28 cụm từ Tiếng Anh hay sử dụng trong công việc

3 340 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2015, 16:06

. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. 28 CỤM TỪ HAY SỬ DỤNG TRONG CÔNG VIỆC 1. Take on = thuê nhân viên Ex: They're taking on more than 500 people. tuần để làm quen với công việc, sau đó anh ấy đã bắt đầu tạo nên sự thay đổi. 5. Get on the right side of someone = làm vui lòng ai đó. 6. Burn the candle at both ends = làm việc ngày đêm. Ex:. your weight = làm tròn phần việc của mình. Ex: He's a good team worker and always pulls his weight. Anh ta là một người làm việc tốt trong đội và luôn làm tròn phần việc của mình. 12. Pull your
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 cụm từ Tiếng Anh hay sử dụng trong công việc, 28 cụm từ Tiếng Anh hay sử dụng trong công việc, 28 cụm từ Tiếng Anh hay sử dụng trong công việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn