Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng Thương mại.

26 366 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 15:57

Hoạt động kế toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. LờI NóI ĐầU 1. Tính cấp thiết của chuyên đề Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế của Đất nớc, công tác phục vụ xuất nhập khẩu trong thời gian gần đây đã đợc các Ngân hàng thơng mại nói chungNgân hàng MB không ngừng đổi mới và hoàn thiện. Trong đó công tác thanh toán quốc tế đợc coi là mục tiêu trọng tâm trong các hoạt động phục vụ kinh tế đối ngoại của MB. Để đạt đợc mục tiêu này trong thời gian vừa qua Ngân hàng MB đã (liên tục cải tiến và đổi mới các hoạt động của mình nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động thanh toán quốc tế). áp dụng hệ thống kế toán theo chuẩn mực quốc tế trong công tác thanh toán quốc tế. Phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ là một trong những phơng thức thanh toán phổ biến nhất trong thanh toán quốc tế. Bên cạnh những u điểm so với phơng thức thanh toán khác, phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ còn là một hình thức tài trợ thơng mại cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng nh các đơn vị kinh tế tham gia vào các hoạt động thơng mại quốc tế. Phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ đã đợc Ngân hàng MB áp dụng và bớc đầu đã đóng góp vào hiệu quả kinh doanh đối ngoại của Ngân hàng. Là một sinh chuyên ngành kế toán - kiểm toán, em nhận thức đợc tầm quan trọng của kế toán trong hoạt động của ngân hàng nói chung và trong phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ nói riêng. Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Quân đội và tìm hiểu nghiên cứu em nhận thấy đổi mới cách thức và hiện đại hóa công tác kế toán đã giúp cho MB trở thành một trong những Ngân hàng có hệ thống thanh toán quốc tế hoạt động rất hiệu quả. 2. Mục đích nghiên cứu. Qua cơ sở lí luận và thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế bằng phơng thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng MB, đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu bằng phơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng MB. 3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu cơ sở lí luận về phơng thức tín dụng chứng từ. 1 (Nghiên cứu thực trạng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu bằng phơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng MB). Những vấn đề chung về tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế dới góc độ kế toán. 4. Phơng pháp nghiên cứu. Các phơng pháp sử dụng trong quá trình nghiên cứu là: phơng pháp tổng hợp, phân tích, thống kê 5. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần Lời nói đầu, Kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chơng: _ Chơng 1: Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng Thơng mại. Chơng 2: Hoạt động kế toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ. Chơng 3: Kế toán phơng thức tín dụng TDCT tại MB. Hiệu quả trong công tác kế toán phơng thức tín dụng chứng từ đã đem lại và một số kiến nghị. Để hoàn thành đợc khoá luận, bản thân em mong muốn đóng góp một chút kiến thức nhỏ bé của mình để phần nào khắc phục hạn chế và mở rộng hoạt động thanh toán L/C. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phức tạp, hơn nữa em mới chỉ là một sinh viên và do những hạn chế nh: khả năng của bản thân, hạn chế về thời gian, cũng nh nguồn tài liệu để tham khảo. Do đó bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót và cha thể đáp ứng đợc mong muốn của thực tế. Do vậy, em rất mong nhận đợc sự ủng hộ, góp ý của các thầy cô giáo, các bạn những ai quan tâm đến vấn đề này đề này. 2 Chơng 1 tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng thơng mại 1.1. Ngân hàng thơng mại và hoạt động thanh toán quốc tế. 1.1.1. Ngân hàng thơng mại và các nghiệp vụ chủ yếu của nó. 1.1.1.1 Định nghĩa Ngân hàng thơng mại. Có nhiều định nghĩa khác nhau về NHTM, theo luật Ngân hàng của Pháp năm 1941 định nghĩa: Ngân hàng đợc coi là những xí nghiệp hay cơ sở hành nghề thờng xuyên nhận của công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác những khoản tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hoặc nghiệp vụ tài chính. Theo luật Ngân hàng của ấn độ: Ngân hàng là cơ sở nhận các khoản tiền ký thác để cho vay hay tài trợ đầu t. ở Việt Nam, để tăng cờng quản lý, hớng dẫn hoạt động của các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cá nhân. Điều 20, Luật các Tổ chức tín dụng Việt Nam có nêu: Tổ chức tín dụng là donh nghiệp đợc thành lập theo quyết định của luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ và làm dịch vụ Ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Mặc dù, có nhiều cách thể hiện khác nhau nhng khai thác nội dung các định nghĩa đó, ngời ta dễ nhận thấy các Ngân hàng đều có chung một tính chất, đó là việc nhận tiền ký thác, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu và các nghiệp vụ kinh doanh khác của Ngân hàng. 1.1.1.2 Đặc trng hoạt động của Ngân hàng thơng mại. Khác với các doanh nghiệp, NHTM không trực tiếp tham gia sản xuất và l- u thông hàng hoá nhng nó góp phần phát triển nền kinh tế xã hội thông qua việc cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, thực hiện chức năng trung 3 gian thanh toán và dịch vụ Ngân hàng. Đặc trng hoạt động của NHTM bao gồm: - Là chủ thể thờng xuyên nhận và kinh doanh tiền gửi. - Hoạt động của NHTM gắn bó mật thiết với hệ thống lu thông tiền tệhoạt động thanh toán của mối quốc gia. - Hoạt động của NHTM đa dạng phong phú và có phạm vi rộng lớn. 1.1.1.3 Các nghiệp vụ đối ngoại của NHTM. Bên cạnh những nghiệp vụ truyền thống của một Ngân hàng, NHTM còn có những nghiệp vụ đối ngoại của một Ngân hàng hiện đại: - Nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong ngoại thơng. Thanh toán quốc tế trong ngoại thơng là việc chi trả tiền hàng hoá, dịch vụ đối với nớc ngoài phát sinh từ các hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ theo hệ thống giá cả quốc tế, đợc thực hiện theo những quy tắc nhất định hoặc theo tập quán thơng mại quốc tế. Các hoạt động thanh toán thơng mại quốc tế đều đợc thực hiện qua các hình thức thanh toán quốc tế cụ thể do các chủ thể thanh toán đã lựa chọn và có sự tham gia thanh toán của các Ngân hàng ở các nớc. - Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu và tín dụng quốc tế của NHTM. Trong nền kinh tế thị trờng, xuất nhập khẩu trở thành vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia. Sản xuất ngày càng phát triển, nhu cầu về thị trờng tiêu thụ hàng hoá và thị trờng đầu t ngày càng mở rộng. Do khả năng tài chính có hạn, vì vậy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không phải lúc nào cũng có đủ tiền để thanh toán hàng nhập hoặc có đủ vốn để thu mua chế biến hàng xuất khẩu. Từ đó nảy sinh hình thức tài trợ của Ngân hàng đối với hoạt động XNK. - Các nghiệp vụ đối ngoại khác. Ngoài hai nghiệp vụ đối ngoại chủ yếu trên các Ngân hàng còn thực hiện các nghiệp vụ khác nhằm: đa dạng hoá các hoạt động, phân tán rủi ro; Tăng lãi; Tận dụng lợi thế là một trung gian tài chính. Các hoạt động này đợc thực hiện trên thị trờng hối đoái, thị trờng chứng khoán và lĩnh vực khác. Trong các nghiệp vụ đó hoạt động thanh toán quốc tế là trọng tâm trong mục tiêu hoạt động đối ngoại của Ngân hàng để phục vụ cho quá trình hội nhập của Đất nớc. 4 1.1.2. Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thơng mại. 1.1.2.1. Khái niệm thanh toán quốc tế. Trong điều kiện quốc tế hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia để đạt tới vị trí thuận lợi trong sự phân công lao động quốc tế và trao đổi thơng mại quốc tế. Điều đó có nghĩa là mỗi quốc gia cần phải phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế đối ngoại, bao gồm ngoại thơng, hợp tác về kinh tế, khoa học - công nghệ, đầu t quốc tế, du lịch quốc tế, thông tin liên lạc quốc tế và xuất nhập khẩu hàng hoá . Qúa trình tiến hành các hoạt động kinh tế nêu trên, tất yếu nảy sinh những nhu cầu chi trả, thanh toán tiền tệ giữa các chủ thể ở các quốc gia khác nhau. Từ đó nảy sinh nhu cầu thực hiện các hoạt động thanh toán quốc tế . Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ tiền tệ, nảy sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức hay cá nhân nớc này với tổ chức cá nhân nớc khác, hoặc giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các Ngân hàng có liên hệ. Cùng với xu hớng không ngừng mở rộng quan hệ thơng mại và các mối quan hệ khác giữa các quốc gia trên thế giới, đòi hỏi hoạt động thanh toán quốc tế cũng phải đợc mở rộng, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt hơn. 1.1.2.2 Vai trò của thanh toán quốc tế. Các hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ không bao giờ tách rời nhau mà chúng thờng có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Việc mua hàng xuất bán hàng nhập bằng nội tệ trên thị trờng trong nớc là khâu mở đầu và kết thúc cho việc bán hàng xuất và mua hàng nhập bằng ngoại tệ trên thị trờng thế giới. Xuất khẩu là hành vi nội tệ biến thành hàng nhập khẩu để lấy ngoại tệ và nhập khẩu lại hành vi ngoại tệ chuyển hoá thành hàng nhập khẩu. Toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu của một nớc tạo thành một chu kỳ khép kín, chu kỳ có dạng: Nội tệ - Ngoại tệ - Hàng nhập khẩu. Đó là mối quan hệ giữa hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá nhập khẩu, giữa giá nội tệ và giá ngoại tệ. Các quan hệ hàng hoá và tiền tệ nói trên chỉ có thể thực hiên đợc thông qua trao đổi quốc tế. 5 Để đảm bảo việc thu chi ngoại tệ có kết quả tốt, các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu đều phải thành thạo công tác thanh toán quốc tếthanh toán quốc tế là việc chi trả tiền tệ giữa các đối tác thuộc các nớc khác nhau trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trong buôn bán, dù ở hình thức nào, luôn tồn tại một mâu thuẫn: ngời nhập khẩu muốn nhận đợc hàng hoá trớc khi trả tiền, còn ngời xuất khẩu lại muốn có tiền rồi mới giao hàng. Mở rộng sang buôn bán quốc tế, việc giải quyết mâu thuẫn này càng cần thiết hơn vì khoảng cách về thông tin, không gian giữa ngời nhập khẩu và ngời xuất khẩu. Để giải quyết, ngời ta thờng dùng một biện pháp thoả hiệp: trả tiền đồng nghĩa với việc giao chứng từ chứng nhận quyền sở hữu hàng hoá hay quyền kiểm soát hàng hoá thông qua bên thứ ba độc lập - đợc cả hai bên là ngời nhập khẩu và nguời xuất khẩu tin tuởng làm trung gian thực hiện việc trả tiền và giao chứng từ. ở đây sự tin tởng đóng vai trò quan trọng. Các Ngân hàng với khả năng tài chính dồi dào, uy tín cao đợc yêu cầu tham gia với t cách bên thứ ba nói trên. Ngân hàng sẽ cam kết có điều kiện với ngời nhập khẩu là sẽ trả tiền khi họ xuất trình bộ chứng từ phù hợp và đa ra những quy định yêu cầu ngời nhập khẩu tuân thủ. Cách thức này bảo đảm một cách hợp lý quyền lợi chính đáng của hai bên - bên mua và bên bán. Thanh toán bằng tín dụng chứng từ còn có một u điểm là cả các doanh nghiệp mới bớc vào kinh doanh xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đều có thể sử dụng một cách hiệu quả. 1.1.2.3. Các phơng thức thanh toán quốc tế chủ yếu. Trên thực tế có nhiều phơng thức thanh toán quốc tế khác nhau. Dới đây là các phơng thức thanh toán quốc tế chủ yếu mà các NHTM Việt Nam đang áp dụng: - Phơng thức chuyển tiền - Remittance : Phơng thức chuyển tiền là phơng thức thanh toán mà trong đó khách hàng (ng- ời trả tiền) yêu cầu Ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho ngời khác (ngời huởng lợi) ở một địa điểm và thời gian nhất định bằng phơng tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu. Đây là một trong những hình thức đơn giản nhất, việc thanh toán ở đây là trực tiếp giữa các bên, các Ngân hàng chỉ là trung gian. 6 Các bên tham gia trong hình thức chuyển tiền: Ngời chuyển tiền là ngời yêu cầu Ngân hàng phục vụ mình chuyển tiền ra nớc ngoài. Ngời thụ hởng là ngời nhận tiền do ngời chuyển tiền chỉ định. Ngân hàng chuyển tiền là Ngân hàng thực hiện yêu cầu chuyển tiền, thờng là Ngân hàng ở nớc ngời chuyển tiền. Ngân hàng trung gian (nếu có) là Ngân hàng chỉ định giữa Ngân hàng chuyển tiền và Ngân hàng nhận tiền. Ngân hàng nhận tiền là Ngân hàng phục vụ ngời thụ hởng. Nhợc điểm của phơng thức chuyển tiền là việc chi trả tiền cho ngời bán phụ thuộc hoàn toàn vào ngời mua. Bởi vậy, quyền lợi của bên bán không đợc bảo đảm. Ngợc lại, bên bán nhận đợc tiền trớc thì bên mua lại phải chịu rủi ro không nhận đợc hàng hoặc nhận đợc hàng không đúng hợp đồng. Trong phơng thức này, Ngân hàng chỉ là trung gian thực hiện việc thanh toán theo uỷ quyền uỷ nhiệm để hởng thủ tục phí (hoa hồng) và không bị ràng buộc gì cả. Ngời ta áp dụng phơng thức thanh toán này trong thanh toán các khoản tơng đối nhỏ nh thanh toán chi phí có liên quan đến xuất nhập khẩu: chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bồi thờng thiệt hại hoặc trong thanh toán phi mậu dịch, chuyển vốn, chuyển lợi nhuận đầu t về nớc . Phơng thức nhờ thu - Collection. Phơng thức nhờ thu là một phơng thức thanh toán trong đó ngời bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng sẽ ký phát hối phiếu uỷ thác cho Ngân hàng thu hộ tiền trên cơ sở hối phiếu đã lập ra. Có hai loại nhờ thu: nhờ thu trơn (Clean collection) và nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection). Trong phơng thức nhờ thu trơn, ngời xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ lập chứng từ hàng hoá gửi trực tiếp chứng từ cho ngời nhập khẩu để họ nhận hàng, sau đó gửi hối phiếu đến Ngân hàng nhờ thu tiền. Phơng thức này không đảm bảo quyền lợi cho bên bán bởi vì giữa việc nhận hàngthanh toán 7 của ngời mua không có một sự ràng buộc nào. Ngời mua có thể nhận hàng rồi không chịu thanh toán hoặc kéo dài thời gian thanh toán. Khác nhờ thu trơn, nhờ thu kèm chứng từ là phơng thức thanh toán trong đó, bên bán uỷ nhiệm cho Ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền ở ngời mua không chỉ căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hoá gửi kèm theo, với yêu cầu là Ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ hàng hoá cho ngời mua sau khi họ đã thanh toán tiền (nếu là phơng thức D/P - Documentary against Payment - Trả tiền trao chứng từ) hoặc ký chấp nhận trả tiền (nếu là phơng thức D/A - Documentary against Acceptance - Chấp nhận trả tiền trao chứng từ). Nh vậy, so với nhờ thu trơn, phơng thức này đảm bảo quyền lợi cho bên bán hơn vì đã có sự ràng buộc chặt chẽ giữa việc thanh toán tiền và việc nhận hàng của ngời mua. Nhợc điểm của phơng thức nhờ thu là ngời bán thông qua Ngân hàng mới chỉ khống chế đợc quyền định đoạt hàng hoá của ngời mua chứ cha khống chế đợc việc trả tiền của ngời mua, ngời mua có thể kéo dài thời gian thanh toán bằng việc dây da cha nhận chứng từ sớm hoặc có thể không trả tiền nếu tình hình thị tr- ờng bất lợi cho họ, hoặc ngời mua gặp khó khăn về tài chính, cha thể thanh toán ngay. Ngoài ra, việc trả tiền còn quá chậm, từ khi giao hàng đến khi đợc thanh toán có khi kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Trong phơng thức này, Ngân hàng chỉ đóng vai trò là ngời trung gian thu tiền hộ mà không có trách nhiệm gì khác. Phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ - Documentary credit. Phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ là một sự thoả thuận trong đó một Ngân hàng (Ngân hàng mở th tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (ngời yêu cầu mở th tín dụng) sẽ trả một số tiền nhất định cho một ngời khác (ngời hởng số tiền của th tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do ngời này ký phát trong phạm vi số tiền đó, khi ngời này xuất trình cho Ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán, phù hợp với những quy định đề ra trong th tín dụng. Nh đã phân tích ở trên, phơng thức chuyển tiền và phơng thức nhờ thu có một số những nhợc điểm nh vậy. Chính vì thế mà trong số những phơng thức thanh toán trên thì Phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ là phơng thức phổ biến nhất đợc các bên tham gia hợp đồng ngoại thơng a chuộng vì nó bảo vệ quyền lợi cho cả ngời bán và ngời mua. Hiện nay ở Việt Nam và các nớc đang phát triển, tỷ 8 trọng thanh toán bằng L/C chiếm khoảng 80% trong tổng kim ngạch hàng hoá XNK. 1.2. Nội dung thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ của NHTM. 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ. 1.2.1.1. Khái niệm. Tín dụng chứng từ là bất kỳ một thoả thuận nào mà theo đó một Ngân hàng (Ngân hàng phát hành) hành động theo yêu cầu và theo chỉ thị của một khách hàng (ngời yêu cầu phát hành tín dụng) hoặc nhân danh chính mình. i. Phải tiến hành việc chi trả tiền hoặc trả tiền theo lệnh của một ngời thứ ba (ngời hởng lợi) hoặc phải chấp nhận và phải trả tiền các hối phiếu do ngời hởng lợi ký phát, hoặc ii. Uỷ quyền cho một Ngân hàng khác tiến hành thanh toán nh thế hoặc chấp nhận và trả tiền các hối phiếu nh thế, hoặc iii. Uỷ quyền cho một Ngân hàng khác chiết khấu khi (các) chứng từ quy định đợc xuất trình với điều kiện là các điều kiện của tín dụng chứng từ đợc thực hiện đúng. Để thực hiện các mục đích của các điều kiện này, các chi nhánh của một Ngân hàng ở các nớc khác nhau đợc coi là Ngân hàng khác. 1.2.1.2. Đặc điểm. Phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit - D/C) đợc thực hiện thông qua một công cụ hết sức quan trọng đó là th tín dụng (Letter of Credit - L/C) nó quyết định đến sự ra đời tồn tại và phát triển của phơng thức 9 thanh toán này. Điều 3 trong Quy tắc và thống nhất về tín dụng chứng từ bản sửa đổi năm 1993 số 500 của Phòng thơng mại quốc tế (UCP 500), qui định: Các th tín dụng về bản chất là những giao dịch riêng biệt với hợp đồng này có thể làm cơ sở cho L/C, nhng các Ngân hàng không hề có liên quan gì hoặc không hề bị ràng buộc bởi những hợp đồng đó, thậm chí ngay cả khi có bất kỳ một điều dẫn chiếu nào đến hợp đồng đó đợc ghi vào L/C Nh vậy một L/C có những đặc điểm sau: - Hợp đồng mua bán là cơ sở để thiết lập th tín dụng. Đây là một đặc trng rất cơ bản đối với một th tín dụng vì: + Việc áp dụng phơng thức thanh toán bằng L/C phải đợc hai bên mua và bán thống nhất, và đợc quy định trong hợp đồng mua bán. Khi hợp đồng quy định áp dụng L/C thì ngời mua mới có trách nhiệm yêu cầu Ngân hàng mở L/C cho ngời bán hởng. Sau khi L/C đã đợc mở và đợc ngời bán chấp nhận, nghĩa vụ giao hàng mới đợc ngời bán thực hiện. + Về bản chất L/C là một chứng th thể hiện cam kết của Ngân hàng phục vụ ngời mua đối với ngời bán về nghĩa vụ trả tiền theo quy định trong điều khoản thanh toán của hợp đồng mua bán. Vì vậy L/C phải đợc mở trên cơ sở nội dung của hợp đồng. Căn cứ vào nội dung hợp đồng mua bán, ngời mua gửi yêu cầu mở L/C cho Ngân hàng đã đợc hai bên chỉ định trong hợp đồng. Trong trờng hợp hợp đồng không quy định, ngời mua có quyền lựa chọn một Ngân hàng thích hợp. + Ngời bán có trách nhiệm kiểm tra khi nhận đợc L/C căn cứ vào nội dung của hợp đồng mua bán mà hai bên đã thống nhất. Khi nội dung của L/C phù hợp với nội dung của hợp đồng mua bán thì ngời bán sẽ thực hiện nghĩa vụ giao hàng của mình. Trong trờng hợp có những điều kiện và điều khoản cha phù hợp thì ngời bán có quyền yêu cầu ngời mua sửa đổi L/C cho phù hợp với hợp đồng trớc khi giao hàng. + Trong quá trình thực hiện, nếu hợp đồng mua bán đợc hai bên thống nhất điều chỉnh thì việc sửa đổi L/C cũng phải đợc tiến hành cho phù hợp với những điều chỉnh của hợp đồng chính đã điều chỉnh. 10 [...]... hàng này giống Ngân hàng phát hành Trong thực tế, Ngân hàng phát hành thờng là Ngân hàng thanh toán Ngân hàng thông báo thờng cũng đảm nhận việc chiết khấu và xác nhận (nếu có yêu cầu của ngời thụ hởng thông qua Ngân hàng phát hành) 1.2.2 Phơng tiện đợc sử dụng trong thanh toán tín dụng chứng từ 1.2.2.1 Các loại th tín dụng Trong thanh toán quốc tế có thể áp dụng nhiều hình thức thanh toán khác nhau,... ngời này đến Ngân hàng nhận bộ chứng từ để đi nhận hàng Bớc 8: Ngời nhập khẩu sẽ xem xét bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì thanh toán cho Ngân hàng hoặc chấp nhận thanh toán và nhận lại bộ chứng từ để đi nhận hàng Nếu phát hiện bộ chứng từ có sai sót thì lúc này ngời nhập khẩu vẫn có quyền từ chối thanh toán cho Ngân hàng Sau khi ngời nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho Ngân hàng phát hành... nữa về số lợng chứng từ, tính hợp pháp của từng loại và sự phù hợp giữa các loại chứng từ, sau đó đối chiếu với từng điều khoản trong L/C Nếu bộ chứng từ có sai sót thì Ngân hàng sẽ từ chối thanh toán Ngợc lại, nếu bộ chứng từ phù hợp thì Ngân hàng sẽ thanh toán cho ngời xuất khẩu Bớc 7: Ngân hàng phát hành L/C sau khi thanh toán cho ngời xuất khẩu sẽ thông báo cho nhà nhập khẩu biết là bộ chứng từ. .. thức thanh toán Trong đó, phơng thức thanh toán là điều kiện quan trọng nhất, tuy nhiên xét cho cùng việc lựa chọn phơng thức nào cũng xuất phát từ yêu cầu của ngời bán là thu đợc tiền nhanh chóng, đầy đủ đúng hạn, còn yêu cầu của ngời mua là nhận hàng kịp thời đúng số lợng và chất lợng 1.2.4 Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ Thanh toán quốc tế theo phơng thức tín. .. kinh tế đối ngoại của Đất nớc Cùng với sự phát triển đó, hoạt động thanh toán cũng phát triển theo Trong số các phơng thức thanh toán quốc tế đang đợc áp dụng hiện nay thì phơng thức thanh toán L/C là phơng thức thanh toán đợc áp dụng phổ biển trong thanh toán quốc tế, bởi lẽ đây là phơng thức thanh toán dung hoà đợc quyền lợi giữa ngời mua và ngời bán 21 Với mục đích muốn đi sâu nghiên cứu nội dung của. .. hiện 1.2.3 Văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ Khác với hoạt động thanh toán nội địa, trong quan hệ thanh toán quốc tế, không chỉ đòi hỏi các chủ thể tuân thủ những quy định pháp lý quốc gia, mà còn phải tuân thủ cả những quy định pháp lý, các hiệp định, hiệp ớc quốc tế, cũng nh tập quán và thông lệ ở mỗi nớc có quan hệ đối tác Điều đó nhiều khi... theo phơng thức tín dụng chứng từ là phơng thức thanh toán đợc sử dụng phổ biến và áp dụng rộng rãi nhất nhờ rất nhiều u điểm của nó Hình thức thanh toán này đợc sử dụng rộng rãi đối với các thị trờng đang phát triển nh Việt Nam Trong phơng thức tín dụng chứng từ, th tín dụng là một công cụ hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự ra đời, tồn tại và phát triển của phơng thức thanh toán này Dới đây là... phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ nên trong chơng 1, em đã tập trung giải quyết các vấn đề nh: các khái niệm, nội dung chủ yếu, đặc điểm và quy trình Các nội dung trên có tác dụng làm sáng tỏ các vấn đề cơ bản, mang tính lý luận liên quan đến phơng thức tín dụng chứng từ từ đó nhằm tạo cơ sở để làm sáng rõ hiệu quả của hệ thống kế toán phơng thức tín dụng chứng từ của NH TMCP Quân đội Chơng I Hoạt. .. làm đúng nh điều kiện của L/C Đó là căn cứ để yêu cầu Ngân hàng mở L/C thanh toán tiền hàng Do đó, yêu cầu khắt khe của việc thực hiện thanh toán bằng phơng thức này là sự phù hợp hoàn toàn của các chứng từ với tất cả các điều kiện của L/C Chứng từ phải thoả mãn ba yêu cầu: số loại chứng từ, số lợng mỗi loại và yêu cầu về việc ký phát chứng từ đó nh thế nào Thông thờng một bộ chứng từ bao gồm: - Hối phiếu... thanh toán bằng L/C (6) Sơ đồ : Quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ Ngân hàng Ngân hàng (2) (5) thông báo mở L/C Người xuất Khẩu (4) HĐTM Người nhập Khẩu 19 (6) (5) (3) (8) (7) (1) Bớc 1: Ngời nhập khẩu viết đơn xin mở th tín dụng và gửi tới Ngân hàng phục vụ mình yêu cầu mở một th tín dụng cho ngời xuất khẩu hởng Bớc 2: Căn cứ vào yêu cầu và nội dung của đơn xin mở th tín dụng, Ngân hàng . quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng thơng mại 1.1. Ngân hàng thơng mại và hoạt động thanh toán quốc tế. . quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng Thơng mại. Chơng 2: Hoạt động kế toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ. Chơng 3: Kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng Thương mại., Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng Thương mại., Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng Thương mại., Đặc trng hoạt động của Ngân hàng thơng mại. Các nghiệp vụ đối ngoại của NHTM., Vai trò của thanh toán quốc tế., Các phơng thức thanh toán quốc tế chủ yếu., Khái niệm. Đặc điểm., Néi dung chđ u cđa mét th tÝn dơng., Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ., Tăng vốn điều lệ Huy động vốn: Tình hình sử dụng vốn, Hoạt động phi tín dụng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn