Cách mạng tháng 8 - 1945

10 365 3
Bạch Thanh Thanh

Bạch Thanh Thanh Gửi tin nhắn

Tải lên: 8,287 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 16:34

Luận văn về cách mạng tháng 8 - 1945 Mục lục Mục lục Trang Trang A. Lời nói đầu A. Lời nói đầu 1 1 B . Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng B . Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945 tháng 8 - 1945 2 I. Nguyên nhân thắng lợi I. Nguyên nhân thắng lợi 2 2 1. Nguyên nhân khách quan 2 2. Nguyên nhân chủ quan 2 3.Kết luận 3 II. ý Nghĩa lịch sử II. ý Nghĩa lịch sử 5 III. Bài học kinh nghiệm III. Bài học kinh nghiệm 7 IV.Sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh IV.Sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh 9 C. KếT LUậN C. KếT LUậN 12 THƯ MụC TàI LIệU THAM KHảO THƯ MụC TàI LIệU THAM KHảO 1 3 1 A. A. Lời nói đầu Lời nói đầu Lịch sử Đảng ta nh Bác Hồ khẳng định là một pho lịch sử bằng vàng.Việc nghiên cứu và học tập lịch sử Đảng có hệ thống và sâu sắc cũng góp phần làm sáng tỏ kho tàng quý báu đó,đồng thời có giá trị về lí luận và chính trị- thực tiễn cho mỗi cán bộ,đảng viên và mọi ng ời dân trong giai đoạn cánh mạng hiện nay. Lịch sử chính là sự gắn kết giữa quá khứ với hiện tại.Muốn hiểu về một dân tộc thì ta phải tìm hiểu về lịch sử , đi về cội nguồn của dân tộc đó. Lịch sử Việt Nam la lịch sử của hơn 4000 năm dựng n ớc và giữ nớc.Từ thời Lạc Long Quân - Âu Cơ khai sinh lập địa ,vua Hùng có công dựng nớc và giữ nớc đến thời bà Trng , bà Triệu cỡi voi giết giặc. Những trang sử hào hùng cứ nối tiếp nhau : Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau Song hào kiệt đời nào cũng có (Bình ngô đại cáo - Nguyễn Trãi ) Dân tộc ta đã viết những trang sử hào hùng , chói lọi của Bạch Đằng ,Chi Lăng, Xơng Giang gắn liền với tên tuổi những anh hùng dân tộc nh Ngô Quyền , Quang Trung Nguyễn Huệ . Những trang sử đó đã soi đờng , dẫn lối cho dân tộc ta trong quá khứ , hiện tại và t - ơng lai. Nói đến những trang sử vàng của dân Việt Nam hôm nay thì thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám - 1945 quả là một chiến thắng lịch sử. Nó đã đánh dấu một bớc ngoặt vĩ đại trong lịch dân tộc ta, mở ra một thời đại mới , và cũng là một thách thức mới với chính quyền non trẻ nớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà trớc ba kẻ thù " Giặc đói , giặc dốt và giặc ngoại xâm ". Mở ra một thời đại đấu tranh cho hoà bình , giải phóng dân tộc , đấu tranh vì "Tự do , bình đẳng ,bác ái ". Một thời đại mà tên đất nớc gắn liền với tên vị lãnh tụ tài ba kiệt suất thời đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh . Cuốn tiểu luận " Cá c h m ạ ng t h á ng t á m - 1 9 4 5 " đợc biên soạn dới sự chỉ đạo của giảng viên Lơng Phơng Thảo trờng ĐHBK Hà Nội . 2 B . Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh B . Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945 Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945 I. Nguyên nhân thắng lợi I. Nguyên nhân thắng lợi 1. Nguyên nhân khách quan Việt Nam là một bộ phận của thế giới nên những điều kiện từ bên ngoài tác động vào Việt Nam là vô cùng quan trọng. Cuộc chiến tranh giữa lực lợng dân chủ,đồng minh và bè lũ phát xít trên thế giới kết thúc bằng thắng lợi vẻ vang của Liên Xô và các nớc dân chủ khác. Cùng với đó là sự thất bại thảm hại của chủ nghĩa phát xít xâm lợc , đặc biệt là sự kiện quân đội Nhật đầu hàng đồng minh ( 13 - 8 - 1945 ) đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam . Từ sau ngày 9 - 3 - 1945 phát xít Nhật là kẻ thù cụ thể , tr ớc mắt của nhân dân Việt Nam . Hồng Quân Liên Xô đã đánh bại phát xít Nhật , quân Nhật ở Đông Dơng hết sức hoang mang dao động , mất tinh thần đã tạo ra cơ hội "ngàn năm có một" để chúng ta tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc . 2. Nguyên nhân chủ quan Cách mạng tháng 8 thắng lợi là do nhân dân ta đã kế thừa và phát huy cao độ truyền thống đấu tranh dựng n ớc và giữ nớc của dân tộc ta . Nhờ có đờng lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 15 năm kể từ khi thành lập Đảng ( 3 - 2 - 1930 ) cách mạng Việt Nam đã trải qua ba cao trào cách mạng là : Cao trào 1930 -1931 , Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 và Cao trào đánh Pháp đuổi Nhật 1939 - 1945 . Đảng đã vận dụng thành công chủ nghĩa Mac - Lenin vào điều kiện cụ thể của đất n ớc, vạch ra đờng lối cách mạng giải phóng dân tộc , dân chủ nhân dân. Kết hợp đúng đắn quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Cơng lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định ph ơng hớng phát triển của cách mạng Việt Nam chia làm hai giai đoạn : Trớc là, tiến hành cách mạng dân tộc,dân chủ nhân dân. Trong cuộc cách mạng này lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. 3 Lực lợng cách mạng gồm có nông dân, tiểu t sản, t sản dân tộc, trí thức . và tầng lớp địa chủ,phong kiến có ý thức dân tộc. Trong cuộc cách mạng này hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến khăng khít với nhau nhng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu (quyền lợi dân tộc trên quyền lợi giai cấp ). Đảng đã giải quyết đúng đắn các vấn đề,tính chất ,nhiệm vụ cũng nh đối tợng của cách mạng.Xây dựng cách mạng trên lập trờng của gia cấp công nhân. Sau đó , sẽ đi lên chủ nghiã xã hội với lực lợng chủ yếu là giai cấp công nhân, nông dân và giai cấp trí thức sẽ là nền tảng.Mục tiêu cuối cùng của Đảng là chủ nghĩa cộng sản . Đảng đã giơng cao ngọn cờ độc lập , dân chủ đoàn kết toàn dân vào nhiệm vụ chung của cả dân tộc hớng tới một tơng lai tơi sáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:" Cách mạng là công việc chung của dân chúng", "Dân khí mạnh thì quân lính nào , súng ống nà cũng không chống lại nổi". Trải qua các thời kì với các mặt trận thích hợp :" Mặt trận dân tộc thống nhất phhản đế ", " Mặt trận dân chủ Đông D- ơng"và cao nhất là " Mặt trận Việt Minh" ( 19 - 5 1941 ). Đảng đã tập hợp đông đảo các tầng lớp , các giai cấp , các tôn giáo , các dân tộc hớng vào mục tiêu chung là chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày . Đảng cũng rất chú trọng củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân. Lực lợng vũ trang đợc xây dựng , củng cố và hoàn thiện dới sự lãnh đạo của Đảng.Quan trọng nhất là nêu cao lòng tự hào dân tộc ,làm cho nhân dân tin tởng vào sự lãnh đạo của Đảng . Từ sau khởi nghĩa Bắc Sơn ( 1940 ) đội du kích Bắc Sơn đã thành lập sau phát triển thành " Việt Nam cứu quốc quân". Ngày 22 -12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đợc thành lập. Đến tháng 5 - 1945 Hội nghị quân sự Bắc Kì đã họp và thống nhất" Việt Nam cứu quốc quân " và " Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" thành " Việt Nam giải phóng quân". Nh vậy Đảng ta đã có sự chuẩn bị chu đáo cả về lực l ợng và t tởng là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thắng lơị của cách mạng tháng 8 - 1945 . 3.Kết luận Thắng lợi của CM tháng 8 là sự kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa những điều kiện khách quan và chủ quan trong đó đièu kiện chủ quan đóng vai trò chủ đạo.Nổi bật nên trong điều kiện chủ quan là vai trò lãnh đạo của Đảng và của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc. Nguyễn ái Quốc. Thắng lợi của CM tháng 8 là thắng lợi của khoa học và nghệ thuật ph ơng pháp cách mạng Việt Nam.Tích cực chuẩn bị , chớp lấy thời cơ dũng cảm phát động toàn dân nổi dậy khởi nghiã giành chính quyền là một sáng tạo , một đóng góp to lớn cả vè mặt lí luận và thực tiễn vào phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa. Nhận rõ thời cơ lịch sử đã chín 4 muồi , Đảng ta quyết định phát động toàn dân nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai của Nhật trớc khi quân đồng minh Anh - Mĩ vào Đông Dơng. Đó là quyết định chính xác kịp thời thể hiện bản lĩnh chính trị độc lập tự chủ , sáng tạo của Hồ Chí Minh và của Đảng ta. Nguồn gốc quyết đinh thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự lãnh đạo của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Xây dựng Đảng có đờng lối chính trị đúng,thống nhất về t tởng,trong sạch vững mạnh về tổ chức,gắn bó chặt chẽ với nhân dân.Đảng đặt lên hầng đầu xây dựng khối thống nhất trong toàn Đảng,muôn nghìn ng ời nh một chỉ có một ý chí,một hành động.Trong cách mạng Tháng Tám Đảng ta chỉ có 5.000 Đảng viên cùng với đồng bào trong cả nớc đã làm một cuộc khởi nghĩa thànhcông.Đảng tin dân,dân tin Đảng,ý Đảng lòng dân hoà quyện vào nhau là sức mạnh,là nguên nhân thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và cũng là nhân tố thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. II. ý Nghĩa lịch sử II. ý Nghĩa lịch sử Thứ nhất , đối với trong nớc CM tháng tám có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên con đờng giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Nó đã lật đổ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm qua, đập tan sự thống trị của thực dân hơn 80 năm qua kể từ khi Pháp nổ súng xâm lợc nớc ta. Cách mạng tháng tám là đánh dấu bớc biến đổi cực kì to lớn trong lịch sử phát triển lâu dài của dân tộc Viêt Nam. Nó đã chính quyền thực dân và phong kiến lập nên nớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nhà nớc công nông đầu tiên ở Đông Nam á. Nó đã biến nhân dân ta từ nô lệ thành những ngời chủ thực sự của đất nớc, biến nớc ta từ một nớc thuộc địa nửa phong kiến thành một nớc độc lập và dân chủ nhân dân, biến Đảng ta từ một đảng không hợp pháp thành một chính Đảng nắm quyền trong cả nớc. Cách mạng tháng tám xác lập và nâng cao vị thế quốc tế của dân tộc Việt Nam trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới. Với thắng lợi có tính chất thời đại của cánh mạng tháng tám, dân tộc ta đã bớc vào một kỉ nguyên mới vô cùng vẻ vang, kỉ nguyên của tự do và dân chủ nhân dân tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi CM tháng tám tuy chỉ là bớc đầu nhnh có ý nghiã quyết định đối với toàn bộ tiến trình phát về sau của cách mạng dân tộc. Chúng ta đã giành đợc thắng lợi trong thời đại cánh mạng vô sản, Nó phản ánh tính chất thời đại và mang lại những nhận thức mới mẻ , triệt để trong quan niệm cũng nh giải pháp giải quyết vấn đề độc lập dân tộc.Cách mạng tháng tám đánh dấu tầm nhận thức vủa đảng đã vợt qua hạn chế trong việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo lập trờng phong kiến t sản. Nó cũng là kết quả thực tiễn của đ ờng lối lãnh đạo đúng đắn của 5 Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu từ nhũng năm 1930 : " Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghiã xã hội . Hai là , đối với thế giới nhân dân Việt Nam đã góp phần vào công cuộc đấu tranh sâu rộng đánh bại hoàn toàn bè lũ phát xít trê thế giới , trong đó có phát xít Nhật ở Đông Dơng. Sự kiện này đã đa nớc ta vào hàng ngũ các nớc dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội trên thế giới .Đây cũng là thắng lợi chung của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới . Nó có sức cổ vũ rất lớn đối với nhân dân các nớc thuộc dịa và phụ thuộc trên thế giới nhất là các nớc thuộc địa của Pháp nổi dậy đấu tranh giành độc lập cho dân tộc mình. Thắng lợi của CM tháng 8 đã góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc nhất là đế quốc Pháp ở Đông Dơng. Nó cũng ảnh hởng trực tiếp đến phong trào chống đế quốc và giành độc lập dân tộc của hai n ớc láng giềng là Lào và Campuchia, củng cố hoà bình ở khu vực Đông Nam á nói riêng và thế giới nói chung. Nói về ý nghiã lịch sử của Cách mạng Tháng Tám,Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào,mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng:lần này là lần đầu tiên trong lịch s cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công,đã nắm chính quyền toàn quốc ". III. Bài học kinh nghiệm III. Bài học kinh nghiệm Thắng lợi của CM tháng 8 là kết quả của 15 năm trực tiếp lãnh đạo của Đảng, là thắng lợi của chủ nghĩa Mac - Lenin đợc vận dụng ngày càng sát với hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam . Nó đã chứng tỏ đờng lối đúng đắn của Đảng thể hiện ở sự tích cực trong việc chuẩn bị lực lợng trong các giai đoạn : Giai đoạn 1930 - 1931 , đợc đánh giá nh cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất của CM Việt Nam.Tuy trong giai đoạn này Đảng đã mắc phải những sai lầm cơ bản, ấu trĩ trong buổi đầu thành lập nh ng cũng không thể phủ nhận những thành quả to lớn mà địch không thể xoá bỏ là vai trò,năng lực lãnh đạo của GCCN và Đảng cộng sản Đông Dơng là đại biểu, đã xây dựng đợc lòng tin trong đông đảo quần chúng. Giai đoạn 1932 - 1935, đánh dấu sự khôi phục phong trào, ý chí của chiến sĩ cánh mạng.Trong những hoàn cảnh khó khăn tởng chừng nh không thể vợt qua đợc thì ý chí cộng sản trong mỗi ngời chiến sĩ 6 cách mạng đã trỗi dậy và chính họ dã từng bớc khôi phục phong trào cách mạng trong cả nớc . Giai đoạn 1936 - 1939, đợc đánh giá nh cuộc tổng diễn tập lần thứ hai bằng việc thành lập đội quân chính trị trong mặt trận dân chủ Đông Dơng.Đây là cao trào đấu tranh thực hiện các khẩu hiệu : hoà bình, dân chủ,dân sinh. Giai đoạn 1939 - 1945, là giai đoạn xây dựng và củng cố lại lực lợng cách mạng. Xây dựng lực lợng cách mạng và đấu tranh vũ trang,xây dựng các căn cứ địa.Đảng cũng tiến hành đấu tranh trên mặt trận t tởng văn hoá,củng cố sự thống nhất trong Đảng,tăng cờng đội ngũ cán bộ Đảng viên và chuẩn bị triệu tập Quốc dân đại hội chờ thời cơ đến. Nh vậy, Đảng đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và dân chủ,giữa nhiệm vụ chống đế quốc và chóng phong kiến cho phù hợp với từng thời kì. Trong 15 năm đó Đảng cũng đã từng b ớc thay đổi hnình thức và phơng pháp đấu tranh cho phù hợp với hoàn cảnh của cánh mạng Việt Nam. Đảng cũng đã khai thác triệt để những mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù để phân hoá chúng từng bớc tiêu diệt từng kẻ thù một. Đây cũng là ý thể hiện sự khôn khéo trong đ - ờng lối lãnh đạo của Đảng,nêu lên cái tức thời kịp thế trong sự biến đổi của thời cuộc,dẫn dắt quần chúng vững b ớc tiến lên.Nổi bật lên trong những nhân tố thắng lợi là sự dự đoán các thời cơ và chớp nhoáng thời cơ của Đảng. Đây có thể nói là khâu mắt xích quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của CM tháng tám. Cách mạng tháng 8 thành công khẳng định không có sáng tạo cánh mạng không có thành công cách mạng. Sáng tạo cánh mạng phải kết hợp với chiến lợc,sách lợc và phơng pháp cách mạng. IV.Sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và chủ IV.Sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh tịch Hồ Chí Minh Cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm ( 1930 - 1945 ) cả về lực lợng và tinh thần cách mạng Đảng cũng đã chớp đúng thời cơ tạo nên chiến thắng cho cách mạng. Thời cơ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những điều kiện trong nớc và bên ngoài,trong đó điều kiện bên trong giữ vai trò 7 quyết định. Trong bất kì một cuộc chiến đấu nào thời cơ tiến công là vô cùng quan trọng. Việc xác định,nắm bắt và phát huy triệt để thời cơ có thể làm nên thắng lợi quyết định , xoay chuyển và làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh.Trong lịch sử chúng ta đã chứng kiến nhiều sự tận dụng thời cơ để giành lấy thắng lợi quyết định nh trong CM T sản Pháp ( 1979 ),cách mạng tháng 10 ở Liên Xô( 1917 )trong đó trận đại thắng Stalingrat đã làm thay đổi cục diện chiến tranh thế giới .Dân tộc Việt Nam có truyền thống dựng nớc và giữ nớc nên trong những cuộc chiến đấu với kẻ thù cha ông ta luôn biết cách tận dụng triệt để thời cơ chiến thắng kẻ thù. Cách mạng tháng 8 là cuộc tổng khởi nghĩa của toàn dân d ới sự lãnh đạo của Đảng đã giành thắng lợi nhanh chóng trong vòng 15 ngày, trong đó nắm bắt thời cơ hành động là một nhân tố hết sức quan trọng để làm nên chiến thắng.Chúng ta đã thực hiện thời cơ với một quyết tâm rất cao, Hồ Chủ Tịch kêu gọi: " Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trờng Sơn cũng phải kiên quyết giành cho đợc độc lập".Câu nói đó của Bác vừa thể hiện thời cơ đã đến và quyết tâm giành độc lập của ngời dân Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh điều đó. Từ lúc ra đời 3 - 2 - 1930, qua cao trào 1930 - 1931 đợc đánh giá nh cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất,cao trào 1936 - 1939 rồi phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 với sự chuyển h ớng chỉ đạo tại hội nghị TW VI ( 11 - 1940 )và hoàn chỉnh tại hội nghị TW VII (5 - 1941) tiếp tục phát triển,giơng cao ngọn cờ giải phóng dân tộc,chủ tr- ơng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.Lực l ợng vũ trang ngày càng tăng nhiều , hình thức đấu tranh ngày càng phong phú .Tới năm 1945 tình thế cách mạng xuất hiện với không khí tiền khởi nghĩa. Trong nớc , ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dơng gây ra tình trạng khủng hoảng về chính trị.Hội nghị ban thờng vụ TW Đảng đã họp ngày 12-3-1945 ra chỉ thị :"Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".Xác định kẻ thù tr ớc mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dơng là phát xít Nhật,khẩu hiệu"Đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp " thay bằng khẩu hiệu"Đánh đuổi phát xít Nhật".Phát động phong trào "Kháng Nhật cứu nớc" sôi động trong cả nớc.Hởng ứng lời kêu gọi của Đảng cả dân tộc ta đã đứng dậy đấu tranh từ miền xuôi đến miền ngợc , từ thành thị đến nông thôn đều hừng hực khí thế khởi nghĩa. Việt Minh đã tổ chức các buổi diễn thuyết chớp nhoáng tố cáo tội ác của Phát xít Nhật,trừ khử những tên Việt gian. Sự ra đời 8 của du kích Batơ đã tăng thêm lực lợng cho cách mạng ở các vùng nông thôn, phong trào phá kho thóc diệt ác trừ diễn ra sôi nổi. Ngoài nớc , chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã đến hồi kết thúc,quân đồng minh phản công tiêu diệt phát xít trên khắp các chiến trờng. Hồng quân Liên Xô mở đợt tấn cong toàn diện vào sào huyệt của phát xít Đức, 30-4 quốc kì Xô Viết cắm trên nóc nà quốc hội Đức, đến 9-5 Hồng quân chiếm đợc Berlin. Phát xít Đức đã kí văn kiện đầu hàng vô điều kiện,lò lửa chiến tranh ở châu Âu đã bị dập tắt. Trên mặt trận Thái Bình Dơng quân Nhật thảm bại trên khắp các chiến trờng,tình hình thế giới hết sức sôi sục . Việt Nam cũng hoà mình vào không khí đó. Quân Nhật ở Đông Dơng hết sức hoang mang , lo sợ. Ngày 6 và 9-8 Mĩ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki,chỉ trong phút chốc hơn 40 vạn ng ời Nhật đã bị chết hoặc tàn phế .Đây là một thảm hoạ mà hậu quả của nó mãi mãi không bao giờ rửa nổi. Ngày 14-8-1945 phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện . Quân Nhật ở Đông Dơng nh rắn mất đầu suy sụp và khủng hoảng trầm trọng kéo theo sự sụp đổ của chính quyền bù nhìn.Chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, theo thoả thuận quân đồng minh sẽ vào Việt Nam thay chân Nhật. Bối cảnh lịch sử trong và ngoài nớc 1945 cho thấy thời cơ cách mạng đã chín muồi chính là lúc quân Nhật đầu hàng đồng minh cho đến khi đồng minh vào Đông Dơng.Bởi nếu sớm quá quân Nhật còn tinh thần sẽ gây khó khăn cho ta,nếu muộn thì quân đồng minh vào thời cơ không còn nữa. Đó thực sự là một thời cơ thuận lợi cho cả dân tộc đứng lên giành chính quyền.Nếu nh không tận dụng cơ hội " ngàn năm có một " thì chẳng những dân ta phải chịu mãi kiếp trâu ngựa mà quyền lợi dân tộc có thể mãi không đòi đợc. Cho nên ngay dau khi Nhật đầu hàng đồng minh Đảng đã ra quân lệnh số 1 tổng khởi nghĩa trong cả n - ớc: " Hỡi quân dân toàn quốc giờ tổng khởi nghĩa đã đến ! Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập cho nớc nhà ! Tổ quốc đang đòi hỏi những hi sinh lớn lao của các ,cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta " ( Quân lệnh số 1 ) C. KếT LUậN C. KếT LUậN 9 Cách mạng Tháng Tám thành công chứng tỏ rằng trong thời đại ngày nay,một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nớc thuộc địa có lực lợng của toàn dân dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản,có đờng lối cách mạng đúng đắn,phù hợp với xu thế phát triển của thời đại thì hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi.Cuộc cách mạng ấy có thể thành công trớc khi giai cấp công nhân ở chính quốc giành đợc chính quyền. Cách mạng tháng Tám xác lập và nang cao vị trí quốc tế của dân tộc Việt Nam trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới.Cách mạng tháng Tám phá tan một mắt xích quan trọng và thúc đảy sự tan rã không thể cứu vãn nổi của hệ thống thuộc địa,mở đầu quá trình sụp đổ của chế độ thực dân cũ tàn bạo,cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng,giành độc lập,tự do. THƯ MụC TàI LIệU THAM KHảO THƯ MụC TàI LIệU THAM KHảO 1 1 . Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - NXBGD . Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - NXBGD 2. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 10 [...]... đại cáo - Nguyễn TrÃi ) Dân tộc ta đà viết những trang sử hào hùng , chói lọi của BạchĐằng ,Chi Lăng, Xơng Giang gắn liền với tên tuổi những anh hùngdân tộc nh Ngô Quyền , Quang Trung Nguyễn Huệ Những trang sửđó đà soi đờng , dẫn lối cho dân tộc ta trong quá khứ , hiện tại và t - ơng lai. Nói đến những trang sử vàng của dân Việt Nam hôm nay thì thắnglợi của cuộc Cách mạng tháng Tám - 1945 quả... thời có giá trịvề lí luận và chính tr - thực tiễn cho mỗi cán bộ,đảng viên và mọi ng ờidân trong giai đoạn cánh mạng hiện nay. Lịch sử chính là sự gắn kết giữa quá khứ với hiện tại.Muốn hiểuvề một dân tộc thì ta phải tìm hiểu về lịch sử , đi về cội nguồn củadân tộc đó. Lịch sử Việt Nam la lịch sử của hơn 4000 năm dựng n ớc và giữnớc.Từ thời Lạc Long Quân - Âu Cơ khai sinh lập địa ,vua Hùng cócông... bình ,giải phóng dân tộc , đấu tranh vì "Tự do , bình đẳng ,bác ái ". Mộtthời đại mà tên đất nớc gắn liền với tên vị lÃnh tụ tài ba kiệt suấtthời đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh . Cuốn tiểu luận " Cá c h m ạ ng t h á ng t á m - 1 9 4 5 " đợc biênsoạn dới sự chỉ đạo của giảng viên Lơng Phơng Thảo trờng ĐHBK HàNội . 2 . Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945 Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945 I. Nguyên nhân thắng lợi I.. của CM tháng tám. Cách mạng tháng 8 thành công khẳng định không có sáng tạo cánh mạng không có thành công cách mạng. Sáng tạo cánh mạng phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách mạng tháng 8 - 1945, Cách mạng tháng 8 - 1945, Cách mạng tháng 8 - 1945

Bình luận về tài liệu cach-mang-thang-8-1945

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP