Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên

119 567 4
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 16:28

B GIÁO DC VĨ ĨO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH *** NGUYN TH BO KHUYÊN NGHIÊN CU CÁC YU T NH HNG N QUYT NH CHN TRNG NGH CA HC VIÊN LUN VN THC S KINH T Tp. H Chí Minh, tháng 10 nm 2013 B GIÁO DC VĨ ĨO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH *** NGUYN TH BO KHUYÊN NGHIÊN CU CÁC YU T NH HNG N QUYT NH CHN TRNG NGH CA HC VIÊN Chuyên ngành: Kinh Doanh ThngăMi Mã s: 60340121 LUN VN THC S KINH T NGIăHNG DN KHOA HC: TS. BÙI THANH TRÁNG Tp. H Chí Minh, tháng 10 nm 2013 LI CAM OAN     thc hin lună vnă “Nghiênă cu các yu t tácă đngă đn quytă đnh chnătrng ngh ca hc viên”,ătôiăđưăt mình nghiên cu, tìm hiu vnăđ, vn dng kin thcăđưăhcăvƠătraoăđi vi gingăviênăhng dn,ăđng nghip, bn bèầă TôiăxinăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăcu ca riêng tôi, các s liu và kt qu trong lunăvnănƠyălƠătrungăthc. TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 10 nm 2013 Ngi thc hin lunăvnă Nguyn Th Bo Khuyên MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN MC LC DANH MC HÌNH DANH MC BNG Chng 1 M U 1 1.1 Lý do chnăđ tài 1 1.2 Mc tiêu nghiên cu: 2 1.3 iătng và phm vi nghiên cu 2 1.4 Phngăăphápănghiên cu: 2 1.5 ụănghaăkhoaăhcăvƠăýănghaăthc tin caăđ tài: 3 1.6 Kt cu caăđ tài: 3 Chng 2 C S LÝ LUN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CU 5 2.1 Hành vi khách hàng 5 2.2 Quy trình ra quytăđnh 6 2.2.1 Nhn bit vnăđ: 6 2.2.2 Tìm kim thông tin 6 2.2.3 ánhăgiáăcácăla chn thay th 8 2.2.4 Quytăđnh mua sm phm, dch v 8 2.2.5 Hành vi sau khi mua 8 2.3 Cácăgiaiăđon ca quá trình ra quytăđnh chnătrng hc ca hc viên: . 9 2.3.1 Nhn thc nhu cu 9 2.3.2 Tìm kim thông tin 9 2.3.3 ánh giá các la chn thay th: 9 2.3.4 Quytăđnh chnătrng: 10 2.3.5 Hành vi sau khi ra quytăđnh 10 2.4 Các nhân t nhăhngăđn quytăđnh mua sn phm, dch v 10 2.4.1 Nhóm các yu t vnăhóa 11 2.4.2 Nhóm các yu t xã hi 11 2.4.3 Nhóm các yu t tâm lý: 13 2.5 Dy ngh vƠătrng dy ngh 15 2.5.1 Dy ngh: 15 2.5.2 Trngădyăngh 21 2.6 Các mô hình lý thuyt nghiên cu 23 2.6.1 Mô hình tng quát v vic la chnătrng ca D.W. Chapman (1981) 23 2.6.2 Mô hình ca Freeman K (1999) 24 2.6.3 Mô hình chnătrng ca Cabrera và La Nasa (2001) 24 2.6.4 MôăhìnhăđngăcăhcătpăcaăUweăWilkesmanm. 25 2.6.5 MôăhìnhăchnătrngăđiăhcăăMalaysia- mtăphngăphápătipăcnă caăJosephăSiaăKeeăMingă(2010). 25 2.6.6 Nghiênăcuăcácănhơnătănhăhngăđnăquytăđnhăchnătrngăcaoă đngănôngănghip,ăthcăphmăvƠătƠiănguyênăcaăhcăsinhăMăgcăPhiăcaătácă giăMarvinăJ.ăBurns,ănmă2006. 26 2.6.7 Môăhìnhănghiênăcuă“Cácăyuătănhăhngăđnăvicăsinhăviênăchnă trng”ăcaănhómăgi,ătinăsăNguynăMinhăHƠ. 26 2.6.8 Môăhìnhăcácăyuătănhăhngăđnăquytăđnhăchnătrngăđiăhcăcaă caăhcăsinhătrungăhcăcaăTrnăVnăQuýăvƠăCaoăHƠoăThiă(2008) 26 2.6.9 Môăhìnhănghiênăcuătrongălunăvnă“khoăsátăcácăyuătătácăđngăđnă vicăchnătrngăđiăhcăcaăhcăsinhălpă12ătrênăđaăbƠnătnhăTinăGiang”ăcaă tácăgi NguynăPhngăToƠnă(2011) 27 2.6.10 Môăhìnhănghiênăcuătrongălunăvnă“nghiênăcuăcácăyuătănhăhngă đnăđngăcăchnăngƠnhăqunătrădoanhănghipăcaătrngăcaoăđngăkinhătă- kă hochăƠăNngăcaătácăgiăNguynăThăLanăHngă(2012). 27 2.6.11 Tómăttăcácănghiênăcuăcóăliênăquan 28 2.7  xut mô hình và gi thuyt 30 2.7.1. Yu t đcăđim caătrngăđi hc 31 2.7.2. Yu t v s hp dn, đaădng caăngƠnhăđƠoăto: 32 2.7.3. Yu t v căhi hc tpătrongătngălai 32 2.7.4. Yu t căhi vicălƠmătrongătngălai 33 2.7.5. Yu t nhăhng ca xã hi 33 2.7.6. Yu t s n lc giao tip hc sinh caătrng hc 34 2.7.7. Yu t tngăthíchăđcăđim cá nhân 34 Chng 3 PHNG PHỄP NGHIểN CU 36 3.1. Thit k nghiên cu 36 3.2. Nghiên cuăđnh tính: 37 3.2.1. Xây dngăthangăđoăsăb 37 3.2.2. Thcăhinănghiênăcuăđnhătính 43 3.2.3. Ktăquăhiuăchnhăthangăđoătrongănghiênăcuăđnhătính 45 3.3. Nghiên cuăđnhălng 48 3.3.1. Thit k mu 49 3.3.2. Cácăbc thc hin nghiên cuăđnh tính 49 Chng 4 KT QU NGHIÊN CU 51 4.1. căđim ca mu kho sát 51 4.2. ánhăgiáăđ tin cy caăthangăđo 52 4.2.1. Tiêu chunăđánhăgiá: 52 4.2.2. Kt qu phân tích Cronbach Alpha 52 4.3. Phân tích nhân t khám phá EFA 54 4.3.1. Tiêu chunăđánhăgiá 54 4.3.2. Kt qu phân tích: 55 4.4. Kimăđnh mô hình nghiên cu và các gi thuyt 59 4.4.1. Phơnătíchătngăquan: 59 4.4.2. Phân tích hi quy: 61 Tóm ttăchngă4 68 Chng 5 KT LUN VÀ KIN NGH 69 5.1 Kt lun 69 5.2 Kin ngh: 70 5.2.1 Gii pháp nâng cao kh nngătuyn sinh t đcăđim caătrng dy ngh: 70 5.2.2 Gii pháp nâng cao kh nngătuynăsinhăthôngăquaăcăhi vic làm trongătngălai: 71 5.2.3 Gii pháp nâng cao kh nngătuyn sinh t s hp dnăđaădng và hp dn caătrng day ngh 72 5.2.4 Gii pháp giúp sinh viên nhn thc s tngăthíchăviăđcăđim cá nhân: 73 5.3 Hn ch caăđ tài 74 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC HÌNH Hình 2.1 Mô hình chnătrng ca Chapman 23 Hình 2.2 Mô hình chnătrng ca Freeman 24 Hình 2.3 Mô hình nghiên cuăđ xut 31 Hìnhă3.1ăSăđ quá trình nghiên cu 36 Hình 4.1 Mô hình nghiên cuăsauăkhiăđiu chnh 63 DANH MC BNG Bng 2.1 Tóm tt các nghiên cu có liên quan 28 Bngă3.1ăThangăđoăcácăyu t đcăđim caătrng hc 46 Bngă3.2ăThangăđoătínhăđaădng và hp dn ca ngành ngh đƠoăto 46 Bngă3.3ăThangăđoăv căhi hc tpăcaoăhnătrongătngălai 47 Bngă3.4ăThangăđoăv căhi vicălƠmătrongătngălai: 47 Bngă3.5ăThangăđoăv s nhăhng ca xã hi: 47 Bngă3.6ăăThangăđoăv n lc giao tip caătrng ngh vi hc sinh 48 Bngă3.7ăThangăđoăs tngăthíchăviăđcăđim cá nhân 48 Bngă3.8ăThangăđoăquytăđnh chnătrng: 48 Bng 4.1 S lng bn câu hiăđcăphátăđiăchoăcácătrng 51 Bng 4.2 Tng hp kt qu phân tích Cronbach Alpha 52 Bng 4.3 Kt qu phân tích EFA 56 Bng 4.4 Tng kt các bin cho tng nhân t trong mô hình sau khi phân tích EFA 59 Bng 4.5 Kt qu phơnătíchătngăquanăPearson 60 Bngă4.6ăăánhăgiáăđ phù hp ca mô hình 61 Bng 4.7 Kt qu phân tích các h s hi quy 62 1 Chngă1 M U 1.1 LỦ do chn đ tƠi Giáo dc luôn là vnăđ đc xã hi quan tâm nhiu nht. Ngày nay, vi tc đ phát trin kinh t vt bc thì vnăđ giáo dc đc nâng lên mt tm cao mi. Thc t đưăchng minh, giáo dc t đi hcăđn giáo dc hc ngh đu gi mt vai trò quan trng trong s phát trin kinh t xã hi ca mi quc gia. Chtălng và giá tr ca giáo dc không nhng nhăhngăđn hiu qu đuăt cho giáo dc ca toàn xã hi mà còn là trách nhim caăcácătrngăđƠoătoăđi vi sinh viên và nhngăđi tng có liên quan. ngătrc xu th nn giáo dc  ncătaăđangăcóăs phát trin mnh m t đi hc,ăcaoăđng, trung hc chuyên nghipăđnăcácătrng dy ngh, vic tuyn sinhăđangălƠămt trong nhng vnăđ quan trng caăcácăcăs đƠoăto,ăđc bit là cácătrng dy ngh khi mà ngày càng có nhiu s la chnăchoăngi hc. Nhng li th cnh tranh vn có caăcácătrng dy ngh ngày càng mtăđiădoănhiu yu t t ch quanăđn khách quan. Theo s liu thng kê cho thy vnăđ tuyn sinh ca cácă trng dy ngh ngày càng tr nênă khóă khnă hn.ă Vìăvy,ăđ khôi phc li nhng v th caămình,ăcácătrng này cn phi có s đi mi và nâng cao kh nngă thu hútăsinhăviênăđ có th cnh tranh li vi các t chc giáo dc khác. H thngătrng dy ngh không còn mi  VităNamăvƠăđơyălƠăniăcungăcp nhng ngành ngh đaădng, phù hp vi nhu cu phát trin ca xã hi. Tuy nhiên, nhn thc caăngiădơn,ăđc bit là nhngăthanhăniênătrongăđ tuiăđiăhc v h thngă trng dy ngh còn rt thp, nhiuă ngi không quan tâm và la chn trng dy ngh. Chính vì vy,ăđ thc hin theo l trình ngh quyt TrungăngăII đưăđ ra,ăcácătrng dy ngh phi có nhng gii pháp hpălýăcngănhătngăcng công tác tuyên truyn nhmăgiúpăngi dân nói chung và thanh thiu niên nói riêng hiuărõăhnăv nhngăuăđim ca h thngătrng dy ngh. [...]... ng kinh nghi c trong quá trình nghiên c u s hoàn thi n và tri n khai nh ng ho ng nghiên c u v cho vi c ng d y ngh c a h c viên trong nh ng bài nghiên c u sau 1.6 : Lu U p thi t c n, ph m vi nghiên c c tiêu mà ng nghiên c LÝ THUY T VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U tài 4 Gi i thi lý thuy t, mô hình tham kh o và các nghiên c hi c u các y u t nh ch n quy t ng d y ngh c a h c viên U nghiên c u và th c hi n xây d m... và ki nh các gi thuy nh s phù ra T QU NGHIÊN C U nêu lên các k t qu th c hi n nghiên c u bao g m: mô t d li u thu th c, ti c a mô hình nghiên c u, ki nh s phù h p nh các gi thuy t c a mô hình nghiên c u T LU N VÀ KI N NGH Tóm t t các k t qu chính c a nghiên c u, t trong công tác tuy n sinh c lên nh xu t qu n lý ng d y ngh Bên c tài, các h n ch ng nghiên c u ti p theo 5 LÝ LU N VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C... tài u các y u t ng ngh c a h c viên nh theo h c t ng c a n quy phân tích nh ng y u t n quy t ng d y ngh c a h c viên ngh có nh ng chu n b nh ng d y ng thích h p trong công tác tuy o c a mình 1.2 - ng c a các y u t then ch t nh ch n quy t ng d y ngh c a h c viên - xu t các gi ng d y ngh hoàn thi n và nâng cao ch t ng gi ng d y nh m thu hút h c viên theo h c t c a mình 1.3 ng nghiên c u n quy tài nghiên. .. vào các y u t tác nh c a h c viên khi ch ng d y ngh và t m quan tr ng c a các nhân t Ph m vi nghiên c u: d y ngh t nh 3c a5 ph H Nguy tài th c hi n kh o sát các h c viên c ng d y ngh ng a bàn thành ng Ngh ng T Thu t Lý T Tr ng Ngh ng Trung C p Ngh ng K ng Trung C p Ngh Nghi p V Du L ch Sài Gòn 1.4 tài này ch y u s d li u c nh tính: thông qua vi c tham kh o các ngu n tài tài nghiên c u khoa h c, các. .. khoa h c, các lu 3 ti c li nv nghiên c p các ý ki n xây d - c th c hi n d a trên ngu n thông tin thu th c a c t các phi u kh o sát g n sinh viên nh m gi i quy t m c tiêu tài Công c nghiên c tài s d ng câu h i th o lu n nhóm, phát phi u tra và ph n m m phân tích d li u SPSS 16.0 1.5 Ý c: - n quy nh c a sinh viên khi l a ch n ng d y ngh và t m quan tr ng c a các nhân t - Nghiên c u s ng c n t ng nhóm... ch c, doanh nghi p tuy n d ng sinh viên sau khi ra i tr c ti p s d ng k t qu oc ng 11 c bi t, sinh viên là khách hàng tr c ti p nh t vì h ng, ch n ngành th m chí l a ch n gi tr c ti p các d ch v ng th i s d ng ng cung c p Quá trình ra quy ch u quy n ch n nh l a ch theo h c c a sinh viên ng b i các nhân t 2.4.1 Nhóm các y u t ng sâu r ng lên hành vi c a khách hàng Các nhà làm Marketing nói chung và... 2.4.2 Nhóm các y u t xã h i Hành vi c a khách hàng nói chung và hành vi ch riêng ch l i s ng c a h ng r t l n t y u t xã h ng c a sinh viên nói o, gi i tính, 12 Nhóm các nhân t tham kh o Hành vi c ng ch ng r t nhi u t bi t là nhóm tham kh o Các nhóm tham kh o là nhóm có gián ti m và cách ng x c a m (Philip Kotler, 1999) c bi t trong quy ng tr c ti p ho c i hay nhi nh ch c i khác ng c a sinh viên ch u... a n sau ho c gi i thi i khác cùng s d ng, vi t i ho c tham gia bình ch n cho nhãn hi u trong các cu c thi ho c các cu c kh o sát N u không hài lòng, khách hàng có th ph n ng l i b ng các hành u doanh nghi p b quy ng, ph n ánh phàn nàn v n ph m, nói cho nhi i bi t 9 2.3 h viên: 2.3.1 Nh n th c nhu c u H c viên nh n ra s c n thi t c a vi c ti p t h c và mong mu n này có th tr i qua m t th i gian r quy... c, s thích và các hành vi l a ch n và mua s m c a khách hàng m c tiêu Vi c nghiên c u n g i ta nh ng a s n ph phát tri n s n ph m m ys nh giá c , các kênh, n i dung thông tin và nh ng y u t khác trong marketing mix Theo Hi p h i marketing Hoa K : hành vi khách hàng chính là s qua l i gi a các y u t kích thích c ng v i nh n th c và hành vi c a con i mà qua s i cu c s ng c a h Hay nói cách khác, hành... ng nói riêng ph i hi u m c a các y u t a mình i ng mà mình mu n tuy n sinh ut n nh t quy t nh ý mu n và hành vi c a m i i l n lên trong xã h i s nh ng giá tr , nh n th c, s thích và cách ng x ng y u t xã h khi ra m t quy nh s ch Ngoài ra, m i n ng, i ng c a nh ng y u t mang b n s i ch ng nhóm nh còn g riêng bi t và m hòa nh p v i xã h i cho các thành viên c c thù bao g m các dân t c, ch ng t c thù làm . i tng nghiên cu:ăđ tài nghiên cu ch yu tp trung vào các yu t tác đngăđn quytăđnh ca hc viên khi chnătrng dy ngh và tm quan trng ca các nhân t đó. Phm vi nghiên cu:. pháp nghiên cu:  tài này ch yu s dngăhaiăphngăpháp nghiên cuăsauăđơy: - Phngăpháp nghiên cuăđnh tính: thông qua vic tham kho các ngun tài liu ca các bƠiăbáoăliênăquan, các đ. đó,ăđaăraămôăhình nghiên cu các yu t nhăhngăđn quyt đnh chnătrng dy ngh ca hc viên Chngă3:ăPHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU Trìnhă bƠyăphngăpháp nghiên cu và thc hin xây dngăthangă đo,ăcáchă đánhăgiáăvƠăkimăđnhăthangăđoăcho các kháiănim
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn