sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

18 6,523 2
my_hero

my_hero Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,591 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 11:44

luận văn về sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân việt nam Giai cấp công nhân việt nam ra đời từ đầu thế kỉ 20.sinh ra và lớn lên ở một nớc thuộc địa nửa phong kiến,dới sự thống trị của đế quốc pháp,nên giai cấp cong nhân việt nam phát triển chậm. Mặc dù số lợng ít,trình độ nghề nghiệp thấp ,còn mang nhiều tàn d của tập quán nông nhân,song giai cấp công nhân việt nam đã nhanh chóng vơn lên đảm đơng vai trò lãnh đạo cách mạng ở nớc ta do những diều kiện sau đây: _Giai cấp công nhân VN sinh ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm.ở giai cấp công nhan nỗi nhuc mất nớc cộng với nỗi khổ vì áp bức bóc lột của giai cấp t sản làm cho lợi ích giai cấp và lợi ích dan tộc kết họp làm một,khiến cho động cơ cách mạng của giai cấp cong nhân dợc tăng lên gấp bội . _Giai cấp cong nhân VN ra đời từng bớc trỏng thành trong không khí sôi sục của một loạt phong trào yêu nớc và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân kể từ khi thực dân pháp đặt chân lên đất nớc ta , _Vào lúc đó phong trào cộng sản và công nhân thế giới phát triển,cuộc cách mang tháng mời nga bùng nổ và gình thắng lợi ảnh hởng đến phong trào công nhân thế giới,phong trào cong nhân VN cũng không ngoại lệ.chính vào lúc đó nhà yêu nớc Nguyễn ái Quốc đã tìm đến với chủ nghĩa Mac_lê nin và ở đó ngời đã phát hiện ra là phải biêt phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân đẻ làm cuộc cánh mạng dân chủ nhân dân là con đờng duy nhất. Tấm gơng cách mạng nga và một số phong trào cánh mạng ở nhiều nớc đã cổ vũ cho phong trào cong nhân non trẻ việt nam đứng lên nhận lấy sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nớc ta đồng thời cũng là chất súc tác khích lệ nhân dân lựa chọn ,tiếp nhận con đờng cách mạng chủ nghĩa và đi theo con đờng của giai cấp công nhân.Từ đó giai cấp công nhân việt nam là giai cấp duy nhất lãnh đạo cánh mạng. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân viêt nam Giai cấp công nhân trên toàn thế giới cũng nh ở từng quốc gia đều có môt sứ mệnh lịch sử nhất đinh và nhiêm vụ của họ là phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó.ở việt nam cũng vậy ,giai cấp công nhân cũng có sứ mệnh lịch sủ của mình. ở nớc ta giai cấp công nhân trớc hết phải làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dan.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phải lãnh đạo cuộc cách mạng đó thông qua đội tiên phong của mình là đảng cộng sản việt nam ,đấu tranh giành 1 chính quyền,thiết lập nền chuyên chính dân chủ nhân dâniTrong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa ,giai cấp công nhân từng bớc lãnh đạo nhân dân lao động xây dung thành công chủ nghĩa xã hội,không có ngời bóc lột ng- ời ,giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi áp bức,bóc lôt,bất công. vai trò l nh đạo của giai cấp công nhânã trong cách mạng viêt nam. Lịch sử viêt nam chứng minh rằng ,giai cấp công nhân viêt nam ra đời cha đợc bao lâu ngay cả khi cha có đảng mà đã tổ choc một cách tự phát nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân và dợc nhân dân ủng hộ.Những cuộc đấu tranh không chỉ giới hạn trong công nhân ,mà còn tác động sâu sắc đến các tầng lớp khac, đặc biệt là giai cấp nông dân,làm cho bọn thực dân hoảng sợ. Giai cấp công nhân việt nam đã lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong cũa nó là đảng cộng sản việt nam .Để có thể lãnh đạo ,giai cấp công nhân phải có lực lợng ,có tổ choc tiêu biểu cho sự tự giác và bản chất giai cấp của mình.Lực lợng đó là đảng cộng sản.Xét về thành phần xuât thân thì nớc ta có nhiều đảng viên không phải là công nhân,nhng bất cứ đảng viên nào cũng phảI đứng trên lập trờng giai cấp công nhân thể hiện ý tởng ở lý luận Mac _Lê nin và đờng lối cách mạng.ở tinh thần kiên quyết cách mạng trong cuộc đấu tranh để thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân,vì lợi ích của giai cấp công nhân,của nhân dân lao động ,và của cả dân tộc. Trong công cuộc xây dựng đất nớc quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay ,đội ngũ công nhân việt nam bao gồm những ngời lao động chân tay và lao động chí óc hoạt động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ tạo thành một lực lợng giai cấp công nhân thống nhất đai diện cho phơng thức sản xuất tiên tiến dới sự lãnh đạo của đảng đang lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất nớc.Họ là lực lợng điđầu rong công cuôc công nghiệp hoá,hiện đại hoá. 2 Giai cấp công nhân luôn là lực l ợng đI đầu Ti Hi ngh ln th 10 Ban chp hnh Tng liờn on Lao ng Vit Nam khoỏ VIII, Tng Bớ th Nụng c Mnh ó khng nh nh vy. Tuy ch chim t l khụng ln trong dõn s v lc lng lao ng xó hi, nhng giai cp cụng nhõn vn luụn luụn l lc lng i u, gi vai trũ nũng ct trong khi liờn minh cụng nhõn-nụng dõn-trớ thc v khi i on kt dõn tc, i u trong s nghip xõy dng v bo v T quc. Phỏt biu ti Hi ngh, Tng Bớ th nờu rừ: ''Trong thi k quỏ vi nhiu hỡnh thc s hu t liu sn xut, nhiu thnh phn kinh t, giai cp, tng lp xó hi khỏc nhau c cu, tớnh cht, v trớ ca cỏc giai cp trong xó hi ó thay i nhiu cựng vi nhng bin i to ln v kinh t - xó hi. Trong bi cnh ú, mi quan h gia cỏc giai cp, cỏc tng lp xó hi l quan h hp tỏc v u tranh trong ni b nhõn dõn, on kt v hp tỏc lõu di trong s nghip xõy dng v bo v T quc di s lónh o thng nht ca ng. Li ớch ca giai cp cụng nhõn Vit Nam hin nay hon ton thng nht vi li ớch ton dõn tc vỡ mc tiờu chung l: c lp dõn tc gn lin vi ch ngha xó hi, dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, vn minh''. Khng nh s cn thit phi xõy dng v phỏt trin cỏc t chc cụng on c s trong cỏc doanh nghip ngoi quc doanh v doanh nghip cú vn u t nc ngoi, Tng Bớ th Nụng c Mnh nờu rừ, ni dung hot ng ca t chc cụng on trong cỏc n v ny l phỏt ng thi ua hon thnh nhim v sn xut gn vi vic yờu cu gii ch bo m s ói ng v quyn li tha ỏng cho giai cp cụng nhõn v ngi lao ng lm thuờ; u tranh ũi gii ch phi thc hin ỳng lut phỏp ca Nh nc Vit Nam, thc hin ỳng cỏc hp ng lao ng; xõy dng mi quan h va on kt, va u tranh vi gii ch trong vic bo m hi hũa cỏc li ớch. Tng Bớ th cng lu ý Ban Chp hnh Tng Liờn on Lao ng Vit Nam v trỏch nhim trong vic giỳp Trung ng xõy dng Ngh quyt v giai cp cụng nhõn, trong ú phi lm rừ c nhng vn lý lun v thc tin bc xỳc hin nay nh: nh ngha v giai cp cụng nhõn trong tỡnh hỡnh mi; v ni dung búc lt v chng búc lt, lm ch v lm thuờ; v hỡnh thc t chc, ni dung v phng thc hot ng ca cỏc t chc 3 cụng on trong cỏc loi hỡnh doanh nghip; v vai trũ tiờn phong v lónh o ca giai cp cụng nhõn. Tng Bớ th cng yờu cu Tng Liờn on tng cng giỏo dc ch ngha Mỏc- Lờnin v T tng H Chớ Minh i vi cụng nhõn, viờn chc. ng thi cn tip tc nghiờn cu cú hỡnh thc t chc cỏc trng lp phự hp vi iu kin v tỡnh hỡnh hin nay b tỳc v nõng cao trỡnh hc vn, trỡnh nghip v ca cụng nhõn viờn chc lao ng; to iu kin cho t chc cụng on hot ng cú hiu qu, sỏt thc t, khc phc bnh hnh chớnh húa, to iu kin cụng on tham gia qun lý Nh nc, qun lý xó hi. ở việt nam,giai cấp công nhân là dũng cảm nhất,cách mạng nhất. T khi bc lờn v i chớnh tr, giai cp cụng nhõn luụn luụn dng cm nht, cỏch mng nht, gan gúc ng u vi bn quc, thc dõn Giai cp cụng nhõn Vit Nam l sn phm trc tip ca chớnh sỏch khai thỏc thuc a ca thc dõn Phỏp. Lp cụng nhõn Vit Nam u tiờn xut hin gn lin vi cuc khai thỏc thuc a ln th nht 1897. Trc chin tranh th gii ln th nht (1914-1918) giai cp cụng nhõn nc ta mi ch cú 10 vn ngi, trỡnh cũn yu kộm. n cuc khai thỏc thuc a ln th hai (1924-1929) s lng cụng nhõn ó tng lờn 22 vn, chim 1,2% dõn s. Va mi ra i, giai cp cụng nhõn Vit Nam ó tr thnh lc lng tiờn phong ca xó hi Vit Nam. Trong ba phn t th k qua, giai cp cụng nhõn Vit Nam m i tin phong l ng Cng sn Vit Nam ó dn dt cỏch mng nc ta thu c nhng thnh qu v i, ginh li c lp dõn tc, ỏnh thng cỏc cuc chin tranh xõm lc, thng nht nc nh. Ngy nay giai cp cụng nhõn thụng qua ng tiờn phong ca mỡnh ang thc hin s mnh lónh o s nghip i mi ton din, y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ (CNH,HH) t nc a nc ta phỏt trin theo con ng xó hi ch ngha. Giai cp cụng nhõn Vit Nam phỏt trin qua nhiu thi k, c bit t nm 1986 khi ng tin hnh cụng cuc i mi ton din t nc n nay. Nm 1985 i ng cụng nhõn nc ta cú 3,38 triu ngi, chim 16% lc lng lao ng xó hi. Nm 1998 s lng cụng nhõn tng lờn 5.646.675 ngi. Nm 1999 l 6.304.350 ngi. Nm 2000 l 7.639.914 ngi, chim 9% dõn s, 16% lao ng xó hi. Nm 2002 l 10,81 triu ngi, chim 13,55% dõn s. 4 Lịch sử đã chứng minh kể từ khi bước lên vũ đài chính trị, giai cấp công nhân Việt Nam luôn luôn là lực lượng tiên phong gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sinh ra và lớn lên từ một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, có truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, dù còn non trẻ, song giai cấp công nhân đã sớm trở thành giai cấp duy nhất được lịch sử dân tộc thừa nhận, giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ sau thất bại của phong trào yêu nước theo lập trường phong kiến, lập trường tư sản và tiểu tư sản. Ra đời muộn, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lê nin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân quốc tế, nhanh chóng trở thành lực lượng chính trị tự giác và thống nhất, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giáo dục, rèn luyện đã sớm giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, chân lý của thời đại là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam luôn luôn nêu cao tinh thần và bản chất cách mạng triệt để. Chủ yếu xuất thân từ nông dân lao động, bị thực dân, phong kiến bóc lột, bần cùng hoá nên giai cấp công nhân có mối quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, liên minh giai cấp đã trở thành cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc. Từ khi trở thành giai cấp cầm quyền, giai cấp công nhân Việt Nam luôn phát huy bản chất cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn là lực lượng đi đầu và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Tổng kết 30 năm hoạt động của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: “ Giai cấp phong kiến đã đầu hàng đế quốc, giai cấp tư sản non yếu thì chỉ mong thoả hiệp với đế quốc để tìm một lối sống. Các tầng lớp tiểu tư sản tuy là sôi nổi, nhưng tư tưởng bế tắc, không có đường ra. Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam” Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khoá X, lại tiếp tục khẳng định: Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua hơn 20 năm đổi mới, cùng với quá trình CNH, HĐH đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức; đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng, vì vậy: “ Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và 5 của toàn xã hội” và đó cũng chính là đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, của chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, giai cấp công nhân nước ta luôn luôn giữ vai trò trung tâm của quá trình biến đổi cách mạng và quyết định xu hướng của sự biến đổi đó. Vốn sẵn có truyền thống cách mạng và kinh nghiệm đấu tranh, giai cấp công nhân luôn là giai cấp tiên phong, là lực lượng chủ đạo, là cơ sở xã hội chủ yếu của sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển của giai cấp công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động còn nhiều hạn chế. Giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên xuất thân từ công nhân còn thấp. Lợi ích của một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới. Đồng thời những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế-xã hội cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tư tưởng, tình cảm của công nhân. Để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, không những phải kiên trì những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khoá X đề ra, mà còn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp uỷ Đảng, của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện. Đặc biệt là nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cho sát với thực tiễn, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn tốt” Muốn thực hiện lời dạy của Lênin: “Công đoàn là trường học của chủ nghĩa cộng sản”, Người chỉ rõ “cán bộ công đoàn phải thấm nhuần và giáo dục cho công nhân thấm nhuần ý thức làm chủ tập thể và cấn kiệm xây dựng nước nhà. Nâng cao nhiệt tình lao động và tôn trọng kỷ luật lao động. Đẩy mạnh thi đua yêu nước. Ra sức giúp đỡ nông dân cải tiến kỹ thuật canh tác, củng cố hơn nữa khối công nông liên minh. Chống tệ quan liêu, lãng phí, tham ô, chống tư tưởng chờ đợi, ỷ lại và cục bộ. Cán bộ phải cố gắng học tập văn hóa, chính trị, nghiệp vụ. Kinh tế của ta ngày càng phát triển, hàng ngũ công nhân ngày càng thêm đông. Muốn làm tròn nhiệm vụ của mình thì cán bộ phải luôn luôn cố gắng học tập, cố gắng vươn lên để không ngừng tiến bộ. Phải tiếp tục đẩy mạnh cải tiến quản lý 6 thực hiện tốt công nhân tham gia quản lý và cán bộ tham gia lao động. Công đoàn phải thực sự chăm nom nơi ăn, nơi ở của công nhân, viên chức công đoàn phải đi sát quần chúng, tăng cường kiểm tra, bớt giấy tờ và hội họp. Đã gần nửa thé kỷ, nhưng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Giai cÊp c«ng nh©n viªt nam –thùc tr¹ng vµ suy ngÉm Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đủ sức làm chủ quá trình đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Giai cấp công nhân Việt Nam chính là nền tảng và là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong điều kiện hiện nay về thực chất là góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng Đảng. Hơn 20 năm đổi mới vừa qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân. Nhờ đó, giai cấp công nhân Việt Nam đã có bước phát triển lớn mạnh, trưởng thành về chất và có những đóng góp to lớn vào quá trình đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, giai cấp công nhân nước ta đang phải đối mặt với không ít thách thức, những con số khảo sát dưới đây thực sự là những vấn đề rất đáng để chúng ta suy ngẫm. 1 - Chất lượng nguồn nhân lực - thách thức của quá trình phát triển. Cùng với sự tăng trưởng nhanh của dòng vốn đầu tư nước ngoài và xu thế phát triển của các doanh nghiệp trong nước, đội ngũ công nhân nước ta đang bộc lộ dấu hiệu hụt hẫng và bất cập. Tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao và các chức danh quản lý có trình độ đang là hiện thực. Số liệu khảo sát tại tỉnh Đồng Nai cho thấy, 72,55% công nhân lao động trong các doanh nghiệp có độ tuổi từ 18 - 35. Tuyệt đại bộ phận đều là học sinh phổ thông và xuất thân từ nông thôn, trong đó lao động phổ thông chiếm đến 43%; 27% có tay nghề đáp ứng được yêu cầu của công việc đang đảm nhận nhưng đại đa số chưa qua đào tạo và không có bằng cấp. Số đã qua đào tạo có bằng cấp chỉ chiếm 30%, trong số đã được đào tạo, tỷ lệ có tay nghề cao cũng rất ít.Bậc 1- 3 chiếm tỷ lệ 66,51%, bậc 4 - 5 chiếm tỷ lệ 25,01%, bậc 6 và 7 chiếm chỉ có 6,88%. Không cần phải cảnh báo, với tốc độ thu hút FDI và xu thế phát triển như 2 năm gần đây (2006 - 2007), vấn 7 đề thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề sẽ càng trở nên trầm trọng. Giai cấp công nhân nước ta không những bất cập so với yêu cầu phát triển chung của thời đại mà đang thực sự bất cập với chính yêu cầu phát triển của bản thân sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. 2 - Vấn đề ý thức giai cấp và phẩm chất chính trị của đội ngũ công nhân. Chúng ta không phủ định mặt tích cực và những đóng góp chung to lớn của đội ngũ giai cấp công nhân nước ta, bởi họ là lực lượng đang vận hành những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế, nhưng trước mặt trái của cơ chế thị trường và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhiều công nhân lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị, một bộ phận chỉ lo lắng nhiều đến những vấn đề thiết thực trước mắt, ít quan tâm đến những vấn đề lâu dài có tính chiến lược như định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò vị trí của giai cấp công nhân . Khảo sát tại Đồng Nai cho thấy: 95% công nhân trả lời chỉ quan tâm đến việc làm và thu nhập, có 40% công nhân được hỏi có quan tâm tới vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa, 3,5% công nhân không trả lời. Tỷ lệ công nhân là đảng viên rất thấp, năm 2003 là 7,69%, năm 2004 là 8,18%, năm 2005 là 6,87%. Tổ chức đảng được đánh giá là hoạt động tốt chỉ chiếm 35,7%, Công đoàn 45,5%, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ có 24,6%, Hội Cựu chiến binh 5,9%. Cũng theo số liệu khảo sát tại 13 doanh nghiệp khác nhau với 5.400 công nhân, cho thấy chỉ có 38,2% công nhân thường xuyên được học tập các nghị quyết của Đảng. Trong đó doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ 51,9%, doanh nghiệp liên doanh 40%, công ty cổ phần 37,5%, công ty tư nhân 32,8%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có 24,9%. Bản thân công nhân cũng không thường xuyên cập nhật thông tin. Khảo sát 100 công nhân Công ty Giầy Thái Bình về WTO chỉ có 10% trả lời có nghe nói về WTO nhưng không hiểu WTO là gì. Rõ ràng, nếu bản thân người công nhân chưa giác ngộ về mục tiêu lý tưởng, non yếu về bản lĩnh chính trị cộng với trách nhiệm của các cấp và công tác đào tạo chăm lo như hiện nay, thì sẽ rất khó vượt qua được áp lực của toàn cầu hóa và hội nhập. 3 - Cường độ lao động, việc làm, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần đang xuất hiện nhiều vấn đề nghịch lý. 8 Nước ta hiện đang thuộc nhóm quốc gia có số lượng lao động thất nghiệp cao, nhiều công nhân thiếu việc làm. Tuy thiếu việc làm nhưng nhìn chung cường độ làm việc của công nhân tại các doanh nghiệp lại rất căng. Hầu hết các doanh nghiệp đều tăng ca để bảo đảm kế hoạch và tăng doanh thu. Điều đáng nói là Luật Lao động quy định công nhân làm việc không quá 200h/người/năm, nhưng trong nhiều doanh nghiệp công nhân đã phải làm việc bình quân tới 500 - 600h/người/năm. Ở hầu hết các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có công trình và những điều kiện bảo đảm sinh hoạt văn hóa tối thiểu cho công nhân. Theo một kết quả điều tra xã hội học tại Bình Dương có đến 71,8% công nhân không hề đến rạp chiếu phim, 88,2% không đi xem ca nhạc, 84,7% không đi xem thi đấu thể thao, 95,3% chưa từng đến sinh hoạt tại các câu lạc bộ, 91,8% không bao giờ đến các nhà văn hóa tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa tinh thần, 89% giải trí bằng ti-vi, 82,4% bằng nghe đài, chỉ có 1,2% sử dụng In-tơ-nét. Nguyên nhân của tình hình trên đều do công nhân không có đủ thời gian và bản thân các khu công nghiệp cũng không có đủ cơ sở vật chất để đáp ứng. Thực trạng trên đây đã dồn nén làm bùng nổ các cuộc đình công lan rộng và rất khó kiểm soát như hiện nay. Nếu từ 1995 đến 2005 tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh có 437 vụ đình công (bình quân 40 vụ/năm), riêng 6 tháng đầu năm 2006 đã có 303 vụ. Có những vụ số lượng tham gia đến hàng nghìn người, nhiều vụ kéo dài từ 1 - 2 ngày. Xu hướng cho thấy các cuộc đình công tự phát ngày càng gia tăng và lan rộng, tính chất gay gắt, phức tạp khó lường. Đình công trở thành hiện tượng phổ biến ở tất cả các thành phần kinh tế, trong đó doanh nghiệp nhà nước là 6,9%, doanh nghiệp tư nhân 30%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cao nhất 66,5%. Nguyên nhân của các cuộc đình công phần lớn đều xuất phát từ phía người sử dụng lao động không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật: Không trả lương đúng bảng lương đã đăng ký, tự ý thay đổi định mức lao động, sa thải công nhân vô cớ, hà khắc trong quản lý điều hành, điều kiện lao động không bảo đảm vệ sinh tối thiểu, tiền phụ cấp độc hại thấp, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho công nhân . Đáng nói hơn cả là tỷ lệ ký kết các hợp đồng lao động với công nhân rất thấp. Nếu có ký chủ yếu cũng chỉ là các hợp đồng ngắn hạn. Hiện nay mới chỉ có 21% doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho công nhân, 69% còn lại chưa được bảo đảm về những quyền lợi tối thiểu. 4 - Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong phong trào công nhân. 9 Cùng với sự nghiệp đổi mới, giai cấp công nhân nước ta đã có sự trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, chưa bao giờ chúng ta có lực lượng công nhân đông đảo như hiện nay. Tính đến cuối năm 2005, tổng số công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã lên đến 11,3 triệu người. Trong đó doanh nghiệp nhà nước là 1,84 triệu, công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước 2,95 triệu, tăng 6,86 lần; 1,3 triệu công nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,3 lần; doanh nghiệp cá thể 5,29 triệu, tăng 1,63 lần so với 1995. Công nhân làm việc trong các ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 70,9%, ngành dịch vụ và thương mại chiếm 24,3%, các ngành khác chiếm 4,8%. Riêng các cơ sở kinh tế cá thể công nhân chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ và thương mại chiếm 66,67%; 33,33% còn lại làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Các số liệu trên đây cho thấy, đội ngũ và cơ cấu giai cấp công nhân tăng nhanh, nhưng công tác phát triển đảng và vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên trong công nhân chưa tương xứng, thậm chí rất mờ nhạt. Nói giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nhưng nhiều công nhân chưa muốn vào Đảng. Công tác phát triển đảng trong công nhân rất chậm, không có mục tiêu, kế hoạch và định hướng chiến lược cụ thể. Ở hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân đều không muốn hoặc không quan tâm đến việc xây dựng các tổ chức đảng. Những nơi có tổ chức đảng thì lúng túng trong công tác tổ chức và phương thức hoạt động, chất lượng đảng viên, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp loại hình này đa phần là yếu kém. Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên trong phong trào công nhân cũng đang nổi lên nhiều vấn đề bức xúc. Đoàn, hội là lực lượng xung kích và là trường học giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên công nhân, nhưng nhiều năm qua, tổ chức đoàn, hội cũng chưa có bước chuyển thích hợp. Hình thức tổ chức và tập hợp thanh niên công nhân của đoàn, hội chưa thực sự hấp dẫn, chưa phù hợp với cuộc sống và nhu cầu của tuổi trẻ trước những đổi thay phong phú, đa dạng của đời sống thực tiễn. Nhiều cuộc đình công, bãi công tự phát liên tiếp diễn ra trong các doanh nghiệp thời gian qua chưa thấy rõ vai trò của tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên công nhân. Nếu đoàn và hội không là người đi tiên phong bảo vệ lợi 10 [...]... triển mới, giai cấp công nhân nước ta luôn luôn giữ vai trò trung tâm của quá trình biến đổi cách mạng và quyết định xu hướng của sự biến đổi đó. Vốn sẵn có truyền thống cách mạng và kinh nghiệm đấu tranh, giai cấp công nhân luôn là giai cấp tiên phong, là lực lượng chủ đạo, là cơ sở xã hội chủ yếu của sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển của giai cấp công nhân chưa đáp ứng... chính dân chủ nhân dâniTrong giai đoạn cách mạng xà hội chủ nghĩa ,giai cấp công nhân từng bớc lÃnh đạo nhân dân lao động xây dung thành công chủ nghĩa xà hội,không có ngời bóc lột ng-ời ,giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi áp bức,bóc lôt,bất công. vai trò l nh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng viêt nam. Lịch sử viêt nam chứng minh rằng ,giai cấp công nhân viêt nam ra đời cha đợc... lợi ích của giai cấp công nhân ,của nhân dân lao động ,và của cả dân tộc. Trong công cuộc xây dựng đất nớc quá độ lên chủ nghĩa xà hội hiện nay ,đội ngũ công nhân việt nam bao gồm những ngời lao động chân tay và lao động chí óc hoạt động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ tạo thành một lực lợng giai cấp công nhân thống nhất đai diện cho phơng thức sản xuất tiên tiến dới sự lÃnh đạo của đảng... luận và thực tiễn bức xúc hiện nay như: định nghĩa về giai cấp công nhân trong tình hình mới; về nội dung bóc lột và chống bóc lột, làm chủ và làm thuê; về hình thức tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức 3 của toàn xã hội” và đó cũng chính là đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, của chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội.Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, giai cấp. .. một cách tự phát nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân và dợc nhân dân ủng hộ.Những cuộc đấu tranh không chỉ giới hạn trong công nhân ,mà còn tác động sâu sắc đến các tầng lớp khac, đặc biệt là giai cấp nông dân,làm cho bọn thực dân hoảng sợ. Giai cấp công nhân việt nam đà lÃnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong cũa nó là đảng cộng sản việt nam .Để có thể lÃnh đạo ,giai cấp công nhân phải có... giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, liên minh giai cấp đã trở thành cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc. Từ khi trở thành giai cấp cầm quyền, giai cấp công nhân Việt Nam luôn phát huy bản chất cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn là lực lượng đi đầu và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Tổng kết 30 năm hoạt động của Đảng,... còn non trẻ, song giai cấp công nhân đã sớm trở thành giai cấp duy nhất được lịch sử dân tộc thừa nhận, giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ sau thất bại của phong trào yêu nước theo lập trường phong kiến, lập trường tư sản và tiểu tư sản. Ra đời muộn, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lê nin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân quốc tế, nhanh chóng trở thành... công nhân Việt Nam chính là nền tảng và là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong điều kiện hiện nay về thực chất là góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng Đảng. Hơn 20 năm đổi mới vừa qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân. Nhờ đó, giai cấp công nhân. .. phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khoá X, lại tiếp tục khẳng định: Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua hơn 20 năm đổi mới,... công cuộc đổi mới và phát triển đất nớc.Họ là lực lợng điđầu rong công cuôc công nghiệp hoá,hiện đại hoá. 2 6 - Chú trọng công tác phát triển đảng trong công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân là đảng viên làm nòng cốt cho mọi hoạt động, phong trào của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Các cấp ủy cần triển khai tổ chức thực hiện tốt các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng và phát . Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân việt nam Giai cấp công nhân việt nam ra đời từ đầu thế kỉ 20.sinh ra và lớn lên ở . Trang Sự ra đời và phát triển của giai cấp nhân việt nam Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam, sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam, sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

Bình luận về tài liệu su-ra-doi-va-phat-trien-cua-giai-cap-cong-nhan-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP