CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP

15 12,257 34
vờ_inh xinh

vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,817 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 11:00

Nghiên cứu định tính điển hình là liên quan đến phỏng vấn mặt đối mặt với người trả lời để hiểu rõ hơn những suy nghĩ và cảm giác của họ. Page 1 of 15 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU………………………………………….……………………….… 3 I/ KHÁI NIỆM DỮ LIỆU………………………………….…………………… .4 1.1/ Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng……………… ………………….… 4 1.1.1/ Dữ liệu định tính………………………………………………………….….4 1.1.2/ Dữ liệu định lượng………………………………………………………… .4 1.1.3/ Sự khác biệt giữa dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng…………… ….4 1.2/ Dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp………………………………………… …4 1.2.1/ Dữ liệu sơ cấp………………………………………………………….….…4 1.2.2/ Dữ liệu thứ cấp………………………………………………………… … 5 1.2.3/ So sánh các đặc tính của dữ liệu sơ cấp và thứ cấp…………………….….5 II/ NGUỒN THU THẬP DỮ LIỆU…………………………………………… …5 2.1/ Nguồn của dữ liệu thứ cấp………………………………………………… .5 2.1.1/ Các nguồn của dữ liệu thứ cấp…………………………………………… .5 2.1.2/ Ưu-khuyết điểm của dữ liệu thứ cấp…………………………………… …6 2.2/ Nguồn của dữ liệu sơ cấp………………………………………………… …6 III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU THỨ CẤP…………….….…6 3.1/ Khả năng tiếp cận dữ liệu thứ cấp……………………………………… .….6 3.2/ Tìm kiếm và thu thập dữ liệu thứ cấp………………………………….….…7 IV/ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP………………….…8 4.1/ Phương pháp quan sát (observation)……………………………………… .8 4.2/ Phương pháp phỏng vấn bằng thư (mail interview)……………………… 10 4.3/ Phương pháp phỏng vấn bằng điện thoại (telephone interview)………… 12 4.4/ Phương pháp phỏng vấn cá nhân trực tiếp (personal interviews)…… .….13 4.5/ Phương pháp điều tra nhóm cố định (panels)………………………………14 4.6/ Phương pháp điều tra nhóm chuyên đề (forcus groups) ………………… 15 Page 2 of 15 LỜI MỞ ĐẦU Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này. Trong nội dung bài này, chủ yếu đề cập đến các khái niệm thế nào là dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp, các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, dự liệu sơ cấp. Trong đó, dữ liệu sơ cấp là loại dữ liệu quan trọng nhất, đó là những dữ liệu chưa qua xử lý, được thu thập lần đầu, và thu thập trực tiếp từ các đơn vị của tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra thống kê. Dữ liệu sơ cấp đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, tuy nhiên việc thu thập dữ liệu sơ cấp lại thường phức tạp, tốn kém. Để khắc phục nhược điểm này, người ta không tiến hành điều tra hết toàn bộ các đơn vị của tổng thể, mà chỉ điều tra trên một số đơn vị gọi là điều tra chọn mẫu. Qua bài này, các bạn có thể hiểu sơ lượt về các loại dữ liệu, các phương pháp thu thập dữ liệu, từ đó chọn ra được các biện pháp tối ưu cho quá trình nghiên cứu một vấn đề nào. I/ KHÁI NIỆM DỮ LIỆU Page 3 of 15 1.1/ Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng: 1.1.1/ Dữ liệu định tính: _ Nghiên cứu định tính điển hình là liên quan đến phỏng vấn mặt đối mặt với người trả lời để hiểu rõ hơn những suy nghĩ và cảm giác của họ. _ Có 2 loại nghiên cứu định tính phổ biến là thảo luận bàn tròn và phỏng vấn cá nhân.  Thảo luận bàn tròn là thảo luận giữa một nhóm người và được dẫn dắt bởi một người phỏng vấn.  Phỏng vấn cá nhân do một người phỏng vấn trực tiếp hỏi một người. 1.1.2/ Dữ liệu định lượng: Nghiên cứu định lượng liên quan đến các qui trình có tính hệ thống cao hơn nhằm có được và phân tích các dữ liệu dưới dạng các con số. 1.1.3/ Sự khác biệt giữa dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng: Dữ liệu định lượng Dữ liệu định tính Dựa trên những ý nghĩa bắt nguồn từ các con số. Dựa trên ý nghĩa được diễn đạt qua từ ngữ. Việc thu thập đem lại những dữ liệu bằng số và tiêu chuẩn hóa. Việc thu thập đem lại những dữ liệu phi tiêu chuẩn hóa đòi hỏi phải phân loại thành các loại. Việc phân tích được thực hiện thông qua sử dụng các biểu đồ và các thống kê. Việc phân tích được thực hiện thông qua sử dụng việc niệm hóa. 1.2/ Dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp: 1.2.1/ Dữ liệu sơ cấp: Là những dữ liệu mà nhà nghiên cứu thị trường thu thập trực tiếp tại nguồn dữ liệu và xử lý nó để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. 1.2.2/ Dữ liệu thứ cấp: Page 4 of 15 Có nguồn gốc từ những dữ liệu sơ cấp đã được phân tích, giải thích và thảo luận, là nguồn dữ liệu đã được thu thập và xử lý cho mục tiêu nào đó, được các nhà nghiên cứu thị trường sử dụng lại cho việc nghiên cứu của mình. 1.2.3/ So sánh các đặc tính của dữ liệu sơ cấp và thứ cấp: ĐẶC TÍNH DL SƠ CẤP DL THỨ CẤP Phù hợp với mục tiêu nghiên cứu cao thấp Tính hiện hữu cao thấp Độ tin cậy cao thấp Tính cập nhật cao thấp Tính kinh tế thấp cao Tốc độ thu thập chậm nhanh II/ NGUỒN THU THẬP DỮ LIỆU 2.1/ Nguồn của dữ liệu thứ cấp: 2.1.1/ Các nguồn dữ liệu thứ cấp: (a) Dữ liệu thứ cấp văn bản: _ Thường sử dụng cho các nghiên cứu, sử dụng đồng thời các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Bao gồm các loại tài liệu văn bản như: báo cáo chi phí, doanh thu, chiêu thị, các bài viết trên các đặc san, tạp chí, nhật báo, internet… _ Ngoài ra còn có các tài liệu phi văn bản như: các bản ghi âm, ghi hình, các chương trình truyền hình… (b) Dữ liệu thứ cấp dựa trên khảo sát: _ Là những dữ liệu thu thập được bằng cách sử dụng chiến lược khảo sát, thường dùng những bảng câu hỏi đã được phân tích cho mục đích ban đầu của chúng. Dữ liệu thứ cấp dựa trên khảo sát được thu thập qua một trong ba loại chiến lược khảo sát: điều tra thống kê, các cuộc khảo sát liên tục và khảo sát đặc biệt (Ví dụ: cuộc điều tra thống kê dân số của nước ta được tổ chức ngày 1/4/2009). 2.1.2/ Ưu-khuyết điểm của dữ liệu thứ cấp: (a) Ưu điểm: Page 5 of 15  Tiết kiệm thời gian và tiền bạc, công sức so với việc thu thập dữ liệu sơ cấp.  Có thể cung cấp các dữ liệu so sánh và dữ liệu theo bối cảnh.  Có thể dẫn đến những khám phá bất ngờ.  Tính đều đặn của dữ liệu. (b) Khuyết điểm:  Được thu thập cho một mục đích không phù hợp nhu cầu của bạn.  Tiếp cận khó.  Những tổng hợp và các định nghĩa có thể không phù hợp. 2.2/ Nguồn của dữ liệu sơ cấp: _ Đây là loại dữ liệu quan trọng nhất, là những dữ liệu chưa qua xử lý, được thu thập lần đầu, và thu thập trực tiếp từ các đơn vị của tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra thống kê. _ Dữ liệu sơ cấp đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, tuy nhiên việc thu thập dữ liệu sơ cấp lại thường phức tạp, tốn kém. III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU THỨ CẤP _ Tìm và thu thập dữ liệu thứ cấp liên quan đòi hỏi công việc tìm kiếm, gồm hai giai đoạn gắn kết nhau: Bước 1: Xác định loại dữ liệu bạn cần có hiện diện ở dạng dữ liệu thứ cấp không. Bước 2: Định vị chính xác dữ liệu mà bạn cần. 3.1/ Khả năng tiếp cận dữ liệu thứ cấp: Có nhiều manh mối để biết dữ liệu thứ cấp bạn cần có tìm được hay không:  Các tờ báo uy tín của một nước là nguồn hữu ích, chúng thường báo cáo tóm tắt các kết quả của các báo cáo gần đây của Chính phủ.  Các sách giáo khoa về các chủ đề cụ thể có thể cung cấp chỉ dẫn rõ ràng về những nguồn dữ liệu thứ cấp hiện có trong lĩnh vực bạn nghiên cứu, ví dụ ở các doanh nghiệp nhỏ. Page 6 of 15  Tài liệu cấp ba như các bảng chỉ mục và catalogues cũng có thể hỗ trợ bạn định vị dữ liệu thứ cấp. Có thể tiếp cận và tìm kiếm catalogues đầy đủ các dữ liệu này trên Internet. Các bảng chỉ mục và catalogues gần đây đã xuất hiện trực tuyến có đường link trực tiếp đến các file dữ liệu có thể tải về được, thường ở dạng bảng biểu.  Những cuộc thảo luận cũng là những nguồn hữu ích. Những chuyên gia uyên bác, các thủ thư và giảng viên hướng dẫn của bạn có thể có nhiều kiến thức về những loại dữ liệu hiện có. 3.2/ Tìm kiếm và thu thập dữ liệu thứ cấp: Một khi bạn đã chắc chắn có dữ liệu thứ cấp có khả năng hiện diện, bạn cần tìm ra vị trí chính xác của chúng.  Đối với những dứ liệu thứ cấp do chính phủ phát hành thì việc tương đối dễ dàng.  Định vị các dữ liệu thứ cấp đã phát hành lưu trữ trong các thư viện hay các dữ liệu thứ cấp trong các cơ quan lưu trữ thì tương đối đơn giản. Những thư viện chuyên ngành với những tập dữ liệu với những chủ đề cụ thể chẳng hạn như các báo cáo nghiên cứu thị trường có thể được định vị bằng cách sử dụng các ấn bản của Hiệp hội thư viện.  Các dữ liệu do các tổ chức lưu trữ thì khó định vị hơn. Đối với những dữ liệu trong nội bộ tổ chức, người quản lí thông tin hay dữ liệu trong bộ phận thích hợp có lẽ biết chính xác dữ liệu thứ cấp được lưu giữ.  Dữ liệu trên Internet có thể định vị nhờ việc sử dụng các cổng thông tin và những công cụ tìm kiếm (search engine), là những công cụ giúp tìm ra tất cả những địa điểm có thể phù hợp với các từ khóa liên quan đến câu hỏi hoặc mục đích nghiên cứu của bạn. Trong một số trường hợp, các dữ liệu có thể được định vị tại những trang chủ của các công ty, những tổ chức chuyên nghiệp và những hiệp hội thương mại. Khi đã định vị tập hợp dữ liệu thứ cấp bạn cần phải chắc chắn nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Đối với các dữ liệu văn bản hay các dữ liệu ở dạng sách báo cách dễ nhất là lấy và Page 7 of 15 đánh giá một mẫu dữ liệu và bảng mô tả chi tiết về cách thức dữ liệu này được thu thập. Đối với dữ liệu khảo sát tồn tại ở dạng có thể đọc được trên máy tính thường phải tốn chi phí. IV/ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP Có nhiều phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Nhìn chung khi tiến hành thu thập dữ liệu cho một cuộc nghiên cứu, thường phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp với nhau để đạt được hiệu quả mong muốn. Sau đây là các phương pháp thường dùng: 4.1/ Phương pháp quan sát (observation) (a) Nội dung phương pháp: _ Quan sát là phương pháp ghi lại có kiểm soát các sự kiện hoặc các hành vi ứng xử của con người. Phương pháp này thường được dùng kết hợp với các phương pháp khác để kiểm tra chéo độ chính xác của dữ liệu thu thập. Có thể chia ra:  Quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp: Quan sát trực tiếp là tiến hành quan sát khi sự kiện đang diễn ra. Ví dụ: Quan sát thái độ của khách hàng khi thưởng thức các món ăn của một nhà hàng. Quan sát gián tiếp là tiến hành quan sát kết quả hay tác động của hành vi, chứ không trực tiếp quan sát hành vi. Ví dụ: Nghiên cứu hồ sơ về doanh số bán trong từng ngày của một siêu thị để có thể thấy được xu hướng tiêu dùng của khách hàng trong từng thời kỳ. Nghiên cứu về hồ sơ ghi lại hàng tồn kho có thể thấy được xu hướng chuyển dịch của thị trường.  Quan sát ngụy trang và quan sát công khai: Quan sát ngụy trang có nghĩa là đối tượng được nghiên cứu không hề biết họ đang bị quan sát. Ví dụ: Bí mật quan sát mức độ phục vụ và thái độ đối xử của nhân viên. Page 8 of 15 Quan sát công khai có nghĩa là đối tượng được nghiên cứu biết họ đang bị quan sát. Ví dụ: Đơn vị nghiên cứu sử dụng thiết bị điện tử gắn vào ti vi để ghi nhận xem khách hàng xem những đài nào, chương trình nào, thời gian nào. _ Công cụ quan sát: con người, các thiết bị… Quan sát do con người nghĩa là dùng giác quan con người để quan sát đối tượng nghiên cứu. Ví dụ: Kiểm kê hàng hóa; quan sát số người ra vào ở các trung tâm thương mại Quan sát bằng thiết bị nghĩa là dùng thiết bị để quan sát đối tượng nghiên cứu. Chẳng hạn dùng máy đếm số người ra vào các cửa hàng, dùng máy đọc quét để ghi lại hành vi người tiêu dùng khi mua sản phẩm tại các cửa hàng bán lẻ; hay dùng máy đo có đếm số để ghi lại các hành vi của người xem ti vi… (b) Ưu-nhược điểm: Thu được chính xác hình ảnh về hành vi người tiêu dùng vì họ không hề biết rằng mình đang bị quan sát. Thu được thông tin chính xác về hành vi người tiêu dùng trong khi họ không thể nào nhớ nỗi hành vi của họ một cách chính xác. Ví dụ muốn tìm hiểu xem ở nhà một người thường xem những đài gì, tìm hiểu xem một người chờ làm thủ tục ở ngân hàng phải mất mấy lần liếc nhìn đồng hồ ? Áp dụng kết hợp phương pháp quan sát với phương pháp khác để kiểm tra chéo độ chính xác. Tuy nhiên kết quả quan sát được không có tính đại diện cho số đông. Không thu thập được những vấn đề đứng sau hành vi được quan sát như động cơ, thái độ…Để lý giải cho các hành vi quan sát được, người nghiên cứu thường phải suy diễn chủ quan. 4.2/ Phương pháp phỏng vấn bằng thư (mail interview) (a) Nội dung phương pháp: _ Gởi bảng câu hỏi đã soạn sẵn, kèm phong bì đã dán tem đến người muốn điều tra qua đường bưu điện. Nếu mọi việc trôi chảy, đối tượng điều tra sẽ trả lời và gởi lại bảng câu hỏi cho cơ quan điều tra cũng qua đường bưu điện. Page 9 of 15 _ Áp dụng khi người mà ta cần hỏi rất khó đối mặt, do họ ở quá xa, hay họ sống quá phân tán, hay họ sống ở khu dành riêng rất khó vào, hay họ thuộc giới kinh doanh muốn gặp phải qua bảo vệ thư ký…; khi vấn đề cần điều tra thuộc loại khó nói, riêng tư (chẳng hạn: kế hoạch hoá gia đình, thu nhập, chi tiêu,…); khi vấn đề cần điều tra cực kỳ hấp dẫn đối với người được phỏng vấn. (chẳng hạn: phụ nữ với vấn đề mỹ phẩm, nhà quản trị với vấn đề quản lý,…); khi vấn đề cần điều tra cần thiết phải có sự tham khảo tra cứu nhất định nào đó… (b) Ưu-nhược điểm: _ Có thể điều tra với số lượng lớn đơn vị, có thể đề cập đến nhiều vấn đề riêng tư tế nhị, có thể dùng hình ảnh minh hoạ kèm với bảng câu hỏi. Thuận lợi cho người trả lời vì họ có thời gian để suy nghĩ kỹ câu trả lời, họ có thể trả lời vào lúc rảnh rỗi. Chi phí điều tra thấp; chi phí tăng thêm thấp, vì chỉ tốn thêm tiền gởi thư, chứ không tốn kém tiền thù lao cho phỏng vấn viên. Tuy nhiên tỷ lệ trả lời thường thấp, mất nhiều thời gian chờ đợi thư đi và thư hồi âm, không kiểm soát được người trả lời , người trả lời thư có thể không đúng đối tượng mà ta nhắm tới… (c) Các biện pháp làm tăng tỷ lệ trả lời thư: _ Tỷ lệ hồi đáp của phương pháp này nếu đạt trên 15% cũng là một thành công. Tuy nhiên các biện pháp sau sẽ làm gia tăng tỷ lệ trả lời: Thông báo trước cho người được phỏng vấn : Dùng một bưu ảnh thông báo trước khoảng chừng năm ngày trước khi gởi bảng câu hỏi. Trong đó ghi cụ thể: họ tên người nhận (ghi rõ chức danh) và thông báo mục đích. Hoặc dùng một thư báo hay dùng điện thoại báo trước. Chuẩn bị kỹ phong bì:Phong bì cần trang trọng bằng giấy tốt, có in tên nơi gởi và họ tên địa chỉ người nhận. Trên đó in đậm dòng chữ: Đây là cuộc điều tra chúng tôi đã thông báo với quý vị. Tuỳ trường hợp có thể in hay không in tên công ty mà ta cần điều tra vì để tạo tâm lý tốt nơi người nhận thư. Page 10 of 15 Chuẩn bị kỹ bức thư.Bức thư phải kích thích người nhận thư điền vào bảng câu hỏi và gởi trả lại. Bức thư phải được in đẹp trang trọng, mang màu sắc cá nhân, tránh tạo ra cảm giác là thư in hàng loạt để gởi cho bất cứ ai. Bắt đầu thư là lời kêu gọi sự giúp đỡ, nêu tầm quan trọng của vấn đề để thuyết phục họ trả lời. Thư đề cập vắn tắt đến mục đích nghiên cứu, đề cao tầm quan trọng của đối tượng được hỏi, hứa hẹn lợi ích nếu họ tham gia (chẳng hạn sẽ gởi họ tóm tắt bảng kết quả điều tra), cuối cùng nhắc đến tính đơn giản của bảng câu hỏi, và thời gian ngắn để trả lời. Dùng kích thích vật chất:Đôi khi cần có môt món quà nhỏ như một cây bút, một tấm thiệp đẹp…kèm theo thư. Cũng có người kèm theo 500 đ mới để “mời một cốc cà phê” hay “tặng cháu bé trong gia đình”. Nếu món quà có gía trị tương đối, ta có thể hứa hẹn gởi đến sau khi nhận được bảng trả lời. Có thể đánh số thứ tự vào bức thư để người trả lời được tham dự xổ số trúng thưởng khi trả lời thư. Tuy nhiên một món quà quá hậu hỷ đôi khi làm người trả lời làm cho bạn vui lòng thay vì trả lời trung thực theo ý họ. Chú ý đến hình thức trình bày của bảng câu hỏi:Bảng câu hỏi nên có bề ngoài đơn giản, hấp dẫn, dễ đọc, dễ trả lời. Đối với các câu hỏi mở cần chừa trống đủ để trả lời. Nên dùng tranh khôi hài nhỏ để gây sự thích thú và kích thích trả lời. Chuẩn bị phong bì có dán tem trả lời với địa chỉ nơi nhận Theo dõi quá trình hồi đáp: Khoảng từ 3 đến 5 ngày sau khi gởi bảng câu hỏi, nên có bưu thiếp gởi đến để nhắc nhở. Ngoài ra phải dùng một bức thư mới để kêu gọi sự trả lời, kèm theo một bảng câu hỏi và phong bì có dán tem thư trả lời, gởi khoảng 3 đến 4 tuần sau khi gởi bảng câu hỏi lần thứ nhất, để dự phòng khi đối tượng bận công tác hay đi nghỉ phép… 4.3/ Phương pháp phỏng vấn bằng điện thoại (telephone interview) (a) Nội dung phương pháp: _ Nhân viên điều tra tiến hành việc phỏng vấn đối tượng được điều tra bằng điện thoại theo một bảng câu hỏi được soạn sẵn. [...]... 1/4/2009).2.1.2/ Ưu-khuyết điểm của dữ liệu thứ cấp: (a) Ưu điểm: Page 7 of 15đánh giá một mẫu dữ liệu và bảng mô tả chi tiết về cách thức dữ liệu này được thu thập. Đối với dữ liệu khảo sát tồn tại ở dạng có thể đọc được trên máy tính thường phải tốn chiphí.IV/
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP, CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP, CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP

Bình luận về tài liệu cac-phuong-phap-thu-thap-du-lieu-so-cap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP