PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH QUA MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 HIỆN HÀNH

38 3,236 10
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015, 12:50

THUYẾT MINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH QUA MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 HIỆN HÀNHI.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀINăm học 20142015 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Một trong những nhiệm vụ đặt ra trong nghị quyết đó là coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, bởi suy cho cùng sản phẩm cuối cùng của Giáo dục Đào tạo chính là chất lượng người học có đáp ứng được yêu cầu nhân lực cho xã hội hay không. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đổi mới phương pháp dạy học là khâu then chốt. Dạy học theo chủ đề là xu hướng dạy học tích cực, phát triển được phẩm chất, năng lực của người học, có thể đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ngày nay. Chính vì vậy, từ đầu năm học 20142015, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng năng lực, từ đó, đã định hướng cho tất cả các trường Trung học trên toàn tỉnh áp dụng thí điểm việc dạy học theo chủ đề. Như vậy, chủ trương, đường lối đổi mới đã có, hướng dẫn của Bộ, Ngành đã cụ thể. Chương trình, sách giáo khoa hiện hành cũng đã ít nhiều thể hiện nội dung dạy học theo chủ đề và hướng tới giáo dục toàn diện học sinh cả về phẩm chất và năng lực. Đó là những thuận lợi cho giáo viên thực hiện đổi mới với việc tổ chức dạy học theo chủ đề. THUYẾT MINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH QUA MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 HIỆN HÀNH I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục- Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Một trong những nhiệm vụ đặt ra trong nghị quyết đó là coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, bởi suy cho cùng sản phẩm cuối cùng của Giáo dục - Đào tạo chính là chất lượng người học có đáp ứng được yêu cầu nhân lực cho xã hội hay không. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đổi mới phương pháp dạy học là khâu then chốt. Dạy học theo chủ đề là xu hướng dạy học tích cực, phát triển được phẩm chất, năng lực của người học, có thể đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ngày nay. Chính vì vậy, từ đầu năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng năng lực, từ đó, đã định hướng cho tất cả các trường Trung học trên toàn tỉnh áp dụng thí điểm việc dạy học theo chủ đề. Như vậy, chủ trương, đường lối đổi mới đã có, hướng dẫn của Bộ, Ngành đã cụ thể. Chương trình, sách giáo khoa hiện hành cũng đã ít nhiều thể hiện nội dung dạy học theo chủ đề và hướng tới giáo dục toàn diện học sinh cả về phẩm chất và năng lực. Đó là những thuận lợi cho giáo viên thực hiện đổi mới với việc tổ chức dạy học theo chủ đề. Tuy nhiên, việc áp dụng dạy học theo chủ đề cũng gặp nhiều khó khăn. Đó là tài liệu, dạy học theo chủ đề còn ít; công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về dạy học theo chủ đề không có; mục đích hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh qua các chủ đề dạy học chưa được quan tâm nhiều; một số trường đã thực hiện dạy học theo chủ đề nhưng chưa phổ biến rộng rãi để chia sẻ học tập áp dụng trong toàn ngành; thực tế dạy học ở nhiều trường phổ thông trong tỉnh là vẫn bám sát phân phối chương trình của Bộ, chưa mạnh dạn tổ chức, sắp xếp lại phân phối chương trình, phân nhóm các bài dạy cùng chủ đề để tiến hành dạy học theo chủ đề Xuất phát từ tình hình thực tế trên và nhu cầu của bản thân trong quá trình dạy học tại đơn vị, tôi đã mạnh dạn thực hiện dạy học theo chủ đề ở lớp 12 trong năm học 2014-2015. Hiệu quả có thể còn chưa cao do lần đầu áp dụng, nhưng tôi nghĩ, đây là tiền đề để tôi tiếp tục thực hiện trong những năm học tiếp theo, vì dạy học theo chủ đề chắc chắn sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần, khi mà bộ sách giáo khoa mới ra đời và được áp dụng trong vài năm sắp tới. Đây chính là lý do thúc đẩy tôi viết sáng 1 kiến kinh nghiệm với đề tài: “Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh qua một số chủ đề dạy học ở chương trình Ngữ văn lớp 12 hiện hành”. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận Việc đổi mới giáo dục trung học được dựa trên những đường lối, quan điểm chỉ đạo giáo dục của Đảng, đó là những định hướng quan trọng về chính sách và quan điểm trong việc phát triển và đổi mới giáo dục. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực.” Như vậy, giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục “tiếp cận nội dung” sang “tiếp cận năng lực” của người học. Để thực hiện được điều này phải chuyển đổi từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang lối dạy học tích cực, dạy cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Đó là sự phát triển tinh thần của Luật giáo dục phổ thông. Điều 28.2, Luật giáo dục phổ thông qui định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.” Còn ở Điều 27.1, xác định rõ: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” . Trên tinh thần này, Kế hoạch số 2098/KH-SGDĐT về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã nêu rõ nhiệm vụ đối với Giáo dục phổ thông là “Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; [ ] xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, ” Tất cả cho thấy, yêu cầu đổi mới dạy học đang là vấn đề bức thiết và mục tiêu đổi mới dạy học là hướng tới đối tượng người học là chính (chứ không phải người 2 dạy). Cho nên, dù lựa chọn phương pháp nào, giáo viên cũng luôn phải xác định mục tiêu của đổi mới là hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Theo tài liệu Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh của Vụ Giáo dục Trung học, một số phẩm chất, năng lực cần được cần hình thành, phát triển ở học sinh THPT, đó là: Về phẩm chất: 1. Yêu gia đình, quê hương, đất nước 2. Nhân ái, khoan dung 3. Trung thực, tự trọng, chí công vô tư 4. Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó 5. Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên 6. Thực hiện nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật Về năng lực: 1. Năng lực tự học 2. Năng lực giải quyết vấn đề 3. Năng lực sáng tạo 4. Năng lực tự quản lý 5. Năng lực giao tiếp 6. Năng lực hợp tác 7. Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 8. Năng lực sử dụng ngôn ngữ 9. Năng lực tính toán Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học đối với chương trình giáo dục kéo theo yêu cầu tất yếu phải đổi mới về phương pháp dạy học. Đối với môn Ngữ văn, vấn đề trên lại càng được đặt ra một cách ráo riết hơn. Môn Ngữ văn là môn học được xây dựng, tổ chức theo tư tưởng tích hợp. Tích hợp đây hiểu theo nghĩa là liên kết tri thức để chúng thúc đẩy nhau tạo thành tri thức mới. Tích hợp ngôn ngữ với văn tự (chữ viết), ngôn ngữ với bài văn (văn bản), ngôn ngữ với văn học, ngôn ngữ với văn hoá, ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết, ngôn ngữ với lời nói. Tích hợp các phương diện ấy mới nâng cao năng lực ngôn ngữ và văn học cho học sinh. Môn Ngữ văn luôn có hai tính chất: tính công cụ, tính nhân văn. Tính công cụ thể hiện ở yêu cầu dạy cho học sinh năng lực sử dụng Ngữ văn như một công cụ giao tiếp, bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nghe gồm năng lực chú ý, nghe hiểu bài giảng, lời phát biểu, lời thảo luận Nói gồm năng lực phát biểu trên lớp, thảo luận, phỏng vấn, trả lời câu hỏi, kể chuyện thuyết minh vấn đề… Đọc bao gồm đọc văn học và đọc các loại văn khác. Viết bao gồm năng lực viết các văn bản nghị luận xã hội, nghị luận văn học, viết bản tóm tắt, văn bản thuyết minh… Theo đặc trưng bộ môn Ngữ văn thì các hoạt động của nó chủ yếu chủ thể học sinh phải thực hiện để có được tri thức và năng lực tương ứng là nghe, nói, đọc, viết, mà chủ yếu là đọc (nghe) và viết (nói), cụ thể là đọc (nghe) văn và làm văn (viết và 3 nói). Do đó, hoạt động giảng của thầy là một phương tiện dạy học, nhưng không phải là phương pháp cơ bản của việc dạy học văn. Khác với dạy học theo truyền thống là dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể, trọn vẹn tương đối độc lập phù hợp với kiểu dạy theo lớp - bài. Dạy học theo chủ đề là dạy hệ thống kiến thức của một chủ đề mang tính chất tổng quát có thể liên quan đến một hay nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác. Nội dung của chủ đề không chỉ dừng lại ở kiến thức về nội dung tác phẩm mà nâng cao trình độ nhận thức văn học tức hiểu, lí giải, xâu chuỗi tìm ra các mối quan hệ, tác động, ảnh hưởng của các nội dung văn học và khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề khác nhau trong học tập và thực tiễn, tức hình thành năng lực trong học tập của học sinh. Giáo viên khi tổ thực hiện dạy học theo chủ đề cần lưu ý vấn đề này. 2. Cơ sở thực tiễn Thực hiện tinh thần đổi mới giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước ta, ngay từ đầu năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Theo đó, bộ môn Ngữ văn được chỉ đạo áp dụng dạy học theo chủ đề ở hai khối lớp 10 và 11. Tại trường THPT Trần Phú, tổ chuyên môn cũng đã triển khai thực hiện ngay sau khi tham gia tập huấn về Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tuy vậy, cũng như đa số các trường khác trong tỉnh, việc dạy học theo chủ đề vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn ở tất cả các khâu: từ việc chọn chủ đề, soạn giáo án, đến việc tổ chức tiết học trên lớp Trong đó, việc tổ chức dạy học theo chủ đề để hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cũng chưa được các tổ chuyên môn ở các trường và các giáo viên quan tâm. Vì vậy, các trường chủ yếu thực hiện cho có. Giáo viên soạn giáo án dạy học theo chủ đề chỉ là ghép nối giản đơn các đơn vị kiến thức lại với nhau, tiến trình lên lớp thì vẫn như cũ, không có sự thay đổi căn bản, vì thế, tính đổi mới chưa thấy rõ, hiệu quả giáo dục chưa cao Để thực hiện nhiệm vụ đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nhằm giúp tổ chuyên môn có một cái nhìn cụ thể về dạy học theo chủ đề, tôi đã thể nghiệm áp dụng đề tài “Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh qua một số chủ đề dạy học ở chương trình Ngữ văn lớp 12 hiện hành” trong năm học 2014- 2015. Theo đó, tôi đã chọn và soạn dạy hai chủ đề: Chủ đề 1: Thơ hiện đại Việt Nam 1945-1975 Chủ đề 2: Truyện hiện đại Việt Nam thời kỳ đổi mới Đây là giải pháp thay thế hoàn toàn mới so với trước đây tại đơn vị chúng tôi và bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, do thời gian đầu tư chưa nhiều, lại là giải pháp lần đầu mang tính thể nghiệm nên chắc chắn đề tài của tôi không thể hoàn hảo. Do vậy, tôi rất mong quý đồng nghiệp chia sẻ và góp ý, bổ sung thêm để hoàn thiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm này, từ đó, có thể áp dụng rộng rãi trong những năm học tiếp theo. 4 III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 1. Chọn chủ đề dạy học 1.1. Phân chia bài học theo chủ đề 1.1.1. Cơ sở phân chia Cơ sở phân chia bài học theo chủ đề là dựa vào phân phối chương trình. Trong phân phối chương trình, Bộ đã sắp xếp các cụm bài theo một hệ thống. Chẳng hạn, với phân môn Đọc văn, ta đã thấy ở học kỳ I chủ yếu là các cụm bài về thơ, ở học kỳ II là một loạt tác phẩm văn xuôi. Tuy nhiên, ta cũng có thể sắp xếp lại một cách linh hoạt, sáng tạo. Chẳng hạn, có thể chia nhóm các tác phẩm phần Đọc văn theo chủ đề như sau (tính cả văn bản đọc thêm): Chủ đề Văn bản Nghị luận Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng) Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) Thơ ca Tây Tiến (Quang Dũng) Việt Bắc (Tố Hữu) Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) Đất nước (Nguyễn Đình Thi) Dọn về làng (Nông Quốc Chấn) Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) Đò Lèn (Nguyễn Duy) Sóng (Xuân Quỳnh) Đàn ghi-ta của Lor-ca (Thanh Thảo) Bác ơi! (Tố Hữu) Tự do (P. Ê - luy - a) Ký Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân) Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 5 Chủ đề Văn bản Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) Vợ nhặt (Kim Lân) Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) Mùa lá rụng trong vườn (Ma văn Kháng) Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) Kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) Văn bản nhật dụng Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) Thông điệp nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 -12 – 2003 (Cô -phi An- nan) Đôxtôiepxki (Xvai-gơ) Văn học nước ngoài Thuốc (Lỗ Tấn) Số phận con người (Sôlôkhôp) Ông già và biển cả (Hêminguê) 1.1.2. Tiêu chí phân chia Căn cứ vào phân phối chương trình, ta có thể chia các chủ đề theo nhiều tiêu chí. Chẳng hạn, phân môn Đọc văn có thể dựa vào 3 tiêu chí để sắp xếp, phân chia: - Theo thể loại: + Chủ đề Nghị luận + Chủ đề Thơ + Chủ đề Ký + Chủ đề Truyện - Theo giai đoạn sáng tác: + Chủ đề Văn học 1945-1975 6 + Chủ đề Văn học sau 1975 - Theo cảm hứng sáng tác: + Chủ đề Cảm hứng yêu nước + Chủ đề Cảm hứng nhân đạo + Chủ đề Cảm hứng nhân văn, nhân bản Cũng có thể kết hợp nhiều tiêu chí để có một chủ đề dạy học. Chẳng hạn, ta có thể có các chủ đề: Thơ hiện đại Việt Nam 1945-1975, Truyện hiện đại Việt Nam thời kỳ đổi mới, Chủ nghĩa nhân văn, nhân bản trong văn xuôi Việt Nam sau 1975, Trong mỗi chủ đề trên có thể phát triển thành các chủ đề hẹp hơn. Ví dụ: Trong chủ đề Thơ hiện đại Việt Nam 1945-1975, có các chủ đề hẹp hơn: - Cảm hứng yêu nước trong thơ 1945-1975 - Cảm hứng nhân văn trong thơ 1945-1975 - 1.2. Chọn chủ đề dạy học theo định hướng Với cách phân chia bài học theo chủ đề như trên, chúng ta sẽ có rất nhiều chủ đề dạy học theo nhiều tiêu chí khác nhau. Vì vậy, hãy chọn một tiêu chí để từ đó, xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng. Mục tiêu của đề tài này là qua các chủ đề dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Cho nên, mỗi chủ đề dạy học được chọn, cần phải bám sát mục tiêu này. Chẳng hạn:  Phân môn Đọc văn, nếu chọn Chủ đề Thơ hiện đại Việt Nam 1945-1975, giáo viên phải thông qua việc hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản các tác phẩm, đoạn trích, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất như lòng yêu nước, tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với đất nước, lối sống ân tình thủy chung…; hình thành và phát triển các năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản…  Phân môn Tiếng Việt, nếu chọn Chủ đề Biện pháp tu từ, giáo viên phải hình thành và phát triển được năng lực phát hiện, phân tích các biện pháp tu từ trong văn bản, từ đó, hình thành ở học sinh năng lực nói, viết không chỉ đúng mà còn phải hay; đồng thời, qua đó cũng bồi dưỡng ở các em tình yêu đối với tiếng Việt.  Phân môn Làm văn, nếu chọn Chủ đề Phương pháp lập luận, giáo viên phải hình thành và phát triển, rèn luyện cho học sinh năng lực kết hợp các thao tác lập luận khi trình bày một vấn đề xã hội hay văn học có sức thuyết phục đối với người đọc, người nghe. 2. Xây dựng giáo án dạy học theo chủ đề Cách thức xây dựng giáo án dạy học theo chủ đề theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, về cơ bản cũng gồm các bước, các khâu như một giáo án thông thường. Chỉ có điều, trong mỗi hoạt động, cần định hướng rõ những phẩm chất, năng lực nào sẽ hình thành và phát triển ở học sinh. Về phẩm chất: cần hình thành và phát triển những phẩm chất như đã nêu trong mục II ở trên. 7 Về năng lực: đối với môn Ngữ văn, ngoài những năng lực chung như ở mục II đã nêu, cần tập trung nhiều hơn vào 2 năng lực chuyên biệt: đọc hiểu và tạo lập văn bản. Bởi những năm gần đây, nhất là qua đề thi mẫu THPT Quốc gia của Bộ, việc kiểm tra, đánh giá học sinh THPT chủ yếu là ở 2 năng lực trên. Trong phần Đọc hiểu, thông qua các ngữ liệu, người ra đề thường kiểm tra năng lực đọc hiểu của học sinh với 3 mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Theo đó, để làm được phần này, học sinh phải nhận biết được văn bản đưa ra thuộc loại văn bản gì (phong cách ngôn ngữ)? phương thức biểu đạt? cách lập luận ra sao? sử dụng những biện pháp tu từ nào? ; phân tích được hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ, thao tác lập luận…; từ đó, biết rút ra những vấn đề theo cách nghĩ, cách diễn đạt riêng của mình. Ở phần Làm văn, năng lực tạo lập văn bản của học sinh được kiểm tra, đánh giá thông qua những vấn đề xã hội và văn học được đề cập. Ý tưởng đúng và sáng tạo, lập luận chặt chẽ, diễn đạt tốt, văn phong trong sáng… sẽ được đánh giá cao. Cụ thể sẽ được thực hiện ở các bước sau: 2.1. Bước 1: Xác định mục tiêu cần đạt • Kiến thức • Kĩ năng • Thái độ, phẩm chất • Định hướng năng lực cần hình thành, phát triển gồm: - Năng lực chung - Năng lực chuyên biệt 2.2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện 2.2.1. Thời gian thực hiện • Tuần thực hiện: - Xác định chủ đề dạy học sẽ tiến hành trong tuần thứ mấy trong phân phối chương trình. - Thời gian thực hiện một chủ đề dạy học có thể liên tục hoặc cách quãng, tùy vào việc phân chia bài dạy của từng giáo viên, tổ chuyên môn. • Số tiết thực hiện trên lớp: - Xác định số tiết sẽ thực hiện cho chủ đề dạy học là bao nhiêu tiết. - Chú ý phân chia hợp lý thời gian dành cho bài đọc thêm. 2.2.2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh • Chuẩn bị của giáo viên - Giáo án - Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi - Tranh, ảnh, sơ đồ, bảng biểu… - Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp (có thể lồng ghép trong giáo án) - Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà • Chuẩn bị của học sinh 8 - Các sản phẩm thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà (do giáo viên giao từ tiết trước) - Đồ dùng học tập - … 2.2.3. Lập bảng mô tả mức độ nhận thức Lập bảng theo 4 mức độ: - Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng tthấp - Vận dụng cao 2.3. Bước 3: Thiết kế tiến trình tổ chức dạy học Tiến trình tổ chức dạy học theo chủ đề (mô hình VNEN) dựa vào 5 hoạt động: - Trải nghiệm - Hình thành kiến thức mới - Thực hành - Ứng dụng - Bổ sung Trong mỗi hoạt động cần nêu được các nội dung sau: - Mục đích hoạt động - Nội dung hoạt động - Phương pháp, kĩ thuật dạy học để tổ chức các hoạt động - Thời gian, hình thức tổ chức các hoạt động 2.3.1. Hoạt động trải nghiệm - Hoạt động trải nghiệm nhằm huy động vốn kiến thức, kỹ năng để tiếp nhận kiến thức, kỹ năng mới, đồng thời, tạo hứng thú cho học sinh. - Có nhiều hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm: + Ra một số câu hỏi (thường bằng hình thức trắc nghiệm khách quan) cho học sinh trả lời; + Cho học sinh quan sát tranh, ảnh và trả lời câu hỏi theo định hướng; + Kể một câu chuyện có liên quan đến bài học; + Tổ chức một trò chơi nhỏ hoặc đố vui… Ví dụ: Khi dạy học chủ đề Văn xuôi hiện đại Việt Nam thời kỳ đổi mới, giáo viên có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm như sau: Câu hỏi 1: Sự khác nhau cơ bản nhất giữa văn học Việt Nam sau 1975 so với giai đoạn trước đó là gì? a) Sự phát triển thể loại b) Sự thay đổi cảm hứng c) Sự phát triển, mở rộng về đề tài d) Sự nhận thức mới quan niệm về con người Câu hỏi 2: Xem bức hình (A) và điền từ ngữ thích hợp vào dãy dấu chấm ở ô (B) và (C) 9 (A) (B) (C) Từ đó, giáo viên giới thiệu Nguyễn Minh Châu và truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa với thông điệp được nhà văn gửi gắm ở ô (C) 2.3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Đây là hoạt động giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới thông qua hệ thống các bài tập/ nhiệm vụ. - Nhiệm vụ trọng tâm là giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động đọc văn bản để hiểu văn bản (đọc - hiểu). Bên cạnh đó, phải tích hợp Tiếng Việt và Làm văn. Về hoạt động đọc - hiểu, cần lưu ý mấy vấn đề sau: Thứ nhất: cần chia hoạt động đọc - hiểu thành nhiều bước, mỗi bước đều có phương pháp riêng. Theo Trần Đình Sử thì đọc - hiểu có ba khâu. Một là đọc - hiểu ngôn từ (chữ, từ, câu, đoạn, văn bản); hai là đọc - hiểu hình tượng như là cái biểu đạt và ba là hiểu ý nghĩa như là cái được biểu đạt. Dạy khâu một có những phương pháp khác với dạy khâu hai và trọng tâm dạy đọc văn là ở khâu ba. Nhiều trường hợp đọc hiểu cả mà vẫn không hiểu được ý nghĩa biểu đạt của văn bản. Ba khâu này không tách rời nhau, không hiểu khâu một thì không có khâu hai, không có khâu hai thì không có khâu ba. Đọc - hiểu khâu ba phải vận dụng nhiều phương pháp đặc thù. Thứ hai: cần hướng dẫn cho học sinh, đọc không chỉ là đọc bằng kĩ thuật mà còn phải đọc bằng hồn, nghĩa là phải nhập tâm, phải sống với văn bản tác phẩm. Đọc văn chính là đọc người, đọc nhân cách nhà văn và để hoàn thiện nhân cách của mình. Như vậy, việc đọc - hiểu phải nhằm phát triển toàn diện người học, khơi gợi hứng thú và nhu cầu tìm hiểu sâu sắc các tầng ý nghĩa - giá trị của văn bản; phát huy khả năng liên hệ sinh động, tự nhiên giữa văn bản tác phẩm với cuộc sống. Đồng thời, việc đọc - hiểu cũng căn cứ vào nhu cầu khám phá, chiếm lĩnh và làm chủ kiến thức của học sinh: đọc để hiểu, để bộc lộ chính mình, phát triển vốn liếng ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời hiểu để đọc tốt hơn. 2.3.3. Hoạt động thực hành - Hoạt động thực hành giúp học sinh vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể do giáo viên đề ra. - Mục đích của hoạt động này là tập trung hình thành kỹ năng vận dụng cho học sinh. - Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh giải quyết các bài lập luyện tập trong sách giáo khoa, cũng có thể ra những bài tập tương tự để phát triển năng lực vận dụng ở học sinh. - Hoạt động thực hành có thể tổ chức cho nhóm hoặc cá nhân, có đánh giá bằng nhận xét hoặc điểm số. 2.3.4. Hoạt động ứng dụng 10 Góc nhìn……. Suy nghĩ……. Hãy có cái nhìn ……………………… [...]... hỏi từ dễ đến khó IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh qua một số chủ đề dạy học ở chương trình Ngữ văn lớp 12 hiện hành được áp dụng tại lớp 12 3 trường THPT Trần Phú Do là lớp cuối cấp, nhiệm vụ học tập của học sinh khá nặng (học để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia đạt kết qua cao, từ đó, có cơ hội xét tuyển... định hiện tượng đời sống được đề cập đến trong hai văn bản ở trên và cho biết phương thức biểu đạt của hai văn bản đó? 2 Giọng văn của người viết ở hai văn bản 2 và 3 khác văn bản 1 như thế nào? 3 Tạo lập một đoạn văn (khoảng 10 dòng) với câu chủ đề sau: Ở Việt Nam, cướp lộc đầu năm là một phong tục có từ lâu đời, mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh nhưng hiện nay đã và đang bị biến tướng” Phần Làm văn. .. Châu), Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng), Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) - Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới - Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm truyện theo đặc trưng thể loại - Biết vận dụng những tri thức và kĩ năng đã học vào làm bài văn nghị luận 2 Hình thành năng lực: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản - Năng lực hợp tác để cùng... Trung học, Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Hà Nội, 2014 14 VII PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giáo án minh họa CHỦ ĐỀ: TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1 Kiến thức – kỹ năng - Nhận ra đề tài, chủ đề, khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mỹ, những sáng tạo đa dạng về ngôn ngữ, hình ảnh, những đặc sắc về nội dung của các tác phẩm: Chiếc... điểm ngôi kể, trình tự kể hưởng của giọng kể phong cách của tác đối với việc thể giả từ tác phẩm hiện nội dung tư tưởng của tác phẩm Trình bày những kiến giải riêng, phát hiện sáng tạo về văn bản Nắm dược cốt truyện, nhận ra đề tài, cảm hứng chủ đạo Lí giải sự phát triển của các sự kiện và mối quan hệ của các sự kiện Chỉ ra các biểu hiện và khái quát các đặc điểm của thể loại từ tác phẩm Hiểu được... năng của văn học: Nhấn mạnh sức mạnh khám phá hiện thực, yêu cầu văn học phải nhìn thẳng vào sự thật, đưa ra những dự cảm, dự báo về tương lai 2 Đổi mới quan niệm về vai trò của nhà văn, về mối quan hệ giữa nhà văn với độc giả theo hướng dân chủ hóa (quan hệ tương tác mang tính giao lưu, đối thoại) 3 Thay đổi trong quan niệm về con người: Chuyển từ cách quan niệm con người “nhất phiến”, giản đơn, một. .. phương pháp dạy học theo chủ đề đòi hỏi giáo viên phải đảm bảo được trình độ năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin Ngoài ra, giáo viên phải dành nhiều thời gian hơn để đầu tư biên soạn giáo án, kết hợp với việc sử dụng các thiết bị đồ dùng dạy học, các tài liệu… cho đến công tác đánh giá, năng lực giải quyết các vấn đề, tình huống của học sinh theo yêu... học tập - Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản - Năng lực đọc - hiểu các tác phẩm Văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới theo đặc trưng thể loại - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản 3 Phát triển phẩm chất: - Biết quý trọng tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước - Biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền... yếu: tự sự, miêu tả 2 Giọng văn ở văn bản 1 thiết tha, trữ tình thiên về khẳng định, ngợi ca; giọng văn ở văn bản 2 và 3 là giọng trần thuật thiên về phê phán 3 Các ý chính: - Hiện tượng cướp lộc trong các lễ hội đầu năm ở nước ta đang trở thành hiện tượng xã hội đáng quan tâm - Phong tục “cướp lộc” đang dần dần bị biến tướng, làm mất đi đi ý nghĩa văn hóa vốn có của nó, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục... tác phẩm – dẫn chứng) Giọng văn Nam Cao khách quan, lạnh lùng; giọng văn Kim Lân đầm ấm, đôn hậu Nguyên nhân sự khác biệt: yếu tố thời đại, phương pháp sáng tác, yếu tố cá nhân nhà văn Sự khác biệt thể hiện sự phong phú, đa dạng của văn học III Kết bài: - Khẳng định các giá trị nội dung tư tưởng của hai tác phẩm - Khẳng định đóng góp riêng của Kim Lân trong việc thể hiện các tư tưởng lớn của văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH QUA MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 HIỆN HÀNH, PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH QUA MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 HIỆN HÀNH, PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH QUA MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 HIỆN HÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn