CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP(Part 1)

3 399 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2015, 21:53

CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng Little by little: Từng li, từng tý Let me go: Để tôi đi Let me be: Kệ tôi Long time no see: Lâu quá không gặp Make yourself at home: Cứ tự nhiên Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên My pleasure: Hân hạnh More recently,…: gần đây hơn,…. Make best use of: tận dụng tối đa Nothing: Không có gì Nothing at all: Không có gì cả No choice: Không có sự lựa chọn No hard feeling: Không giận chứ Not a chance: Chẳng bao giờ Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường No more: Không hơn No more, no less: Không hơn, không kém No kidding?: Không đùa đấy chứ? Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ none of your business: Không phải chuyện của anh Be of my age: Cỡ tuổi tôi Big mouth: Nhiều chuyện By the way: À này Be my guest: Tự nhiên Break it up: Dừng tay Come on: Thôi mà gắng lên, cố lên Come off it: Đừng xạo Cut it out: Đừng giỡn nữa, ngưng lại Dead end: Đường cùng Dead meat: Chết chắc What for?: Để làm gì? Don't bother: Đừng bận tâm Do you mind: Làm phiền Don't be nosy: Đừng nhiều chuyện Take it easy: Từ từ Let me be: Kệ tôi No hard feeling: Không giận chứ Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt Poor thing: Thật tội nghiệp One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác So what?: Vậy thì sao? So so: Thường thôi Too good to be true: Thiệt khó Too bad: Ráng chiụ Well then: Vậy thì Way to go: Khá lắm, được lắm Why not ?: Sao lại không? CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 2) • Alway the same. Trước sau như một • Hit it off. Tâm đầu ý hợp • Hit or miss. Được chăng hay chớ • Add fuel to the fire. Thêm dầu vào lửa • To eat well and can dress beautifully. Ăn trắng mặc trơn • Don’t mention it! = You’re welcome = That’s allright! = Not at all. Không có chi • Just kidding. Chỉ đùa thôi • No, not a bit. Không chẳng có gì • Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả • After you. Bạn trước đi • Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không? • The same as usual! Giống như mọi khi • Almost! Gần xong rồi • You ‘ll have to step on it. Bạn phải đi ngay • I’m in a hurry. Tôi đang bận • What the hell is going on? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? • Sorry for bothering! Xin lỗi vì đã làm phiền • Give me a certain time! Cho mình thêm thời gian • Provincial! Quê! • Decourages me much! Làm nản lòng • It’s a kind of once-in-life! Cơ hội ngàn năm có một • Out of sight out of mind! Xa mặt cách lòng • The God knows! Chúa mới biết được • Women love throught ears, while men love throught eyes! Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. • Poor you/me/him/her…! tội nghiệp mày/tao/thằng đó/ con đó • Go along with you. Cút đi • Let me see. Để tôi xem đã/ Để tôi suy nghĩ đã • None your business. Không phải việc của mày/ngươi CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 3) Hell with haggling! - Thây kệ nó! Mark my words! - Nhớ lời tôi đó! What a relief! - Đỡ quá! Enjoy your meal! - Ăn ngon miệng nha! It serves you right! - Đang đợi cậu! The more, the merrier! - Càng đông càng vui boys will be boys! - Nó chỉ là trẻ con thôi mà! Good job! / Well done! - Làm tốt lắm! Just for fun! - Cho vui thôi. Try your best! - Cố gắng lên. Make some noise! - Sôi nổi lên nào! Congratulations! - Chúc mừng! Rain cats and dogs. - Mưa tầm tã. Love you love your dog. - Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng. Strike it. - Trúng quả. Alway the same. - Trước sau như một. Hit it off. - Tâm đầu ý hợp. Hit or miss. - Được chăng hay chớ. Add fuel to the fire. - Thêm dầu vào lửa. Don't mention it! / Not at all. - Không có chi. Just kidding (joking) - Chỉ đùa thôi. No, not a bit. - Không chẳng có gì. Nothing particular! - Không có gì đặc biệt cả. Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không? The same as usual! - Giống như mọi khi. Almost! - Gần xong rồi. You 'll have to step on it. - Bạn phải đi ngay. I'm in a hurry. - Tôi đang bận. Sorry for bothering! - Xin lỗi vì đã làm phiền. Give me a certain time! - Cho mình thêm thời gian. Provincial! - Sến. Discourages me much! - Làm nản lòng. It's a kind of once-in-life! - Cơ hội ngàn năm có một. The God knows! - Chúa mới biết được. Poor you/me/him/her !- Tội nghiệp bạn/tôi/cậu ấy/cô ấy. Got a minute? - Đang rảnh chứ? I’ll be shot if I know - Biết chết liền I’ll treat! - Chầu này tao đãi! . của mày/ngươi CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 3) Hell with haggling! - Thây kệ nó! Mark my words! - Nhớ lời tôi đó! What a relief! - Đỡ quá! Enjoy your meal! - Ăn ngon miệng. CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng Little by little: Từng li, từng tý Let me go: Để tôi đi Let. not ?: Sao lại không? CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 2) • Alway the same. Trước sau như một • Hit it off. Tâm đầu ý hợp • Hit or miss. Được chăng hay chớ • Add fuel to
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP(Part 1), CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP(Part 1), CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP(Part 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn