SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ

19 240 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2015, 22:18

MỤC LỤCTên đề tàiTrang 4I. Lý do chọn đề tài1. Lý do khách quanTrang 42. Lý do chủ quanTrang 43. Mục đích nghiên cứu Trang 54. Nhiệm vụ nghiên cứuTrang 55. Phạm vi nghiên cứuTrang 56. Phương pháp nghiên cứuTrang 67. Giới hạn của đề tàiTrang 68. Ý nghĩa của đề tàiTrang 6II. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của đề tài1. Cơ sở lý luận cơ sở pháp lý của đề tàiTrang 62. Cơ sở pháp lý của đề tài Trang 83. Thực trạng về nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ...Trang 84. Thuận lợi và khó khănTrang 105. Những vấn đề cấp bách cần giải quyếtTrang 11III. Tổ chức thực hiện các giải phápTrang 13IV. Hiệu quả của đề tàiTrang 15V. Kêt luậnTrang 16V. Tài liệu tham khảoTrang 18   Đơn vị trường THPT Xuân Mỹ  (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ”  !" #$%&'() *$ +,$ -!"$ .$"/' 0'1$23*456"  7 8$9 *95:( ;"<=>?$   +,$ -!"@ *" Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN ? A$ ,BCD 7 >1$ &#$-E@ *" (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2014 - 2015 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN  &;-F.$%&'() *$  G H>$ IJJKLMM I B>N$OB> P QB" RS+4$B4T>UV$B K #$ 4:C0DWJXIMLJINJLMKXMGGK X YBZ[>B2"IZ'B$>(\54$$B]5'-$ M  /"-6&#'^_$ ` 8$-Q"?$*"^$&7S'a$U II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO  &;"-QC 4b"^A$ c=" '(.$>?$N$ #9-6D"B4$ d :"U  H>$ E$<e$GJJGNGJNGJI   '(.$$F$ cF4:4 :"U0'1$23*456"Nf$ a$OH$Nf$ a$*4 56"" g$ ^Q III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC  +,$ -!"" '(.$>?$"h@$ $ #>1$5:(Ni'1$23  $H>"h@$ $ #>I$H>  *"*$@j$@$ $ #>c"h^4$K$H>k$ca( l$56$"?$$ # ?$$^4$>=j5:(-H$ Ga$"B4 #'i'11$5:(^4$>=j-H$ ;"f I '(.$cmi'1$23*456"no' #$^4$B4j9d'" ^4$ "?$*"i'1$23p&#'^_$i'1$23^B$ j<Q*456":^$&7 S'a$UN '(#$"T>UNR$ V$B PnF<*4q>r"?$*"i'1$23 j<Q*456"_"*"^$&7 &'(#$T>UNR$ V$B KmF$ .$"/'@ 4B ;"=19 *9i'1$23^B$ j<Q5:( ;"_"*"^$ &7 '(#$T>UNR$ V$BC2'E$-H$ :"UD G MỤC LỤC Tên đề tài ^B$P I. Lý do chọn đề tài +354@ *" i'B$ ^B$P G+354" si'B$ ^B$P I6"cg" $ .$"/' ^B$K P #>-6$ .$"/' ^B$K K7 :>-$ .$"/' ^B$K X7 8$9 *9$ .$"/' ^B$X Mr :$"sBcmF ^B$X `t$ ,B"sBcmF ^B$X II. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của đề tài 8_232'E$"8_9 *923"sBcmF ^B$X G8_9 *923"sBcmF ^B$` I !"^:$-m$'V$$ a$2!":^$&7S'a$U ^B$` P 'E$2u-F@ h@ H$ ^B$J K O$-d$cm"d9<*" "k$1i'(j ^B$ III. Tổ chức thực hiện các giải pháp ^B$I IV. Hiệu quả của đề tài ^B$K V. Kêt luận ^B$X V. Tài liệu tham khảo ^B$` I TÊN ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ” I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Lý do khách quan: !9 *^o$"sBcd$r"^4$Bc4:$>rv:4^B$ m'"8 =NcV$  "w$cb^B$ O$ *"  /"@ ?$$ xc-r!$ #99 *^o$*456"N cF4:4"sB$r"Bn"1$ >r:4"8 = 'E$2uco*456"NcF4:4$r"B j9"E$-r"*"Z' j>rN^ /">rN$ O$>? A$ *456" #$c:N^B$  s "*"$'V$2!"<.$$4FN:4 "8co9 *^o$*456"NcF4:4p:4cm'@#$co cq>r"H$<1$N4F$5#$$=5'$N9 8$9 *9-F A$  /"q" /"*456"Ncq >ri'1$23*456"NcF4:4Nj$r>=$m$*456"NcF4:4.$j$N #$c: c*9/$$ '"k'"sBZ =-Fy$"*$ a$$ ;" oc:cu"@ji'1*456" A$i'1$239 1<jZa(5!$@j 4:" 9 *^o$*456""6 o" 4y$Bc4:$" 4c8$-Q>A$ cb"<#2F@j 4:" 9 *^o$$ a$! 2. Lý do chủ quan: ^$&7S'a$Ucu" F$ 2E9$H>GJJP^.$"8_cu"*" ^By ^$&7"d9GNIS'a$U^$2F>=^4$$ O$^$ '="5#$-z$ a'N-z$ZB"sBR$ V$B^4$"*"$H> ;"-yBi'B^$&7S'a$U 2'?$b99 1>=-d$cm"d9<*" -mi'1$23$ a$!ch2FA$ ^:$>=*4 -.$" Bc*9/$cu"(.'"k'-m" '(.$>?$N>=*4-.$"h$H$2!" " '(.$>?$ 4b" ;"Z4$" 8$^A$ cF4:4"B4 ;" AA>"*" Z$" '(o$ "?$*"-m"*"^$@ *""hcm'@#$"8_-E" dNcm'@#$@$ j 8$ a(^d$ m'@ 4@ H$" 4^$^4$-#"$a$"B4" d2u$5:(-F ;""w$ $ @j 4:" 9 *^o$c=$w"sB$ F^$ P rM$H>2F>"?$*"i'1$23:^$&7S'a$UNy$ O$^1 $ #> !"j:c8$-Q>A$ ^4$"*"$H> ;"-yBi'B-F ?$i'Bj9 ' $ O$@$ $ #> !"jN?>:$ 5:$" ;$cmF*$@j$@$ $ #>{Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ|Nco"h cm'@#$9 a$g" -FA>^B"*"19 *9"h #'i'1" 4@j 4:" 9 *^o$*4 56"$h" '$-F@j 4:" 9 *^o$$ a$!$h^.$:^$&7S'a$U $8?"?$*"h2F2354cmF*$@j$@$ $ #>$F( 3. Mục đích nghiên cứu A> o'-F9 a$g" “Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ |ychh99 k$ !" #$"h #'i'1"?$*"cq>r i'1$23*456"$ e>>6"cg" 9 *^o$*456"}cF4:4" 4$ F^$$8 "?$*"Ncoy$<r"$a$"B4 8$$OB" d2u$*456"4F$5#$" 4 ;"$ "sB$ F^$ 4. Nhiệm vụ nghiên cứu  .$"/'"8_232'E$-F"8_ !"~$>? A$ cq>ri'1$23*456" _#B> #$$B( 7 a$g" -m “Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ”N$ e>9 *^o$*456"}cF4:4:^$&7S'a$UN '(#$T>U}R$ V$B^4$$H> ;"GJPGJK •€^B<F ;"@$ $ #>-FcmZ'd>=<#$9 *9coZa(5!$>= 19 *9i'1$23cocq>rN9 *^o$$ a$!:^$&7S'a$U^4$ "*"$H> ;"j9 ]4 5. Phạm vi nghiên cứu  .$"/'"8_232'E$-F"8_ !"~$" 4$F$ *456"#B>N >=19 *9i'1$23cocq>rN9 *^o$$ a$!^4$*456"}cF4:4 7 a$g"  !"^:$-m>=19 *9i'1$23cocq>rN9 *^o$*4 56"}cF4:4"w$$ 9 *^o$$ a$!:^$&7S'a$U} '(#$T> U}R$ V$B^4$"*"$H> ;"-yBi'B K 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết  *"9 8$9 *9$ .$"/'2g '(jcu"-E$56$_ca(<B4V>' k>2#'N9 a$g" 2#'Nq$ u92.'Nh>•@ 4B ;"#"'k>2#' cu"j$ F$ y"*"$'V$2#'"h o@ B *"9 6"-6" 4-#"$ .$"/'cm F2F"*"2#'2'^ON"*"2#' $@.N"*"-H$<1$-mi'B$co>Nc$2 9 *^o$*456""sB1$-F F$r"co o" j hB<e$"*"cm'2'EN"*" @$ $ #>*456"-F5:( ;"cu"q$@j 4b""?$<ychZ]>Z‚g$ @ *" i'B$NZ*" !""sB$'V$2#'9 6"-6" 4$ .$"/'cmFV$ <q '$2#'" ƒ „$ j'N2!B" ;$N•9Zj9-F # $ hB"*"2#'9 6"-6i'* ^A$ $ .$"/'cmF 6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn ) 14*-F9 a$g" -m>b" g$ ^QZ =5!B^.$"*"cm'@#$@$ j Z ="6 o:cQB9 8$$8"?$*"^.$"8_ch9 a$g" NZf2gNc*$ * "*" ?$$N2F>"8_ !"~$" 4-#"$ .$"/'cmF 7. Giới hạn của đề tài ^4$@ '?$@ qr :$-m B$-F^A$ c=$ E$ /""sB<1$ a$Ncm F{Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ |N ?" R9 a$g" -Fcm^B"*"19 *9" g$ coZa(5!$" j$2u"9 *^o$*4 56":^$S'a$U^4$ @…>rNych^€^B$ O$<F ;"@$ $ #> "w$$ $ O$19 *9"6 oco*956$" 4cm'@#$ !"j"sB$ F^$ ^4$$ O$$H> ;"j9 ]4 8. Ý nghĩa của đề tài  !" cu"cmF$F(N^r" jh9>=9 k$co$ F^$"h o 4F$  F$ $ #>-6" g$ ^Q>F†nR$ V$BN_*456"-FF4:4R$ V$B"w$$ "sBn=*456"F4:4cB4" 4$ F^$N>b@ *":4 cm'@#$ •$2u" 4"?$"'?"$a$"B4>b<e$5a$^gN2F>$m$1$" 4"?$ "'=""?$$ #9 hB} #$c: hBcd$r">F1$N-F F$r"Bccm^B II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI X 1. Cơ sở lý luận 1.1. Một số lý luận cơ bản vềnguồn nhân lực +F4F$<=@ 1$H$-m/"2!"N^g'#N$ a$"*" "sB>;"*$ a$^4$q" /" +Fq$ o"*"(j'-o o" dN$  k$"sB"*""*$ a$cu" '(c=$-F4 i'*^A$ 2B4c=$ +Fq$ o"*"m>$H$2B4c=$"sB>=$r" 4b">=cQB9 8$‡$F$  B>B>="?$-#"$F4ch +Fq$ o$ O$m>$H$"sB"4$$C"8<1$$ d2Fm>$H$2B4 c=$DV> o2!"N^g2!"N$ a$"*" "sB"4$$$ e>c*9/$(.'"k'"sB>= q" /" 4b">="8"d'@$ jZ =$ dcQ$  )$ j9 *^o$" 4^e$'V$$ a$2!"2F>=<=9 E$5a$^4$c='qi'( cQ$ "h@ 1$H$ B>B2B4c=$ m2u$2Fq$$ O$$^4$c='q2B4c=$C #$:N8$ 2BD m" d2u$ch2F/"@ x]N^A$ c=" '(.$>?$N@j$ /"-F^A$ c=2F$ $ m"sB$2B4c=$ m"8"d'-mcF4:4Nrg$ Nc='qˆ"8"d'KI_"*"$r"9 * ^o$CK"f$ a$@$ jI^'$"d9$ m@,D 1.1.2. Quan điểm Mác-Lê nin về nguồn nhân lực  ]4i'B$co>"sB*"+.$$" 4^e$'V$$ a$2!""4$$2Fq$  o"*"(j' '="-E" dN$  k$Nc:4c/"N9 T>*N^A$ c=N^ /"N-Q j Z =:4$.$$H$2!""4$$"sB"=$cV$$"h of56$9 * '( ^4$i'*^A$ 9 *^o$@$ j-H$ hBZ ="sBcd$r"-F^4$$ O$ 4: c=$Z = 1.1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn nhân lực &V g$ "4"4$$2F-$i'3'$Za(5!$" s$ ,BZ = ^r" j9 1"h"4$$Z =" s$ ,B.'" 'T$"sB"4$$Z =" s $ ,B2F"h_$Z =" s$ ,BN>A$ -A>;$N>;$-A>A$ N"h3 M  /"-F$H$2!"2F>" sN"hc:4c/"N2$Z =" s$ ,BN2B4c=$@, 'EN "h$m>$>$ 2#-F4/">:$ 9 T>*N@ 1$H$-8$cj$*^Q" a$ #$ >U"sB"4$$ 2. Cơ sở pháp lý của đề tài: H$"/2'E*456"$r"=$ 4FZ =" s$ ,B#B> H$"/" j$2u"*456"Bc4:$GJJGJK H$@#$: =:<o'4F$i'"2k$ /S"sB1$ H$@#$: =:<o'4F$i'"2k$ /S"sB1$ H$"/" 8$^A$ >6".'9 *^o$*456""sBR$ V$Bcu"cm "E9^4$-H$@#$c: =1$<=R$ V$B2k$ /S H$"/"*"-H$<1$" Rc:4"sB_*456"}F4:4V$BNR$ '‰N †nR$ V$B H$"/$ #>-6$H> ;"GJPGJK"sBn=*456"-FF4:4N_*4 56"-FF4:4R$ V$B H$"/A$  A$  !"~$"sB$ F^$ 3.Thực trạng nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ 3.1. Thông tin nhà trường năm học 2014-2015 ^$&7Z'a$Ucu" F$ 2E9-F4$H>GJJP^.$"8_*" ^By ^$&7"d9GNIS'a$U #$g" cdLKIK> G N^$ch$" a$^.$cQB<F$ZS'a$UN>=Z -z$a'-z$ZB"sB '(#$T>UNR$ V$B q$nMPN^4$ch Šn&JPCJGn0+c:^A$ c= :"UD Š*4-.$XJN^4$ch"hK*4-.$c:^A$ c= :",Cc:‰2#`I‹DNI *4-.$cB$ ]4 ;" :",:: ;"-$  Š?$$ a$-.$J q$q" '(.$>?$L q$2r9ICq$ ;"$ JKP ;"$ D ` q$9 „$ ;"Mp9 „$ !" F$ JN g$ #>JN>*(g$ JGN ^A$ " j'JNJ9 „$cB" /"$H$N -#$c:" 'T$ 3.2. Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016 Về đội ngũ *$<=i'1$23JP$p *4-.$MP$Nc:‰2#GGK-W2r9  a$-.$J$ Về cơ sở vật chất Š#$g" cdLIKIG> G Nc:‰2#M ;"$ W> G  Š9 „$ ;"M9 „$N‰2#2r9W9 „$ Š*"9 „$ ;"<=>?$P9 „$N" B^B 7 „$<=>?$+39 „$Nq$5#$g" P`> G p7 „$<=>?$&hBN$  9 „$Nq$5#$g" P`> G p9 „$>*(-g$ JG9 „$Nq$>*(KJN 9 „$ ;"cB" /"$H$ Về chỉ tiêu tuyển mới !@j$$H> ;"GJK}GJX^$&7S'a$U'(o$PLK ;"$ @  2r9Jq$2r92FIC^4$ch@ JI2r9N@ J2r9N@ GJ 2r9D Quy mô học sinh các khối lớp 0'(>? ;"$ "*"@ 2r9 q$ )J ) )G H> ;"GJPGJK J` IMX GLM IPK )&$H> ;"GJKGJX M PMJ I`J IGJ Về kế hoạch tăng cường đội ngũ j96"^o$@ B !" #$$=5'$0'(jcQ$ MLGW0†n$F( GGWXWGJJM"sB sQ" †nR$ V$B-m-#"q" /"^o$@ B !"@j 4:" Za(5!$N$a$"B4" d2u$c=$w$ F*4-F"*$<=i'1$23*4 56"q" /"8@jI$H> !" #$ R QPJWŒ$F(KWXWGJJP"sB nB$ng ^'$8$1$-m-#"Za(5!$N$a$"B4" d2u$c=$w$ F L *4-F "*$ <= i'1$23 *456"-F0'(jcQ$  JLWGJJKW0 $F( WJWGJJK"sB sr$ g$ 9 s  F^$ !" #$-#"^o$@ B" 8$^A$ G-mZa(5!$c=$w $ "h@j 4:"  !" #$Ng" "!"Za(5!$c=$wcs-m2u$N$a$"B4 " d2u$N:4cm'@#$" 4 ;" :",N ;"$a$"B4^A$ c=co" 'T$ hB c=$w 7 d$cd'$H> ;"GJK}GJXNJJ‹n}}"sB^$c:" 'T$-m ^A$ c=" '(.$>?$-FJ‹c:^A$ c= :", H$"$"?$*"*456"" g$ ^Q_$" 4c=$wn}} $ e>$a$"B4$ E$ /"-m" g$ ^QN3 /"^*" $ #>c-r"?$-#"N' 5•$9 T>" dc:4c/"$ F*4coc*9/$(.'"k'cq>r-F9 *^o$*4 56" :4cm'@#$-Fc=$-.$n}} B>B"*"2r9232'E$" g$ ^QNi'1$23*456"N" '(.$>?$$ #9-6coc:" 'T$-F$a$"B4^A$ c=N c*9/$A$  A$ 9 *^o$^$2r9^.$cQB<F$ g" "!"'(o$$_cQB9 8$coq$cQ$ -Fy$<r"Za(5!$c=$w cs-m2u$-F" d2u$$F("F$cu"$a$"B4 j96"cq>r"?$*"c*$ *" d2u$c=$wcoc=$-.$9 4$ ^F45:(N ;"N9 * '("*"$ a$g" "!" 4. Thuận lợi - khó khăn Thuận lợi ^$cu"_V$B^!"j9i'1$23-F" Rc:44F$5#$ z$-r!i'B$a> %^u$ m'>b"sB"*""d9" g$ i'(m$cQB9 8$ ZS'a$Ucb"<#2F '(#$T>U nB$c:5#$" B>Ž ;"$ 2'?$•$<h" b" v-r$ F^$N2F$'V$ c=$-.$"q-w2r$" 4E9 on$ F^$ 4F$ F$ $ #>-6 &4:c=$" '(.$>?$$ F^$$m$j9Nq$cQ$  J [...]... Xuân Mỹ - 18 - BM04-NXĐGSKKN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Đơn vị trường THPT Xuân Mỹ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cẩm Mỹ, ngày 10 tháng 5 năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 - 2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ Họ và tên tác giả: Đỗ Huy Khánh Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: trường THPT. .. và thu hút được giáo viên có chất lượng ở lại hoặc về làm việc cho trường Để làm được điều nay sau tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau: III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ Một là, Phải xây dựng được chế độ chính sách riêng Nhà trường căn cứ vào vào các điều kiện cụ thể để xây dựng chính sách riêng nhằm giữ giáo viên sau khi học xong Thạc sỹ, cũng như thu. .. tuyển viên chức và giảng dạy tại trường nhằm mục đích địa phương hóa, từ đó sẽ hạn chế được việc thuyên chuyển công tác IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Trong các năm học vừa qua, do việc thực hiện tốt các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực đã nêu ở trên tại trường THPT Xuân Mỹ nên hiện nay lực lượng đội ngũ giáo viên của trường ngày càng lớn mạnh, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày một nâng cao Khối đoàn kết... xin chuyển trường về công tác tại các trường trung tâm có điều kiện cơ sở vật chất và kinh tế tốt hơn, gây khó khăn cho nhà trường trong công tác quản lý cán bộ, giáo viên (số giáo viên học xong thạc sỹ xin thuyên chuyển về Biên Hòa là: 02 giáo viên) Một số giáo viên sau khi công tác tại trường một thời gian thì xin thuyên chuyển về các trường thu c trung tâm thành phố, có điều kiện tốt hơn (số giáo viên... Nguyên nhân Trường Xuân Mỹ là một trường vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn; Điều kiện kinh tế, xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, gia đình các em đa số làm nông hoặc là công nhân cao su, thu nhập thấp; Chất lượng tuyển sinh đầu vào học sinh của trường không cao; Chế độ đãi ngộ nhân tài còn nhiều hạn chế; Môi trường làm việc không thoải mái, chưa phát huy được hết năng lực của... ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn - Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  2 Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 5 ô dưới đây) - Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Giải pháp thay thế một phần giải pháp. .. Khá  Đạt  Không xếp loại  Cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm cam kết và chịu trách nhiệm không sao chép tài liệu của người khác hoặc sao chép lại nguyên văn nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ của mình Tổ trưởng và Thủ trưởng đơn vị xác nhận đã kiểm tra và ghi nhận sáng kiến kinh nghiệm này đã được tổ chức thực hiện tại đơn vị, được Hội đồng chuyên môn trường xem xét, đánh giá; tác giả không sao... được chia sẻ thông tin; được chăm sóc và rèn luyện kỹ năng sống… nhằm phát triển cá nhân phù hợp với lứa tuổi, với nhu cầu học tập, với năng lực và hoàn cảnh bản thân Như vậy trường học thân thiện không chỉ là môi trường giúp học sinh phát triển một cách sáng tạo mà còn là môi trường để giáo viên hợp tác và chia sẻ các kiến thức chuyên môn, phương pháp sư phạm…để phát triển chuyên môn của mỗi người Sáu... Hiệu trưởng Đơn vị: trường THPT Xuân Mỹ Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn:  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  1 Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây) - Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo... và uy tín của nhà trường từ đó vừa thu hút được nguồn giáo viên và học sinh chất lượng cao về trường vừa giữ được giáo viên có chất lượng của trường ở lại công tác Bảy là, xây dựng được văn hóa nhà trường, Văn hóa nhà trường được thể hiện qua góc độ là xây dựng được khối đoàn kết tốt trong cơ quan, mỗi cá nhân trong - 14 - trường đều được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển năng lực chuyên môn của
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG THPT XUÂN MỸ, Thuận lợi - khó khăn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn