TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP)

56 286 4
Vu Thi Minh

Vu Thi Minh

Tải lên: 5,110 tài liệu

  • Loading...
1/56 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 13:44

Chương 1: Giới thiệu khái quát về Tổng Công ty- Chương 2: Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty- Chương 3 : Phương hướng và giải pháp phát triển kinh doanh của Tổng công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH 4 LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) .3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam .3 1.1.1. Quá trình hình thành của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam .3 1.1.2. Quá trình phát triển của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí 5 1.2. Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị. 6 1.2.1. Sơ đồ bộ máy Tổng Công ty Thăm dò Khai Thác Dầu khí 6 1.2.2. Chức năng và mối quan hệ của các phòng ban .7 1.2.3. Ban lãnh đạo của Tổng Công ty 8 1.2.3.1. Hội đồng thành viên 8 1.2.3.2. Ban Tổng Giám đốc 9 1.2.3.3. Nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Hội đồng thành viên .9 1.2.4. Nhiệm vụ chung của các phòng .11 1.2.5. Nhiệm vụ riêng của từng phòng 12 1.2.6. Quan hệ giữa các phòng, ban 15 1.3. Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu của công ty .16 1.3.1. Điều kiện địa lý kinh tế .16 1.3.2. Đăc điểm về lao động .17 1.3.2.1. Đặc điểm của đội ngũ lao động hiện tại 17 1.3.2.2. Chế độ và chính sách lao động của PVEP 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.2.3. Cơ cấu lao động của công ty trong những năm qua 19 1.3.3. Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động 20 1.3.3.1. Thăm dò khai thác dầu khí trong nước 21 1.3.3.2. Thăm dò, khai thác dầu khí ngoài nước 21 1.3.3.3. Một số hoạt động đầu tư khác .21 1.3.4. Đặc điểm về khu vực hoạt động 24 1.3.5. Đăc điểm về nguồn vốn .26 CHƯƠNG II: CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY .28 2.1. Lĩnh vực hoạt động .28 2.1.1. Thăm dò khai thác dầu khí trong nước 28 2.1.2. Thăm dò, khai thác dầu khí ngoài nước 28 2.2. Đăc điểm lợi thế của dầu thô Việt Nam 28 2.3. Đặc điểm thị trường xuất khẩu dầu thô của Việt Nam .30 2.4. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường 31 2.5. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVEP 34 2.6. Đánh giá chung .39 2.6.1. Những thuận lợi .39 2.6.2. Những khó khăn còn tồn tại và nguyên nhân 40 CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 43 3.1. Phương hướng phát triển công ty đến năm 2025 43 3.2. Các giải pháp phát triển họat động của Tông Công ty .44 3.2.1. Nghiên cứu mở rộng thị trường và khách hàng 44 3.2.2. Tăng cường công tác thăm dò khai thác: 45 3.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực .46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2.4. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ .46 3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 48 3.2.6. Tìm vốn và sử dụng vốn có hiệu quả 49 KẾT LUẬN CHUNG 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 DỰ KIẾN ĐỀ TÀI 52 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Hình 1:Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PVEP 8 Bảng 1: Cơ cấu lao động trực tiếp, gián tiếp của PVEP qua các năm . 19 Bảng 2: Cơ cấu sản lượng quy dầu khai thác của PVEP qua các năm . 25 Bảng 3: Cơ cấu nguồn vốn của PVEP qua các năm .26 Bảng 4: Thành phần hoá lý cơ bản của dầu mỏ Việt Nam .29 Bảng 5: Cơ cấu thị trường dầu thô của Tổng Công ty .30 Bảng 6: Sản lượng khai thác dầu trên thế giới 31 Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 34 Bảng 8: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 35 Bảng 9: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong vài thập kỷ qua, dầu khí là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong trong nền kinh tế thế giới. Có thể nói chưa có một khoáng sản nào mà phạm vi sử dụng đa dạng và phổ biến như dầu khí. Với sự tiến bộ của khoa học-công nghệ như vũ bão, chưa có thể tính hết được sự đóng góp của dầu khí với đời sống con người. Nhu cầu về dầu khí trên thế giới ngày càng tăng, do sự khan hiếm và phân bố không đồng đều (Trung Cận Đông khu vực tập trung nhiều dầu mỏ và khí thiên nhiên nhất trên thế giới lại bất ổn về tình hình chính trị) mà vấn đề an ninh năng lượng đã trở thành mối quan tâm lớn của mỗi quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam đã thực hiện theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là phát huy nội lực tìm kiếm và sử dụng có hiệu quả nguồn nhiên liệu có sẵn trong nước cũng như để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương đa dạng trong hợp tác quốc tế làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế của các ngành kinh tế khác. Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức điều hành và triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trong nước và nước ngoài, tham gia như một bên nhà thầu cùng các đối tác triển khai các hợp đồng phân chia sản phẩm, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các hợp đồng liên doanh và liên doanh điều hành chung, tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ chuyên ngành liên quan, sản xuất kinh doanh các nguồn tài nguyên khác và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tập đoàn phân công. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau một thời gian thực tập nghiệp vụ kinh tế tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí nhằm: - Làm quen với công tác sản xuất kinh doanh, nắm được quy trình sản xuất các loại công tác chủ yếu trong doanh nghiệp dầu khí. - Nắm được tình hình tổ chức quản lý – tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, tổ chức tiền lương, việc thực hiện kế hoạch sản xuất – kỹ thuật – tài chính của doanh nghịêp. - Thu thập số liệu cần thiết số liệu cần thiết em đã viết báo cáo kết quả thưc tập tổng hợp về công ty. Báo cáo gồm 3 chương: - Chương 1: Giới thiệu khái quát về Tổng Công ty - Chương 2: Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Chương 3 : Phương hướng và giải pháp phát triển kinh doanh của Tổng công ty Trong quá trình thực tập chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thị Hường và CBCNV Tổng Công ty đã hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em tìm hiểu nhưng thông tin cần thiết trong đợt thực tập này. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam 1.1.1. Quá trình hình thành của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam Trụ sở chính: 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Tel: +84 4 3 772 6001 Fax: +84 4 3 772 6027 Email: pvep.hn@pvep.com.vn Website: www.pvep.com.vn Nhiệm vụ • Triển khai với quy mô và nhịp độ đầu tư lớn hơn trong hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trên địa bàn cả nước, đồng thời tích cực mở rộng địa bàn và đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. • Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và quản lý đạt tầm quốc tế. • Phát triển kinh doanh song trùng với bảo vệ môi trường Chiến lược Xây dựng Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí trở thành Tổng Công ty với nguồn lực mạnh, điều hành tham gia ở nhiều dự án, có khả năng cạnh tranh với các Công ty Dầu khí trong khu vực, có uy tín hợp tác kinh doanh quốc tế nhằm phát triển không ngừng nguồn vốn và lợi nhuận, tăng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cường nguồn thu cho Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển của Nhà nước. Thực hiện chính sách mở cửa của Đảng và Chính phủ nhằm thu hút các Công ty Dầu khí quốc tế đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí tại Việt Nam, ngay từ năm 1987, Tổng cục Dầu khí (sau là Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã ra quyết định thành lập Công ty PV-II. Ngày 17/11/1988 Tổng cục Dầu khí đã ra Quyết định số 1195/TC- DK thành lập Công ty Petrovietnam I (PV-I), là tiền thân của Công ty Thăm dò-Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Đầu tư-Phát triển Dầu khí (PIDC) với nhiệm vụ giám sát các hợp đồng thăm dò, tìm kiếm dầu khí triển khai tại thềm lục địa phía Bắc (PV I) và phía Nam Việt Nam (PV II). Trong giai đoạn 1990-1992, số lượng các hợp đồng chia sản phẩm (PSC) được ký kết tăng cao (thời điểm cao nhất tới gần 40 hợp đồng), quy mô và phạm vi hợp đồng có nhiều thay đổi. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát các hợp đồng PSC cũng như công tác thăm dò và khai thác dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam quyết định đổi tên Công ty PV-I thành Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm (PVSC) và công ty PV-II thành Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Với mục tiêu đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác ra nước ngoài, ngày 14/12/2000 Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã có Quyết định số 2171/QĐ - HĐQT thành lập Công ty Đầu tư-Phát triển Dầu khí (PIDC) trên cơ sở tổ chức lại Công ty PVSC. Sự ra đời của Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC) đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ngày nay với việc PIDC tăng cường đầu tư ở trong nước và bắt đầu triển khai đầu tư vào thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài với các dự án đầu tiên được kí kết ở Iraq, Algeria, Malaisia, Indonesia. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngày 04/05/2007, Tập doàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ra Quyết định số 1311/QĐ - DKVN thành lập Công ty mẹ-Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trên cơ sở tổ chức lại hai công ty PVEP và PIDC. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, trong đó Công ty mẹ-Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc thành lập Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và ở nươc ngoài. 1.1.2. Quá trình phát triển của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí. Sự ra đời của Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC) vào năm 2000 đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ngày nay với việc PIDC tăng cường đầu tư ở trong nước và bắt đầu triển khai đầu tư vào thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài với các dự án đầu tiên được kí kết ở Iraq, Algeria, Malaisia, Indonesia. Trong cùng thời gian này, Công ty thăm dò và khai thác dầu khí đã tăng cường sự tham gia góp vốn vào các dự án, bắt đầu triển khai điều hành các dự án quan trọng trong khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động dầu khí của các nhà thầu trong các hợp đồng dầu khí. Việc thành lập Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí là một bước phát triển quan trọng của ngành dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và nước ngoài. Hiện nay PVEP đang giám sát, quản lý, tham gia góp vốn 42 đề án thuộc phạm vi các hợp đồng PSC, JOC, BC, đề án khai thac dầu khí tự lực cũng như các nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò khác theo phân công của Tập đoàn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PVEP đang tham gia và là nhà điều hành trong 10 đề án khai thác với 8 đề án cùng với các nhà thầu dầu khí nước ngoài hay công ty liên doanh điều hành chung với phần tham gia góp vốn của PVEP từ 12,5-50%. Hai đề án còn lại Đại Hùng và Tiền Hải với phần vốn góp của PVEP là 100%. Tổng Công ty PVEP cũng đang hết sức tích cực trong việc tìm kiếm các cơ hội thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài. Hiện nay có 11 đề án đang hoạt động ở nước ngoài cũng như hàng loạt các dự án khác đang trong quá trình triển khai tích cực. 1.2. Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị. 1.2.1. Sơ đồ bộ máy Tổng Công ty Thăm dò Khai Thác Dầu khí -Về cơ cấu tổ chức theo không gian Tổng công ty(hình 1 trang 4) bao gồm các cơ quan sau: + Trụ sở chính được đặt tại tòa nhà của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. + Hai chi nhánh đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và Venezuela. + Hai công ty. + 10 liên doanh điều hành chung như: Cửu Long JOC, Hoàng Long JOC,…. - Về cơ cấu bộ máy quản trị. Tổng Công ty là một doanh nghiệp lớn nên bộ máy quản trị bao gổm 3 cấp quản trị trong đó: cấp quản trị cao nhất là Hội đồng thành viên và Ban giám đốc. Các nhà quản trị cấp trung là lãnh đạo của các chi nhánh và các công ty con . Sau cùng là các bộ phận chức năng của các công ty con. - Nguyên tắc hoạt động của bộ máy điều hành quản lý: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... Tập doàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ra Quyếtđịnh số 1311/QĐ - DKVN thành lập Công ty mẹ -Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trên cơ sở tổ chức lại hai công ty PVEP và PIDC. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ -công ty con, trong đó Công ty mẹ -Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên do Tập đoàn Dầu khí Quốc... thành lập Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanhtrong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và ở nươc ngoài.1.1.2. Quá trình phát triển của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí. Sự ra đời của Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC) vào năm2000 đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ngày... hành và triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ở nước ngoài.Phòng Công nghệ MỏTham mưu , giúp việc cho Tổng Giám đốc, quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động công nghệ mỏ phục vụ công tác thăm dò, thẩm lượng, pháttriển và khai thác mỏ của Tổng Công ty; Phòng Phát triển và Khai thác Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động phát trỉên và khai. .. lượng có thể khai thác; ưu tiên phát triển những vùng nước sâu ,xa bờ , vùng chống lấn , tranh chấp ; mở rộng địa bàn và tích cực triển khai hoạt động đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ra nước ngoài. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí là đơn vị chư lực của PVNtrong lĩnh vực hoạt động trọng tâm của mình là thăm dò khai thác dầu khí. Mục tiêu chiến lược của PVEP là trở thành công ty dầu khí quốc tế... dầu khí. Việc thành lập Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí là mộtbước phát triển quan trọng của ngành dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sảnxuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và nước ngoài.Hiện nay PVEP đang giám sát, quản lý, tham gia góp vốn 42 đề ánthuộc phạm vi các hợp đồng PSC, JOC, BC, đề án khai thac dầu khí tự lựccũng như các nhiệm vụ tìm kiếm thăm. .. thác mỏ của Tổng Công ty; Phòng KhoanTham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ khoan và tổ chức giám sát/thi công cáchoạt động khoan thăm dò, phát triển và khai thấc các dự án của Tổng Công ty trong và ngoài nước.Phòng Hỗ trợ sản xuấtTham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc quản lý, điều hành và triển khai công tác hỗ trợ sản xuất Tổng Công. .. trong và ngoài nước của Tổng Công ty. Phòng quản lý Dự án trong nước.Tham mưu, gíup việc Tổng giám đốc quản lý việc đầu tư của Tổng Công ty trong các HĐDK mà Tổng Công ty là một bên ký kết để tiến hành cáchoạt động tìm kiễm thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước.Phòng Quản lý dự án nước ngoài.Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc quản lý việc đầu tư của Tổng Công ty trong các HĐDK mà Tổng Công ty là... cho Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển khai công tác Sức khoẻ - An toàn và Môi trường (SKATMT) trong toàn bộcác hoạt động của Tổng Công ty và các đơn vị trong Tổng Công ty. Phòng Tìm Kiếm Thăm Dò trong nướcTham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc quản lý điều hành và triển khai các hoạt động timg kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước.Phòng Tìm Kiếm Thăm dò ở nước ngoàiTham mưu, giúp việc cho Tổng. .. kết để tiến hành cáchoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài. Phòng Kế hoạch - Đầu tư.Tham mưu giúp việc Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển khai công tác chiến lược, kế hoạch và đầu tư của Tổng Công ty. Phòng dự án mớiTham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc quản lý điều hành và triển khai công tác tìm kiếm thăm dò và lựa chon các dự án dầu khí mới.Website: http://www.docs.vn... được sáp nhập với PIDC( Công ty Đầu tư-Phát triển Dầu khí) thành lập Tổng công ty khai thác và thăm dò dầu khí trực thuộc Tập đoàn dầu khí quốcgia Việt Nam vào ngày 04/05/2007. Chính vì thế số lượng lao động của Tổng công ty vào năm 2007 là tổng số lượng lao động của PVEP trước đây và PIDC.Cũng xuất phát từ đặc trưng về lĩnh vực hoạt động của công ty mà tronglực lượng lao động của PVEP lao động có . ty PVEP và PIDC. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ -công ty con, trong đó Công ty mẹ -Tổng Công ty Thăm dò Khai thác. KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP), TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP), TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP)

Bình luận về tài liệu tong-cong-ty-tham-do-va-khai-thac-dau-khi-pvep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP