Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ

84 423 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 08:45

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM BÙI VN LONG C CH TRUYN DN CHÍNH SÁCH TIN T  VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H CHÍ MINH – NM 2014 TRANG PH BỊA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC Kụ HIU, CÁC CH VIT TT DANH MC BNG DANH MC HỊNH V,  TH Tóm tt…………………………………………………………………………… 1 1 - Gii thiu……………………………………………………………………………. 2 2 - Tng quan nghiên cu trc đây……………………………………………………. 4 2.1. Lý thuyt…………………………………………………………… 4 2.1.1 Kênh lưi sut………………………………………………………… 4 2.1.2. Kênh tín dng……………………………………………………… 5 2.1.γ. Kênh giá c phn…………………………………………………… 7 2.1.4. Kênh t giá…………………………………………………………. 8 2.2. Mt s nghiên cu c ch truyn dn chính sách tin t trc đây……… 8 3 - Phng pháp nghiên cu………………………………………………………… 22 3.1. Mô t d liu……………………………………………………………. 22 3.2. Cu trúc mô hình……………………………………………………… 24 3.3. Kim đnh nghim đn v……………………………………………… 24 3.4. Kim đnh đng liên kt………………………………………………… 25 3.5. Mô hình ECM đng tng quát………………………………………… 26 4 - Kt qu nghiên cu………………………………………………………………… 28 4.1. Kt qu kim đnh tính dng và xác đnh đ tr ti u………………… 28 4.2. Kt qu kim đnh đng liên kt………………………………………… 29 4.3. VECM đi vi GDP………………………………………………………. 31 4.4. VECM đi vi CPI……………………………………………………. … 33 4.5. VECM đi vi M2……………………………………………………… 34 4.6. VECM đi vi IR…………………………………………………………. 36 4.7. VECM đi vi REER…………………………………………………… 37 4.8. VECM đi vi VNIDEX…………………………………………………. .39 4.9. Phân tích mi quan h nhân qu theo cp……………………………… …40 4.10.  mnh ca phng trình c lng………………………………… ….43 4.11. Hàm phn ng sung……………………………………………… ………45 4.12. Phân rư phng sai………………………………………………………. 56 Kt lun……………………………………………………………………………… 62 Tài liu tham kho Ph lc LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s ― C ch truyn dn chính sách tin t  Vit Nam‖ là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc đc lp và nghiêm túc ca cá nhân tôi. Các s liu đc nêu trong lun vn đc trích ngun rõ ràng và đc thu thp t thc t có đ tin cy nht đnh và đc x lý trung thc, khách quan. Kt qu nghiên cu trong lun vn là trung thc và cha đc công b trong bt k công trình nghiên cu nào khác. TP. H Chí Minh, ngày tháng 11 nm 2014 Tác gi lun vn DANH MC CÁC Kụ HIU, CÁC CH VIT TT ADB: Asian Development Bank CPI: Consumer Price index CSTT: Chính sách tin t ECB: Europe Central Bank FFR: Federal Funds Rate GDP: Gross Domestic Product HQ: Hunnan –Quinn Information Criterion IMF: International Monetary Fund IR: Lưi sut cho vay 12 tháng. M2: Cung tin m rng OLS: Ordinary Least Squares REER: Real Effective Exchange Rate SBIC: Schawarzs Bayesian Information Criterion SC: Schwarz Information Criterion SVAR: Structural Vector Autoregresstion VAR: Vector Autoregresstion VECM: Vector Error Correction Model WTO: World Trade Organization DANH MC CÁC BNG Bng 3.1: Các bin trong mô hình………………………………………………… 22 Bng 4.1: Kt qu kim đnh nghim đn v…………………………………… 28 Bng 4.2: Xác đnh đ tr ti u………………………………………………… 29 Bng 4.3: Kim đnh Trace và Max. Eigenvalue………………………………… 29 Bng 4.4: H s biu din tc đ điu chnh v cân bng ……………………… 30 Bng 4.5: H s và P-Value VECM đi vi GDP………………………………… 31 Bng 4.6: H s và P-Value VECM đi vi CPI…………………………………. 33 Bng 4.7: H s và P-Value VECM đi vi M2………………………………… 34 Bng 4.8: H s và P-Value VECM đi vi IR…………………………………… 36 Bng 4.9: H s và P-Value đi vi REER……………………………………… 37 Bng 4.10: H s và P-Value VECM đi vi VNIDEX………………………… 39 Bng 4.11: Kt qu kim đnh nhân qu trong môi trng VECM……………… 41 Bng 4.12: Kt qu phng trình mô hình c lng…………………………… 44 Bng 4.13: Kt qu kim đnh tng quan chui phn d……………………… 45 Bng 4.14: Kt qu kim đnh phng sai thay đi……………………………… 45 Bng 4.15: Phân rư phng sai ca LOG(GDP)………………………………… 56 Bng 4.16: Phân rư phng sai ca LOG(CPI)……………………………………. 57 Bng 4.17: Phân rư phng sai ca LOG(M2)……………………………………. 57 Bng 4.18: Phân rư phng sai ca IR……………………………………………. 58 Bng 4.19: Phân rư phng sai ca LOG(REER)………………………………… 58 Bng 4.20: Phân rư phng sai ca LOG(VNIDEX)……………………………… 59 Bng 4.21: Các trng hp xut hin puzzle trong kt qu nghiên cu………… 59 DANH MC HỊNH V,  TH Hình 4.1: Phn ng ca GDP trc cú sc giá du, FFR,CPI, M2, REER, IR, VNIDEX………………………………………………………………………… 47 Hình 4.2: Phn ng ca CPI trc cú sc giá du, FFR, GDP, M2, REER, IR, VNIDEX………………………………………………………………………… 49 Hình 4.3: Phn ng ca M2 trc cú sc giá du, FFR, GDP, CPI, IR, REER, VNIDEX………………………………………………………………………… 51 Hình 4.4:Phn ng ca IR trc cú sc giá du, FFR, GDP, CPI, M2, REER, VNIDEX………………………………………………………………………… 52 Hình 4.5: Phn ng ca REER trc cú sc giá du, FFR, GDP, CPI, M2, IR, VNIDEX………………………………………………………………………… 54 Hình 4.6: Phn ng ca VNIDEX trc cú sc giá du, FFR, GDP, CPI, M2, IR, REER……………………………………………………………………………… 55 1 Tóm tt Trong bài phân tích c ch truyn dn chính sách tin t  Vit Nam tác gi s dng mô hình VECM. Trong bài s dng ln lt các bin giá du, lưi sut cc d tr liên bang M (FFR) đ kim đnh mc đ nhy cm ca nn kinh t Vit Nam vi các cú sc bên ngoài. Tng sn lng quc gia, lm phát, cu tin m rng M2, lưi sut, t giá hi đoái thc đa phng là các bin đi din cho nn kinh t trong nc. Kt qu tìm thy mi cân bng dài hn gia các bin v mô (GDP, CPI, M2, IR, REER, VNIDEX), kinh t Vit Nam chu tác đng ca din bin kinh t th gii c trong ngn và dài hn. Kt qu nghiên cu cho thy tn kênh truyn dn chính sách tin t: kênh lưi sut, kênh t giá  Vit Nam. Trong khi đó kênh giá c phiu mc dù không tn ti, tuy vy tác gi tìm thy có mi liên h dng gia cung tin M2 và ch s chng khoán VNIDEX có ý ngha thng kê, tuy nhiên VNIDEX tác đng dng lên GDP nhng không có ý ngha thng kê. T khóa: Truyn dn chính sách tin t, VECM, OLS. [...]...2 1 k , 3 n Nam C ? Ph là n 3 là là 4 2 t 2.1 Mô hình lý c là không giá trái phi 2.1.1 5 trong hàng tru Taylor n chi tiêu 2.1.2 T 6 7 Irving Fisher (1983) 2.1.3 s Q và tá giàu có lên tiêu dùng i 8 công ty so... (2000) 14 50 - - qu Mudabber Ahmed (2000) Information Criterion h , gladesh so Tan và Baharumshah (1999) 15 Vector và Stephen (2000) giá Mehmood Khan Kakar, Wakeel Khan, Wa 16 - giá - ng 9 17 Malaysia - sách quan 18 -10 quý Các n nghiên trong bài phân tích các ông 19 ch - bên - 20 - 10 tháng - - n (2013), ông (VECM) và giai g 1/2001 2012 Puzzle), trong 21 , nh VECM M VECM là VECM cho tr (2014) 22 . ý ngha thng kê. T khóa: Truyn dn chính sách tin t, VECM, OLS. 2 1. Gii thiu Lý do chn đ tài Chính sách tin t là chính sách v mô quan trng trong điu hành kinh. gian. Chính vì nhng khó khn hin nay ca nn kinh t Vit Nam cng nh tm quan trong ca chính sách tin t đi vi kinh t, tác gi quyt đnh chn la đ tài ―C ch truyn dn chính sách. t  Vit Nam. Mc tiêu nghiên cu 3 Mc tiêu nghiên cu ca tác gi là tìm ra c ch truyn dn chính sách tin t  Vit Nam nhm h tr cho vic la chn công c điu hành chính sách tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn