hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dự án đồng vị ứng dụng của đồng vị phóng xạ

10 486 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2015, 12:11

    !"#$% &&$'& &#()*+&,   /012345&2346  7)$"   !"#$%&$ '()* '+,-). /0 1 %234545673 /8)1 '4697:6;37+ ,-).$.<=$%<2<$<$ 3 7)#$8" 4,9:;<=:;>?/01 > ,@ 2,#A1BC9D;>?/01  ?@$?@AB)C-/DDE/DF$GD 1DHEHIJK$%@L0M )  12NC!O2)$ PQ-?@-/DR-CR?@ASC1  TB)SC-/ PU?@AB)S-/D.?@OV-/? PWX%-$UL PYG@ P'0Z$LC[[B)-Q\-JK$%@L0 E,FCBGH:I;>?/011JK;<=: O[4); ]2U312D).-;8-D-^8-912_8CJ[X/I` 5,L:I/MK1JK;<=: /K$)D128I P QC%!aAB)-2U$%U[8Z2b8  & Pc$)2[ )-2UG @8[$B) ?)18)1 PJd!a-U.V)?@A8)1eCJOAB) L &Y) fB)L8)1 AB)8 PYG?@Ag1"2U\% PE8?JhQ-?@-1.1/i!.?@/ " S0$ C1D0$C-/?)$-U/$%L PE8V?FhN@!-8-D QC%/D$%@ Q/ D[JCj PE8?JhJK$%@L0 PE8?Jh!) )J[[\-JK$%@L0 PE8?JhkA/D.-B") PE8lA/mD2b?@A.l.$GB)-Q\-n[o-1!" 8$2UUp[e 6,/CNBOP;>?/01/01QCRD  ?)  E<DQJ2!$N-0m([8Z  q$%@ Q #r< #D# <sB)12D  E#@$ ; E?F$G0EN2b H Q-?@-/K$) )r<CHr.)Zb.l 'd?t-QJDD[-DV#r< #D# <sHu?F$GI Q @$ S,T>BUV:I;>?/01WXBCN:BYZ:/;>?/01 S,4,7[\ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung   ! "  #  $%  &    ' $(&'$)*+ $),-,.-/01/ &2/3'456789 :,/; "     !   1/3683<= $8>?@/ ,A,7B C6  @  D  $  - EF,G88'G 4GH6I/ "BJ,K,-: 41  4L    M8  E     MB    ' #/BN "&OB:B'PH 6I/ Hoạt động 3: QR6ST81/&88,HNC4GMH8 ! J F    8  1/  8 8'7B/01/8 8,HNCNR6S "  T8  1/  8  8  H 6I/ !UB1//E "V;#81/48 88,BB8?W' +  7  H  NCX4@ HNC3HN7?W UB  1/    ,  UB  8 ,Y Z8  8  [  E  G >\#>'H6I/A3' ,$#N6] Hoạt động 3: Q6S^C @D6H+ KN;#81/8 8'C_`,6G "^C_`,-H6I/ ! UB1//E,81/ 48 ^C_`'886E )    $  8  !  # 6G88 : a  b8  8  1/  /E  , 1/48 Hoạt động 4: (2 phút) Củng cố, nhận xét đánh giá  !" #$%&$'$()%*++,-./0# /()'+,-!1&23#'"24%05 56!3786$9:"%;'799/:6 99/%',-#<% KẾT LUẬN a8,YPOB'J_,884GMHUB81/N6 a8,Y)Y$*81/'8?N/,MH a8,YB/,A,- S,2,C]CB/CRD;<=: S,2,4,'# E).O[;8-Z./C^D1/JU_%#VB`F:ID?9:BFa/b:Ic>dDK:BY0:IWX1=1/ `e;A:I, & 8-Q-I$m(AB)m([8Z A$21/ [ & 8-3Q-I$m(AB)m([8Z %1 & 8-;Q-I$m(AB)m([8Z /[A$ ?)1 E?d)8I?)YQ2)L_v`.8A8wx$!aI-B) uv .]8c$% Q2bv A8wY) fB)v A 8w f:a/g.?9D1hD% J[y-2T.MC Q@$MCh /D?y$$DCICj z$N$$N%B+dZD?)1DZnd+&l!kK$K$)2em! $%+8d2+8QJM<2jI-1) S,2,2,' EC!OI!a-$-. iG]14% Q-I$2e.!a0B0$B)8- 8-I!) )2em!$%l! { #X/-") iG]12% Xb< <$m?IQ-I$D?)/ iG]1E 8-Wb.d/@?@2J[y- j,kC^.BYKU=:/IC=lNBdDf/01Bma j,4,=:/IC=1JK/01`C:/ & Y%$N$2.|)$<[@$ ĐÁNH GIÁ ĐỒNG ĐẲNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHÓM Tiêu chí Thành viên Họ và tên người đánh giá Nhóm J  F ,  MH Nc1/ b1 16< =  0  d +  ^  2' Y/S V/ , d6 8 c MH   Q e f g v LU+qU+ECQ!"+H!) TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN 7 _)Y! *h 7 _)YZ P H T G/4    @B8@,8 ?1/ i i i i  @#-UB= 1/ i i i i Q @UB/BHNC i i i i e @L/SN;#848 1,4@N/84 B683 i i i i f @)W@8 i i i i g @N@BB:N<$c 8:<4GUB/E i i i i j @3/,AUB/E 1/ i i i i } ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM MÌNH 7 _)Y! *h 7_)Y Z P H T G/4   ^1/,,k i i i i T8,Yl B/Bm i i i i ^1/S?/ /,A i i i i ^1/E)h i i i i ^1/1Bk,8 1/48 i i i i 'B)8-0C$%@ QB)8-? j,2,=:/IC=1JKIC=TWC9:, 7)[ n_`f:a/g.1JK/01`C:/o VC;D:IU=:/IC= C^.U=:/IC=  i        n   _ &  -  %   S  4 I-` 3 em!$%_Il !` ; $V.$2J [y-  _    G%D [[nD?)1` :  Q  C%  _p[D  2 ` { ~!a$ 7)[ niDpCO=T1=To VC;D:IU=:/IC= C^.U=:/IC=  i   9  -    8-  _• -  !"  ?/  C@  S4I-` 3  QC%_ € Dn ")1CL?Q 12 8-` ;  )  kD  J  .$G _M5 J  ."  !a  0$ X$•` : kA_.-82 [X// € ` { ~  !a  $    C$kC q,=1`f:a/g.1JK/01`C:/ Q12Q-I$2e.!a0B0$ 7 Q312dMX$•J.$G  /b.4q# <sQ-I$AB)m([8Z %1 http://prezi.com/kys98ctmbued/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Q;8-C  /b.2q# <sQ-I$AB)m([8Z /[ A$?)1 http://prezi.com/fycbkhqm4cc_/chao-mung-en-voi-nhom-4-du-an-2/ 6 Q:8-3C & /b.Eq#r< [m(AB)m([8Z /[ A$?)1 Q;8-;C m2e[55 -25H2•}:} 4 . <$m?IQ-I$D?)/ iG]1E 8-Wb.d/@?@2J[y- j,kC^.BYKU=:/IC=lNBdDf/01Bma j,4,=:/IC=1JK/01`C:/ & Y%$N$2.|)$<[@$ ĐÁNH GIÁ ĐỒNG ĐẲNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHÓM Tiêu chí Thành viên Họ và tên người đánh giá Nhóm J  F ,  MH Nc1/ b1 16< =  0. Q @$ S,T>BUV:I;>?/01WXBCN:BYZ:/;>?/01 S,4,7[ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung  . # 6G88 : a  b8  8  1/  /E  , 1/48 Hoạt động 4: (2 phút) Củng cố, nhận xét đánh giá  !" #$%&$'$()%*++,-./0# /()'+,-!1&23#'"24%05 56!3786$9:"%;'799/:6 99/%',-#<% KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dự án đồng vị ứng dụng của đồng vị phóng xạ, hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dự án đồng vị ứng dụng của đồng vị phóng xạ, hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dự án đồng vị ứng dụng của đồng vị phóng xạ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn