Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới

10 571 6
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 21:40

Sau ngày giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954, việc ra đời một tờ báo hàng ngày cho Thủ đô trở nên cấp thiết. . này thành ủy hợp nhất báo Thủ đô và báo Hà Nội hàng ngày thành báo Thủ đô Hà Nội, sau đó lại sát nhập báo thủ đô Hà Nội với báo Thời Mới thành báo Hà Nội. Ban Hà Nội Mới tin chiều Ban Hà Nội Mới cuối tuần Ban Hà Nội Mới điện tử Ban Hà Nội Mới ngàn năm Website: www.KiloBooks.Com Ban Hà Nội Mới chủ nhật Hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới, Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới, Lịch sử và sự phát triển báo Hà Nội Mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn