Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

146 292 3
Tran Thanh Hien

Tran Thanh Hien Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,839 tài liệu

  • Loading...
1/146 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 11:13

Đề tài về: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa……………………………………………………………………… i Lời cam đoan…………………………………………………………………… . ii Lời cảm ơn ……………………………………………………………………… iii MỤC LỤC .1 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .5 DANH MỤC CÁC BẢNG 6 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ .7 I. GIỚI THIỆU CHUNG .8 1. Lý do chọn đề tài .8 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .9 3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 9 II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9 1. Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu 9 1.1. Giả thuyết nghiên cứu .9 1.2. Câu hỏi nghiên cứu .10 2. Nhiệm vụ nghiên cứu 10 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .10 3.1. Khách thể nghiên cứu 10 3.2. Đối tượng nghiên cứu .11 4. Phương pháp nghiên cứu .11 4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 11 4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 11 5. Phạm vi và thời gian khảo sát 11 III. TỔNG QUAN .12 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ 19 1.1. Một số khái niệm cơ bản trong KT - ĐG kết quả học tập 19 1.1.1. Khái niệm về Đo lường – Đánh giá – Định giá trị 19 1 1.1.2. Khái niệm về trắc nghiệm (Test) – Thi - Kiểm tra .21 1.1.3. Kết quả học tập – Mục tiêu dạy học 23 1.2.Vị trí và vai trò của kiểm tra đánh giá (KT-ĐG) trong Giáo dục 24 1.2.1. Các yếu tố của quá trình dạy học và sự tác động của chúng .24 1.2.2. Vị trí và vai trò của KT-ĐG trong quá trình dạy học 26 1.3. Các phương pháp KT-ĐG kết quả học tập 28 1.3.1. Các loại hình câu hỏi trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá: [34] 28 1.3.1.1. Phương pháp trắc nghiệm tự luận .29 1.3.1.2. Phương pháp trắc nghiệm khách quan 31 1.3.2. Những ưu điểm, nhược điểm của TNKQ so với các hình thức kiểm tra khác 38 1.4. Kĩ thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và phân tích câu hỏi thi .43 1.4.1. Kĩ thuật xây dựng dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn .44 1.4.1.1. Chuẩn bị cho việc soạn thảo một bài trắc nghiệm 44 1.4.1.2. Thực hiện việc soạn một bài trắc nghiệm .46 1.4.2. Phân tích câu hỏi thi kiểm tra 48 1.4.2.1. Khái niệm phân tích câu hỏi thi, kiểm tra .48 1.4.2.2. Tác dụng của việc phân tích câu hỏi thi, kiểm tra và các phương pháp phân tích câu hỏi thi, kiểm tra .48 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KT-ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN KON TUM .59 2.1. Vài nét về chương trình Tiếng Việt lớp 10 ban cơ bản 59 2.1.1. Nội dung 59 2.1.1.1. Chương trình chung của môn học .59 2.1.1.2. Nội dung từng đơn vị bài học cụ thể .61 2.1.2. Mục tiêu đánh giá 63 2.1.2.1. Mục tiêu chung của môn học .63 2 2.1.2.2. Mục tiêu cụ thể từng đơn vị bài học (được xác định theo ba mức: Kiến thức, kĩ năng, thái độ) 65 2.2. Thực trạng kiểm tra đánh giá môn tiếng Việt lớp 10 ban cơ bản tại trường TH Chuyên Kon Tum 66 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu thực trạng 66 2.2.1.1. Khảo sát bằng phiếu điều tra .66 2.2.1.2. Khảo sát thông qua hồ sơ giảng dạy và hồ sơ lưu trữ của nhà trường 67 2.2.1.3. Phương pháp phỏng vấn sâu .67 2.2.2. Thực trạng sử dụng TNKQ trong KT – ĐG kết quả học tập tại trường Trung học (TH) Chuyên Kon Tum 67 2.2.2.1. Thực trạng nhận thức về việc sử dụng TNKQ trong KT-ĐG kết quả học tập 67 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ HIỆU CHỈNH CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN – THIẾT KẾ ĐỀ KT-ĐG 73 3.1. Xây dựng câu hỏi 73 3.1.1. Các nguyên tắc thiết kế quy trình xây dựng và sử dụng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn 73 3.1.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống .73 3.1.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .73 3.1.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 74 3.1.2. Bảng trọng số các đơn vị bài kiểm tra .74 3.1.3. Biên soạn câu hỏi .80 3.2. Hiệu chỉnh câu hỏi và lập đề kiểm tra 80 3.2.1. Kiểm tra chất lượng câu hỏi 80 3.2.2. Hiệu chỉnh câu hỏi và lập đề kiểm tra .82 3.3. Thực nghiệm sư phạm và phân tích các tham số đặc trưng .82 3.3.1. Khái quát về quá trình thực nghiệm 82 3.3.2. Nhập số liệu - Phân tích câu hỏi 83 3 3.3.3. Kết quả nghiên cứu 91 3.3.3.1. Bảng tổng hợp các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn Tiếng Việt lớp 10 ban cơ bản .91 3.3.3.2. Kết luận .96 3.4. Đánh giá của giáo viên và học sinh về tính khả thi của việc sử dụng câu hỏi TNKQ vào kiểm tra đánh giá kết quả học tập bộ môn 97 3.4.1. Đánh giá của học sinh 97 3.4.2. Đánh giá của giáo viên 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .99 TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 PHỤ LỤC 105 4 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT KT-ĐG: Kiểm tra - đánh giá TNKQ: Trắc nghiệm khách quan KQHT: Kết quả học tập TV: Tiếng Việt TN: Trắc nghiệm TNKQNLC: Trắc nghiệm khác quan nhiều lựa chọn GV-HS: Giáo viên - học sinh CBQL: Cán bộ quản lý TH: Trung học THPT: Trung học phổ thông THCS: Trung học cơ sở HK: Học kì 5 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp trắc nghiệm .42 Bảng 1.2: Thang đo mục tiêu giáo dục Bloom .45 Bảng 2.1: Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 10 Ban cơ bản 60 Bảng 2.2: Thực trạng nhận thức về việc sử dụng TNKQ trong KT-ĐG kết quả học tập của giáo viên và học sinh 68 Bảng 2.3: Nhận thức về mục đích sử dụng TNKQ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 69 Bảng 2.4: Tỉ lệ giáo viên thực hiện theo quy trình khi ra đề kiểm tra TNKQ 70 Bảng 2.5: Kết quả về công tác xử lý kết quả kiểm tra 72 Bảng 3.1: Bảng trọng số 76 Bảng 3.2: Các tiêu chí xem xét chất lượng câu hỏi nhiều lựa chọn 81 Bảng 3.3: Bảng tổng hợp kết quả phân tích câu hỏi 15 phút Tiếng Việt HK1 .91 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp kết quả phân tích câu hỏi 1 tiết Tiếng Việt HKI .92 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp kết quả phân tích câu hỏi 15 phút Tiếng Việt HK1I 94 Bảng 3.6: Bảng tổng hợp kết quả phân tích câu hỏi 1 tiết Tiếng Việt HKII .95 Bảng 3.7: Bảng tổng hợp kết quả phân tích câu hỏi theo đề kiểm tra .96 6 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 : Mối quan hệ của các nhân tố trong quá trình dạy học 25 Sơ đồ 1.2 : Vị trí của kiểm tra đánh giá 26 Sơ đồ 1.3: Các phương pháp trắc nghiệm .28 Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ giữa các bậc mục tiêu .64 7 MỞ ĐẦU I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Lý do chọn đề tài Chất lượng giáo dục đào tạo là một trong những vấn đề rất được quan tâm ở nước ta hiện nay. Với quan niệm xem đầu tư cho giáo dục là “đầu tư cho phát triển”, nước ta ngày càng có nhiều chủ trương, chính sách cũng như giải pháp để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Một trong những biện pháp quan trọng đó là “Đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá(KT-ĐG)”. Bên cạnh đó, giáo dục còn được đổi mới do nhu cầu của sự phát triển xã hội. Xã hội ngày càng phát triển về nhiều mặt, kéo theo nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao xuất phát từ một nền giáo dục vững vàng. Giáo dục nước nhà còn xác định được nhu cầu và xu thế đổi mới trên toàn thế giới bên cạnh nhu cầu trong nước. Điều này tất yếu cần phải có một nền giáo dục chuyên nghiệp. Giáo dục ngày nay không chỉ cung cấp kiến thức cho người học một cách thụ động, một chiều mà coi trọng việc giáo dục phương pháp, giáo dục cách tự khám phá tri thức, tự khám phá bản thân trên cơ sở đó làm nền tảng cho việc học tập suốt đời. Một lý do nữa là do có sự thay đổi về chất của các đối tượng trong giáo dục. Người học ngày nay chủ động, tích cực và hiểu biết nhiều hơn trước sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của xã hội. Chính vì điều này đòi hỏi một nền giáo dục đa chiều, đa cấp và chủ động hơn trong công tác giảng dạy. Nhà nước, Chính Phủ và Bộ giáo dục đã đưa ra nhiều định hướng trong công tác giáo dục hiện nay. Với tinh thần của nghị quyết 2-BCHTW Đảng khóa VIII: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo” thì vấn đề đổi mới và hoàn thiện trong kiểm tra đánh giá cần phải được tiến hành một cách đồng bộ để tạo sự chuyển biến về chất lượng. Thực tế hiện nay vấn đề chất lượng giáo dục nói chung và việc ra đề thi, chấm thi nói riêng đang là một vấn đề thu hút sự quan tâm hàng đầu của ngành giáo 8 dục. Cách tổ chức thi và chấm thi vẫn chủ yếu diễn ra theo phương thức tự luận, kết quả không phản ánh đúng thực trạng của người học. Một trong những phương hướng để cải thiện thực trạng trên đó là sử dụng trắc nghiệm khách quan (TNKQ) vào kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học và hoàn thiện hơn phương pháp thi tự luận trước đây. Tại các trường phổ thông, phân môn Tiếng Việt (TV) thuộc bộ môn Ngữ Văn là một môn học được xem là hết sức quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Vì vậy, việc đánh giá một cách khoa học kết quả học tập môn Tiếng Việt giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng học tập của môn học. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi cho môn học này lại chủ yếu diễn ra dưới hình thức tự luận nên chỉ đánh giá được một số mục tiêu học tập được xác định ban đầu. Xuất phát từ những cơ sở lí luận và thực tiễn của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập nói chung và kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh trường Trung học Chuyên Kon Tum nói riêng, chúng tôi chọn đề tài: “Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10 Ban cơ bản tại trường Trung học Chuyên tỉnh Kon Tum” làm đề tài luận văn nghiên cứu của mình 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan vào kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh trường Trung học Chuyên tỉnh Kon Tum nhằm giúp người dạy và người học đạt được mục tiêu môn học đầy đủ hơn. 3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài Giới hạn về đối tượng trong khảo sát nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung vào học sinh đang theo học lớp 10 chương trình cơ bản tại trường Trung học Chuyên tỉnh Kon Tum. Giới hạn nội dung: câu hỏi TNKQ cho chương trình Tiếng Việt lớp 10 ban cơ bản. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu 1.1. Giả thuyết nghiên cứu 9 • Việc sử dụng câu hỏi TNKQ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10 Ban cơ bản (hiện nay trong nhà trường phổ thông) còn mang tính tự phát nên giáo viên chưa xác định được một cách hệ thống việc đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu. • Sử dụng câu hỏi TNKQ đa lựa chọn trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10 ban cơ bản sẽ giúp giáo viên và học sinh đánh giá các mục tiêu cơ bản mà môn học đặt ra đầy đủ hơn, toàn diện và khách quan hơn. 1.2. Câu hỏi nghiên cứu • Việc sử dụng một cách hệ thống câu hỏi TNKQ đa lựa chọn có phù hợp cho việc đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt 10 ban cơ bản theo mục tiêu đề ra hay không? • Các đề thi dạng câu hỏi TNKQ đa lựa chọn đang được sử dụng trong nhà trường có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cũng như đánh giá được đầy đủ các mục tiêu môn học đề ra không? • Có thể xây dựng các bộ đề, bộ câu hỏi TNKQ đa lựa chọn cho các mục đích kiểm tra khác nhau kết quả học tập môn tiếng Việt 10 ban cơ bản hay không? 2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy và học. - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc thiết kế câu hỏi TNKQ đa lựa chọn và xây dựng đề thi - Nghiên cứu thực trạng sử dụng các loại câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh - Nghiên cứu chỉnh sửa câu hỏi TNKQ cho chương trình Tiếng Việt lớp 10 ban cơ bản. - Xác định các mục tiêu dạy học môn Tiếng Việt và tiến hành kiểm tra đánh giá thông qua câu hỏi TNKQ đa lựa chọn. - Thử nghiệm các câu hỏi. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10 Ban cơ bản của học sinh lớp 10 trường Trung học Chuyên tỉnh Kon Tum. 10 [...]... động thường xuyên và cần thiết. Kiểm tra đánh giá là biện pháp hữu hiệu nhằm đánh giá kết quả đào tạo (định lượng và định tính) ; là cơ sở để xây dựng chiến lược đào tạo về mục tiêu đào tạo, đội ngũ giáo viên, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Như vậy, nếu xem chất lượng của quá trình dạy – học là sự trùng khớp với mục tiêu thì kiểm tra đánh giá là cách tốt nhất để đánh giá chất lượng của... Kiểm tra 21 1.1.3. Kết quả học tập – Mục tiêu dạy học 23 1.2.Vị trí và vai trò của kiểm tra đánh giá (KT-ĐG) trong Giáo dục 24 1.2.1. Các yếu tố của quá trình dạy học và sự tác động của chúng 24 1.2.2. Vị trí và vai trò của KT-ĐG trong quá trình dạy học 26 1.3. Các phương pháp KT-ĐG kết quả học tập 28 1.3.1. Các loại hình câu hỏi trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá: [34] 28 1.3.1.1. Phương pháp. .. số khác 30 1.2.2. Vị trí và vai trò của KT-ĐG trong quá trình dạy học Vị trí của kiểm tra đánh giá Yêu cầu của xã hội Mục tiêu Chương trình và nội dung Kiểm tra, đánh giá Hình thức tổ chức dạy – học Phương pháp Phương pháp Sơ đồ 1.2 : Vị trí của kiểm tra đánh giá Nguồn: "Cẩm nang nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ giáo viên, NXB Lý luận chính... học, giáo viên với hoạt động dạy, học sinh với hoạt động học cùng với các phương tiện dạy học. Bên cạnh các CHÚ THÍCH : M : Mục tiêu dạy học N : Nội dung dạy học PP : Phương pháp dạy học Th : Thầy giáo – người dạy Tr : Trò - người học PT : Phương tiện dạy học KT/ĐG : Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học KT-XH : Kinh tế-xã hội KT/ĐGM PTTh Tr PPN Môi trường KT-XH Môi trường KT-XH... phạm” năm 1976 và đề tài “Vận dụng phương pháp test và phương pháp kiểm tra truyền thống trong dạy học tâm lí học năm 1978. Tác giả Nguyễn Hữu Long, cán bộ giảng dạy khoa tâm lí, cũng đã thực hiện thử nghiệm với đề tài: “Test trong dạy học . 15 1.3.1.1. Phương pháp trắc nghiệm tự luận Trắc nghiệm tự luận là một phương pháp kiểm tra được sử dụng khá phổ biến trước đây. Một bài kiểm tra dưới dạng... dụng câu hỏi TNKQ vào kiểm tra đánh giá kết quả học tập bộ môn 97 3.4.1. Đánh giá của học sinh 97 3.4.2. Đánh giá của giáo viên 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 105 4 1.4. Kĩ thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và phân tích câu hỏi thi Căn cứ vào các mục tiêu giảng dạy và kiểm tra đánh giá khác nhau, bài... tượng dạy học cho thấy, dạy học tồn tại như một hệ thống hoàn chỉnh thể hiện ở mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhân tố trong quá trình dạy học, mối quan hệ nhiều tầng giữa các nhân tố và mỗi nhân tố vẫn là một hệ thống độc lập tương đối. Các nhân tố này bao gồm mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, giáo viên với hoạt động dạy, học sinh với hoạt động học cùng với các phương tiện dạy. .. phương pháp khác trong đánh giá kết quả học tập. Trong quá trình sử dụng, cần nắm vững bản chất của các phương pháp kiểm tra đánh giá. Cần kết hợp các phương pháp đánh giá đối từng môn học, lớp 40 3.3.3. Kết quả nghiên cứu 91 3.3.3.1. Bảng tổng hợp các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn Tiếng Việt lớp 10 ban cơ bản 91 3.3.3.2. Kết luận 96 3.4. Đánh giá của giáo viên và học sinh về tính khả... trình và thực trạng dạy và học nhằm làm cơ sở cho công tác đánh giá thực trạng và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Kiểm tra, xét ở một khía cạnh khác, có ý nghĩa hẹp hơn đo lường hoặc đánh giá. Kiểm tra phần lớn được đưa ra dưới dạng câu hỏi được thiết kế để dành cho một hoặc nhiều học viên trong một điều kiện đã được chỉ rõ. * Thi (Examanition) Thi: Làm bài theo đề đã ra nhằm kiểm tra kiến... làm cơ sở cho việc đánh giá [8]. Còn theo tác giả Nguyễn Trọng Phúc thì khái niệm kiểm tra thuộc về phạm trù phương pháp, nó giữ vai trò liên hệ nghịch trong quá trình dạy học, nó cho biết những thông tin về kết quả vận hành của hệ dạy học[ 15]. Như vậy, trong quá trình dạy học thì kiểm tra là khâu cuối cùng trong phân phối chương trình cho các đơn vị bài học. Kiểm tra trong dạy học, với những cách . giải pháp để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Một trong những biện pháp quan trọng đó là Đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá( KT-ĐG)”.. luận và thực tiễn của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập nói chung và kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh trường Trung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

Bình luận về tài liệu doi-moi-phuong-phap-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP