Phát triển liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện đông anh, hà nội

146 455 2

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015, 00:47

. dân với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn? - Thực trạng liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên ñịa bàn huyện ðông Anh,. liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên ñịa bàn huyện ðông Anh, Hà Nội; - ðề xuất ñịnh hướng và giải pháp nhằm phát triển mối liên kết giữa hộ. giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên ñịa bàn huyện ðông Anh, Hà Nội . 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu mối liên kết giữa hộ nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện đông anh, hà nội , Phát triển liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện đông anh, hà nội , Phát triển liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện đông anh, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn