Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam

70 96 0 Gửi tin nhắn cho Vịt Bầu
Vịt Bầu

Vịt Bầu

Tải lên: 1,675 tài liệu

  • Loading...
1/70 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 20:37

Bản chất của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các chênh lệch tạm thời giữa kê toán và thuế Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o Mơc lơc Trang Lêi c¶m ¬n .1 Lêi më ®Çu . 2 Ch−¬ng I. tỉng quan vỊ th thu nhËp doanh nghiƯp vμ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp .5 1.1. Tỉng quan vỊ th thu nhËp doanh nghiƯp 5 1.1.1. Kh¸i niƯm th thu nhËp doanh nghiƯp .5 1.1.2. B¶n chÊt th thu nhËp doanh nghiƯp 5 1.1.3. Ph¹m vi ¸p dơng th thu nhËp doanh nghiƯp .9 1.1.4. Ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu, thu nhËp vμ chi phÝ theo quy ®Þnh cđa lt th thu nhËp doanh nghiƯp .10 1.2. Tỉng quan vỊ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp. .19 1.2.1. KÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn hμnh 19 1.2.2. KÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp ho·n l¹i ph¶i tr¶ vμ tμi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i trªn b¸o c¸o tμi chÝnh riªng cđa doanh nghiệp 21 Ch−¬ng iI. Thùc tr¹ng vỊ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp 32 2.1. Thùc tr¹ng vμ ®¸nh gi¸ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp t¹i ViƯt Nam hiƯn nay .32 2.1.1. T×nh h×nh chung 32 2.1.2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n th doanh nghiƯp t¹i ViƯt Nam hiện nay .34 2.2. KÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp t¹i c¸c qc gia trªn thÕ giíi .40 2.2.1. KÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp t¹i Ph¸p 40 2.2.2. KÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp t¹i Mü .42 2.2.3. KÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp theo qc tế .43 KÕt ln ch−¬ng II 45 Ch−¬ng iiI. Ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiƯn kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn nay t¹i viƯt nam .46 3.1. Ph−¬ng h−íng hoμn thiƯn. 46 3.1.1. CÇn phï hỵp víi th«ng lƯ cđa thÕ giíi cã chó ý ®Õn ®Ỉc ®iĨm riªng cđa ViƯt Nam 3.1.2. CÇn ph¶i theo h−íng n©ng cao chÊt l−ỵng th«ng tin cung cÊp. 46 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 2 3.1.3. Nh»m t¹o ®iỊu kiƯn thn lỵi cho c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh vμ ®¶m ngn thu th cho ng©n s¸ch qc gia 47 3.1.4. Các quy đònh của luật thuế phải tạo ra môi trường an toàn cho các doanh nghiệp .48 3.1.5. N©ng cao ý thøc cđa chđ doanh nghiƯp, tr×nh ®é cđa ng−êi hμnh nghỊ c«ng t¸c kÕ to¸n vμ th 48 3.2. Gi¶i ph¸p hoμn thiƯn .50 3.2.1. C¸c gi¶i ph¸p hoμn thiƯn liên quan đến quy trình hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp . 50 3.2.2. Gi¶i ph¸p hoμn thiƯn c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn lt th thu nhËp doanh nghiƯp .65 KÕt ln ch−¬ng III .70 KÕt ln 71 Tμi liƯu tham kh¶o 73 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 3 Lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cđa ®Ị tμi Ngμy 15/02/2005 Bé Tμi chÝnh ®· ban hμnh 6 chn mùc kÕ to¸n ®ỵt 4, trong ®ã cã chn mùc sè 17 “KÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp”. §©y lμ lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sư kÕ to¸n ViƯt Nam cã mét chn mùc kÕ to¸n quy ®Þnh vμ h−íng dÉn mét c¸ch ®Çy ®đ, cơ thĨ, phï hỵp víi th«ng lƯ kÕ to¸n qc tÕ, vỊ c¸c nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp. ThÕ nh−ng, nhiỊu nh©n viªn kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiƯp còng nh− c¬ quan th vμ c¸c ®èi t−ỵng quan t©m kh¸c gỈp nhiỊu khã kh¨n khi nghiªn cøu, vËn dơng quy ®Þnh h¹ch to¸n míi vỊ th thu nhËp doanh nghiƯp nμy. §iỊu nμy lμ do rÊt nhiỊu nguyªn nh©n nh−: tr×nh ®é cđa ng−êi nghiªn cøu, vËn dơng, do cßn chÞu sù ¶nh h−ëng nỈng nỊ cđa chÕ ®é kÕ to¸n cò, thªm vμo ®ã kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp bÞ chi phèi bëi c¸c lt th nh− th gi¸ trÞ gia t¨ng vμ ®Ỉc biƯt lμ th thu nhËp doanh nghiƯp. V× vËy, nghiªn cøu vμ ®¸nh gi¸ viƯc vËn dơng kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp, ®Ĩ tõ ®ã ®−a ra ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiƯn lμ hÕt søc cÇn thiÕt, v× nh− thÕ sÏ n©ng cao ®−ỵc vai trß cđa th«ng tin kÕ to¸n, b¸o c¸o tμi chÝnh cđa doanh nghiƯp sÏ trung thùc vμ hỵp lý tõ ®ã gióp c¸c ®èi t−ỵng bªn trong vμ bªn ngoμi doanh nghiƯp cã nh÷ng qut ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. §©y lμ lý do t«i chän ®Ị tμi: “Ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p hoμn thiƯn kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp” lμm ®Ị tμi nghiªn cøu cđa m×nh. 2. Mơc ®Ých nghiªn cøu cđa ®Ị tμi §Ị tμi ®−ỵc nghiªn cøu h−íng ®Õn c¸c mơc ®Ých chđ u sau ®©y: ¾ HƯ thèng ho¸ vỊ th thu nhËp doanh nghiƯp vμ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp theo quy ®Þnh hiƯn hμnh cđa ViƯt Nam. ¾ Ph©n tÝch thùc tr¹ng vËn dơng kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp cđa ViƯt Nam tr−íc vμ sau khi khi chn mùc kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp ®−ỵc ban hμnh vμ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp cđa mét sè n−íc trªn thÕ giíi tõ ®ã ®¸nh gi¸ vỊ quy ®Þnh h¹ch to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp cđa ViƯt Nam hiƯn nay. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 4 ¾ §Ị ra ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiƯn lt th thu nhËp doanh nghiƯp vμ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp t¹i ViƯt Nam. 3. §èi t−ỵng nghiªn cøu Víi mơc ®Ých nghiªn cøu nh− trªn, ®Ị tμi tËp trung nghiªn cøu lý ln chung vỊ th thu nhËp doanh nghiƯp vμ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp, t×m hiĨu thùc tr¹ng vỊ vËn dơng kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp trong hƯ thèng kÕ to¸n ViƯt Nam ®Ĩ tõ ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng thμnh tùu ®¹t ®−ỵc; nh÷ng mỈt cßn tån t¹i vμ t×m ra nguyªn nh©n; trªn c¬ së ®ã ®−a ra quan ®iĨm vμ gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiƯn kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp ¸p dơng cho c¸c doanh nghiƯp t¹i ViƯt Nam. 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chđ u ®−ỵc sư dơng lμ ph−¬ng ph¸p biƯn chøng duy vËt, ph©n tÝch hƯ thèng, ph−¬ng ph¸p so s¸nh vμ ®èi chiÕu 5. Nh÷ng ®ãng gãp cđa ln v¨n Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp và kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp, góp phần làm rõ lợi nhuận kế tốn và thu nhập chịu thuế. Tìm hiểu về thực trạng vận dụng kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp của hệ thống kế tốn Việt Nam qua từng giai đoạn, chỉ ra những ngun nhân tồn tại trong lĩnh vực kế tốn này của Việt Nam. Tìm hiểu tình hình thực hiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp tại một số doanh nghiệp, nêu ra những vướng mắc khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong q trình thực hiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp một số quốc gia trên thế giới và thực tế kế tốn thuế TNDN ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp cụ thể để hồn thiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp và kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay theo Chuẩn mực kế tốn số 17. 6. Bè cơc cđa ln v¨n Ln v¨n cã kÕt cÊu nh− sau: - Mơc lơc - Lêi nãi ®Çu - Ch−¬ng I. Tỉng quan vỊ th thu nhËp doanh nghiƯp vμ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp. - Ch−¬ng II. Thùc tr¹ng vỊ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn nay t¹i ViƯt Nam. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 5 - Ch−¬ng III. Quan ®iĨm vμ gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiƯn kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn nay t¹i ViƯt Nam. - KÕt ln - Tμi liƯu tham kh¶o Ch−¬ng I. tỉng quan vỊ th thu nhËp doanh nghiƯp vμ kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp. 1.1. Tỉng quan vỊ th thu nhËp doanh nghiƯp. 1.1.1. Kh¸i niƯm th thu nhËp doanh nghiƯp. Th thu nhËp doanh nghiƯp lμ lo¹i th trùc thu ®¸nh vμo thu nhËp cđa c¸c tỉ chøc, c¸ nh©n s¶n xt kinh doanh hμng ho¸, dÞch vơ cã thu nhËp chÞu th. ë mçi qc gia lo¹i th nμy mang nh÷ng tªn kh¸c nhau: th thu nhËp c«ng ty (Thơy §iĨn), th lỵi nhn c«ng ty (Mü) ë ViƯt Nam Lt th thu nhËp doanh nghiƯp ®−ỵc Qc héi kho¸ IX, kú häp thø 11 th«ng qua ngμy 10/05/1997 vμ cã hiƯu lùc thi hμnh ngμy 01/01/1999 nh»m thay cho th lỵi tøc tr−íc ®©y. 1.1.2. B¶n chÊt th thu nhËp doanh nghiƯp Tr−íc khi chn mùc kÕ to¸n th thu nhËp doanh nghiƯp ®−ỵc ban hμnh th thu nhËp doanh nghiƯp ®−ỵc coi lμ mét kho¶n ph©n phèi l¹i tõ lỵi nhn. Nh−ng tõ khi khi ban hμnh chn mùc kÕ to¸n nμy, th thu nhËp doanh nghiƯp ®−ỵc coi lμ mét kho¶n chi phÝ, quan niƯm nμy sÏ cμng trë nªn quan träng khi nỊn kinh tÕ vμ thÞ tr−êng tμi chÝnh ph¸t triĨn m¹nh, th lμ mét u tè chi phÝ quan träng vμ tÊt u khi xem xÐt vμ ra c¸c qut ®Þnh ®Çu t− cđa c¸c nhμ ®Çu t−. Sù kh¸c biƯt gi÷a chÝnh s¸ch th vμ chÕ ®é kÕ to¸n t¹o ra c¸c kho¶n chªnh lƯch trong viƯc ghi nhËn doanh thu vμ chi phÝ cho mét kú kÕ to¸n nhÊt ®Þnh, dÉn tíi chªnh lƯch gi÷a sè th thu nhËp ph¶i nép trong kú víi chi phÝ th thu nhËp cđa doanh nghiƯp theo chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dơng. C¸c kho¶n chªnh lƯch nμy ®−ỵc ph©n thμnh hai lo¹i: Chªnh lƯch vÜnh viƠn vμ Chªnh lƯch t¹m thêi. * Chªnh lƯch vÜnh viƠn lμ c¸c kho¶n chªnh lƯch ph¸t sinh khi thùc hiƯn qut to¸n th, c¬ quan th lo¹i hoμn toμn ra khái doanh thu/chi phÝ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu th trong kú c¨n cø theo lt vμ c¸c chÝnh s¸ch th hiƯn hμnh. VÝ dơ Chªnh lƯch THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 6 vÜnh viƠn do: Kho¶n chi phÝ kh«ng cã chøng tõ hay chøng tõ kh«ng hỵp lƯ, chi phÝ l·i vay v−ỵt møc quy ®Þnh cđa lt th . * Chªnh lƯch t¹m thêi lμ c¸c kho¶n chªnh lƯch ph¸t sinh do c¬ quan th ch−a chÊp nhËn ngay trong kú/n¨m c¸c kho¶n doanh thu/chi phÝ ®· ghi nhËn theo chn mùc vμ chÝnh s¸ch kÕ to¸n doanh nghiƯp ¸p dơng. C¸c kho¶n chªnh lƯch nμy sÏ ®−ỵc khÊu trõ hc tÝnh th thu nhËp trong c¸c kú/n¨m tiÕp theo. C¸c kho¶n chªnh lƯch t¹m thêi th−êng bao gåm c¸c kho¶n chªnh lƯch mang tÝnh thêi ®iĨm hay cßn gäi lμ chªnh lƯch theo thêi gian; vμ c¸c kho¶n −u ®·i th cã thĨ thùc hiƯn. C¸c kho¶n chªnh lƯch t¹m thêi nμy sÏ t¹o ra c¸c kho¶n chªnh lƯch vỊ th thu nhËp ph¶i nép/ph¶i thu trong c¸c kú t−¬ng lai. Tõ ®ã ph¸t sinh kho¶n nh− sau: * Tμi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Mét sè kho¶n chªnh lƯch t¹m thêi ph¸t sinh sÏ khiÕn cho doanh nghiƯp ph¶i nép thªm mét kho¶n th thu nhËp trong n¨m hiƯn hμnh so víi sè liƯu kÕ to¸n ghi nhËn theo c¸c chn mùc vμ chÕ ®é kÕ to¸n. Tuy nhiªn, nh÷ng chªnh lƯch t¹m thêi d¹ng nμy sÏ khiÕn cho doanh nghiƯp ph¶i nép Ýt th thu nhËp h¬n trong nh÷ng kú t−¬ng lai so víi sè liƯu kÕ to¸n. §iỊu ®ã cã nghÜa lμ doanh nghiƯp sÏ thu ®−ỵc mét lỵi Ých trong t−¬ng lai tõ viƯc nép mét kho¶n th nhiỊu h¬n trong n¨m hiƯn hμnh do c¸c kho¶n chªnh lƯch t¹m thêi t¹o ra. Tμi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i ®−ỵc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Tμi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i = Tỉng chªnh lƯch t¹m thêi ®−ỵc khÊu trõ ph¸t sinh trong n¨m + Gi¸ trÞ ®−ỵc khÊu trõ chun sang n¨m sau cđa c¸c kho¶n lç tÝnh th vμ −u ®·i th ch−a sư dơng x Th st th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn hμnh * Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Mét sè kho¶n chªnh lƯch t¹m thêi ph¸t sinh sÏ khiÕn cho doanh nghiƯp ph¶i nép mét kho¶n th thu nhËp Ýt h¬n so víi sè liƯu kÕ to¸n trong n¨m hiƯn hμnh. Kho¶n th thu nhËp ch−a ph¶i nép nμy sÏ ph¶i tr¶ trong c¸c kú t−¬ng lai. Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®−ỵc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c kho¶n chªnh lƯch t¹m thêi chÞu th ph¸t sinh trong n¨m vμ th st th thu nhËp hiƯn hμnh theo c«ng thøc sau: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 7 Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ = Tỉng chªnh lƯch t¹m thêi chÞu th ph¸t sinh trong n¨m X Th st th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn hμnh * Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn hμnh Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn hμnh lμ sè th thu nhËp doanh nghiƯp ph¶i nép (hc thu håi ®−ỵc) tÝnh trªn thu nhËp chÞu th vμ th st th thu nhËp doanh nghiƯp cđa n¨m hiƯn hμnh. * Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp ho·n l¹i Chi phÝ Th thu nhËp ho·n l¹i: Lμ th thu nhËp doanh nghiƯp sÏ ph¶i nép/thu trong t−¬ng lai tÝnh trªn c¸c kho¶n chªnh lƯch t¹m thêi chÞu th thu nhËp doanh nghiƯp trong n¨m hiƯn hμnh. Chi phÝ th thu nhËp ho·n l¹i ®−ỵc tÝnh b»ng Tμi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i bï trõ víi C«ng nỵ th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶. * Chi phÝ/thu nhËp th thu nhËp doanh nghiƯp Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp (hc thu nhËp th thu nhËp doanh nghiƯp): Lμ tỉng chi phÝ th thu nhËp hiƯn hμnh vμ chi phÝ th thu nhËp ho·n l¹i (hc thu nhËp th thu nhËp hiƯn hμnh vμ thu nhËp th thu nhËp ho·n l¹i) khi x¸c ®Þnh lỵi nhn hc lç cđa mét kú VÝ dơ: T¹i c«ng ty A n¨m 2006 tỉng doanh thu 4.000, tỉng chi phÝ 3.400 trong ®ã chi phÝ trÝch tr−íc 200 kh«ng ®−ỵc th chÊp nhËn (do thùc tÕ ch−a ph¸t sinh). N¨m 2007 tỉng doanh thu 4.500, tỉng chi phÝ 3.800 (ch−a bao gåm chi phÝ trÝch tr−íc 200 n¨m 2006 nay ®· ph¸t sinh). Th st th thu nhËp doanh nghiƯp 28%. Kh«ng theo quan ®iĨm th ho·n l¹i N¨m 2006 N¨m 2007 ChØ tiªu BCTC QT th BCTC QT th Doanh thu 4.000 4.000 4.500 4.500 Chi phÝ 3.400 3.200 3.800 4.000 Lỵi nhn 600 800 700 500 Th TNDN (TS 28%) 224 224 140 140 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 8 Lỵi nhn sau th 376 560 Theo quan ®iĨm th ho·n l¹i N¨m 2006 N¨m 2007 ChØ tiªu BCTC QT th BCTC QT th Doanh thu 4.000 4.000 4.500 4.500 Chi phÝ 3.400 3.200 3.800 4.000 Lỵi nhn 600 800 700 500 Chi phÝ th TNDN 168 196 Chi phÝ th hiƯn hμnh 224 224 140 140 Chi phÝ th ho·n l¹i (56) 56 Lỵi nhn sau th 432 504 NhËn xÐt: - N¨m 2006 c«ng ty A nép th tr−íc lμ 200 x 28% = 56 do chi phÝ trÝch tr−íc thùc tÕ ch−a ph¸t sinh nªn kh«ng ®−ỵc th chÊp nhËn. - N¨m 2007 kho¶n th 56 nμy ®−ỵc hoμn l¹i v× ®· thùc tÕ chi tr¶. VËy b¶n chÊt th thu nhËp doanh nghiƯp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c chªnh lƯch t¹m thêi gi÷a kÕ to¸n vμ th vμ ph¶n ¶nh trung thùc h¬n vỊ kÕt qu¶ ho¹t ®éng vμ t×nh h×nh tμi chÝnh cđa doanh nghiƯp. 1.1.3. Ph¹m vi ¸p dơng th thu nhËp doanh nghiƯp. 1.1.3.1 §èi t−ỵng nép th thu nhËp doanh nghiƯp. Tỉ chøc, c¸ nh©n s¶n xt, kinh doanh hμng ho¸, dÞch vơ (gäi chung lμ c¬ së kinh doanh) d−íi ®©y cã thu nhËp chÞu th ph¶i nép th thu nhËp doanh nghiƯp: - C¸c tỉ chøc s¶n xt, kinh doanh hμng ho¸, dÞch vơ. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 9 - C¸ nh©n trong n−íc s¶n xt, kinh doanh hμng ho¸, dÞch vơ. - C¸ nh©n n−íc ngoμi kinh doanh t¹i ViƯt Nam hc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViƯt Nam, kh«ng ph©n biƯt ho¹t ®éng kinh doanh ®−ỵc thùc hiƯn t¹i ViƯt Nam hay t¹i n−íc ngoμi nh−: cho thuª tμi s¶n, cho vay vèn, chun giao c«ng nghƯ, ho¹t ®éng t− vÊn, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o . - C«ng ty ë n−íc ngoμi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua c¬ së th−êng tró t¹i ViƯt Nam. C¬ së th−êng tró lμ c¬ së kinh doanh mμ th«ng qua c¬ së nμy c«ng ty ë n−íc ngoμi thùc hiƯn mét phÇn hay toμn bé ho¹t ®éng kinh doanh cđa m×nh t¹i ViƯt Nam mang l¹i thu nhËp. Trong tr−êng hỵp HiƯp ®Þnh tr¸nh ®¸nh th hai lÇn mμ Céng hßa x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam ký kÕt cã quy ®Þnh kh¸c vỊ c¬ së th−êng tró th× thùc hiƯn theo quy ®Þnh cđa HiƯp ®Þnh ®ã. 1.1.3.2. §èi t−ỵng kh«ng thc diƯn nép th thu nhËp doanh nghiƯp. C¸c tr−êng hỵp sau ®©y kh«ng thc diƯn nép th thu nhËp doanh nghiƯp: - Hỵp t¸c x·, tỉ hỵp t¸c s¶n xt n«ng nghiƯp cã thu nhËp tõ s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thủ s¶n. - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n n«ng d©n s¶n xt n«ng nghiƯp cã thu nhËp tõ s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thủ s¶n, trõ hé gia ®×nh vμ c¸ nh©n n«ng d©n s¶n xt hμng ho¸ lín, cã thu nhËp cao tõ s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thủ s¶n. T¹m thêi ch−a thu th thu nhËp doanh nghiƯp ®èi víi hé gia ®×nh vμ c¸ nh©n n«ng d©n s¶n xt hμng ho¸ lín, cã thu nhËp cao tõ c¸c s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thủ s¶n cho ®Õn khi cã quy ®Þnh cđa ChÝnh phđ. 1.1.4. Ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu, thu nhËp vμ chi phÝ theo quy ®Þnh cđa lt th thu nhËp doanh nghiƯp. 1.1.4.1. VỊ ph−¬ng ph¸p tÝnh. Theo quy ®Þnh t¹i ®iỊu 7 Lt th thu nhËp doanh nghiƯp, thu nhËp chÞu th ®−ỵc x¸c ®Þnh nh− sau: Thu nhËp Doanh thu ®Ĩ Chi phÝ Thu nhËp THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ln v¨n th¹c sü kinh tÕ GVHD: TS. TrÇn V¨n Th¶o 10 chÞu th trong kú tÝnh th = tÝnh thu nhËp chÞu th trong kú tÝnh th - hỵp lý trong kú tÝnh th + chÞu th kh¸c trong kú tÝnh th Th thu nhËp doanh nghiƯp = Thu nhËp chÞu th trong kú tÝnh th x Th st th Thu nhËp doanh nghiƯp 1.1.4.2. VỊ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn. ¾ Ph−¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu * Doanh thu ®Ĩ tÝnh thu nhËp chÞu th ®−ỵc x¸c ®Þnh nh− sau: Doanh thu ®Ĩ tÝnh thu nhËp chÞu th lμ toμn bé tiỊn b¸n hμng, tiỊn cung cÊp dÞch vơ bao gåm c¶ trỵ gi¸, phơ thu, phơ tréi mμ c¬ së kinh doanh ®−ỵc h−ëng kh«ng ph©n biƯt ®· thu ®−ỵc tiỊn hay ch−a thu ®−ỵc tiỊn. Doanh thu ®Ĩ tÝnh thu nhËp chÞu th ®−ỵc x¸c ®Þnh cơ thĨ ®èi víi c¬ së kinh doanh nép th gi¸ trÞ gia t¨ng theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau nh− sau: - §èi víi c¬ së kinh doanh nép th gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ th lμ doanh thu ch−a bao gåm th gi¸ trÞ gia t¨ng. - §èi víi c¬ së kinh doanh nép th gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng lμ doanh thu bao gåm c¶ th gi¸ trÞ gia t¨ng. * Thêi ®iĨm x¸c ®Þnh doanh thu ®Ĩ tÝnh thu nhËp chÞu th ®−ỵc x¸c ®Þnh nh− sau: - §èi víi hμng ho¸ lμ thêi ®iĨm chun giao qun së h÷u hμng ho¸ hc xt ho¸ ®¬n b¸n hμng. - §èi víi dÞch vơ lμ thêi ®iĨm dÞch vơ hoμn thμnh hc xt ho¸ ®¬n b¸n hμng. * Doanh thu ®Ĩ tÝnh thu nhËp chÞu th trong mét sè tr−êng hỵp ®−ỵc x¸c ®Þnh nh− sau: - §èi víi hμng ho¸ b¸n theo ph−¬ng thøc tr¶ gãp ®−ỵc x¸c ®Þnh theo gi¸ b¸n hμng ho¸ tr¶ tiỊn mét lÇn, kh«ng bao gåm tiỊn l·i tr¶ chËm. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện kế toán thu thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu kế toán thu thu nhập doanh nghiệp một số quốc gia trên thế giới và thực tế kế toán thu TNDN ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp cụ thể để hoàn thiện luật thu thu nhập doanh nghiệp và kế toán thu thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay theo Chuẩn mực kế. .. thống hoá về thu thu nhập doanh nghiệp v kế toán thu thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hnh của Việt Nam. ắ Phân tích thực trạng vận dụng kế toán thu thu nhập doanh nghiƯp cđa ViƯt Nam tr−íc vμ sau khi khi chuẩn mực kế toán thu thu nhập doanh nghiệp đợc ban hnh v kế toán thu thu nhập doanh nghiệp của một số nớc trên thế giới từ đó đánh giá về quy định hạch toán thu thu nhập doanh nghiƯp... nhập doanh nghiệp và kế toán thu thu nhập doanh nghiệp, góp phần làm rõ lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thu . Tìm hiểu về thực trạng vận dụng kế toán thu thu nhập doanh nghiệp của hệ thống kế toán Việt Nam qua từng giai đoạn, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại trong lĩnh vực kế toán này của Việt Nam. Tìm hiểu tình hình thực hiện kế toán thu thu nhập doanh nghiệp tại một số doanh nghiệp, nêu... năm hiện hnh. Chi phí thu thu nhập hoÃn lại đợc tính bằng Ti sản thu thu nhập hoÃn lại bù trừ với Công nợ thu thu nhập hoÃn lại phải trả. * Chi phí /thu nhập thu thu nhập doanh nghiÖp Chi phÝ thu thu nhËp doanh nghiÖp (hoặc thu nhập thu thu nhập doanh nghiệp) : L tổng chi phÝ thu thu nhËp hiÖn hμnh vμ chi phÝ thu thu nhập hoÃn lại (hoặc thu nhập thu thu nhËp hiÖn hμnh vμ thu nhËp thu thu. .. tính thu = tính thu nhập chịu thu trong kỳ tính thu - hợp lý trong kỳ tính thu + chịu thu khác trong kỳ tính thu Thu thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập chịu thu trong kỳ tÝnh thu x Thu suÊt thu Thu nhËp doanh nghiệp 1.1.4.2. Về phơng pháp ghi nhận. ắ Phơng pháp ghi nhận doanh thu * Doanh thu để tính thu nhập chịu thu đợc xác định nh sau: Doanh thu để tính thu nhập. .. phÝ thu thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh lμ sè thu thu nhËp doanh nghiÖp phải nộp (hoặc thu hồi đợc) tính trên thu nhập chịu thu v thu suất thu thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hnh. * Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoÃn lại Chi phí Thu thu nhập hoÃn lại: L thu thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp /thu trong tơng lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thu thu nhập doanh nghiệp. .. hớng v giải pháp nhằm hon thiện luật thu thu nhập doanh nghiệp v kế toán thu thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. 3. Đối tợng nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu nh trên, đề ti tập trung nghiên cøu lý luËn chung vÒ thu thu nhËp doanh nghiÖp v kế toán thu thu nhập doanh nghiệp, tìm hiểu thực trạng về vận dụng kế toán thu thu nhập doanh nghiệp trong hệ thống kế toán Việt Nam để từ đó đánh giá... quy định của kế toán trong đó có kế toán về thu thu nhập doanh nghiệp. 3.2. Giải pháp hon thiện. 3.2.1. Các giải pháp hon thiện liên quan đến quy trình hạch toán thu thu nhập doanh nghiệp. Sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán v lợi nhuận chịu thu l nguyên nhân tạo ra chênh lệch thu thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận chịu thu đợc tính toán sau một số bớc điều chỉnh của lợi nhuận kế toán. Nh vậy,... vợt quá số thu thu nhập phải tính theo biểu thu của Việt Nam thì doanh nghiệp không phải nộp thu thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập nhận đợc ở nớc ngoi đó. Vì vậy, khoản thu nhập ny đợc doanh nghiệp loại trừ ra khỏi thu nhập chịu thu khi xác định thu thu nhập doanh nghiệp. Chính vì sự khác nhau nh đà trình by ở trên nên ở hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt l các doanh nghiệp t nhân,... thu thu nhập hoÃn lại phải trả đợc hon nhập trong năm, ghi: Nợ TK 8212 Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoÃn lại Có TK 347 Thu thu nhập hoÃn lại phải trả. - Nếu số thu thu nhập hoÃn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thu thu nhập hoÃn lại phải trả đợc hon nhập trong năm, ghi: Nợ TK 347 Thu thu nhập doanh nghiệp hoÃn lại phải trả Có TK 8212 Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp . TNDN ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp cụ thể để hồn thiện luật thu thu nhập doanh nghiệp và kế tốn thu thu nhập doanh nghiệp áp dụng. hiện kế tốn thu thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu kế tốn thu thu nhập doanh nghiệp một số quốc gia trên thế giới và thực tế kế tốn thu TNDN ở Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam, Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam, Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam

Bình luận về tài liệu phuong-huong-va-giai-phap-nham-hoan-thien-ke-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-hien-nay-tai-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP