Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

10 267 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2015, 13:13

 thanh trc tip c- i (kho p thy thuc ni ti n 6.2013) Nguyn Th Thu Huyn i hc KHXH&NV Lu c: 60 32 01 ng dn: PGS, TS. Nguy o v: 2014 Keywords: c tip;  Content MƠ ̉ ĐÂ ̀ U 1. Lý do chọn đề tài  .                         .            ,   ,                            . ,   40  ,                                                  .            ,       .         , khi I                      .  ,              ,           ,         ,            ,         . c nhi a ch thanh trc tip.                ,                      .           ,                   .      ,         . , tr   Vii cung ci hit nhi gi n v t uyn ph. Nh c v ci d  n thoi va gn v  i tuy. c mong muc n cho b t thng, chuyn tc nhiu ni dung trong khong thi gian ngn nht vi s tham gia trc tip c, i (t t tPT- i)                  . Trong s ng c tic bn trc tip, chia s  kii nhi i si.  nhu cu hiu bit v        v sc kh   u kin cho vic xut hin nhng c tin mt s bng gp, hay v  gi o bi s hp di gia nhi s c gii  nhng thc mc hay chia s   i bt nh c tip cPT- TH i phi k n   p thy thuc ni ti             ,                                           . , ving                           t trong nhng yu t   a ch tc tip c- i (Kho p thy thuc ni ting t n 6.2013)   c.      ca lu                       . 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Th     u cu    n, lu u v  t thanh trc tip . Trong phm vi n v  k mt s   V t b th  thanh cn phi hp vng t Nam thc hin,    - t b c sn xuc ti c Trong cun  (2003),      cc ti khnh  c ti c th hin mi ci, to ra sc hp dn m thanh. i s  gu t m bo sc mnh ci cnh ci sng hic ti  quan tr C             -      tin -      () phi hp xut bn t kinh nghim c c hic ti Vit Nam. c tip   lu xut b ni dung ca cup  nhng v  n xu thanh trc tiu kin ca Vit Nam.    v      (Bo v             gi  dng li  vic ch ra yu t  vi mt s  t Nam.  K c ti c Truyi 2 (Bo v i  ). Tron  n   Nguyn Th Huyn tp trung ng k i d       -       2. n V  i Tit Nam  c n (Bo v i hc Khoa h n ch ra vic thc hi TiGi mng th m mnh, hn ch ca vic thc hi  n  c- a s t Nam cgi c Hunh (Bo v i hc Khoa h ch dng li  viu qu  .       Nhng cu  u tham kho h viu c. Tuy nhi,        ng yu t c th hi  c tip c- i. Trong lu  ra th mn ch a tng yu t . Lu v th, s n ca c tii Vit Nam, kh n ch o cn. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Lung quan v u t  thanh trc ti c tip c-  Ni, lung s ch ra m, hn ch ca tng yu t  c hiu qu ci vi vic tip nh   i v Vit Nam.  lu xut nhu qu cc tip c- i. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu             ,       : -        , n t v  c ti - hai  c tip ni bt c- i nhng yu t t hic tip. - nh nh ra nhng hn ch, tn ta mt s c ti xut mt s gim cao hiu qu c tip c- i. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu u ca lung yu t  thanh trc tip c- i. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Phu ca lu    Gp thy thuc ni ting cPT- TH  - : kh  - Gp thy thuc ni ting: bu kht  9 . 5. Phương pháp nghiên cứu           ,  sau: - u c s d  u v c tip  m nhng kin tht phc v cho vi   o mt s    u khoa hn v  c s dng ch y c tin, m ta cho vic kh - khc t c s d    Gp thy thuc ni ting ci t  - ng hp c s dng cho vi  n khng lum khoa hc cho lu -    h   - phng v c thc hin vi mt s c ti vin khm thu thp nh kin, c liu phc v u. phng v  c thc hin vi mt s  tng tham gia  n ch  trc tip c- c. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 6.1.  ngha l lun V m  n, lu    n h th   n v     c tip. c ph p d c nhi ,    bi  ,    n ca h c coi trng.     ,  c tip, lu   u cung cp mt s c li  tham kho, vn d     i.      truy  gi c s a  n v t ch ch i tip nht chin v  tr  ng tip nhn  n quynh ni dung  gi m nhng v c  c. S  i v tt di  to ra m    o ra nh i sng, gt thc vi bn  6.2.  ngha thc tiễn Thc t cho thnh nhu cu tip nh    c tham   p nh hin c cc s mi m ng c nhu cng vi  r i tho. Nh  xut hin c yu t  ctrc tip  nghe th ng mt chi m ci vi nhng v   cp. H s t thc t nhi   n ca ni dung v h   t chit c  thy rng, mc ti gi ng ca chc c th ng phc v nh c th t thi vi   n vi h, thuc v h. Nh nm bt nhu c m cng ti, t p tng ni ng phc v cu qu truyi i mt kch bn m, n   n ra theo n hu t i nghe. V  c tip nh (t th ng sang ch ng). Hin nay       .  60  p thy thuc ni ting T- TH i     n dc hiu qu c .     , lus    i nhu qu cc tip                             . 7. Kết cấu của luận văn      a lu t. Cui lu n Ph lc u. REFERENCES 1.        SIDA ()      (2005),            , . 2. (2003), ,   ,  3. PGS- TS Nguyc tip - ng lc mi c thanh hiii. http://www.songtre.tv/news/nghien-cuu-trao-doi/phat-thanh-truc-tiep-dong-luc-moi-cua- phat-thanh-hien-dai-45-3464.html 4. TS.        TS. (1998), -   ,   , . 5. PGS.TS Nguyng ch , Truy n, ,  6. (1997), 3, NXB     , . 7.The Missouri Group (2009), i, NXB Tr. 8. (2001),       ,     , . 9. GS.TS.  TS. (2007), ,        , . 10.   (2000),             ,     ,    . 11.     (2002), ,   , . 12. (2001),     ,     , . 13. (1999),           ,   , . 14. Th.s Thanh Tnh (20/9/2008), My v v i web Songtre.tv 15. (2002),       ,     ,     . 16. Rafaeli (1988), Interactivity: From new media to communication, Sage Annual Review of Communication Research: Advancing Communication Science, Sage: Beverly Hills, CA. 17. -   - (1995),               ,  18. V.V. , , , . 19.  p thy thuc ni ti c- i. 20.       (1999),         ,   ,    .
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013) , Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013) , Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn