Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam

98 436 3
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 13:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ------------- NGUYỄN TRỌNG THỊNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 6085 01 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. ĐỖ VĂN NHẠ HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác. Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Thịnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiệt tình, ý kiến đóng góp, bảo quý báu Thầy giáo, Cô giáo thuộc Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý Đào tạo Khoa có liên quan đến nội dung đào tạo – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Đề tài hoàn thành, cố gắng nỗ lực thân, nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình TS. Đỗ Văn Nhạ người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn. Trong thời gian nghiên cứu đề tài, nhận giúp đỡ tạo điều kiện UBND huyện Duy Tiên, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Thống kê, Phòng Tài nguyên Môi Trường huyện Duy Tiên, phòng ban huyện, UBND xã vùng nghiên cứu, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên, tạo điều kiện vật chất, tinh thần gia đình người thân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu ! Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Thịnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn I Mục lục III I Danh mục bảng VI Danh mục hình VII Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU VIII Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Yêu cầu. Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Chính sách quản lý sử dụng ruộng đất Việt Nam 1.1.1 Chính sách ruộng đất Đảng Nhà nước ta sau cách mạng Tháng Tám đến trước năm 1986 1.1.2 Chính sách ruộng đất sau thời kì đổi đến 1.2 Tổng quan dồn điền, đổi 1.2.1 Khái quát ruộng đất manh mún 1.2.2 Khái quát dồn điền đổi 1.3 Tình hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất giới Việt Nam 12 1.3.1 Tình hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất giới 12 1.3.2 Tình hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất Việt Nam 15 1.4 Tổng quan hiệu sử dụng đất nông nghiệp 20 1.4.1 Khái niệm sử dụng đất nông nghiệp 20 1.4.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 22 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 25 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii 1.5 Tình hình dồn điền đổi tỉnh Hà Nam 30 Chương PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 32 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.2.1 Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất 2.2.2 32 Thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 2.2.3 32 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 2.2.4 32 Đề xuất giải pháp khuyến khích dồn điền đổi để nâng cao hiệu sử dụng đất 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 33 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 33 2.3.4 Phương pháp xác định hệ thống tiêu để đánh giá hiệu sử 2.3.5 dụng đất sản xuất nông nghiệp 33 Phương pháp so sánh 34 Chương 3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Duy Tiên. 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi 35 trường 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 41 3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Duy Tiên 47 3.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi địa bàn huyện Duy Tiên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 49 Page iv 3.2.1 Quy trình thực dồn điền đổi 49 3.2.2 Kết dồn điền đổi huyện Duy Tiên. 54 3.3 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 3.3.1 60 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến chuyển dịch cấu sử dụng đất nông nghiệp 60 3.3.2 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến cấu trồng 61 3.3.3 Ảnh hưởng dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp 64 3.3.4 Ảnh hưởng dồn điền đổi đến vấn đề khác 70 3.3.5 Nhận xét chung 74 3.4 Đề xuất giải pháp khuyến khích dồn điền đổi để nâng cao hiệu sử dụng đất 76 3.4.1 Giải pháp sách 77 3.4.2 Giải pháp kỹ thuật chuyển dịch cấu sản xuất 77 3.4.3 Giải pháp tuyên truyền 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 Kiến nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Tích tụ ruộng đất số nước 12 1.2 Tình hình tích tụ đất số nước Châu Á 13 1.3 Thay đổi quy mô đất nông nghiệp nông hộ (%) 16 1.4 Mức độ manh mún ruộng đất vùng nước 17 1.5 Mức độ manh mún ruộng đất số tỉnh vùng ĐBSH 17 3.1 Cơ cấu kinh tế huyện Duy Tiên giai đoạn 2001-2014 41 3.2 Dân số huyện Duy Tiên giai đoạn 2010 – 2014 45 3.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Duy Tiên năm 2014 48 3.4 Kết dồn điền đổi địa bàn huyện Duy Tiên 54 3.5 Quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp trước sau chuyển đổi ruộng đất xã 57 3.6 Bình quân số thửa/ hộ trước sau dồn điền đổi 59 3.7 Diện tích đất công điền trước sau dồn điền đổi 59 3.8 Quy mô, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trước sau DĐĐT 60 3.9 Quy mô, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trước sau DĐĐT 61 3.10 Diện tích, suất, sản lượng số trồng trước sau dồn điền đổi 62 3.11 Hiệu kinh tế sử dụng đất số trồng 65 3.12 Hiệu xã hội sử dụng đất số trồng 67 3.13 Mức đầu tư phân bón thâm canh trồng địa phương 69 3.14 Mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thâm canh trồng huyện Duy Tiên 70 3.15 Diện tích đất giao thông, thuỷ lợi trước sau dồn điền 71 3.16 Ảnh hưởng DĐĐT đến công tác QLNN đất đai 73 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ STT Tên hình 3.1 Sơ đồ hành huyện Duy Tiên 3.2 Quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp trước sau dồn Trang 35 điền đổi xã Yên Nam 58 3.3 Mô hình trang trại trồng cỏ sau dồn điền đổi xã Mộc Bắc 64 3.4 Mô hình trồng ăn sau dồn điền đổi xã Trác Văn 64 3.5 Hệ thống giao thông thủy lợi sau dồn điền đổi xã Trác Văn 71 3.6 Đưa giới vào sản xuất xã Yên Nam 74 STT Tên biểu đồ Trang Cơ cấu sử dụng đất năm 2014 huyện Duy Tiên 49 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii 3.1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải BCĐ : Ban đạo CĐRĐ : Chuyển đổi ruộng đất CN - TTCN : Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá ĐBSH : Đồng sông Hồng DĐĐT : Dồn điền đổi GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GO : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đồng nhân dân HTXNN : Hợp tác xã nông nghiệp IC : Chi phí trung gian MI : Thu nhập hỗn hợp MTTQ : Mặt trận tổ quốc NLN : Nông lâm nghiệp SDĐ : Sử dụng đất SXNN : Sản xuất nông nghiệp TDTT : Thể dục – Thể thao TW : Trung ương UBND : Uỷ ban nhân dân VA : Giá trị gia tăng XHCN : Xã hội chủ nghĩa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, điều kiện, phương tiện trì phát triển sống, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn xây dựng phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Vai trò đất người hoạt động sống quan trọng, lại giới hạn diện tích, có vị trí cố định không gian, di chuyển theo ý muốn chủ quan người. Vì vậy, quản lý sử dụng đất cách có hiệu mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương quốc gia. Việc phân chia ruộng đất cho hộ nông dân nói phủ nhận, song với bối cảnh ngày nay, đất nước đà phát triển theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá, môi trường hội nhập kinh tế quốc tế, ngành nông nghiệp có nhiệm vụ quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia mà phải đảm bảo tối đa nguyên liệu cho ngành công nghiệp, tăng khối lượng nông sản xuất khẩu. Ở Việt Nam, tình trạng manh mún ruộng đất diễn phổ biến, đặc biệt đồng sông Hồng, nơi mật độ dân số cao 1.100 người/1 km2. Tuy nhiên, việc khắc phục tình trạng manh mún đất thông qua tăng quy mô đất đai cho đơn vị sản xuất hộ nông dân tương đối phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề khả chuyển lao động khỏi nông nghiệp, chiến lược phát triển nông nghiệp vùng, vấn đề thể chế ruộng đất… Vì vậy, khắc phục tình trạng manh mún ô cách dồn điền đổi mà số địa phương làm tất địa phương. Dồn điền đổi sản xuất nông nghiệp định hướng đắn để nhiều địa phương khai thác tiềm đất, thúc đẩy kinh tế địa phương. Điều chứng minh nhiều xã thực thành công, mang luồng gió cho phương thức sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, đưa kinh tế vươn lên. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3.4.4. Dồn điền đổi tác động đến gia tăng máy móc giới hoá Việc tiến hành dồn điền đổi giải tình trạng manh mún phân tán ruộng đất cho người nông dân, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung; thuận lợi để áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, đưa giới hóa vào nông nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất tăng hiệu suất lao động. Việc áp dụng giới hoá vào sản xuất nông nghiệp việc làm cần thiết phù hợp với trình dồn điền đổi xu CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Trước đây, ruộng đất manh mún, phân tán nên gây khó khăn cho việc đưa giới hoá vào sản xuất, sau dồn điền đổi diện tích tăng lên, tập trung nên việc áp dụng giới hoá sản xuất có nhiều thuận lợi, việc cấy, gặt tập trung chỗ, giảm hẳn khoản chi phí, nhân công, hạ giá thành sản phẩm nông nghiệp Hình 3.6. Đưa giới vào sản xuất xã Yên Nam 3.3.5. Nhận xét chung Việc chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp diễn nhiều địa phương năm qua, đem lại kết to lớn. Khắc phục hạn chế tình trạng manh mún ruộng đất gây nên, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư thâm canh, chuyển dần nông nghiệp sang sản xuất theo hướng sản xuất hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 74 hoá. Tuy nhiên, công việc khó khăn, liên quan đến lợi ích người dân nên tuỳ vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể địa phương mà triển khai để dồn điền đổi thực mang lại ý nghĩa to lớn cho hộ nông dân kinh tế mà có tác động tích cực, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng. Qua trình nghiên cứu thực trạng dồn điền đổi huyện Duy Tiên thấy dồn điền đổi thực mang lại ý nghĩa to lớn sản xuất nông nghiệp đời sống hộ nông dân. Tuy nhiên trình thực dồn đổi ruộng đất gặp không khó khăn. Do việc tuyên truyền đến hộ dân chưa sâu, rộng. Việc dồn điền đổi liên quan đến lợi ích hộ dân, nên nhận thức hộ có nhiều ý kiến khác nhau, có hộ cho phù hợp với xu hướng phát triển, có hộ không trí với dồn đổi, có hộ đồng ý dồn đổi số diện tích đất . Để đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai có lợi, cấp quyền phải tổ chức nhiều họp, nhiều vận động để lấy ý kiến thống thực hiện. Dồn điền đổi liên quan đến lợi ích người nông dân, dễ nảy sinh mâu thuẫn công tác đạo số thôn thiếu tâm, kiên trì, gặp khó khăn nảy sinh tư tưởng ngại khó, sợ va chạm. Một số cán bộ, đảng viên thôn nhận thức, lợi ích cục bộ, tư lợi riêng . nên không muốn chuyển đổi gây cản trở chung. Dồn điền đổi phải gắn liền với việc quy hoạch lại đồng ruộng, quy hoạch lại vùng sản xuất song công tác gặp nhiều khó khăn, thiếu cách đánh giá tổng quát chuyên gia, người có trình độ chuyên môn, thiếu đề án tổng thể trước xây dựng phương án chuyển đổi cụ thể, chi tiết. Việc ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người nông dân tham gia dồn đổi, nhiều hộ băn khoăn, lo lắng liệu sau dồn đổi có thật thuận tiện cho sản xuất không, tăng thu nhập không? Điều tạo nên tâm lý dự hộ nông dân. Khi tiến hành dồn điền đổi phải giao chia lại ruộng đất, phải đo đạc lại lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải cần khoản kinh phí lớn. Nguồn kinh phí phần hộ nông dân đóng góp phần Nhà nước hỗ trợ. Việc thu kinh phí hộ nông dân khó khăn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 75 nguồn hỗ trợ Nhà nước đến với địa phương chậm. Do vậy, việc tiến hành triển khai dễ bị ách tắc, chậm trễ. Sau tiến hành dồn đổi xong, quy mô đất tăng lên, việc xác định cấu trồng, vật nuôi phù hợp quan trọng. Việc trồng gì? Nuôi gì? Là băn khoăn nhiều hộ dân đội ngũ cán khuyến nông địa phương mỏng, yếu, nên người dân băn khoăn lưỡng lự việc lựa chọn. Do hộ nông dân có phần e ngại đầu tư sản xuất. Khi quy mô đất đai tăng lên, nhiều hộ nông dân chuyển hướng sản xuất theo mô hình trang trại, họ xây chuồng trại, quy hoạch lại ao vườn, đầu tư sở hạ tầng cho sản xuất lâu dài, song việc tạo điều kiện phục vụ cho sinh hoạt sản xuất nơi chuyển đổi khó khăn, điện, nước, đường cần có chi phí lớn. Do đó, cần có hỗ trợ quan Nhà nước, tạo điều kiện cho hộ nông dân có điều kiện vùng chuyển đổi để đưa giới hoá áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để chuyển sang nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hoá quy mô đất đai hộ nông dân phải phù hợp, việc đầu tư sản xuất cần có số vốn lớn đa số hộ nông dân thiếu vốn, tích luỹ sản xuất thấp. Điều đẩy nông đân đến việc vay vốn tín dụng. Nhiều người dân lo lắng liệu tốc độ sinh lời đồng vốn có cao lãi suất ngân hàng không? Mà tình trạng lạm phát ngày cao, lãi suất ngân hàng tăng. Do đó, cần có sách tín dụng phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nông dân để hộ tiếp tục đầu tư thâm canh sản xuất. Dồn điền đổi công việc liên quan đến nhiều vấn đề, việc thực trình đòi hỏi tốn nhiều công sức, chi phí, song dồn điền đổi quy luật khách quan trình chuyển sang sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá. Do cần có phối hợp đạo sát quan Nhà nước để dồn điền đổi thật cách mạng ruộng đất mang lại ý nghĩa to lớn sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế hộ nông dân. 3.4. Đề xuất giải pháp khuyến khích dồn điền đổi để nâng cao hiệu sử dụng đất Xuất phát từ thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau thực sách dồn điền đổi địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, từ kết Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 76 đạt khó khăn tồn sau chuyển đổi ruộng đất, tác giả luận văn xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất công tác quản lý quỹ đất sản xuất nông nghiệp sử dụng đạt hiệu cao, đảm bảo tính bền vững sau: 3.4.1. Giải pháp sách - Nhà nước cần có sách đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp nhằm chủ động tưới, tiêu nước, phục vụ vận chuyển nông sản phẩm nhanh chóng, dễ dàng đến nơi tiêu thụ. Tạo điều kiện tốt cho nông dân sản xuất, chế biến sau thu hoạch tiêu thụ nông sản, tiến tới xây dựng nông nghiệp hàng hóa. - Nhà nước cần có sách hỗ trợ bà vốn, mức tiền vay, lãi suất vay thời hạn vay, phù hợp với điều kiện nông dân. - Có định hướng sản xuất cụ thể giúp nông dân trong việc lựa chọn loại trồng vật nuôi có suất cao, phẩm chất tốt phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu vùng để tăng hiệu đơn vị diện tích. - Có biện pháp giúp nông dân quảng bá nông sản, có điều kiện tiếp xúc với thị trường nước quốc tế để giúp việc tiêu thụ sản phẩm cách tốt nhằm thúc đẩy sản xuất. - Cần có nghiên cứu để quy hoạch vùng chuyên canh loại trồng mạnh để tạo lượng sản phẩm hàng hoá theo chế thị trường, đáp ứng nguyên liệu để phát triển ngành công nghiệp chế biến. 3.4.2. Giải pháp kỹ thuật chuyển dịch cấu sản xuất - Thực tốt công tác khuyến nông với hệ thống cán sở nhằm chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tới người dân. Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật nông nghiệp quản lý kinh tế cho cán sở, mở lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cho nông dân. Hướng tới hình thành mô hình hợp tác chặt chẽ ba nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp nhà khoa học. - Tăng cường đầu tư thâm canh đất trồng vụ lúa để đảm bảo an ninh lương thực cho huyện, cho tỉnh. - Tập trung phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi nhằm tăng hiệu kinh tế sử dụng đất. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 77 3.4.3. Giải pháp tuyên truyền Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, sách nhà nước công tác dồn điền đổi thửa. Các quan thông tin đại chúng cần tăng cường công tác tuyên truyền nhiều hình thức, như: mở chuyên mục, chuyên đề, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm. Tổ chức quán triệt, học tập thảo luận sâu sắc nội dung thực dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp thời kỳ mới, để cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nhận thức rõ việc thực dồn điền đổi góp phần phát triển nông nghiệp, đẩy nhanh trình xây dựng nông thôn mới. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 1. Huyện Duy Tiên nằm vành đai vùng đô thị Hà Nam, có diện tích tự nhiên 12.100,35 với 127.853 nhân khẩu.Trong giai đoạn 2005 - 2014, kinh tế huyện giai đoạn 2001 - 2005 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân huyện đạt 9,2%; giai đoạn 2006 - 2010 đạt 11,37% bình quân năm 2014 13,15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành phi nông nghiệp, giảm tương đối ngành nông nghiệp. 2. Sau thực qua trình dồn điền đổi (gồm bước) công tác quản lý, sử dụng đất đai địa bàn huyện Duy Tiên có hiệu hơn, thể sau: - Diện tích đất nông nghiệp sau chuyển đổi năm 2014 giảm 148,37 (xã Yên Nam giảm 111,16 ha, xã Trác Văn giảm 6,33 ha). - Bình quân số đất sản xuất nông nghiệp/hộ giảm từ 3,43 xuống 1,85 (xã Yên Nam giảm 1,49 thửa/ hộ; xã Trác Văn giảm 1,43 hộ/ thửa). 3. Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi huyện Duy Tiên sau: - Sau thực dồn điền đổi cho thấy suất số trồng tăng. Việc lựa chọn giống mới, đầu tư thâm canh, cấu trồng vật nuôi phù hợp cho suất, sản lượng nông nghiệp tăng lên rõ rệt, cụ thể Trác Văn, suất lúa mùa năm 2012 đạt 63,2 tạ/ha, đến năm 2014 đạt 66 tạ/ha. Các trồng vụ đông trồng phù hợp cho hiệu kinh tế cao hẳn: năm 2012, xã Châu Giang trồng khoai tây đạt suất 134 tạ/ha tăng lên 140 tạ/ha vào năm 2014. Bên cạnh đó, yếu tố bố trí thời vụ, chủ động tưới tiêu, khả kiểm soát dịch hại, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, áp dụng khoa học kỹ thuật… làm cho suất trồng tăng lên. - Hiệu kinh tế sử dụng đất tăng thêm từ 15-30%. Hệ số sử dụng đất tăng từ 1,9 lên 2,3 lần. Hiệu kinh tế gieo trồng trồng tăng 28-35% so với trước dồn điền đổi thửa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 79 - Hiệu xã hội: tăng vụ tăng hiệu suất sử dụng lao động. Mặt khác áp dụng giới hóa giải phóng lao động để phát triển ngành nghề thủ công mộc dân dụng, thêu ren . tăng thêm thu nhập. - Hiệu môi trường: thay đổi kiểu sử dụng đất, kết hợp luân canh trồng cạn lúa bảo vệ độ phì cho đất; nâng cao diện tích che phủ; giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật lượng phân vô gieo trồng. - Hệ thống giao thông nội đồng nâng cấp, diện tích đất lớn tạo điều kiện giới hóa sản xuất trồng trọt. 4. Để khuyến khích dồn điền đổi nâng cao hiệu sử dụng đất cần phải thực đồng giải pháp: Giải pháp sách; Giải pháp kỹ thuật chuyển dịch cấu sản xuất; Giải pháp tuyên truyền. 2. Kiến nghị 1. Trong trình triển khai dồn điền đổi cần có sách hỗ trợ việc quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng đồng ruộng để khuyến khích thực việc dồn điền đổi thửa. 2. Tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ vốn vay với lãi xuất ưu đãi, giúp hộ nông dân chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất. Định hướng cho nông hộ phát triển sản xuất theo quy hoạch, có hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, tránh sản xuất tự phát. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003), Báo cáo thực trạng ruộng đất giải pháp tiếp tục thực việc dồn điền đổi khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Hà Nội. 2. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tổng cục Thống kê (2003), Thông tư liên tịch số 62 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tổng cục Thống kê quy định tiêu chí đạt trang trại chuẩn. 3. Bộ Tài nguyên & Môi trường (2005), Báo cáo tình hình thực công tác đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Vụ Đăng ký thống kê. 4. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003), Báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp ĐBSH (Phần thực trạng giải pháp chủ yếu). 5. Nguyễn Văn Bộ (2000), Bón phân cân đối hợp lý cho trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 6. Đỗ Đăng Biên, (2014), Đánh giá hiệu sử dụng đất sau dồn điền đổi huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, trường ĐHNN I, Hà Nội. 7. Đinh Thị Dung (2004) Những kinh nghiệm hiệu dồn điền đổi Ninh Bình", Báo Đảng, số 10/2004. 8. Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt nam thời kỳ đổi 1986-2002, NXB Thống kê, Hà Nội. 9. Lại Văn Minh, (2013), Đánh giá tác động sách dồn điền đổi đến việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Luận văn Thạc sĩ, trường ĐHNN I, Hà Nội. 10. Luật Đất đai 1993, NXB Chính trị quốc gia. 11. Luật Đất đai sửa đổi 1998, NXB Chính trị quốc gia. 12. Luật Đất đai 2003, NXB Chính trị quốc gia. 13. Luật Đất đai 2013, NXB Chính trị quốc gia. 14. Nghị 10-NQ/TW ngày 05/4/1988 đổi quản lý kinh tế nông nghiệp nông nghiệp. 15. Nghị định 64/CP Chính Phủ ngày 27/9/1993, Quy định việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. 16. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Duy Tiên, Báo cáo kết thống kê đất đai từ năm 2005-2013. 17. Phòng Thống kê huyện Duy Tiên, Niên giám Thống kê 2008 - 2014. 18. Lê Đình Thắng (1998), Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn- vấn đề thực tiễn lý luận, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 81 19. Chỉ thị số 100-CT/TW ngày 13/1/1981 Ban Bí thư cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động người lao động” hợp tác xã nông nghiệp. 20. Chu Mạnh Tuấn (2007), Nghiên cứu trình dồn điền đổi tác động đến hiệu sử dụng đất hộ nông dân huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 21. Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 02/4/2012, Về tập trung đạo hướng dẫn nông dân chuyển đổi ruộng từ ô nhỏ thành ô lớn. 22. Tổng cục Địa (1997), Báo cáo thực trạng tình hình manh mún ruộng đất việc chuyển đổi ruộng đất hộ nông dân số địa phương. 23. Tổng cục Địa (1998), Hội nghị chuyên đề chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp khắc phục tình trạng manh mún sản xuất năm 1998. 24. Tài liệu tập huấn (1998), Phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá (tập I-II), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 25. UBND huyện Duy Tiên (2012), Kế hoạch số 37/ KH – UBND công tác dồn điền đổi huyện Duy Tiên. 26. UBND huyện Duy Tiên (2013), Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp năm 2010-2013 huyện Duy Tiên. 27. UBND huyện Duy Tiên (2005-2014), Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2005-2014. 28. UBND huyện Duy Tiên (2014), Báo cáo kết thực dồn điền đổi đến tháng năm 2014. 29. UBND xã Yên Nam (2013), Kết chuyển đổi ruộng đất xã Yên Nam. 30. UBND xã Trác Văn (2010), Phương án chuyển đổi ruộng đất xã Trác Văn. 31. UBND tỉnh Hà Nam (2011), Hướng dẫn số 559/HD – STN&MT việc dồn đổi ruộng đất từ ô nhỏ thành ô lớn cấp xã thôn, xóm địa bàn tỉnh Hà Nam. 32. Viện Quy hoạch phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003), Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp Đồng sông Hồng, Hà Nội. 33. Lê Thanh Xuân, (2005), Đánh giá tác động sách dồn điền đổi đến việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Luận văn Thạc sĩ, trường ĐHNN I, Hà Nội. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 82 PHỤ LỤC 1. Một số hình ảnh trước sau dồn điền đổi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 83 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 85 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 86 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 87 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 88 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 89 [...]... bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam - Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam - Đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy nhanh công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam 3 Yêu cầu - Đánh giá được... thực trạng công tác dồn điền đổi thửa ở Duy Tiên - tỉnh Hà Nam; - Điều tra các hộ nông dân theo các tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sản xuất nông nghiệp; - Đề xuất được các giải pháp hợp lý, góp phần thúc đẩy nhanh công tác dồn điền đổi thửa, tạo các ô thửa lớn phục vụ sản xuất theo hướng công nghiệp hóa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp. .. xuất hàng hóa lớn không thể tiếp tục trên một diện tích nhỏ như vậy Và mong muốn của hầu hết nông dân Duy Tiên là dồn lại còn 1 hoặc 2 thửa/ hộ, kèm theo đó là quy hoạch lại ruộng đồng với hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng tiện lợi Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn. .. tranh trên thị trường, không đáp ứng được việc xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, gây cản trở cho quá trình CNH HĐH nông nghiệp nông thôn Vì thế Đảng và Nhà nước ta chủ trương cần phải dồn điền đổi thửa tạo ra sự tươi mới trong sản xuất nông nghiệp 1.2.2 Khái quát về dồn điền đổi thửa a, Khái niệm về dồn điền đổi thửa - Khái niệm về dồn điền đổi thửa: là tập hợp, dồn đổi các thửa ruộng nhỏ thành các thửa. .. gia vào quá trình giao lại đất hoặc thảo luận về kế hoạch hoá sử dụng đất (Bộ NN và PTNT, 2003) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 11 1.3 Tình hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất trên thế giới và ở Việt Nam 1.3.1 Tình hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất trên thế giới a Ruộng đất ở một số nước châu Âu, châu Mỹ Ở các nước Âu, Mỹ bình quân ruộng đất trên. .. trước mắt và lâu dài, hiệu quả toàn bộ và hiệu quả bộ phận 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 1.4.3.1 Yếu tố về điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Vị trí địa lý có ảnh hưởng lớn đến bố trí sản xuất nói chung và có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) nói riêng Sản xuất nông nghiệp và Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp. .. thửa ruộng của một hộ đã giảm từ 7,8 thửa xuống còn 3,8 thửa Trong các báo cáo gửi Chính phủ, khi rút kinh nghiệm công tác dồn điền, đổi thửa, các địa phương đều đưa ra kết luận công tác dồn điền, đổi thửa nên áp dụng ở những vùng mà manh mún đất đai đang là vấn đề lớn và không có mâu thuẫn về đất đai Điều đó có nghĩa dồn điền, đổi thửa không nên dẫn đến những mâu thuẫn mới liên quan đến đất đai Nguyên.. .nông nghiệp, nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây hoàn thành xây dựng chương trình nông thôn mới Huyện Duy Tiên là một trong những nơi thí điểm dồn điền đổi thửa của tỉnh Hà Nam, năm 2013, từ 10 đến 12 thửa/ hộ đã được rút xuống còn 2,1 thửa Ngay sau khi dồn điền, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng nuôi trồng thủy sản, sản xuất hàng hóa lớn Vậy nhưng, sau 5... để sản xuất (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2003) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 14 1.3.2 Tình hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất ở Việt Nam 1.3.2.1 Thực trạng ruộng đất nông nghiệp ở Việt Nam Manh mún đất đai nghĩa là một hộ nông dân canh tác nhiều thửa đất diện tích nhỏ vị trí riêng lẻ xa rời nhau (từ 3 thửa đất trở lên) Ở miền Bắc nước... hướng XHCN trên các điểm sau: thừa nhận quyền tự do kinh doanh trên đất của nông dân; quyền sử dụng đất có đủ điều kiện pháp lý trở thành hàng hóa; thiết lập thể chế pháp lý cần thiết để đất nông nghiệp tham gia thị trường bất động sản; bảo hộ thích đáng lợi ích của người sử dụng đất - Chính sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai sửa đổi năm 1998 và Luật Đất đai . và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam . 2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng của công tác dồn điền đổi thửa. dụng đất 32 2.2.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 32 2.2.3 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu 32. của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu 60 3.3.1 Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 60 3.3.2 Ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam, Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam, Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam, Chương 1. Tổng quan nghiên cứu, Chương 2. Phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn