NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

84 1,036 3
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 11:05

Đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu trên thế giới tìm cách trả lời cáccâu hỏi trên. Nhà kinh tế học Adam Smith đã nêu ra lý thuyết lợi thế tuyệt đối trongtác phẩm “Sự giàu có của các quốc gia”. . về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh. Có một điểm cần quan tâm là khái niệm năng lực cạnh tranh là mơt khái niệm động và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh. cạnh tranh trong đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM trong bối cảnh hội nhập. Trên cơ sở đúc kết các khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, Sự cần thiết và ý nghĩa thực hiện đề tài, Khái niệm năng lực cạnh tranh, Quá trình hình thành và phát triển của SCB, Thực trạng năng lực cạnh tranh của SCB, Tăng vốn điều lệ, Nâng cao chất lượng tài sản có, Tăng cường khả năng thanh khoản, Nâng cao năng lực công nghệ, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Nâng cao năng lực quản lý, Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn