giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

5 1,941 45
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2015, 22:32

. tính đạo hàm theo định nghĩa: n]5b5*-!@_,@&I5A,: na3PT:3!#'()&(*+  v y x =  ,'- #-/M  g: mHĐTP 4RNhận xét: v Dạy học theo chủ đề tích. trung häc    d¹y häc theo chñ ®Ò tÝch hîp Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Tho  !"#$#%&'#(' )'*+,-+.#/,01.#2,3 456,-3+7# •.  (  ,@!"  2  Q(-  ,2! 5A/!#.!"  Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Tho ST+@3/>Củng cố kiến thức + bài tập về nhà. * Củng cố kiến thức: nX$!!"%&#'()&(*+,'-.,#-/0I5A,,3!#'(,4#$!!"%&: n6=!",@9!,-<?,5A<!)&(*+,'-.,#-/,5.#B,$(*+: na?2,2?-<5,L?H,Y-&,(!Q+!!EH~-!EJ(.,: E,-'.#+[14
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý, giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý, giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn