Phương pháp Bảo toàn điện tích - Tài liệu Hóa học 12

1 384 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 10:09

Khóa hc LTả KIT-1: Môn Hóa hc (Thy V Khc Ngc) Phng pháp bo toàn đin tích Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. C S LÝ THUYT VÀ C IM PHNG PHÁP - Là phng pháp gii toán da vào mi quan h v s mol: s mol ca các cht đc tính gián tip qua s mol ca các đin tích (suy ra s mol các ion) trong cht đó. Mi liên h gia các s mol đó là: ®iÖn tÝch ion ion chÊt n = n ®iÖn tÝch cña ion n = n hÖ sè cña ion Ví d, trong 0,2 mol Al 2 (SO 4 ) 3 thì: 3+ Al (+) (-) n = 0,2 2 = 0,4 mol n = 0,4 3 = 1,2 mol = n = (0,2 3) 2 - Ni dung ca đnh lut bo toàn đin tích là: trong mt dung dch/phân t cht, tng s mol đin tích dng luôn bng tng s mol đin tích âm đ h trung hòa v đin. - Du hiu nhn bit phng pháp bo toàn đin tích: +  bài cho các s liu  dng ion (s mol/khi lng ca ion đã bit, …) + Quá trình phn ng xy ra va đ/hoàn toàn/to ra sn phm “duy nht”. II. LUYN TP Xem các ví d trong bài ging. Giáo viên: V Khc Ngc Ngun: Hocmai.vn PHNG PHÁP BO TOÀN IN TÍCH (TÀI LIU BÀI GING) Giáo viên: V KHC NGC ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm vi bài ging “Phng pháp bo toàn đin tích ” thuc Khóa hc LTH KIT-1: Môn Hóa hc (Thy V Khc Ngc) ti website Hocmai.vn.  có th nm vng kin thc phn “Phng pháp bo toàn đin tích”, Bn cn kt hp xem tài liu cùng vi bài ging này. . Khóa hc LTả KIT-1: Môn Hóa hc (Thy V Khc Ngc) Phng pháp bo toàn đin tích Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - . GING) Giáo viên: V KHC NGC ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm vi bài ging “Phng pháp bo toàn đin tích ” thuc Khóa hc LTH KIT-1: Môn Hóa hc (Thy V Khc Ngc) ti website. tng s mol đin tích dng luôn bng tng s mol đin tích âm đ h trung hòa v đin. - Du hiu nhn bit phng pháp bo toàn đin tích: +  bài cho các s liu  dng ion (s mol/khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp Bảo toàn điện tích - Tài liệu Hóa học 12, Phương pháp Bảo toàn điện tích - Tài liệu Hóa học 12, Phương pháp Bảo toàn điện tích - Tài liệu Hóa học 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn