Bài giảng quản trị học Chương 4 trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

21 231 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2015, 22:33

. hình đạo đức quản trị • Quản trị vô đạo đức Thiếu các nguyên tắc đạo đức, tất cả chỉ là theo đuổi lợi nhuận . • Quản trị phi luân lý Bỏ qua/quên quan tâm đến đạo đức. • Quản trị có đạo đức Chú. Sansbury. 7 Trách nhiệm xã hội của nhà quản trị • Kinh tế và pháp luật Trách nhiệm làm ra lợi nhuận và tuân thủ luật pháp (Bàn tay vô hình, bàn tay của chính phủ, bàn tay của quản trị) . • Đạo đức và. George Sansbury. 2 Nội dung bài giảng • Trách nhiệm xã hội của tổ chức • Sự đáp ứng trách nhiệm xã hội của tổ chức • Quản trị một tổ chức có đạo đức © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị học Chương 4 trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị, Bài giảng quản trị học Chương 4 trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị, Bài giảng quản trị học Chương 4 trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn