Đề thi thử lần 1 môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2015 trường PTTH Cù Huy Cận - Hà Tĩnh

2 198 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 05:38

SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN (Đề thi có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015 Môn:Địa Lí Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (4,0 điểm): 1. Theo công ước về luật biển 1982, một quốc gia ven biển có những bộ phận vùng biển nào ? Em hãy nói rõ phạm vi và chủ quyền các bộ phận của vùng biển Việt Nam. 2. Cho bảng số liệu: Dân số Việt Nam phân theo giới tính giai đoạn 1990 - 2013 Đơn vị: nghìn người Năm 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Tổng số 66016,7 71995,5 77630,9 82392,1 86932,5 89708,9 Nam 32202,8 35237,4 38165,3 40521,5 42986,1 44454,3 Nữ 33813,9 36758,1 39465,6 41870,6 43946,4 45254,6 Hãy tính cơ cấu dân số phân theo giới tính ở nước ta giai đoạn 1990-2013 và cho nhận xét. Câu II (7,0 điểm): 1. Phân tích những điểm khác nhau vềđịa hình của vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của mỗi vùng? 2. Trình bày biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua yếu tố sông ngòi. Phân tích giá trị kinh tế của sông ngòi nước ta. 3. Trình bày những hiểu biết của em về gió phơn tây nam (gió Lào) hoạt động ở nước ta. Câu III (4,0 điểm: 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong sử dụng tự nhiên của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối với việc phát triển KT-XH. 2. Trình bày hoạt động, hậu quả và biện pháp phòng tránh bão ở nước ta. Câu IV (5,0 điểm): Cho bảng số liệu sau: Diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2000-2007. Năm Diện tích lúa cả năm (nghìn ha) lượng lúa cả năm (nghìn tấn) Trong đó sản lượng lúa đông xuân (nghìn tấn) 2000 7 666 32 530 15 571 2002 7 504 34 447 16 720 2005 7 329 35 833 17 332 2006 7 325 35 850 17 588 2007 7 207 35 942 17 762 Anh (chị) hãy: 1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2007. 2. Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa của nước ta ở giai đoạn trên. Hết Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: SBD: . GD – ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN (Đề thi có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2 015 Môn: Địa Lí Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (4,0 điểm): 1. Theo. giới tính giai đoạn 19 90 - 2 013 Đơn vị: nghìn người Năm 19 90 19 95 2000 2005 2 010 2 013 Tổng số 66 016 ,7 719 95,5 77630,9 82392 ,1 86932,5 89708,9 Nam 32202,8 35237,4 3 816 5,3 405 21, 5 42986 ,1 44454,3 Nữ. 42986 ,1 44454,3 Nữ 33 813 ,9 36758 ,1 39465,6 418 70,6 43946,4 45254,6 Hãy tính cơ cấu dân số phân theo giới tính ở nước ta giai đoạn 19 9 0-2 013 và cho nhận xét. Câu II (7,0 điểm): 1. Phân tích những
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử lần 1 môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2015 trường PTTH Cù Huy Cận - Hà Tĩnh, Đề thi thử lần 1 môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2015 trường PTTH Cù Huy Cận - Hà Tĩnh, Đề thi thử lần 1 môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2015 trường PTTH Cù Huy Cận - Hà Tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn