Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi

150 565 2
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 16:10

1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục đại học nói riêng và hệ thống giáo dục nói chung luôn coi trọng việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học, cho đó là một công việc có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, học tập và rèn luyện được xem là “đôi bạn song hành” đối với bất kỳ một sinh viên nào. Nếu học tập là quá trình nâng cao trình độ tri thức chuyên môn, là hiểu biết, là kỹ năng, là kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất thì rèn luyện chính là quá trình sinh viên trau dồi bản lĩnh chính trị, tư tưởng cách mạng và phẩm chất đạo đức, là tư cách tác phong, là lòng nhiệt tình, là khát vọng vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ,…. trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập của nền kinh tế đất nước. Đây là mối quan hệ biện chứng giữa học tập và rèn luyện của sinh viên, nó không chỉ được chứng minh trên thực tế mà cả dưới góc độ lý luận. Vấn đề này từ lâu đã được đặt ra và dành được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà trường. Để khẳng định cho điều đó, sinh thời, khi nói chuyện với học sinh, sinh viên - những người đang ra sức rèn luyện để trở thành công dân luôn có ích cho xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đã được cụ thể hóa và thực hiện từ năm 2002 theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng đến năm 2007, Quy chế rèn luyện đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế bằng Quy chế rèn luyện mới (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Theo Quy chế này, cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học và toàn khóa học, học sinh, sinh viên đều được đánh giá kết quả rèn luyện của mình. Quy chế rèn luyện đã được các nhà trường quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Song, vấn đề khó khăn bắt đầu kể từ năm 2006 đến nay, việc chuyển đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Trong quá trình đó, nhiều vấn đề đã phát sinh khó khăn khi các trường thực hiện việc đánh giá. Nhiều ý kiến từ cấp cơ sở được gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục đích làm cho việc đánh giá điểm rèn luyện ngày càng công bằng hơn, thực chất hơn, khuyến khích sinh viên rèn luyện cả về chuyên môn lẫn nhân cách đạo đức. Để giúp các nhà trường thực hiện tốt Quy chế rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, nhằm hạn chế và khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai, thì việc nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cụ thể tại một trường đại học là rất quan trọng. Có như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu cụ thể của từng trường, phù hợp với điều kiện đào tạo của nhà trường và đảm bảo sát thực tế với sinh viên. Có thể nói trong những năm qua, trường Đại học Thủy Lợi luôn là trường đi đầu trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện, nhất là việc tiên phong trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên phù hợp với mô hình đào tạo mới. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều, từ ban giám hiệu đến các phòng, khoa trong nhà trường luôn quan tâm và có ý thức đầu tư suy nghĩ và nghiên cứu để đưa công tác này phát triển vững mạnh làm mũi nhọn phát triển nhà trường. Song cũng không tránh khỏi những thiếu sót và vướng mắc trong quá trình thực hiện, chưa đưa ra được hình thức đánh giá sát thực đối với các đối tượng sinh viên khác nhau, với các mô hình khác nhau. Từ những yêu cầu nêu trên, tác giả lựa chọn thực hiện đề tài: “Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi”. . trạng quản lý kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường ĐHTL 2.4.2. Quản lý tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường ĐHTL Công tác quản lý tổ chức đánh giá kết quả. đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 3.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá các hoạt động quản lý đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 3.2.7. Quản lý việc xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở. qu rèn luy n sinh viên đ ế ả ệ 16 1.4.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.2. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.3. Chỉ đạo đánh giá kết quả rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi, Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi, Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn