Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố hà nội (TT)

27 307 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015, 11:25

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN1. Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là phạm trù kinh tế, thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người lao động với chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phản ánh những nhu cầu, động cơ khách quan của người lao động tham gia vào các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2. Cơ cấu lợi ích kinh tế bao gồm: (1) Lợi ích kinh tế trực tiếp: Tiền công, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội, bảo hiểm); (2) Lợi ích kinh tế gián tiếp: Điều kiện môi trường làm việc; đào tạo nâng cao tay nghề; đảm bảo đời sống tinh thần. 3. Một số kết quả và hạn chế của việc thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 20002014. (1) Kết quả: Giải quyết việc làm cho người lao động; tiền công, tiền thưởng tăng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm; môi trường và điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện. (2) Hạn chế: Tiền lương, tiền thưởng còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động; nhiều chủ doanh nghiệp chưa quan tâm thỏa đáng đến quyền lợi của người lao động; còn chậm lương, sa thải công nhân, không đóng bảo hiểm theo quy định, thiếu nhà ở và đời sống tinh thần của người lao động chưa được bảo đảm. 4. Ba nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài: (1) Nhóm giải pháp về phía Nhà nước: Hoàn thiện môi trường kinh doanh; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hoạt động bảo đảm lợi ích cho người lao động; Hỗ trợ của nhà nước về đào tạo người lao động trong các doanh nghiệp; Nâng cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương trong quản lý các doanh nghiệp; Tăng cường sự kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết vấn đề lợi ích kinh tế của người lao động; Khuyến khích, tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tốt lợi ích kinh tế của người lao động. (2) Nhóm giải pháp về phía người lao động: Nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; Nâng cao hiểu biết luật pháp; Nâng cao ý thức, kỷ luật. (3) Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Nâng cao ý thức chấp hành luật pháp Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Xác định bảo đảm lợi ích kinh tế của người lao động đồng thời cũng chính là bảo đảm lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp; Phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn cơ sở; Cần tạo môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện trong doanh nghiệp cho người lao động; Chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên tìm hiểu về phong tục, tập quán, quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp. H󰗍C VI󰗇N CHÍNH TR󰗋 QU󰗑C GIA H󰗓 CHÍ MINH NGUY󰗅N TH󰗋 MINH LOAN L󰗣I ÍCH KINH T󰖿 C󰗧A NG󰗝I LAO 󰗙NG TRONG CÁC DOANH NGHI󰗇P CÓ V󰗑N 󰖧U T N󰗛C NGOÀI TRÊN 󰗋A BÀN THÀNH PH󰗑 HÀ N󰗙I Chuyên ngành : Kinh t󰗀 chính tr󰗌 Mã s󰗒 : 62 31 01 02 TÓM T󰖯T LU󰖭N ÁN TI󰖿N S KINH T󰖿 HÀ N󰗙I - 2015 Công trình 󰗤c hoàn thành t󰖢i H󰗎c vi󰗈n Chính tr󰗌 qu󰗒c gia H󰗔 Chí Minh Ng󰗞i h󰗜ng d󰖬n khoa h󰗎c: PGS.TS Nguy󰗆n Kh󰖰c Thanh Ph󰖤n bi󰗈n 1: 󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧. 󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧. Ph󰖤n bi󰗈n 2: 󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧. 󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧. Ph󰖤n bi󰗈n 3: 󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧. 󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧. Lu󰖮n án 󰗤c b󰖤o v󰗈 tr󰗜c H󰗚i 󰗔ng ch󰖦m lu󰖮n án c󰖦p H󰗎c vi󰗈n h󰗎p t󰖢i H󰗎c vi󰗈n Chính tr󰗌 qu󰗒c gia H󰗔 Chí Minh Vào h󰗔i gi󰗞 ngày tháng nm 2015 Có th󰗄 tìm hi󰗄u lu󰖮n án t󰖢i Th vi󰗈n Qu󰗒c gia và H󰗎c vi󰗈n Chính tr󰗌 qu󰗒c gia H󰗔 Chí Minh 1 M󰗟 󰖧U 1. Tính c󰖦p thi󰗀t c󰗨a 󰗂 tài Trong tình hình hi󰗈n nay tr󰗜c s󰗲 bùng n󰗖 v󰗂 khoa h󰗎c k󰗺 thu󰖮t thông tin và xu th󰗀 toàn c󰖨u hóa kinh t󰗀 ã t󰖢o cho n󰗂n kinh t󰗀 th󰗀 gi󰗜i phát tri󰗄n nng 󰗚ng m󰖢nh m󰖾 hn, cùng v󰗜i xu th󰗀 chung ó 󰖨u t n󰗜c ngoài vào Vi󰗈t Nam nói chung và thành ph󰗒 Hà N󰗚i nói riêng ã có s󰗲 gia tng hn tr󰗜c r󰖦t nhi󰗂u. S󰗲 gia tng ó do nhi󰗂u y󰗀u t󰗒 khách quan tác 󰗚ng, 󰖸c bi󰗈t là s󰗲 tác 󰗚ng c󰗨a n󰗂n kinh t󰗀 th󰗀 gi󰗜i b󰗜c 󰖨u thoát ra kh󰗐i kh󰗨ng ho󰖤ng. L󰖢m phát 󰗠 m󰗚t s󰗒 n󰗜c Châu Á gi󰖤m, tng tr󰗠ng kinh t󰗀 󰗠 nhi󰗂u n󰗜c trong khu v󰗲c ã có chi󰗂u h󰗜ng gia tng. 󰖨u t n󰗜c ngoài vào Hà N󰗚i có s󰗲 kh󰗠i s󰖰c ã tác 󰗚ng tích c󰗲c 󰗒i v󰗜i s󰗲 phát tri󰗄n kinh t󰗀 - xã h󰗚i 󰗠 󰗌a phng. áng chú ý là các d󰗲 án 󰖨u t 󰗤c th󰗲c hi󰗈n ã góp ph󰖨n quan tr󰗎ng trong gi󰖤i quy󰗀t vi󰗈c làm cho s󰗒 l󰗤ng l󰗜n lao 󰗚ng c󰗨a Th󰗨 ô và các 󰗌a phng lân c󰖮n. Nhi󰗂u doanh nghi󰗈p có v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài (DNCVTNN) ã quan tâm 󰗀n l󰗤i ích c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng làm vi󰗈c 󰗠 c s󰗠 s󰖤n xu󰖦t c󰗨a h󰗎, tr󰖤 lng cho công nhân 󰗠 m󰗪c tho󰖤 áng áp 󰗪ng nhu c󰖨u tái s󰖤n xu󰖦t s󰗪c lao 󰗚ng, quan tâm 󰗀n i󰗂u ki󰗈n môi tr󰗞ng làm vi󰗈c c󰗨a công nhân và ã có nh󰗰ng ho󰖢t 󰗚ng nh󰖲m nâng cao 󰗞i s󰗒ng tinh th󰖨n cho công nhân. Ph󰖨n l󰗜n ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN có thu nh󰖮p khá 󰗖n 󰗌nh, ti󰗂n th󰗠ng tng lên, l󰗤i ích kinh t󰗀 (LIKT) c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng 󰗤c b󰖤o 󰖤m, 󰗞i s󰗒ng c󰗨a h󰗎 t󰗬ng b󰗜c 󰗤c c󰖤i thi󰗈n, góp ph󰖨n th󰗲c hi󰗈n m󰗦c tiêu 󰗖n 󰗌nh kinh t󰗀 - xã h󰗚i 󰗠 thành ph󰗒 Hà N󰗚i. Tuy nhiên, bên c󰖢nh các DNCVTNN có s󰗲 quan tâm 󰗒i v󰗜i 󰗞i s󰗒ng v󰖮t ch󰖦t, tinh th󰖨n cho ng󰗞i lao 󰗚ng, cng còn không ít các ch󰗨 doanh nghi󰗈p (DN) do ch󰖢y theo l󰗤i nhu󰖮n, mu l󰗤i cho mình nên ã h󰖢n ch󰗀, không quan tâm t󰗜i l󰗤i ích chính áng c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng làm vi󰗈c trong c s󰗠 s󰖤n xu󰖦t c󰗨a mình, tr󰖤 lng cho công nhân th󰖦p, lng không 󰖤m b󰖤o tái s󰖤n xu󰖦t s󰗪c lao 󰗚ng 󰗠 m󰗪c bình th󰗞ng, i󰗂u ki󰗈n, môi tr󰗞ng làm vi󰗈c 󰗚c h󰖢i không 󰗤c x󰗮 lý, trang thi󰗀t b󰗌 cho ng󰗞i lao 󰗚ng không 󰖤m b󰖤o tiêu chu󰖪n v󰗈 sinh, an toàn lao 󰗚ng. Nhi󰗂u DNCVTNN không lo 󰗤c ch󰗘 󰗠 cho công nhân, ph󰖨n l󰗜n công nhân t󰗲 thuê nhà, phòng tr󰗎 󰗄 c trú, các nhà tr󰗎 g󰖨n v󰗜i khu v󰗲c làm vi󰗈c c󰗨a công nhân, nhng mang tính t󰖢m b󰗤, b󰗒 trí trong không gian ch󰖮t h󰖺p, thi󰗀u i󰗈n n󰗜c th󰗞ng xuyên. 󰗞i s󰗒ng tinh th󰖨n c󰗨a công nhân cng r󰖦t h󰖢n ch󰗀, ngoài gi󰗞 làm vi󰗈c công nhân ít 󰗤c ti󰗀p xúc v󰗜i các phng ti󰗈n thông tin 󰖢i chúng nh sách báo, phim 󰖤nh, ti vi󰜧 2 Nhìn chung, tình tr󰖢ng m󰗚t s󰗒 DNCVTNN v󰖬n cha quan tâm thích áng 󰗀n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng c󰗦 th󰗄 là: - Vi ph󰖢m LIKT tr󰗲c ti󰗀p c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng: Ti󰗂n công; ti󰗂n th󰗠ng; qu󰗺 phúc l󰗤i, b󰖤o hi󰗄m. - Vi ph󰖢m LIKT gián ti󰗀p: i󰗂u ki󰗈n môi tr󰗞ng làm vi󰗈c 󰗚c h󰖢i, trang thi󰗀t b󰗌 cho ng󰗞i lao 󰗚ng không 󰖤m b󰖤o tiêu chu󰖪n v󰗈 sinh, an toàn lao 󰗚ng th󰖦p; 󰗞i s󰗒ng tinh th󰖨n thi󰗀u th󰗒n. - Xu󰖦t hi󰗈n nhi󰗂u hi󰗈n t󰗤ng tiêu c󰗲c trong quá trình s󰗮 d󰗦ng lao 󰗚ng, l󰗬a 󰖤o, ánh 󰖮p ng󰗞i lao 󰗚ng, không th󰗄 hi󰗈n s󰗲 quan tâm 󰗀n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng Do i󰗂u ki󰗈n 󰗞i s󰗒ng v󰖮t ch󰖦t và tinh th󰖨n c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i không 󰗤c b󰖤o 󰖤m d󰖬n t󰗜i tình tr󰖢ng công nhân trong nhi󰗂u DN ình công, 󰖦u tranh òi tng lng, c󰖤i thi󰗈n môi tr󰗞ng làm vi󰗈c, òi các ch󰗨 DN quan tâm t󰗜i các nhu c󰖨u và l󰗤i ích chính áng c󰗨a công nhân. M󰖸t khác, cng do l󰗤i ích c󰗨a công nhân b󰗌 xâm h󰖢i, m󰗪c lng th󰖦p, i󰗂u ki󰗈n cu󰗚c s󰗒ng khó khn ã có m󰗚t b󰗚 ph󰖮n công nhân sa vào các t󰗈 n󰖢n xã h󰗚i tr󰗚m c󰖰p, c󰗞 b󰖢c, l󰗬a 󰖤o󰜧 T󰖦t c󰖤 các hi󰗈n t󰗤ng tiêu c󰗲c n󰖤y sinh trong 󰗞i s󰗒ng c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i ã tác 󰗚ng không t󰗒t 󰗒i v󰗜i s󰗲 phát tri󰗄n kinh t󰗀 và tr󰖮t t󰗲 an toàn xã h󰗚i (TTATXH) trên 󰗌a bàn thành ph󰗒. Tr󰗜c th󰗲c tr󰖢ng trên d󰖬n 󰗀n có nhi󰗂u cu󰗚c ình công, bãi công, c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN ngoài trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. Do tích t󰗦 mâu thu󰖬n trong gi󰖤i quy󰗀t LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN xu󰖦t hi󰗈n nh󰗰ng xung 󰗚t xã h󰗚i, gây ra nh󰗰ng bi󰗀n 󰗚ng x󰖦u v󰗂 kinh t󰗀, chính tr󰗌. ây không ch󰗊 là v󰖦n 󰗂 b󰗪c xúc mà còn là v󰖦n 󰗂 ph󰖤i gi󰖤i quy󰗀t c b󰖤n lâu dài trong quá trình thu hút 󰖨u t n󰗜c ngoài và b󰖤o 󰖤m LIKT cho ng󰗞i lao 󰗚ng, c󰖨n ph󰖤i 󰗤c nghiên c󰗪u và có nh󰗰ng gi󰖤i pháp c󰖨n thi󰗀t. Vì v󰖮y, nghiên c󰗪u sinh l󰗲a ch󰗎n v󰖦n 󰗂: "L󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các doanh nghi󰗈p có v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i", 󰗄 làm 󰗂 tài lu󰖮n án Ti󰗀n s chuyên ngành kinh t󰗀 chính tr󰗌 r󰖦t c󰖨n thi󰗀t, có ý ngha lý lu󰖮n và th󰗲c ti󰗆n sâu s󰖰c. 2. M󰗦c ích và nhi󰗈m v󰗦 nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án 2.1. M󰗦c ích nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án Trên c s󰗠 làm rõ nh󰗰ng v󰖦n 󰗂 lý lu󰖮n v󰗂 LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN. Lu󰖮n án ánh giá th󰗲c tr󰖢ng LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i trong nh󰗰ng nm qua. Trên c s󰗠 ó, 󰗂 xu󰖦t nh󰗰ng gi󰖤i pháp nh󰖲m b󰖤o 󰖤m 3 LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. 2.2. Nhi󰗈m v󰗦 nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án - Làm rõ nh󰗰ng c s󰗠 lý lu󰖮n và th󰗲c ti󰗆n v󰗂 LIKT và LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN. - Phân tích, ánh giá th󰗲c tr󰖢ng LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. - 󰗂 xu󰖦t nh󰗰ng quan i󰗄m và gi󰖤i pháp nh󰖲m b󰖤o 󰖤m LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i 󰗀n nm 2020 và t󰖨m nhìn 󰗀n nm 2030. 3. 󰗒i t󰗤ng và ph󰖢m vi nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án 3.1. 󰗒i t󰗤ng nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án: Lu󰖮n án t󰖮p trung nghiên c󰗪u v󰗂 LIKT mà ng󰗞i lao 󰗚ng có 󰗤c khi làm vi󰗈c trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. 3.2. Ph󰖢m vi nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án - V󰗂 n󰗚i dung: Trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i có v󰗒n 󰖨u t nói chung, mà ch󰗊 nghiên c󰗪u trong DN thu󰗚c lo󰖢i 100% v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài. - V󰗂 không gian: Trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i 󰗠 3 khu công nghi󰗈p (KCN): KCN B󰖰c Thng Long huy󰗈n ông Anh, Hà N󰗚i; KCN N󰗚i Bài huy󰗈n Sóc Sn, Hà N󰗚i, và KCN Quang Minh huy󰗈n Mê Linh, Hà N󰗚i. - V󰗂 th󰗞i gian: Lu󰖮n án nghiên c󰗪u t󰗬 nm 2000 󰗀n 2014 và 󰗂 xu󰖦t gi󰖤i pháp 󰗀n nm 2020. 4. C s󰗠 lý lu󰖮n và phng pháp nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án 4.1. C s󰗠 lý lu󰖮n c󰗨a lu󰖮n án Lu󰖮n án d󰗲a trên c s󰗠 lý lu󰖮n c󰗨a ch󰗨 ngha Mác - Lênin, 󰗞ng l󰗒i, ch󰗨 trng, quan i󰗄m c󰗨a 󰖤ng C󰗚ng s󰖤n Vi󰗈t Nam; chính sách, pháp lu󰖮t c󰗨a Nhà n󰗜c; k󰗀t qu󰖤 c󰗨a nh󰗰ng công trình nghiên c󰗪u khoa h󰗎c tiêu bi󰗄u có liên quan 󰗀n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN. T󰗬 ó, xây d󰗲ng c s󰗠 lý lu󰖮n cho 󰗂 tài c󰗨a lu󰖮n án. 4.2. Phng pháp nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án - V󰗂 phng pháp lu󰖮n: Lu󰖮n án s󰗮 d󰗦ng các phng pháp c󰗨a ch󰗨 ngha duy v󰖮t bi󰗈n ch󰗪ng, duy v󰖮t l󰗌ch s󰗮, phng pháp tr󰗬u t󰗤ng hoá khoa h󰗎c 󰗄 phân tích các v󰖦n 󰗂 lý lu󰖮n và th󰗲c ti󰗆n. - V󰗂 phng pháp nghiên c󰗪u c󰗦 th󰗄: S󰗮 d󰗦ng các phng pháp th󰗒ng kê, phân tích, lô gíc k󰗀t h󰗤p v󰗜i l󰗌ch s󰗮, kh󰖤o sát th󰗲c ti󰗆n. - K󰗀 th󰗬a m󰗚t cách có ch󰗎n l󰗎c k󰗀t qu󰖤 nghiên c󰗪u c󰗨a các công trình khoa h󰗎c ã 󰗤c công b󰗒, 󰗔ng th󰗞i c󰖮p nh󰖮t, b󰗖 sung nh󰗰ng t li󰗈u m󰗜i v󰗂 ch󰗨 󰗂 nghiên c󰗪u. 4 5. Nh󰗰ng óng góp m󰗜i c󰗨a lu󰖮n án - Làm rõ khái ni󰗈m, b󰖤n ch󰖦t, 󰖸c trng và c c󰖦u l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN. - Phân tích các nhân t󰗒 󰖤nh h󰗠ng 󰗀n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN. - ánh giá th󰗲c tr󰖢ng LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. Ch󰗊 ra 󰗤c nh󰗰ng nguyên nhân gây nên xung 󰗚t v󰗂 l󰗤i ích gi󰗰a ng󰗞i lao 󰗚ng v󰗜i các ch󰗨 DNCVTNN. - 󰗂 xu󰖦t các quan i󰗄m nh󰖲m b󰖤o 󰖤m l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. - 󰗂 xu󰖦t 03 nhóm gi󰖤i pháp nh󰖲m b󰖤o 󰖤m LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i trong th󰗞i gian t󰗜i. - K󰗀t qu󰖤 nghiên c󰗪u c󰗨a lu󰖮n án có th󰗄 dùng làm tài li󰗈u tham kh󰖤o trong gi󰖤ng d󰖢y, nghiên c󰗪u nh󰗰ng v󰖦n 󰗂 liên quan 󰗀n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng nói chung và ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN nói riêng. 6. Ý ngha lý lu󰖮n và th󰗲c ti󰗆n c󰗨a lu󰖮n án - V󰗂 m󰖸t lý lu󰖮n, lu󰖮n án ã h󰗈 th󰗒ng hóa và làm rõ thêm m󰗚t s󰗒 v󰖦n 󰗂 lý lu󰖮n c b󰖤n v󰗂 LIKT nh: Khái ni󰗈m v󰗂 l󰗤i ích, LIKT, LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN, 󰖸c trng, c c󰖦u, các nhân t󰗒 󰖤nh h󰗠ng 󰗀n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng. Trên c s󰗠 ó, lu󰖮n án góp ph󰖨n t󰖢o ra c s󰗠 lý lu󰖮n v󰗰ng ch󰖰c v󰗂 LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN 󰗠 Vi󰗈t Nam. - V󰗂 m󰖸t th󰗲c ti󰗆n, t󰗬 phân tích th󰗲c tr󰖢ng LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i giai o󰖢n 2000 - 2014, lu󰖮n án ch󰗊 ra nh󰗰ng k󰗀t qu󰖤 󰖢t 󰗤c, nh󰗰ng m󰖸t h󰖢n ch󰗀 ch󰗨 y󰗀u và nguyên nhân c󰗨a nh󰗰ng h󰖢n ch󰗀 ó, a ra các quan i󰗄m và gi󰖤i pháp có tính kh󰖤 thi, nh󰖲m b󰖤o 󰖤m LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. Vì v󰖮y, lu󰖮n án có th󰗄 dùng làm tài li󰗈u tham kh󰖤o t󰗒t cho thành ph󰗒 Hà N󰗚i nói riêng 󰗄 v󰖮n d󰗦ng vào gi󰖤i quy󰗀t m󰗒i quan h󰗈 LIKT gi󰗰a ng󰗞i lao 󰗚ng, DNCVTNN và các c quan qu󰖤n lý nhà n󰗜c, các t󰗖 ch󰗪c xã h󰗚i. 7. K󰗀t c󰖦u c󰗨a lu󰖮n án Ngoài ph󰖨n m󰗠 󰖨u, k󰗀t lu󰖮n, m󰗦c l󰗦c, danh m󰗦c tài li󰗈u tham kh󰖤o, lu󰖮n án g󰗔m 4 chng, 12 ti󰗀t. 5 Chng 1 T󰗕NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C󰗩U CÓ LIÊN QUAN 󰖿N 󰗁 TÀI 1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C󰗩U 󰗟 N󰗛C NGOÀI 1.1.1. M󰗚t s󰗒 tác ph󰖪m nghiên c󰗪u v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 tiêu bi󰗄u c󰗨a n󰗜c ngoài Nh󰗰ng công trình nghiên c󰗪u v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a các tác gi󰖤 n󰗜c ngoài nh: Nghiên c󰗪u c󰗨a Adam Smith (1723 - 1790); nghiên c󰗪u c󰗨a David. Ricardo (1772 - 1823), Laprinmenco, B.B.Radaev , th󰗄 hi󰗈n rõ nh󰗰ng quan i󰗄m khác nhau v󰗂 l󰗤i ích nói riêng và l󰗤i ích kinh t󰗀 nói chung. Nhng ã có nhi󰗂u ý ki󰗀n 󰗔ng nh󰖦t, 󰖸c bi󰗈t là v󰗂 vai trò c󰗨a l󰗤i ích kinh t󰗀 v󰗜i t cách là m󰗚t 󰗚ng l󰗲c phát tri󰗄n xã h󰗚i. 1.1.2. M󰗚t s󰗒 tác ph󰖪m tiêu bi󰗄u 󰗠 n󰗜c ngoài nghiên c󰗪u v󰗂 󰖨u t và m󰗒i quan h󰗈 gi󰗰a ch󰗨 doanh nghi󰗈p và ng󰗞i lao 󰗚ng Nh󰗰ng công trình nghiên c󰗪u v󰗂 v󰗒n 󰖨u t tr󰗲c ti󰗀p n󰗜c ngoài (FDI) và quan h󰗈 gi󰗰a ch󰗨 doanh nghi󰗈p (DN) và ng󰗞i lao 󰗚ng c󰗨a các tác gi󰖤 n󰗜c ngoài nh: Abraham Maslow (1908 - 1970); Harold Meyerson, Daniel S. Hamermesh; Daiji Kawaguchi, Jungmin Lee; N.Driffield và K. Taylor; Dirk Willem te Velde và Oliver Morrissey; Khondoker Abdul Mottaleb and Kaliappa Kalirajan; Behzad Azarhoushang; Abhirup Bhunia; Layna Mosley󰜧 Theo ó, các tác gi󰖤 ã th󰗄 hi󰗈n rõ nh󰗰ng quan i󰗄m khác nhau v󰗂 FDI 󰗠 các qu󰗒c gia trên nhi󰗂u lnh v󰗲c, nhng t󰖦t c󰖤 󰗂u có chung m󰗦c ích là l󰗤i nhu󰖮n. Cho nên, ã n󰖤y sinh mâu thu󰖬n v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 gi󰗰a ch󰗨 DN và ng󰗞i lao 󰗚ng. 󰗄 gi󰖤i quy󰗀t các xung 󰗚t ó c󰖨n ph󰖤i có s󰗲 can thi󰗈p c󰗨a Nhà n󰗜c và các c quan ch󰗪c nng. 1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C󰗩U C󰗧A CÁC TÁC GI󰖣 TRONG N󰗛C 1.2.1. M󰗚t s󰗒 công trình tiêu bi󰗄u nghiên c󰗪u v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 V󰖦n 󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 ã 󰗤c th󰗄 hi󰗈n qua các ch󰗨 trng, 󰗞ng l󰗒i, chính sách c󰗨a 󰖤ng và Nhà n󰗜c qua các th󰗞i k󰗴; Và các công trình tiêu bi󰗄u c󰗨a m󰗚t s󰗒 tác gi󰖤 󰗂 c󰖮p 󰗀n l󰗤i ích kinh t󰗀 nh: ào Duy Tùng, Ph󰖢m Thành, V H󰗰u Ngo󰖢n, Lê Xuân Tùng, Nguy󰗆n Duy B󰖤y, Nguy󰗆n Linh Khi󰗀u, 󰗘 Huy Hà, Hoàng Vn Lu󰖮n, Tr󰖨n Th󰗌 Lan. 6 1.2.2. Các công trình nghiên c󰗪u v󰗂 quan h󰗈 gi󰗰a l󰗤i ích kinh t󰗀 và s󰗲 ho󰖢t 󰗚ng c󰗨a các doanh nghi󰗈p có v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài 󰗠 Vi󰗈t Nam Nghiên c󰗪u v󰗂 th󰗲c hi󰗈n l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng v󰗜i t cách là m󰗚t ch󰗨 th󰗄 trong các DNCVTNN; Nghiên c󰗪u s󰗲 ho󰖢t 󰗚ng c󰗨a các doanh nghi󰗈p có 100% v󰗒n n󰗜c ngoài 󰖨u t vào Vi󰗈t Nam ã có m󰗚t s󰗒 công trình nghiên c󰗪u 󰗤c ng t󰖤i d󰗜i các góc 󰗚 ti󰗀p c󰖮n khác nhau. 1.3. ÁNH GIÁ KHÁI QUÁT K󰖿T QU󰖣 NGHIÊN C󰗩U LIÊN QUAN 󰖿N 󰗁 TÀI VÀ NH󰗯NG V󰖥N 󰗁 󰖷T RA C󰖧N PH󰖣I TI󰖿P T󰗥C NGHIÊN C󰗩U 1.3.1. Nh󰗰ng v󰖦n 󰗂 có liên quan 󰗀n 󰗂 tài ã có s󰗲 th󰗒ng nh󰖦t Các công trình nghiên c󰗪u v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN d󰗜i các d󰖢ng sách, lu󰖮n án, bài báo, nhìn chung c b󰖤n ã có s󰗲 th󰗒ng nh󰖦t v󰗂 m󰗚t s󰗒 n󰗚i dung sau ây: - V󰗂 c s󰗠 lý lu󰖮n: Các công trình nghiên c󰗪u ã làm rõ khái ni󰗈m l󰗤i ích kinh t󰗀, l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng; Các tác gi󰖤 󰗂u xác 󰗌nh LIKT có vai trò và t󰖨m quan tr󰗎ng to l󰗜n 󰗒i v󰗜i ho󰖢t 󰗚ng kinh t󰗀 các nhân, nó óng vai trò là 󰗚ng l󰗲c thúc 󰖪y s󰖤n xu󰖦t xã h󰗚i phát tri󰗄n; Các tác gi󰖤 lu󰖮n gi󰖤i 󰗤c m󰗚t s󰗒 󰖸c trng c󰗨a LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng. - V󰗂 c s󰗠 th󰗲c ti󰗆n: Các công trình nghiên c󰗪u ã phân tích, ánh giá ho󰖢t 󰗚ng c󰗨a các DNCVTNN trên ph󰖢m vi c󰖤 n󰗜c, làm rõ quan h󰗈 LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN; Th󰗲c tr󰖢ng c󰗨a quan h󰗈 LIKT trong các DNCVTNN và các gi󰖤i pháp nh󰖲m gi󰖤i quy󰗀t hài hòa quan h󰗈 l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN; Các tác gi󰖤 nghiên c󰗪u v󰗂 vi󰗈c thu hút v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài vào Vi󰗈t Nam, nh󰗰ng óng góp c󰗨a s󰗲 󰖨u t ó 󰗒i v󰗜i n󰗂n kinh t󰗀 qu󰗒c dân; Nguyên nhân ình công c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng 󰗠 m󰗚t s󰗒 DNCVTNN là do m󰗪c thu nh󰖮p (lng) c󰗨a ng󰗞i công nhân còn quá th󰖦p, ti󰗂n lng danh ngha so v󰗜i ti󰗂n lng th󰗲c t󰗀 còn quá chênh l󰗈ch, 󰗞i s󰗒ng c󰗨a ng󰗞i công nhân cha th󰖮t s󰗲 󰗤c gi󰗜i ch󰗨 DNCVTNN quan tâm. 1.3.2. Nh󰗰ng n󰗚i dung có liên quan 󰗀n 󰗂 tài cha có s󰗲 th󰗒ng nh󰖦t Có th󰗄 khái quát m󰗚t s󰗒 n󰗚i dung ch󰗨 y󰗀u cha th󰗒ng nh󰖦t v󰗂 LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN 󰗠 Vi󰗈t Nam là: 7 - Cha a ra nh󰗰ng tiêu chí ánh giá v󰗂 LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng. - Cha phân tích làm rõ 󰗤c m󰗚t cách 󰖨y 󰗨 các nguyên nhân gây c󰖤n tr󰗠 cho vi󰗈c th󰗲c hi󰗈n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng làm vi󰗈c trong các DNCVTNN. - Quy 󰗌nh v󰗂 m󰗪c lng t󰗒i thi󰗄u 󰗒i v󰗜i DNCVTNN còn nhi󰗂u b󰖦t c󰖮p. - M󰗒i quan h󰗈 gi󰗰a LIKT và v󰖦n 󰗂 tng nng su󰖦t lao 󰗚ng cá nhân. Các ch󰗨 DNCVTNN cng l󰗤i d󰗦ng 󰗄 ch󰗊 óng b󰖤o hi󰗄m theo lng c󰗪ng gây thi󰗈t h󰖢i v󰗂 l󰗤i ích cho ng󰗞i lao 󰗚ng. 1.3.3. Nh󰗰ng v󰖦n 󰗂 󰖸t ra c󰖨n ti󰗀p t󰗦c nghiên c󰗪u, gi󰖤i quy󰗀t L󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i c󰖨n 󰗤c ti󰗀p t󰗦c nghiên c󰗪u và làm sáng rõ 󰗠 nh󰗰ng khía c󰖢nh sau: M󰗚t là: Ti󰗀p t󰗦c b󰗖 sung, hoàn thi󰗈n nh󰗰ng v󰖦n 󰗂 lý lu󰖮n v󰗂 LIKT, 󰖸c bi󰗈t làm rõ n󰗚i hàm c󰗨a khái ni󰗈m LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN, Hai là: Phân tích c c󰖦u và các nhân t󰗒 󰖤nh h󰗠ng 󰗀n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN. Ba là: Ch󰗊 ra nh󰗰ng thu󰖮n l󰗤i khó khn trong vi󰗈c th󰗲c hi󰗈n LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN tên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. B󰗒n là: ánh giá th󰗲c tr󰖢ng LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i. T󰗬 ó th󰖦y 󰗤c nh󰗰ng v󰖦n 󰗂 󰖸t ra c󰖨n 󰗤c gi󰖤i quy󰗀t trong vi󰗈c b󰖤o 󰖤m LIKT c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng 󰗠 khu v󰗲c này. Nm là: 󰗂 xu󰖦t các quan i󰗄m nh󰖲m và gi󰖤i pháp nh󰖲m b󰖤o 󰖤m l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN trên 󰗌a bàn thành ph󰗒 Hà N󰗚i nói riêng và trên ph󰖢m vi c󰖤 n󰗜c nói chung. 󰗌nh h󰗜ng nghiên c󰗪u c󰗨a Lu󰖮n án là i sâu vào nh󰗰ng v󰖦n 󰗂 v󰗂 c c󰖦u l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng. Vi󰗈c l󰗲a ch󰗎n nghiên c󰗪u nh v󰖮y là m󰗜i, không trùng l󰖸p v󰗜i các công trình khoa h󰗎c, lu󰖮n án ã 󰗤c công b󰗒. 8 Chng 2 C S󰗟 LÝ LU󰖭N V󰗁 L󰗣I ÍCH KINH T󰖿 C󰗧A NG󰗝I LAO 󰗙NG TRONG CÁC DOANH NGHI󰗇P CÓ V󰗑N 󰖧U T N󰗛C NGOÀI 2.1. LÝ LU󰖭N V󰗁 L󰗣I ÍCH KINH T󰖿 2.1.1. Quan ni󰗈m c󰗨a ch󰗨 ngha Mác- Lênin và t t󰗠ng H󰗔 Chí Minh v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 2.1.2. Quan ni󰗈m c󰗨a các nhà nghiên c󰗪u và c󰗨a tác gi󰖤 lu󰖮n án v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 Bàn v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀 các nhà nghiên c󰗪u khoa h󰗎c trong và ngoài n󰗜c t󰗬 nhi󰗂u góc 󰗚 ti󰗀p c󰖮n khác nhau ã nêu lên nh󰗰ng khái ni󰗈m v󰗂 l󰗤i ích kinh t󰗀. T󰗬 s󰗲 ti󰗀p c󰖮n 󰗠 trên tác gi󰖤 lu󰖮n án kh󰖴ng 󰗌nh: L󰗤i ích kinh t󰗀 là m󰗚t ph󰖢m trù kinh t󰗀 khách quan nó phát sinh và t󰗔n t󰖢i trên c s󰗠 c󰗨a m󰗚t quan h󰗈 s󰖤n xu󰖦t nh󰖦t 󰗌nh, là hình th󰗪c bi󰗄u hi󰗈n c󰗨a quan h󰗈 s󰖤n xu󰖦t và ph󰖤n ánh m󰖸t b󰖤n ch󰖦t nh󰖦t c󰗨a quan h󰗈 s󰖤n xu󰖦t. L󰗤i ích kinh t󰗀 không tu󰗴 thu󰗚c vào y󰗀u t󰗒 ch󰗨 quan c󰗨a con ng󰗞i, không tu󰗴 thu󰗚c 󰗠 ch󰗘 là con ng󰗞i có nh󰖮n th󰗪c 󰗤c nó hay không, mà do 󰗌a v󰗌 c󰗨a h󰗎 trong quan h󰗈 s󰖤n xu󰖦t quy󰗀t 󰗌nh. 2.2. L󰗣I ÍCH KINH T󰖿 C󰗧A NG󰗝I LAO 󰗙NG TRONG CÁC DOANH NGHI󰗇P CÓ V󰗑N 󰖧U T N󰗛C NGOÀI 2.2.1. B󰖤n ch󰖦t l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các doanh nghi󰗈p có v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài T󰗬 nh󰗰ng quan ni󰗈m chung v󰗂 LIKT, tác gi󰖤 lu󰖮n án cho r󰖲ng: L󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN là ph󰖢m trù kinh t󰗀, th󰗄 hi󰗈n m󰗒i quan h󰗈 kinh t󰗀 gi󰗰a nh󰗰ng ng󰗞i lao 󰗚ng v󰗜i ch󰗨 DNCVTNN; ph󰖤n ánh nh󰗰ng nhu c󰖨u, 󰗚ng c khách quan c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng tham gia vào các ho󰖢t 󰗚ng kinh t󰗀 trong DNCVTNN. 2.2.2. 󰖸c i󰗄m l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các doanh nghi󰗈p có v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài L󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN bi󰗄u th󰗌 và ph󰖤n ánh quan h󰗈 l󰗤i ích gi󰗰a ng󰗞i lao 󰗚ng v󰗜i các ch󰗨 DNCVTNN; l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN là m󰗚t ph󰖢m trù kinh t󰗀 khách quan; l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các DNCVTNN mang tính giai c󰖦p và l󰗌ch s󰗮. 2.2.3. C c󰖦u l󰗤i ích kinh t󰗀 c󰗨a ng󰗞i lao 󰗚ng trong các doanh nghi󰗈p có v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài 2.2.3.1. L󰗤i ích kinh t󰗀 tr󰗲c ti󰗀p . L
- Xem thêm -

Xem thêm: Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố hà nội (TT), Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố hà nội (TT), Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố hà nội (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn