Sổ chi tiết tài khoản

12 6,439 16
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 10:52

Sổ chi tiết tài khoản phụ lục số 31 Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 642 - Chi phí QLDN Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Số d có đầu kỳ: 3.500.000 Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có 01/12 PC2293 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Mua hoa quả thắp hơng 1111 15.000 . 03/12 PC2304 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Mua hoa văn phòng 1111 150.000 04/12 PC2375 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Mua mỏ hàn 1111 950.000 . . 27/12 PC2408 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Nộp thuế GTGT 1111 428.000 . . 29/12 PC2419 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Nộp tiền điện thoại A. Luận 1111 828.300 . . 31/12 PKT60 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Tiền thuê nhà 1111 3.500.000 Cộng 11.623.800 Số d cuối kỳ 15.123.800 Phụ lục số 30 Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi phí bán hàng Tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Số d có đầu kỳ: 6.000.000 Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có 01/12 PC2292 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cớc gửi tiền 1111 8.000 . 03/12 PC2303 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH TK ngân hàng 1111 263.000 04/12 PC2307 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cớc ngân hàng 1111 30.000 . . 27/12 PC2385 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH TK kho bạc 1111 1.000.000 29/12 PC2427 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Phô tô công chứng 1111 12.000 . . 31/12 PC2438 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cớc gửi tiền 1111 20.000 Cộng 6.025.500 Số d cuối kỳ 12.025.500 phụ lục số 18 Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 156 - Hàng hoá Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Số d có đầu kỳ: 43.017.476 Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có 01/12 PN01 Công ty Tân Thanh Phơng- TANTHANH Nhập TTN 331 413.000 . 03/12 HD09 Khách mua lẻ TTN - KLE Xuất TTN 632 842.700 09/12 PN07 Em Huy - EMHUY Nhập bán 950.000 . . 14/12 HD27 Công an tỉnh Thanh Hoá-CAT Xuất CN 331 796.330 29/12 HD54 Anh Dũng Sở y tế - YTDung Xuất KM 632 1.170.855 . . 31/12 HD59 Khách mua lẻ TTN - KLE Xuất TTN 632 5.373.090 Phụ lục số 26 Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Chứng từ Tên hàng đơn giá Tồn kho đầu kỳ Nhập kho trong kỳ Xuất kho trong kỳ Ngày Số hiệu Sl TT SL TT Sl TT 1/12 0006121 Ram256 225.000 2 chiếc 380.000 1 chiếc 225.000 5/12 0006130 HDDP4 110.000 5 555.000 3 chiếc 260.000 4 chiếc 440.000 8/12 0006134 FDDP4 780.000 5 chiếc 3.500.000 2 chiếc 1.560.000 20/12 0006678 ZoomX5 1.035.000 1 chiếc 800.000 1 chiếc 1.035.000 . . . . . . . . Phụ lục số 27 Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Hoá đơn chứng từ bán hàng Tên khách hàng Mã số thuế của ngời mua Mặt hàng Doanh số bán (cha thuế) Thuế suất Thuế GTGT Ký hiệu Số Ngày GL/2004B 0006120 01/12 Cơ sở tin học Ngọc anh 06-00263730 linh kiện lẻ 39.136.364 5 % 1.956.818,2 GL/2004B 0006121 01/12 TT tin học tỉnh 09-00192576 máy P4 C2,26 4.181.818 5% 209.090,9 GL/2004B 0006122 01/12 CT TNHH Hải hoà 06-00004912 máy p4 C2,66 5.000.000 5% 250.000 GL/2004B 0006123 02/12 Khách Lẻ linh kiện lẻ 45.454.545 5% 2.272.727,2 . . GL/2004B 0007034 31/12 Khách lẻ màn hình 15 727.273 5% 36.363,6 Cộng 601.245.459 30.062.272,9 Phụ lục số 25 Khi cập nhật số liệu để kiểm tra số liệu liên quan thì tại màn hình nhập liệu ta chọn mục " kế toán bán hàng và TK 331 "và chọn tiếp mục "Sổ chi tiết của một TK" sau đó nhấn kép trái chuột để có thể vào bảng: - Tài khoản : 511 - Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp DV - Mã khách - Từ ngày 01/03/2005 đến ngày 31/12/2005 - Mẫu : chọn VND sau đó nhấn nút " nhận " Tại đây ta có bảng sau: Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 511 - Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp DV Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Phụ lục số 19 Chứng từ Mã khách Tên Khách Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Ngày Số PS Nợ PS Có 5/12 6/12 7/12 HD2234 HD2256 HD2264 . KLE KLE KLE Khách lẻ Khách lẻ Khách lẻ . Xuất 1 bàn phím Xuất dây mạng Xuất màn hình 17 . . 131 131 131 . . 150.000 400.000 870.000 Khi muốn xem số liệu liên quan đến tài khoản này thì ta có thể xem bằng cách tại màn hình nhập liệu ta chọn " Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng " rồi chọn "Báo cáo TM - TGNH " và chọn mục " kế toán chi tiết một tài khoản" nhấn kép chuột vào mục này ta có thể nhập" - Tài khoản 1331 - Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ - Mã khách - Từ ngày 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 - Mẫu chọn VND sau đó nhấn nút "nhận" tại đây ta có bảng sau Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 1331 - Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ của hàng hoá DV Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Chứng từ Mã khách Tên Khách Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Ngày Số PS Nợ PS Có 5/12 6/12 7/12 PN1898 PN1910 PN1915 . CTHA TANTHANH TANTHANH Cty Thái á Cty T.T.Phơng Cty T.T.Phơng . Mua 2 bàn phím Mua dây mạng Mua màn hình 17 . . 331 331 331 . . 11.000 0 700.000 . . Phụ lục số 34 Tên loại hàng ĐVKD Doanh thu Các khoản giảm trừ DT DT thuần Giá vốn CPBH CPQLDN Kết quả lãi (+), lỗ (-) CKTM Hàng bị trả lại Giảm giá hàng bán Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Báo cáo kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng ( keyboard ) Tháng 12 năm 2005 Keyboard 759.450 6.300 150.000 3.150 600.000 432.605 16.900 43.700 (+)266.245 [...]... 31/12 PC2438 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cíc göi tiÒn 1111 20.000Céng 6.025.500Sè d cuèi kỳ 12.025.500phụ lục số 18Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 156 - Hàng hoáTừ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005Số d có đầu kỳ: 43.017.476Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ Số phát sinhNgày Số Nợ Có01/12 PN01 Công ty Tân... phát sinhNgày Chứng từ 5/12 PN 1987 CTDTiến Cty Cổ phần Đông Tiến Mua hàng NK 156 220.000133 11.000 Công ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết Tài khoản Tài khoản : 331 Phải trả cho ngời bánTừ ngày 01/12/2005 đến 31/12/2005 ... Số Nợ Có01/12 PC2292 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cớc gửi tiền 1111 8.000 03/12 PC2303 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH TK ngân hàng 1111 263.00004/12 PC2307 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cớc ngân hàng 1111 30.000 27/12 PC2385 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH TK kho bạc 1111 1.000.00029/12 PC2427 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Phô tô công chứng 1111 12.000 31/12 PC2438 Chi nhánh Việt PC - TH... TTN 632 842.700 Phụ lục số 20Khi cập nhật số liệu liên quan đến TK 331 : Tại màn hình nhập liệu ta chọn kế toán mua hàng và TK 331 chọn tiết mục báo cáo bán hàng và chọn mục phiếu nhập chi phí mua hàng.Và nhấn kép chuột vào mục này, ta có thể xem cụ thể :- Tài khoản : 331 Phải trả cho ngời bán- MÃ khách- Từ ngày 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005- Mẫu : Chọn VNDSau đó nhấn nút nhậnTại đây ta có . phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 642 - Chi phí QLDN Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005. ty cổ phần phân phối máy tính thơng hiệu việt nam Chi nhánh VietPC Thanh Hoá Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 156 - Hàng hoá Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ chi tiết tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản

Bình luận về tài liệu so-chi-tiet-tai-khoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP