So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long

7 367 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2015, 23:36

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 87-93 SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH GIỮA MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ MÔ HÌNH KHÔNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Hà Vũ Sơn1 Dương Ngọc Thành2 Văn phòng Thành ủy Cần Thơ Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng Sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận: 18/06/2014 Ngày chấp nhận: 29/08/2014 Title: Comparison the financial efficiency between model of applied advanced techniques and model unapplication advanced techniques in rice production of farmers in the Mekong Delta Từ khóa: Ứng dụng, tiến kỹ thuật, hiệu tài chính, sản xuất lúa Keywords: Application, advanced techniques, financial efficiency, rice production ABSTRACT This study was conducted to compare the financial efficiency between model of applied advanced techniques (AAT) and model unapplication advanced techniques (UAT) in rice production of farmers in the Mekong Delta (MD). The data were collected from 750 rice farmers in the provinces of the MD. Analysis of financial ratios and Independent Simple T-test were applicated in this research. The results showed that AAT model achieved more financial performance than UAT model. The indicators such as: total cost, productivity, revenue and profit of AAT model were also higher UAT model. This is an important basis for the locals continue to promote application of advanced techniques in rice production, contributing to increased productivity, increase profitability, enhance revenue integration and improve the lives of rice farmers in the MD. Besides analyzing the results, the researcher also proposed some recommendations for stakeholders in rice production to improve efficiency of application advanced techniques toward cultivating of farming households. The recommendations towards objects, including: farmers, local governments and agencies, organizations institutes and universities. TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm so sánh hiệu tài mô hình ứng dụng tiến kỹ thuật (ƯDTBKT) mô hình không ƯDTBKT sản xuất lúa nông hộ đồng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu phục vụ nghiên cứu thu thập từ 750 nông hộ sản xuất lúa thuộc tỉnh khu vực ĐBSCL. Ứng dụng phương pháp tỷ số tài kiểm định trung bình hai tổng thể độc lập, kết nghiên cứu rằng, mô hình sản xuất lúa có ƯDTBKT đạt hiệu tài cao so với mô hình không ƯDTBKT. Các tiêu như: tổng chi phí, suất, doanh thu lợi nhuận mô hình sản xuất có ƯDTBKT cao mô hình không ƯDTBKT. Đây sở quan trọng để địa phương đẩy mạnh công tác ƯDTBKT sản xuất lúa, góp phần tăng suất, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho nông hộ sản xuất lúa ĐBSCL. Bên cạnh kết phân tích, nghiên cứu đề xuất số kiến nghị đối tượng liên quan sản xuất lúa vùng nhằm nâng cao hiệu ƯDTBKT họat động canh tác nông hộ. Các kiến nghị hướng đến đối tượng bao gồm:nông hộ, quyền địa phương quan ban ngành, tổ chức viện, trường. 87 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 87-93 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp thu thập số liệu ĐẶT VẤN ĐỀ Đồng sông Cửu Long, với mạnh sản xuất lúa, thời gian qua có nhiều đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực quốc gia xuất gạo nước. Nổi bật có ý nghĩa sản xuất lúa vùng sản lượng lúa tăng nhanh, đạt qui mô sản xuất lúa hàng hóa lớn, đóng góp 50% sản lượng, 90-95% lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn đề lớn mà vùng phải đối mặt tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho mực nước biển dâng cao gây ngập úng sâu lâu hơn, nước mặn xâm nhập nhiều. Mặt khác, thâm canh tăng vụ, nông dân sử dụng nhiều phân bón vô thuốc bảo vệ thực vật nên sâu bệnh ô nhiễm môi trường tạo áp lực lớn cho hoạt động sản xuất. Do đó, ngành nông nghiệp Đồng sông Cửu Long sớm tiếp cận triển khai tiến kỹ thuật nông nghiệp nhằm giúp nông hộ giải khó khăn, đảm bảo phát triển bền vững. Nhiều chương trình hỗ trợ nông dân tiếp cận phương pháp mô hình sản xuất như: IPM, chương trình FPR, chương trình giảm tăng, phải giảm, nhận chuyển giao kỹ thuật IRRI “tưới tiết kiệm nước”, . Để đảm bảo tính khoa học, tính đại diện số liệu, phương pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp với ngẫu nhiên sử dụng để tiến hành thu thập số liệu. Các tiêu chí chọn phân tầng: địa bàn hành đặc điểm ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa nông hộ Đồng sông Cửu Long. Số liệu sơ cấp thu thập thông qua tiến trình sau: Bước 1: Liên hệ địa điểm điều tra chọn vùng nghiên cứu: Tác giả xin ý kiến chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, cán quản lý địa phương (lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh An Giang, Hậu Giang Kiên Giang) để chọn địa bàn nghiên cứu. Sau tư vấn, tác giả định chọn địa bàn nghiên cứu gồm: tỉnh An Giang với huyện Chợ Mới, Châu Phú, Tri Tôn; tỉnh Hậu Giang với huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, Châu Thành, Vị Thanh; tỉnh Kiên Giang với huyện Tân Hiệp, Hòn Đất, An Biên. Tác giả tiến hành liên hệ huyện thuộc tỉnh An Giang để xác định cụ thể thời gian địa điểm nghiên cứu. Bước 2: Thực điều tra thử: Sau có phiếu điều tra soạn sẵn, tác giả tiến hành điều tra thử để kiểm tra tính phù hợp phiếu điều tra, đồng thời hiệu chỉnh phiếu điều tra phù hợp với điều kiện thực tế vùng. Bước 3: Thực điều tra thức: Sau bước thực điều tra thử hiệu chỉnh phiếu điều tra, tác giả tiến hành điều tra thức. Tổng số phiếu điều tra thức 750 quan sát, cụ thể địa điểm cấu mẫu trình bày bảng sau: Việc áp dụng mô hình sản xuất đại vào canh tác lúa giúp bà nông dân tăng suất, chất lượng lợi nhuận mà góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới thâm canh sản xuất theo “thực hành nông nghiệp tốt-GAP”, đồng thời thích ứng biến đổi khí hậu toàn cầu xây dựng sản xuất nông nghiệp bền vững. Tác động tích cực tiến kỹ thuật nhiều nhà nghiên cứu nước xác định, số tác giả điển Khuda. B, Ishtiaq. H Asif. M (2005), Flordeliza H.Bordey (2004), Aldas Janaiah, M V Srinivasa Gowda P.G Chengappa (2003), Đỗ Thị Diệp Nguyễn Văn Nhiễm (2010), Huỳnh Trường Huy (2007), Nguyễn Quốc Nghi (2010). Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu với qui mô lớn đánh giá hiệu tài việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa. Theo đó, nghiên cứu thực nhằm so sánh hiệu tài mô hình sản xuất lúa có ứng dụng tiến kỹ thuật mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật, từ khẳng định lợi ích yếu tố tiến kỹ thuật sản xuất. Kết nghiên cứu cung cấp luận khoa học cho ngành nông nghiệp Đồng sông Cửu Long để có giải pháp triển khai ứng dụng hiệu tiến kỹ thuật sản xuất lúa nói riêng ngành nông nghiệp nói chung. Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra phân theo địa bàn nghiên cứu Tỉnh Huyện Tân Hiệp Kiên Hòn Đất Giang An Biên Châu Phú An Tri Tôn Giang Chợ Mới Phụng Hiệp Hậu Long Mỹ Giang Châu Thành Vị Thanh Tổng cộng Tần số (hộ) 83 96 71 105 63 82 77 74 49 50 750 Tỷ lệ (%) 11,07 12,80 9,48 14,00 8,41 10,94 10,27 9,87 6,53 6,67 100,00 Nguồn: Số liệu điều tra tác giả, năm 2013 88 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 87-93 kiệm lao động, tiết kiệm đất đai (Schultz, 1953; Griliches,1958). Phần lớn tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất tạo khả đạt mục tiêu kinh tế xã hội đặt suất, đồng thời tạo hiệu xã hội khác cải thiện điều kiện sống, cải tạo môi trường sinh thái. Trong phạm vi nghiên cứu này, tiến kỹ thuật thể dạng chủ yếu như: áp dụng giống mới, thay đổi quy trình, kỹ thuật sản xuất, thay đổi nguồn lực đầu vào, kết hợp mô hình trình sản xuất. 2.2 Phương pháp phân tích Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với tiêu nghiên cứu (số trung bình, tỉ lệ, tần suất .) để phân tích tình hình ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa hộ trồng lúa. Phương pháp phân tích tỷ số tài phương pháp kiểm định Independent Samples TTest sử dụng để so sánh hiệu tài mô hình sản xuất lúa có ứng dụng tiến kỹ thuật mô hình sản xuất lúa không ứng dụng tiến kỹ thuật. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng, tiến kỹ thuật tập hợp kỹ thuật sẵn có trình độ kiến thức mối quan hệ yếu tố đầu vào sản lượng đầu vật chất định. Còn đổi công nghệ cải tiến trình độ kiến thức cho nâng cao lực sản xuất để làm nhiều sản phẩm với số lượng đầu vào cũ làm lượng sản phẩm cũ với khối lượng đầu vào hơn. Nhiều đổi công nghệ nông nghiệp nhằm để tiết Bảng 2: Đặc điểm nguồn lực sản xuất nông hộ TT Chỉ tiêu Tổng diện tích đất Diện tích canh tác lúa Thành viên gia đình Lao động trực tiếp sản xuất lúa Số năm đến trường chủ hộ Số năm sống địa phương Kinh nghiệm sản xuất lúa Tỷ lệ nông hộ thiếu vốn ĐVT 1.000m2/hộ 1.000m2/hộ Người/hộ Người/hộ Năm Năm Năm (%) KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nguồn lực nông hộ sản xuất lúa Nguồn lực nông hộ mô tả qua tiêu như: diện tích canh tác, lực lượng lao động, trình độ học vấn, kinh nghiệm sản xuất,… Theo kết khảo sát, số thông tin đặc điểm nguồn lực sản xuất nông hộ thể bảng sau: Trung bình 26,45 25,51 4,59 2,01 7,42 39,49 21,99 79,6 Độ lệch chuẩn 28,67 28,63 1,30 1,04 3,02 14,38 10,38 0,396 Nguồn: Số liệu điều tra tác giả, năm 2013 hộ trồng lúa vay, quy định hạn mức sản xuất nông nghiệp thấp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa nông dân. Nguyên nhân nông hộ không tiếp cận với nguồn tín dụng thức tài sản chấp, vay từ nguồn phi thức nông hộ phải chịu mức lãi suất cao. Nguồn vay nông hộ đa dạng, từ tổ chức tín dụng thức (các ngân hàng) đến đơn vị phi thức (cửa hàng vật tư nông nghiệp, người cho vay tư nhân), dẫn đến hiệu kinh tế chưa cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân sản xuất lúa. Theo kết nghiên cứu cho thấy, tổng diện tích đất sản xuất nông hộ lớn, trung bình 26.450 m2/hộ phần lớn diện tích dùng để canh tác lúa (25.510 m2/hộ). Số nhân trung bình gia đình không nhiều, gần nửa tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất lúa. Trình độ học vấn nông hộ tương đối thấp (khoảng lớp 7) thực tế tiếp xúc, khả nhận thức nông hộ tiến bộ, phương tiện truyền thông phần giúp nông hộ nắm bắt thông tin thị trường thông tin tiến kỹ thuật nhanh nhạy hơn, hộ nông dân sản xuất lúa họ tin mạnh dạn ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất lúa (22 năm), nông hộ có nhiều kinh nghiệm chọn giống thích hợp với điều kiện đất đai, trình độ thâm canh tăng vụ tăng lên, kỹ thuật chăm sóc lúa tốt hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ nông hộ thiếu vốn đầu tư sản xuất nhiều (79,6%), tổ chức tín dụng hạn chế cho 3.2 Tình hình tham gia tập huấn tiến kỹ thuật Theo kết khảo sát cho thấy, có 53,5% nông hộ thường xuyên tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa. Đơn vị tổ chức buổi tập huấn chủ yếu công ty thuốc bảo vệ thực vật hệ thống khuyến nông địa phương. Nội dung buổi 89 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 87-93 tập huấn kỹ thuật chủ yếu hướng dẫn cho nông dân cách thức sản xuất loại giống mới, kỹ thuật theo mô hình IPM, sạ hàng, giảm tăng, phải giảm,… hướng dẫn cách dự báo, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh,… Bên cạnh đó, phần lớn nông dân tham gia tập huấn chủ yếu hướng dẫn trực tiếp nhân viên thuộc công ty thuốc bảo vệ thực vật (50,67%). Ngoài ra, cán khuyến nông (38,40%) lực lượng nòng cốt phong trào phổ biến kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật canh tác đại đến nông hộ. Hơn thế, nông dân chuyển giao tiến kỹ thuật từ Viện lúa Đồng sông Cửu Long, Trường Ðại học Cần Thơ, Hội Nông dân. Những buổi tập huấn thường diễn đồng ruộng, mang tính thực nghiệm truyền đạt thông tin. 3.3 Tình hình ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa Kết khảo sát cho thấy, số nông hộ ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa chiếm 63,33% đối tượng khảo sát. Trong đó, mô hình giống nông hộ ứng dụng nhiều (55,07%), tiếp đến mô hình sạ hàng (20,13%), mô hình ba giảm ba tăng (20,0%), mô hình IPM (12,13%), mô hình phải giảm (12,13%) số mô hình khác mô hình Nấm xanh (Ma), phải giảm,… Thực tế khảo sát cho thấy, thời gian qua nông hộ nhận thức hiệu từ phương thức canh tác mới, từ mạnh dạn thử nghiệm mô hình tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sản xuất canh tác. Bên cạnh việc ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật riêng lẻ, nông hộ sản xuất lúa ứng dụng kết hợp nhiều mô hình tiến kỹ thuật. Đối với trường hợp nông hộ kết hợp mô hình mô hình kết hợp phổ biến như: giống - sạ hàng (22,3%), giống – giảm tăng (19,9%), giống – IPM (9,6%), giống – phải giảm (8%), số mô hình khác. Kết hợp mô hình: giống – sạ hàng – giảm tăng (8,4%), giống – giảm tăng – phải giảm (6%), giống - IPM – phải giảm (5,6%). Bảng 3: Đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật TT Đơn vị tập huấn kỹ thuật Công ty thuốc bảo vệ thực vật Hệ thống khuyến nông địa phương Viện/trường Hội Nông dân Đơn vị khác Số hộ Tỷ lệ (N) (%) 380 50,67 288 38,40 82 10,93 28 3,73 18 2,40 Nguồn: Số liệu điều tra tác giả, 2013 (%) 36,67 % Có ƯDTBKT Không ƯDTBKT 63,33 % 60 50 40 30 20 10 55,07 12,13 GM IPM 20,13 SH 20,00 3G3T 12,13 1P5G 2,27 Khác Hình 1: Tình hình ứng dụng tiến kỹ thuật nông hộ sản xuất lúa Nguồn: Số liệu điều tra tác giả, năm 2013 thuật sản xuất lúa. Cơ cấu chi phí mùa vụ cho thấy chi phí phân bón chi phí thuốc bảo vệ thực vật chiếm tỷ trọng lớn, tương ứng khoảng 30% 24%. Chi phí máy móc chiếm tỷ trọng không nhỏ, trung bình 20% cấu chi phí. Thực tế nay, giới hóa nông nghiệp ứng dụng rộng rãi nhiều khâu trình sản xuất làm đất, bơm tác, thu hoạch, . mà chi phí máy móc góp phần quan trọng cấu chi phí đầu tư. Song 3.4 So sánh hiệu tài mô hình sản xuất lúa có ứng dụng tiến kỹ thuật mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật 3.4.1 Phân tích chi phí sản xuất lúa mô hình ứng dụng tiến kỹ thuật không ứng dụng tiến kỹ thuật Theo kết phân tích, chênh lệch đáng kể chi phí đầu tư mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật không ứng dụng tiến kỹ 90 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 87-93 song với việc tăng cường giới hóa nông nghiệp, nông hộ sản xuất lúa giảm chi phí thuê lao động nhiều so với năm trước đây, trung bình chi phí lao động khoảng 9%. Các loại chi phí lại chi phí giống, chi phí nhiên liệu, chi phí khấu hao thuế, phí, . chiếm khoảng 8%, 4%, 1% 3%. Tuy nhiên, so sánh loại chi phí đầu tư mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật, phần lớn loại chi phí đầu tư mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật thấp hơn. Trong đó, chi phí khác biệt rõ chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Do mô hình ứng dụng tiến kỹ thuật áp dụng phương thức sản xuất mới, giúp tiết kiệm lượng phân bón, đồng thời công tác quản lý dịch bệnh tốt phí thuốc bảo vệ thực vật giảm rõ rệt. 7.000 CP giống 6.000 CP phân bón 5.000 CP BVTV 4.000 CP nhiên liệu 3.000 CP lao động 2.000 CP máy móc 1.000 CP khấu hao Không ƯDTBKT Có ƯDTBKT Không ƯDTBKT Đông Xuân Có ƯDTBKT Hè Thu Không ƯDTBKT Có ƯDTBKT CP khác Tổng chi phí Thu Đông Hình 2: Chi phí sản xuất mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật Nguồn: Số liệu điều tra tác giả, năm 2013 không đáng kể hiệu tài vụ Đông Xuân cao hai vụ lại. 3.5 So sánh hiệu tài mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật mô hình ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất lúa nông hộ Để khẳng định khác biệt hiệu tài mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa có ý nghĩa thống kê hay không, tác giả sử dụng phương pháp kiểm định Independent Sample T-Test (Kết bảng…), theo kết kiểm định kết luận rằng, có khác biệt hiệu tài mô hình sản xuất lúa có ứng dụng tiến kỹ thuật không ứng dụng tiến kỹ thuật với mức ý nghĩa 5%. Các tiêu thể khác biệt rõ rệt vụ tổng chi phí tỷ suất lợi nhuận. Ở vụ Đông Xuân, hiệu tài mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật cao nhiều so với mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật tất tiêu. Tương tự vụ Đông Xuân, mô hình ứng dụng tiến kỹ thuật vụ Hè Thu có chi phí sản xuất thấp mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật. Mặc dù, chênh lệch doanh thu vụ mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật không ứng dụng tiến kỹ thuật không lớn, chi phí giảm nhiều nên lợi nhuận đạt cao hơn. Tuy Dựa vào số liệu khảo sát, tác giả sử dụng tỷ số tài để đánh giá hiệu tài mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật không ứng dụng tiến kỹ thuật, kết thể Bảng 4. Theo kết thống kê, mô hình sản xuất lúa có ứng dụng tiến kỹ thuật đạt hiệu tài cao mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật vụ Đông Xuân, Hè Thu Thu Đông. Năng suất giá bán mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật cao nhóm không ứng dụng tiến kỹ thuật. Chính mà số hiệu tài mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật tốt hơn. Kết khảo sát cho thấy, hiệu tài nông hộ sản xuất lúa vụ Đông Xuân tương đối cao vụ Hè Thu vụ Thu Đông. Yếu tố thời tiết vụ Đông Xuân khoảng thời gian thích hợp năm để lúa sinh trưởng phát triển tốt, điều kiện thuận lợi vụ Đông Xuân so với hai vụ lại. Vì thế, chi phí đầu tư diện tích canh tác thay đổi 91 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 87-93 nhiên, so với vụ Đông Xuân vụ Hè Thu có hiệu dinh dưỡng hơn. Vì thế, nhiều nông hộ thường tài thấp hơn, có khác biệt không sản xuất vào vụ cải tạo đất cách nhiều suất giá bán. Riêng vụ Thu Đông, phơi ải, luân canh hoa màu nuôi trồng thủy kết kiểm định cho thấy khác biệt sản. Tuy nhiên, vụ Thu Đông, mô hình có ứng giá bán, doanh thu lợi nhuận mô hình có dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa giảm ứng dụng tiến kỹ thuật không ứng dụng tiến chi phí đầu tư tăng suất so với mô kỹ thuật. So với hai vụ trước, Thu Đông vụ hình không ứng dụng tiến kỹ thuật. sản xuất hiệu nhất, đất bạc màu Bảng 4: Sự khác biệt hiệu tài mô hình có ứng dụng tiến kỹ thuật mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật Khoản mục Tổng chi phí (triệu đồng/ha) Giá trị kiểm định t Mức ý nghĩa Giá bán (ngàn đồng/kg) Giá trị kiểm định t Mức ý nghĩa Năng suất (tấn/ha) Giá trị kiểm định t Mức ý nghĩa Doanh thu (triệu đồng/ha) Giá trị kiểm định t Mức ý nghĩa Lợi nhuận (triệu đồng/ha) Giá trị kiểm định t Mức ý nghĩa Lợi nhuận/tổng chi phí (lần) Giá trị kiểm định t Mức ý nghĩa Lợi nhuận/Doanh thu (lần) Giá trị kiểm định t Mức ý nghĩa Đông Xuân ƯDTBKT Không Có 22,45 21,31 3,561 0,000 4,723 4,966 -6,246 0,000 7,304 7,752 -6,613 0,020 34,54 38,42 -8,546 0,000 12,09 17,11 -9,685 0,000 0,585 0,854 -9,552 0,009 0,337 0,433 -8.667 0,015 Hè Thu ƯDTBKT Không Có 21,47 20,18 3,115 0,000 4,719 4,969 -6,276 0,000 6,440 6,344 0.976 0,004 30,45 30,93 1,828 0,257 8,98 10,75 -0,090 0,000 0,460 0,550 -0,179 0,000 0,270 0,330 -1,574 0,000 Thu Đông ƯDTBKT Không Có 22,24 20,86 2,402 0,017 5,214 5,026 -6,340 0,176 5,980 5,880 -0,690 0,298 30,72 29,51 0,657 0,133 8,48 8,65 -0,412 0,833 0,395 0,445 -1,416 0,005 0,254 0,263 -1,355 0,004 Nguồn: Số liệu điều tra tác giả, 2013 điểm mạnh mô hình để việc sản xuất có hiệu hơn. 4.2 Đề xuất KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận Tóm lại, nghiên cứu kết quan trọng sau đây: (1) Thứ nhất, Nhiều nông hộ sản xuất lúa Đồng sông Cửu Long ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa (chiếm tỷ lệ 63,33%). Các mô hình tiến kỹ thuật mà nông hộ ứng dụng chủ yếu gồm: GM, IPM, SH, 3G3T, 1P5G,… đó, mô hình GM nông hộ chọn ứng dụng nhiều nhất. (2) Thứ hai, việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa đem lại hiệu kinh tế cao cho nông hộ, hay nói cách khác hiệu tài mô hình sản xuất có ứng dụng tiến kỹ thuật cao mô hình không ứng dụng tiến kỹ thuật. Tuy nhiên, nông hộ cần chọn lọc, sử dụng hợp lý Từ kết nghiên cứu, tác giả có số đề xuất sau đây: Đối với nông hộ: Nông hộ nên tích cực tham gia lớp tập huấn tiến kỹ thuật, tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa nông hộ ứng dụng tiến kỹ thuật đạt hiệu quả. Đồng thời không ngừng nâng cao kiến thức sản xuất lúa cách tìm đọc sách báo, nghe đài, tivi… mô hình tiến kỹ thuật sản xuất lúa. Trong trình ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật, nông hộ cần cố gắng đầu tư trì sản xuất. Nếu gặp khó khăn chưa nắm rõ kỹ thuật nên tìm cán khuyến nông, cán nông nghiệp để tư vấn, thấy hiệu không đạt 92 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 87-93 2. Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Nhiễm, (2010). “Đánh giá tiếp thu ứng dụng kỹ thuật IPM nông dân sản xuất lúa huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình”. Tạp chí Khoa học Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp, tập số 3:519-528. 3. Flordeliza H.Bordey, (2004). “Socioeconomic evaluation of hybrid rice production in the Philippnes”. Philippine Rice Research Institute, Maligaya Science of Muñoz, Nueva Ecija, Philippines. 4. Griliches, Z. 1958. Research cost and social returns: Hybrid corn and related innovations. Journal ofPolitical Economy, Vol 66 (5), pp. 419-31. 5. Huỳnh Trường Huy, (2007). “Phân tích tác động khoa học kỹ thuật đến hiệu sản xuất lúa Cần Thơ Sóc Trăng”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Đại học Cần Thơ. 6. Khuda. B, Ishtiaq. H Asif. M, (2005). “Impact assessment Of Zero-Tillage Technology In Rice-Wheat System: A Case Study From Pakistani Punjab”. Faculty of Agricultural Economics and Rural Sociology, University of Agriculture, Faisalabad. 7. Nguyen Quoc Nghi, (2010). “On Efficiency of Application of Technical Advances to Agriculture: The Case of Rice Production in Thanh Binh - Hong Ngu of Dong Thap province”. Economic Development Review; Number 190 - 2010. 8. Schultz, T.W, 1953. The economic organization of agriculture. New York: McGraw-Hill. không thích hợp sử dụng mô hình tiến kỹ thuật nên nghiên cứu, tham khảo ý kiến cán khuyến nông để chọn ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật khác có hiệu hơn. Bên cạnh đó, nông hộ cần tích cực tham gia câu lạc bộ, hội đoàn thể, tổ hợp tác liên kết nhằm chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất lúa, hỗ trợ nguồn lực sản xuất lúa tìm đầu cho sản phẩm thuận lợi hơn. Đối với quyền địa phương quan ban ngành: Tăng cường công tác khuyến nông, mở lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân, tăng cường việc cử cán khuyến nông xuống xã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp cho nông dân tiến kỹ thuật; ban ngành có liên quan tích cực phối hợp đạo công tác khuyến nông, hợp tác sản xuất, tổ chức trao đổi kinh nghiệm ƯDTBKT sản xuất lúa. Đối với tổ chức viện, trường: Tăng cường công tác nghiên cứu nhằm lai tạo nhiều giống có suất cao, phù hợp với điều kiện địa phương nhiễm sâu bệnh để nông dân chấp nhận sản xuất đại trà. Đồng thời viện, trường cần soạn thảo giáo trình, giảng phương pháp ứng dụng tiến kỹ thuật sinh động, hấp dẫn dễ hiểu nhằm giúp nông hộ sản xuất lúa tiếp cận nhanh chóng dễ dàng ứng dụng thực tế. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Aldas Janaiah, M V Srinivasa Gowda, and P.G Chengappa, 2003. Profitability of Hybrid Rice Cultivation. Economic & Political, Vol XXXVIII, No.25, pp.178-189. 93 . học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 33 (2014): 87-93 87 SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH GIỮA MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ MÔ HÌNH KHÔNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở. hiệu quả tài chính giữa mô hình sản xuất lúa có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình sản xuất lúa không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng, tiến bộ kỹ thuật. thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 3.4.1 Phân tích chi phí sản xuất lúa của mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Theo kết quả phân tích, không
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long , So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long , So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn