Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt

123 829 1
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 09:41

. hợp chủ đề Sự nhìn của mắt 47 iv 2.1.1. Giới thiệu nội dung chủ đề Sự nhìn của mắt trong chương trình hiện hành 47 2.1.2. Ý tưởng sư phạm của việc tổ chức dạy học chủ đề Sự nhìn của mắt . tài liệu tham khảo cho việc dạy học tích hợp chủ đề “ Sự nhìn của mắt . + Cách dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt trong dạy học Vật lí đem lại hứng thú học tập và nhận thấy mối liên. phương án dạy học đối với việc dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt . 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Việc tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt trong dạy học ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt, Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt, Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn