Một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam

89 348 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 22:12

Một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam . về Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam. Phần II: Thực trạng lập các Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty đầu tư xây. xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam. Phần III: Một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện việc lập và trình bày các Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng cơng ty VIWASEEN, Lĩnh vực kinh doanh, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, Chuẩn bị các Báo cáo tài chính trước khi hợp nhất, Hợp nhất các Báo cáo tài chính 1. Bảng cân đối kế tốn hợp nhất, Về mặt kỹ thuật lập các Báo cáo tài chính hợp nhất., Về phương pháp hợp nhất Báo cáo tài chính:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn