Tích hợp chủ đề về giáo dục môi trường và kĩ năng sống thông qua kiến thức các môn Toán học Vật lí Hóa học Sinh học Công nghệ Thể dục Giáo dục công dân vào giảng dạy bài Áp suất chất lỏng

24 1,128 10
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2015, 17:55

. qua kiến thức các môn: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục công dân vào giảng dạy bài: Áp suất chất lỏng môn Vật lí lớp 8. 2. Mục tiêu dạy học. Trong cuộc sống. kiến thức các môn học: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục công dân vào bài Áp suất chất lỏng , giúp các em nắm được sự tồn tại áp suất chất lỏng thông qua các thí. thích các hiện tượng liên quan đến áp suất chất lỏng, nhóm giáo viên chúng tôi đã đề ra một số giải pháp vận dụng kiến thức các môn học: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp chủ đề về giáo dục môi trường và kĩ năng sống thông qua kiến thức các môn Toán học Vật lí Hóa học Sinh học Công nghệ Thể dục Giáo dục công dân vào giảng dạy bài Áp suất chất lỏng, Tích hợp chủ đề về giáo dục môi trường và kĩ năng sống thông qua kiến thức các môn Toán học Vật lí Hóa học Sinh học Công nghệ Thể dục Giáo dục công dân vào giảng dạy bài Áp suất chất lỏng, Tích hợp chủ đề về giáo dục môi trường và kĩ năng sống thông qua kiến thức các môn Toán học Vật lí Hóa học Sinh học Công nghệ Thể dục Giáo dục công dân vào giảng dạy bài Áp suất chất lỏng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn