GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN

83 79 0
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/83 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 20:49

hàng. Có không ít quan niệm cho rằng chỉ những hoạt động không thuộc phạmvi kinh doanh tiền tệ và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng theo chức năng của mộttrung gian tài chính (huy động tiền gửi, cho vay…) thì mới gọi là dịch vụ ngân hàng(như: dịch vụ chuyển tiền, tư vấn, môi giới, uỷ thác,…). BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------********------ NGUYỄN THU TRANG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN Chun ngành: Kinh tế tài chính- Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Phúc Ngun Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2009 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN LỜI CAM ĐOAN Sau thời gian học tập và nghiên cứu, tơi đã hồn thành nội dung khóa cao học K16 ngày 2 chun ngành Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế TPHCM và Căn cứ vào Quyết định của trường ĐH Kinh tế TPHCM ngày 31 tháng 10 năm 2008 V/v phân cơng giảng viên hướng dẫn luận văn cao học, tơi đủ điều kiện viết và bảo vệ luận văn. Là cán bộ đang cơng tác tại Ngân hàng Cơng thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, trước tiên để hồn thành tốt đề tài nghiên cứu khoa học sau đó để đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh, tơi chọn đề tài: “ Giải pháp mở rộ ng và phát triển dịch vụ ngân hàng Cơng thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận” làm nội dung nghiên cứu. Tơi xin cam đoan tồn bộ nội dung trình bày trong luận văn do chính tác giả tích lũy từ những kiến thức q báu mà các thầy cơ đã truyền đạt trong những năm học tập tại trường ĐH Kinh tế TPHCM, ngồi ra tác giả còn sưu tầm từ nhiều sách báo cũng như các trang web điện tử và cùng với những kinh nghiệm thực tiễn tích góp trong nhữ ng năm cơng tác. Một lần nữa tác giả cam đoan, đây là thành quả nghiên cứu khoa học của chính tác giả. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.Lý do chọn đề tài…………………………….….………………….….…… .1 2. Mục tiêu nghiên cứu……………………… .……………………… …… 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……… ……… .………… .2 4. Phương pháp nghiên cứu………………….………………………………… .3 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ……… ……… .……………… 3 Kết cấu đề tài…………………………… .…………… …………………….3 Chương 1. CSLL VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1.1.Cơ sở lí luận về Dịch vụ Ngân hàng…………………….……. … … … .5 1.1.1 Khái niệm dịch vụ Ngân hàng .…………… . …. ……………….5 1.1.2 Các loại hình DVNH phổ biến hiện nay……………………………7 1.1.2.1 Dịch vụ Ngân hàng truyền thống ………………………….8 1.1.2.2 Dịch vụ Ngân hàng hiện đại ………… .……………… .11 1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng và phát triển dịch vụ của ngân hàng thương mại………………………………………………………………….… .11 1.3.Vai trò của dịch vụ Ngân hàng………………………………… .…………15 1.3.1 Đối với nền kinh tế…………………… …………………………15 1.3.2 Đối với xã hội…… .…………………………………………… .16 1.3.3 Đối với sự phát triển c ủa hệ thống NH…………… …………… 17 1.4.Xu hướng và triển vọng phát triển thị trường dịch vụ NH………………….17 Kết luận chương 1 ………… .……………………………………………… 19 Chương 2. THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI NHCT TỈNH NINH THUẬN 2.1 Tổng quan về NHCT Ninh Thuận…………………… …….…………… .20 2.2 Tình hình cung cấp DV NH của các NHTM trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận .21 2.2.1 Huy động vốn………………………………………….………… .22 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2.2.2 Hoạt động tín dụng……………….……………………………… .23 2.2.3 Các hoạt động dịch vụ khác ………………… ………………… 24 2.3 Thực trạng cung cấp dịch vụ tại NHCT Ninh Thuận…… .…………… … .25 2.3.1 Dịch vụ NH truyền thống………………………… ………………25 2.3.2 Các hoạt động dịch vụ khác……………………….……………….32 2.4 Thực trạng cung cấp dịch vụ được phân tích đánh giá từ khách hàng………38 2.5 Đánh giá hoạt động dịch vụ của NHCT Ninh thuận……………………… .42 2.5.1 Kết quả đạt được………………………………………………… .42 2.5.2 Hạn chế và ngun nhân của những hạn chế………………………44 Kết luận chương 2 ……………………………………………………………50 Chương 3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NHCT NINH THUẬN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 3.1 Định hướng chung thơng qua phân tích ma trận SWOT………… ……… 51 3.2 Định hướng và phát triển DVNH tại NHCT Ninh Thuận………………… 52 3.3 Giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ……………………………… 55 3.3.1 Nâng cao năng lực trình độ và nhận thức của nguồn nhân lực .…….………………………………………………………….… 57 3.3.2 Giải pháp trên cơ sở tăng cường phát huy thế mạnh của các dịch vụ sẵn có……….……………… .…………………………………….…….58 3.3.3 Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động ………………… ……………………………… .………….61 3.3.4 Nâng cấp và khai thác triệt để hệ thống cơng nghệ thơng tin hiện đại…………………………………………………………………… .…62 3.3.5 Tăng cường bán chéo dịch vụ và phục vụ trọn gói……… ……… 63 3.3.6 Chính sách marketing và phát triển thương hiệu……………… .…65 3.4 Nhóm giải pháp khác………… ……………………………………………68 3.5 Kiến nghị đối với NHCT và NHNN ………………………………… 69 3.5.1 Đối với NHCT Ninh Thuận và NHCT Việt Nam ………………….69 3.5.1.1 Đối với NHCT Ninh Thuận……………………………….69 3.5.1.2 Đối với NHCT Việt Nam……………………………… 69 3.5.2 Đối Ngân Hàng Nhà Nước NHCTVN……… ………… …… ….70 Kết lu ận chương 3 .……………………………………………………………73 Kết luận chung……………………………….……………………………… .74 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán bộ cơng nhân viên CNVC Cơng nhân viên chức DNNN Doanh nghiệp nhà nước DVNH Dịch vụ ngân hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHCT Ngân hàng Cơng thương NHCTVN Ngân hàng cơng thương Việt Nam NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam PGD Phòng giao dòch TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng WTO World Trade Organization-Tồ chức thương mại thế giới THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động hệ thống NH tỉnh Ninh Thuận từ 2005- 2008 22 Bảng 2.2 Hoạt động tín dụng hệ thống NH tỉnh Ninh Thuận từ 2005- 2008 23 Bảng 2.3 Hoạt động dòch vụ hệ thống NH tỉnh Ninh Thuận từ 2005- 2008 24 Bảng 2.4 Nguồn vốn huy động của NHCT tỉnh Ninh Thuận từ 2005- 2008 26 Bảng 2.5 Dư nợ phân theo thời hạn của NHCT Ninh Thuận từ 2005- 2008 30 Bảng 2.6 Doanh thu dòch vụ của NHCT tỉnh Ninh Thuận và hệ thống NHTM Ninh Thuận từ 2005- 2008 33 Bảng 2.7 Doanh thu các loại hình DV của NHCT tỉnh Ninh Thuận từ 2005- 2008 34 Biểu 2.1 Tình hình HĐV của NHCT Ninh Thuận và hệ thống NHTM Ninh Thuận 2005- 2008 26 Biểu 2.2 Diễn biến dư nợ của NHCT Ninh Thuận và hệ thống NHTM Ninh Thuận 2005- 2008 29 Biểu 2.3 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của NHCT Ninh Thuận 2005- 2008 31 Biểu 2.4 Doanh thu dịch vụ của NHCT Ninh Thuận và hệ thống NHTM Ninh Thuận 2005- 2008 33 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN             Trang      Hướng dẫn khoa học: TS Hồ Phúc Ngun Học viên: Nguyễn Thu Trang 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Như chúng ta biết, thời gian qua nguồn thu chính của các Ngân hàng Thương mại của nước ta chủ yếu từ hoạt động tín dụng, các nguồn thu khác chỉ chiếm một phần nhỏ. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây, hệ thống NHTM ở nước ta đang bước vào cuộc cạnh tranh mới về phát triển các nguồn thu khác nhằm thay đổi tỷ lệ trong c ơ cấu nguồn thu đó là phát triển và cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng. Bởi dịch vụ Ngân hàng đang là thế mạnh của nền kinh tế hiện đại, có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh nói chung của một NHTM góp phần giảm thiểu rủi ro, ổn định thu nhập. Để minh chứng cho tầm quan trọng đó, thực tế hệ thống ngân hàng thương mại ở các nước phát triể n tỷ lệ thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm trên 50% tổng thu nhập của Ngân hàng, còn ở các nước Đơng Nam Á, tỷ lệ này chỉ chiếm trên dưới 30%, đối với Việt Nam tỷ lệ này còn nhỏ hơn. Ngân hàng Cơng thương Việt Nam cũng khơng nằm ngồi cái chung đó. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trong cơn khủng hoảng tài chính, đặc biệt là hoạt động tín dụng từ đó đã dẫn đến nhiều Ngân hàng và tổ chức tài chính rơi vào tình cảnh phá sản. Với những tác động trên đã ảnh hưởng khơng nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống NH nói riêng. Thật vậy, hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Việt Nam gặp phải những khó khăn nhất định đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, thêm vào đó cùng với sự biến độ ng bất thường của thị trường chứng khốn Thế giới, chứng khốn Việt Nam từ đầu năm đến nay liên tục mất điểm có thời điểm rớt xuống dưới mức 250 điểm. Hơn nữa, với tình hình lãi suất diễn biến khá phức tạp từ tháng 3/2008 đến nay đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh của các NHTM, Doanh nhiệp, người dân và cả nền kinh tế. Vì vậy, gia tăng nguồn thu từ dịch vụ sẽ góp phần ổn định tài chính, tăng khả năng thanh khoản, giảm thiểu rủi ro nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN             Trang      Hướng dẫn khoa học: TS Hồ Phúc Ngun Học viên: Nguyễn Thu Trang 2 cung cấp dịch vụ ngày càng cao của nền kinh tế và vì sự phát triển bền vững, ổn định của Ngân hàng. Mặc dù đã nhận thức được tầm quan trọng của nguồn thu từ dịch vụ nhưng hiện nay ít các Ngân hàng thương mại nước ta thực sự phát huy được tính quan trọng của nguồn thu trên nhất là các chi nhánh Ngân hàng có trụ sở tại các tỉnh lẻ của nước ta, ngân hàng cơng thương tỉnh Ninh Thuận là một điển hình. Trong q trình cơng tác tại Ngân hàng cơng thương Ninh Thuận nhìn nhận được vấn đề trên nên tơi quyết định chọn đề tài “Giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ Ngân hàng Cơng thương chi nhánh tỉnh Ninh Thuận” làm nội dung nghiên cứu khoa học. 2. Mục tiêu nghiên cứu Phát triển dịch vụ ngân hàng là một trong những hoạt động quan trọng của các ngân hàng Việt Nam. Các ngân hàng chủ động nghiên cứu áp dụng các dịch vụ theo u cầu của thị trườ ng và xu thế hội nhập quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu hướng tồn cầu hóa kinh tế. Cùng với tiềm lực của các ngân hàng nước ngồi, các ngân hàng Việt Nam cũng như NHCT Ninh Thuận phải nỗ lực hiện đại hóa bản thân, hồn thiện các dịch vụ truyền thống, tập trung phát triển các ứng dụng hiện đại, khơng ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình. Do vậy, luận văn nhằm mục tiêu tập trung tìm hiểu những tồn tại và khó khăn trong q trình phát triển dịch vụ ngân hàng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng, góp phần hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng tại NHCT Ninh Thuận 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Mặc dù vấn đề này đã được khơng ít tác giả nghiên c ứu dưới nhiều góc độ khác nhau, song trong phạm vi nghiên cứu tơi đi sâu vào tìm hiểu các sản phẩm THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN             Trang      Hướng dẫn khoa học: TS Hồ Phúc Ngun Học viên: Nguyễn Thu Trang 3 dịch vụ ngân hàng phổ biến trên thị trường hiện nay, đánh giá tình hình cung cấp dịch vụ, chất lượng dịch vụ và hiệu quả mang lại từ hoạt động dịch vụ tại NHCT Ninh Thuận từ năm 2005 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hồn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tại NHCT Ninh Thuận. 4. Phương pháp nghiên cứu Tác giả dựa trên quan điểm duy vật biện chứng, phương pháp lí luận, thống kê, phân tích logic, so sánh cộng với những hành trang kiến thức các thầy cơ đã truyền đạt và kinh nghiệm thực tiễn trong những năm cơng tác để đánh giá chất lượng dịch vụ của NHCT Ninh Thuận so với các NHTM trên địa bàn. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Hiện nay, việc phát triển dịch vụ đang tr ở nên cấp bách đối với các ngân hàng Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Sự phát triển của sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan nhiều đến tăng trưởng các ngành kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Hệ thống ngân hàng Việt Nam cần hồn thiện chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng, mở ra nhiều dịch vụ đáp ứng u cầu đa dạng của các thành phầ n kinh tế và dân cư, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tin rằng đề tài sẽ giúp cho NHCT tỉnh Ninh Thuận có được những giải pháp thiết thực trong chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng tại đơn vị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh dịch vụ hiện tại và những năm tiếp theo. Kết cấu đề tài gồm: Phần mở đầu Chương 1 Cơ sở lý luận về NHTM và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng Chương 2 Thực trạng cung cấp dịch vụ tại NH Cơng thương chi nhánh tỉnh Ninh Thuận THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN             Trang      Hướng dẫn khoa học: TS Hồ Phúc Ngun Học viên: Nguyễn Thu Trang 4 Chương 3 Giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tại NH Cơng thương Ninh Thuận trong bối cảnh hội nhập Kết luận                                 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... học, tôi đủ điều kiện viết và bảo vệ luận văn. Là cán bộ đang công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, trước tiên để hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu khoa học sau đó để đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh, tôi chọn đề tài: “ Giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận làm nội dung nghiên cứu.... cấp dịch vụ tài chính cung cấp. Dịch vụ tài chính bao gồm mọi dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan đến bảo THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** NGUYỄN THU TRANG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- Ngân hàng. .. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 1.1 Cơ sở lí luận về dịch vụ Ngân Hàng 1.1.1 Khái niệm dịch vụ Ngân hàng Ở nước ta, vẫn chưa có khái niệm cụ thể nào về dịch vụ ngân hàng. Trong Luật các Tổ chức tín dụng, lĩnh vực dịch vụ ngân hàng được quy định nhưng không có định nghĩa và giải thích rõ ràng. Cụm từ “hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng được bao hàm... vụ ngân hàng theo nghĩa rộng. Ở những nước phát triển, các ngân hàng bán lẻ lớn có thể cung cấp đến vài trăm dịch vụ khác nhau cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển đa dạng và không có giới hạn khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao. Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO), một dịch vụ tài chính là bất kỳ dịch vụ nào... thu từ dịch vụ. Hơn nữa các ngân hàng trên địa bàn cũng như chính ngân hàng Công thương Ninh Thuận cũng không mặn mà trong việc cung cấp loại hình dịch vụ này, có chăng chỉ một vài dịch vụ đơn thuần như thu, chi tại nhà, thu đổi tiền. Bảo lãnh và tài trợ thương mại Từ khi thành lập nguồn thu từ dịch vụ này chi m tỷ trọng rất thấp nguyên nhân chính do thời gian đầu khách hàng biết đến ngân hàng. .. tranh lành mạnh khắc phục độc quyền trong ngành ngân hàng và có được một hệ thống ngân hàng ngày càng phát triển. Phát triển dịch vụ ngân hàng góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong hệ thống để từ đó có thể cung cấp những sản phẩm tốt nhất, tiện ích nhất đến người sử dụng. Phát triển dịch vụ ngân hàng góp phần liên kết các ngân hàng với nhau, từ đó tạo ra những tập đoàn tài... ngân hàng và của toàn bộ nền kinh tế. Trong giai đoạn đầu tiên, cần phải chấp nhận chi phí đầu tư để mang đến cho khách hàng những sản phẩm với mức phí đảm bảo bù đắp được một phần vốn đầu tư nhưng đủ để thu hút khách hàng và chi m lĩnh thị trường. Hoàn thiện và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng phải được tiến hành đồng bộ với các dịch vụ ngân hàng khác, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. .. Trang 42 Trên cơ sở phân tích thực trạng cung cấp dịch vụ từ bên trong Ngân hàng và từ phía khách hàng, tác giả đưa ra những nhận xét đánh giá sau: 2.5 Đánh giá hoạt động dịch vụ của ngân hàng Công thương Ninh Thuận 2.5.1 Kết quả đạt được Từ khi thành lập đến nay, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra chi nhánh ngân hàng Công thương Ninh Thuận đều đạt và vượt mức, lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm... hàng là cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi chuyển sang bán lẻ, các ngân hàng sẽ có thị trường lớn hơn, tiềm năng phát triển tăng lên và có khả năng phân tán rủi ro kinh doanh. Các khách hàng sẽ có xu hướng tiếp cận với nhiều ngân hàng và chọn sản phẩm dịch vụ của ngân hàng có mức giá rẻ, đòi hỏi các ngân hàng phải cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cho khách hàng, giảm thiểu chi phí và. .. lực cung cấp dịch vụ ngân hàng trên cơ sở đổi mới toàn diện và đồng bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và mở cửa thị trường tài chính trong nước. Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng phải được thực hiện từng bước vững chắc nhưng cũng cần có bước đột phá để tạo đà phát triển nhanh trên cơ sở giữ vững được thị phần đã có, phát triển và mở rộng thị trường mới để phát triển thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN

Bình luận về tài liệu giai-phap-mo-rong-va-phat-trien-dich-vu-tai-ngan-hang-cong-thuong-chi-nhanh-tinh-ninh-thuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP