXNN : Sản xuất nông nghiệp TDTT : Thể dục – Thể thao TW : Trung ương UBND : Uỷ ban nhân dân GTGT : Giá trị gia tăng XHCN : Xã hội chủ nghĩa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii 3.3.4.3. Trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quá trình DĐĐT góp phần quan trọng công tác lập, thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp nói riêng sử dụng đất nói chung xã huyện Gia Lâm. Qua trình việc xây dựng khu vực chuyên canh, thâm canh theo định hướng sử dụng đất thực triệt để, phù hợp với định hướng sử dụng đất. Đồng thời với trình DĐĐT huyện Gia Lâm gắn với việc quy hoạch lại đồng ruộng số mục đích đất chuyên dùng khác góp phần đưa công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ, đảm bảo mục tiêu chung; loại đất phát huy tác dụng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau DĐĐT đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng quỹ đất công ích UBND cấp xã, loại đất công ích quy hoạch lại ổn định, gom thành khu vực thuận tiện cho việc chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch (gần trục đường giao thông, gần điểm dân cư nông thôn, chợ đầu mối,…) khu vực có điều kiện để phát triển mô hình kinh tế trang trại kết hợp, thâm canh màu, rau màu,… 3.3.4.4. Thay đổi cấu thu nhập người dân - Chuyển đổi ruộng đất thành công làm cho mặt nông thôn huyện Gia Lâm có nhiều thay đổi, góp phần tích cực cho nhiều xã tiến tới xây dựng đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Kết điều tra mặt xã hội hộ thuộc khu vực điểm nghiên cứu thể qua Bảng 3.11. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 74 Bảng 3.16 Kết vấn nông hộ sau dồn điền đổi Nội dung vấn ý kiến nông hộ Số hộ Tỷ lệ (%) 1.Tổng số hộ vấn 2. Gia đình có đồng ý với chủ trương DĐĐT thành phố, huyện, xã thực không? - Số hộ trả lời: tán thành mong muốn thực - Số hộ trả lời: không cần thiết DĐĐT 3. Sau DĐĐT, diện tích đất giao cho gia đình có thay đổi không? - Số hộ trả lời: có thay đổi - Số hộ trả lời: không thay đổi 4.Sau DĐĐT, gia đình có thay đổi cấu trồng không? - Số hộ trả lời: có thay đổi - Số hộ trả lời: không thay đổi 5. Mức độ thuận lợi hay khó khăn sản xuất! - Số hộ trả lời: thuận lợi - Số hộ trả lời: không thuận lợi - Số hộ trả lời: không thay đổi 6. Chi phí trực tiếp cho sản xuất tăng hay giảm? - Số hộ trả lời: tăng trước - Số hộ trả lời: giảm trước - Số hộ trả lời: không thay đổi 7. Hiệu kinh tế trồng gia đình có tăng không? - Số hộ trả lời: có tăng - Số hộ trả lời: không tăng - Số hộ trả lời: giảm 8. Môi trường nói chung khu vực DĐ ĐT theo gia đinh có tốt lên trước DĐĐT không? - Số hộ trả lời: có - Số hộ trả lời: xấu - Số hộ trả lời: trước 60 Các xã điều tra 100 Kim Sơn 30 Trung Mầu 30 59 98,33 1,67 30 29 30 30 50 50 19 11 11 19 33 27 55 45 15 15 18 12 38 12 10 63,33 20 16,67 15 23 48 10 3,33 80 16,67 21 27 46 76,67 15 8,33 22 24 3 27 24 45 15 40 13 11 14 13 (Nguồn: tổng hợp từ số liệu điều tra) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 75 3.3.5. Những ưu điểm khó khăn, tồn sau thực công tác chuyển đổi ruộng đất địa bàn huyện Gia Lâm 3.3.5.1. Ưu điểm Dồn điền, đổi đất nông nghiệp khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún. Dồn điền, đổi tạo tiền đề cho việc quy hoạch lại đồng ruộng, sở cho việc hoạch định sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng công trình hạ tầng phục vụ sản xuất như: đường giao thông nội đồng, cứng hóa hệ thống kênh mương, quy hoạch vùng chuyên canh, khai thác lợi vùng đất khác nhau. Dồn điền đổi tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cấu sản xuất nội ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, làm tiền đề cho việc hình thành doanh nghiệp nông nghiệp có điều kiện để hình thành nhiều trang trại, nông trại, góp phần đưa chăn nuôi khỏi khu dân cư, thúc đẩy phân công lại lao động xã hội. Dồn điền đổi thành công tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 3.3.5.2. Những khó khăn, tồn Tuy nhiên, khó khăn, tồn mà hầu hết địa phương địa bàn toàn huyện gặp phải là: - Khả đầu tư kinh phí để thực bê tông hóa hệ thống giao thông, thủy lợi khó khăn nhiều xã, khả ứng dụng giới hóa, thủy lợi hóa sản xuất nhiều hạn chế. - Trình độ thâm canh khả đầu tư nông hộ chưa đều. Sau chuyển đổi ruộng đất xuất mô hình kinh tế trang trại tập trung, sản xuất nông sản hàng hóa với loại hình sử dụng đất có hiệu kinh tế cao chủ yếu tự phát, chưa có biện pháp tích cực để nhân rộng mô hình này, chưa ứng dụng nghiên cứu khoa học xác định vùng chuyên canh phù hợp với loại đất. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 76 3.4. Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông hộ sau thực sách dồn điền đổi 3.4.1. Giải pháp chế sách Một là: Có sách tập trung hỗ trợ vốn, giúp đỡ khoa học, kỹ thuật thị trường .cho hộ tham gia dồn điền đổi cho hiệu sản xuất nơi cao hẳn khu vực chưa thực dồn điền đổi thửa, đất đai manh mún để tạo hấp dẫn, làm thay đổi cách nghĩ người nông dân việc dồn điền đổi mang lại hiệu kinh tế. Hai là: Có sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp hỗ trợ kinh phí để nông dân cải tạo ruộng đất, với việc hỗ trợ người nông dân kinh phí để cải tạo vùng đất xấu, hiệu thông qua sách miễn loại phí, thuế hỗ trợ trực tiếp tiền mặt, giống, phân bón thiết bị máy móc cho nông dân cải tạo ruộng đất. 3.4.2. Giải pháp áp dụng khoa học kỹ thuật Tổ chức tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư với hệ thống cán khuyến nông sở nhằm chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tới người dân. Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật nông nghiệp quản lý kinh tế cho cán sở, mở lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cho nông dân. Đưa loại giống trồng vật nuôi có suất cao, phẩm chất tốt vào sản xuất để tăng hiệu đơn vị diện tích. Quy hoạch vùng thâm canh loại trồng mạnh để tạo lượng sản phẩm hàng hoá theo chế thị trường, đáp ứng nguyên liệu để phát triển ngành công nghiệp chế biến. 3.4.3. Giải pháp tuyên truyền Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, sách nhà nước công tác dồn điền đổi thửa. Các quan thông tin đại chúng cần tăng cường công tác tuyên truyền nhiều hình thức, như: mở chuyên mục, chuyên đề, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 77 tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm. Tổ chức quán triệt, học tập thảo luận sâu sắc nội dung thực dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp thời kỳ mới, để cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nhận thức rõ việc thực dồn điền đổi góp phần phát triển nông nghiệp, đẩy nhanh trình xây dựng nông thôn mới. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 1. Huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội triển khai thành công sách DĐĐT Đảng Nhà nước ta. Do thực tốt công tác dồn đổi ruộng đất nên tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy trình chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi sản xuất nông nghiệp nông thôn, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật mới, bước nâng cao hiệu sử dụng đất đơn vị diện tích. 2. Sau DĐĐT làm tăng đáng kể quy mô diện tích giảm số hộ, cụ thể: Toàn huyện, diện tích bình quân/thửa tăng từ 150,5 m2 lên 570 m2; số đất bình quân/hộ giảm từ 8,10 xuống 3,83 thửa/hộ. Tại xã điều tra, quy mô diện tích số thửa/hộ thay đổi theo chiều hướng tích cực: diện tích đất bình quân sau dồn đổi xã Kim Sơn từ 315,76 m2/ tăng lên 577,01 m2/thửa; số bình quân/hộ giảm từ 6,46 xuống 3,05 thửa; xã Trung Mầu giảm từ 9,34 thửa/hộ xuống 3,47 thửa/hộ, bình quân từ 206,32 m2/thửa tăng lên 506,70 m2/thửa. 3. Dồn điền đổi tạo hội để hoàn thiện hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng: hệ thống giao thông nội đồng cấp, mở rộng, có số bê tông hoá, giải đất cấp phối . tạo điều kiện thuận lợi cho giới hoá; hệ thống thuỷ lợi nội đồng xây dựng, cải tạo kiên cố hoá, đáp ứng việc tưới tiêu chủ động cho từ 70 - 90% diện tích đất canh tác. 4. Dồn điền đổi nâng cao hiệu kinh tế/ha đất nông nghiệp tất loại hình sử dụng đất tăng lên so với trước DĐĐT, cụ thể: giá trị sản xuất/1ha nuôi cá tăng từ 215,13 triệu đồng đến 351,28 triệu đồng (xã Kim Sơn); Công lao động giảm từ 3444,44 công/ha xuống 3154,4 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 79 công/ha; đạt thặng dư/công lao động 70,59 nghìn đồng/công. Mô hình chuyên rau xã đê Trung Mầu đạt hiệu kinh tế cao giá trị gia tăng so với trước chuyển đổi đạt từ 64,15 triệu đồng/ha đến 118,37 triệu đồng/ha. 2. Kiến nghị 1. Cần tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ vốn với lãi xuất ưu đãi, giúp hộ nông dân mạnh chuyển đổi cấu trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất. Định hướng cho hộ nông dân phát triển sản xuất, có hướng phát triển phù hợp với thị trường, tránh tình trạng sản xuất tự phát. 2. Cần tổng kết kinh nghiệm để đạo cấp uỷ địa phương tiếp tục thực công tác dồn, đổi ruộng đất hiệu hơn; cần tập trung đầu tư nhiều cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn giữ ổn định đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia địa bàn. Đặc biệt đầu tư nguồn vốn ban đầu để cải tạo đồng ruộng, quy hoạch lại hệ thống sở hạ tầng kinh phí cho công tác hội họp, xem xét phương án thống ý kiến. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Việt Anh, Phan Sĩ Mẫn (2001), " Những giải pháp cho nông nghiệp hàng hoá", Tạp chí Tia sáng số 3/2001. 2. Ban Kinh tế (2004), Báo cáo tổng hợp nội dung, bước biện pháp phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đại hoá hợp tác hoá, dân chủ hoá, Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Hà Nội. 3. Nguyễn Khắc Bộ (2004), Đánh giá hiệu công tác dồn đổi ruộng đất phát triển nông nghiệp nông thôn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sỹ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội. 4. Bộ Tài nguyên Môi trường (1998), Báo cáo tình hình thực công tác đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Vụ Đăng ký Thống kê đất đai. 5. Bộ Tài nguyên & Môi trường (2005), Báo cáo tình hình thực công tác đăng ký, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất, Vụ đăng ký thống kê. 6. Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003), Báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp ĐBSH (phần thực trạng giải pháp chủ yếu). 7. Đỗ Đăng Biên, (2014), Đánh giá hiệu sử dụng đất sau dồn điền đổi huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, trường ĐHNN I, Hà Nội. 8. Vũ Thị Bình (1999), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 9. Chỉ thị số 100-CT/TW ngày 13/1/1981 Ban Bí thư cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động người lao động” hợp tác xã nông nghiệp 10. Chính phủ (1993), Nghị định 64/CP Chính Phủ ngày 27/9/1993, Quy định việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. 11. Chính Phủ (1994), Nghị định số 02/CP ngày 15/1/1994 quy định: “Giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp”. 12. Chính phủ (1998), Nghị 10-NQ/TW ngày 05/4/1988 đổi chế quản lý nông nghiệp. 13. Chính phủ (1999), Nghị định số 85/1999/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung số điều quy định việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. 14. Đinh Thị Dung (2004). Những kinh nghiệm hiệu dồn điền đổi Ninh Bình, Báo Đảng, số 10/2004. 15. Đỗ Nguyên Hải (1999), " Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 81 quản lý sử dụng đất bền vững cho sản xuất nông nghiệp ", Tạp chí khoa học đất số 11. 16. Hội khoa học đất (2000), Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 17. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 18. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1998), Luật Đất đai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 19. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2001), Luật Đất đai sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1993 - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 20. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 21. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 22. Trần Công Tấu (2002), Tài nguyên đất, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 23. Tổng cục Thống kê, Kết điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2006. 24. Chu Mạnh Tuấn (2007), Nghiên cứu trình dồn điền đổi tác động đến hiệu sử dụng đất hộ nông dân huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội. 25. Tổng cục Địa (1997), Báo cáo thực trạng tình hình manh mún ruộng đất việc chuyển đổi ruộng đất hộ nông dân số địa phương. 26. Tổng cục Địa (1998), Hội nghị chuyên đề chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp khắc phục tình trạng manh mún sản xuất năm 1998. 27. Lê Thanh Xuân, (2005), Đánh giá tác động sách dồn điền đổi đến việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Luận văn Thạc sĩ, trường ĐHNN I, Hà Nội. 28. UBND huyện Gia Lâm, Báo cáo kết thực dự án nuôi trồng thuỷ sản, năm 2012. 29. UBND huyện Gia Lâm, Báo cáo kinh tế xã hội huyện năm 2011-2014. 30. UBND huyện Gia Lâm, Niên giám thống kê năm từ 2010-2014. 31. UBND huyện Gia Lâm, Báo cáo thống kê đất đai năm 2013, 2014. 32. UBND huyện Gia Lâm (2014): Báo cáo kết thực "Đề án dồn điền đổi thửa” đất canh tác địa bàn huyện Gia Bình giai đoạn 2012 - 2014. 33. Viện quy hoạch phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003), Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp Đồng sông Hồng, Hà Nội. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 82 PHỤ LỤC Ảnh 1. Đưa giới vào sản xuất xã Trung Mầu Ảnh 2. Trang trại sau dồn điền đổi xã Trung Mầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 83 Ảnh 3. Giao thông, thủy lợi sau dồn điền đổi xã Kim Sơn Ảnh 4. Chuyển đổi cấu trồng xã Kim Sơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 85 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 86 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 87 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 88 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 89 [...]... thành phố Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2 2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội - Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội - Đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy nhanh công tác dồn điền. .. sát thực, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh công tác dồn điền đổi thửa, tạo ra các vùng sản xuất chuyên canh, tiến tới phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng được yêu cầu của việc xây dựng Nông thôn mới, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành. .. công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội 3 Yêu cầu - Đánh giá tác động của dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp đến sản xuất nông nghiệp và quyết định sản xuất của nông hộ cho huyện Gia Lâm - Điều tra các hộ nông dân theo các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa - Đề xuất những giải pháp chủ yếu liên quan đến vấn đề tập trung ruộng đất nhằm thúc... sản xuất hàng hoá 1.2.2 Thực trạng về dồn điền đổi thửa - Khái niệm về dồn điền đổi thửa: là tập hợp, dồn đổi các thửa ruộng nhỏ thành các thửa ruộng lớn, trái ngược với việc chia các mảnh ruộng to thành nhiều mảnh ruộng nhỏ Có hai cơ chế chủ yếu để thực hiện dồn điền đổi thửa: Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 14 Một là để cho thị trường ruộng đất và các nhân... cao, chưa hình thành được vùng chuyên canh lớn hiệu quả kinh tế cao Việc chuyển đổi ruộng đất ở các vùng màu, vùng bãi chưa được quan tâm, quy hoạch và quản lý quỹ đất công ích còn bất cập Những hạn chế này đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh trên địa bàn Nhằm đánh giá việc thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Gia Lâm một cách... luận công tác dồn điền, đổi thửa nên áp dụng ở những vùng mà manh mún đất đai đang là vấn đề lớn và không có mâu thuẫn về đất đai Điều đó có nghĩa dồn điền, đổi thửa không nên dẫn đến những mâu thuẫn mới liên quan đến đất đai Nguyên tắc quan trọng nhất trong dồn điền, đổi thửa là các hộ nông dân tự nguyện đổi đất cho nhau để tạo thành những thửa lớn hơn Tuy nhiên, ở rất nhiều tỉnh quá trình giao lại đất. .. áp dụng cho 16 tỉnh, thành phố, ở Miền Nam, hạn mức 2 ha đối với các tỉnh thành khác Điểm mới của Luật Đất đai năm 1993 đi cùng với việc giao đất ổn định đã quy định cụ thể về nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất của Nhà nước, để người nông dân có quyền tự chủ cá nhân trong việc canh tác trên mảnh đất được giao, nhờ đó đã có tác dụng khuyến khích nông dân tìm phương thức sử dụng đất nông. .. đổi ruộng đất do Tổng cục Địa chính tổ chức lần 1 vào tháng 7/1997 tại Hà Nội, tổ chức lần 2 tại Hà Tây cũ vào tháng 8/1998 cho đến nay các các tỉnh đã có phong trào chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa ngày càng phát triển sâu rộng hơn Đến nay, toàn thành phố đã thực hiện dồn điền, đổi thửa, giao ruộng cho các hộ gia đình được 41.061,98 ha/75.554,42 ha, đạt 54,35% so với tổng diện tích có thể dồn. .. chừng đó đất đai ở nông thôn mới tích tụ được, và việc dồn điền đổi thửa mới thành công Trong quá trình sửa Luật Đất đai tới đây, nhiều người kỳ vọng những vướng mắc về sử dụng đất sẽ được giải quyết về căn bản, giúp cho quá trình tích tụ ruộng đất được thuận lợi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 18 1.3 Tình hình dồn điền đổi thửa ở trên thế giới và ở Việt... nông nghiệp hiệu quả hơn Luật Đất đai năm 1993 được tiếp tục sửa đổi, bổ sung vào các năm 1998, năm 2001 và đặc biệt sau 10 năm thực hiện Luật Đất đai 1993 được sửa đổi căn bản vào năm 2003, trong đó phân định rõ hơn quyền và nghĩa vụ của cả Nhà nước và nông dân sử dụng đất nông nghiệp Với việc ban hành Luật đất đai năm 2003, Nhà nước ta đã đặt nền tảng pháp lý cơ bản cho việc xây dựng chính sách đất nông . - Đánh giá thực trạng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội. - Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp. hội và tình hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 34 2.2.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 34 2.2.3 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa. 3.3.1 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 61 3.3.2 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến cơ cấu cây trồng 62 3.3.3 Ảnh hưởng của dồn điền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội, Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội, Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội, Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn