Phân bố nguồn nhân lực ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.doc

16 2,042 14
luanvan02

luanvan02

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2012, 16:30

Phân bố nguồn nhân lực ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp Kinh tế đầu tư 49BMục lụcTrangLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………2NỘI DUNG …………………………………………………………………………3I. Tổng quan về phân bố nguồn nhân lực…………………………… 31.Khái niệm2.Phân loạiII. Thực trạng và nguyên nhân…………………………………………41.Phân bố nguồn nhân lực theo ngành………………………….42.Phân bố nguồn nhân lực theo thành phần kinh tế…………….83.Phân bố nguồn nhân lực theo thành thị và nông thôn……….104.Phân bố nguồn nhân lực theo vùng, lãnh thổ……………… 12III. Giải pháp………………………………………………………….13KẾT LUẬN…………………………………………………………………………16Danh mục tài liệu tham khảo……………………………………………………171Kinh tế đầu tư 49BLỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện quá trình đó đòi hỏi phải gắn liền tăng trưởng và phát triển kinh tế với thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, phát triển kinh tế với phân bố các nguồn nhân lực hợp lý tạo điều kiện để phát triển con người. Phát triển con người vừa là mục tiêu vừa là trung tâm mọi quá trình phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phân bố nguồn nhân lực một cách hợp lý luôn luôn là một trong những vấn đề được quan tâm đối với mọi quốc gia trên thế giới nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nước ta đang tiến hành công hiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì việc phân bố nguồn nhân lực như thế nào để sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lí và hiệu quả tối đa ngày càng trở nên bức thiết. Đó chính là lí do mà nhóm chúng tôi quyết định nghiên cứu đề tài: “Phân bố nguồn nhân lực ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp”2Kinh tế đầu tư 49BNỘI DUNGI- TỔNG QUAN VỀ PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC.1- Khái niệm - Phân bố nguồn nhân lực: là sự hình thành và phân phối các nguồn nhân lực vào các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế theo những quan hệ tỷ lệ nhất định nhằm sử dụng đầy đủ và có hiệu quả cao các nguồn nhân lực. Kết quả của quá trình phân bố các nguồn nhân lực là hình thành nên một cơ cấu nguồn nhân lực mới hợp lý hơn.- Cơ cấu nguồn nhân lực: phản ánh tỷ trọng nguồn nhân lực theo từng tiêu thức nghiên cứu trong nguồn nhân lực xã hội.2- Phân loại phân bố nguồn nhân lực - Theo ngành: + Nông – lâm – ngư nghiệp (Khu vực I)+ Ngành công nghiệp – xây dựng (Khu vực II)+ Thương mại dịch vụ(Khu vực III)- Theo thành phần kinh tế+ Kinh tế nhà nước+ Kinh tế tngoài nhà nước ( Tập thể, tư nhân, cá thể )+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài- Theo tiêu chí thành thị - nông thôn+Thành thị+Nông thôn.- Theo vùng lãnh thổ+ Đồng bằng sông Hồng+ Đông Bắc Bắc Bộ+ Tây Bắc Bắc Bộ+ Bắc Trung Bộ+ Nam Trung Bộ3Kinh tế đầu tư 49B+ Tây Nguyên+ Đông Nam Bộ+ Đồng bằng sông Cửu LongII- THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN1- Phân bố nguồn nhân lực theo ngành a. Thực trạng.Phân bố nguồn nhân lực theo ngành ở nước ta lúc đầu thường tập trung đông trong nông nghiệp, sau này khi đất nước ngày càng phát triển thì nguồn nhân lực chuyển dần sang ngành công nghiệp và dịch vụ.Sự thay đổi cơ cấu ngành và cơ cấu lao động giai đoạn từ năm1990 – 2007 (%)199019952000 2005 2007 Thay đổiGDP 100 100 100 100 100 2007/1990 2000/1990 2007/2000KV I 38,7 27,2 24,5 21,0 20,3 -18,4 -14,2 -6,2KV II 22,7 28,8 36,7 41,0 41,6 18,9 14,1 12,3KV III 38,6 44,1 38,7 38,0 38,1 -0,5 0,1 -6,0Lao động100 100 100 100 100 - - -KV I 73,0 71,3 65,1 57,1 53,9 -19,1 -7,9 -14,2KV II 11,2 11,4 13,1 18,2 20,0 8,7 1,9 6,8KV III 15,7 17,4 21,8 24,7 26,1 10,4 6,1 7,3( Nguồn niên giám thống kê 2007 )- Khu vực I:Từ năm 1990 – 2007, Khu vực I giảm tỷ trọng trong GDP ( từ 38,7% còn 20,3 % )và cả trong cơ cấu lao động ( từ 73% còn 54% ).Mức giảm của năm 2007/1990 trong GDP và trong lao động xem như tương đương ( -18,4% và -19,1% ). Nhưng: trong các năm 1990 – 2000, khu vực I 4Kinh tế đầu tư 49Bgiảm trong cơ cấu GDP nhanh hơn giảm trong cơ cấu lao động. Từ năm 2000-2007 diễn ra sự thay đổi ngược lại, lao động giảm nhanh hơn so với trong GDP. Điều này phản ánh quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa đang bắt đầu có súc hút, số lao động rút ra khỏi khu vực I nhanh hơn nhiều so với kỳ trước.- Khu vực IITỷ trọng khu vực II tăng lên trong cơ cấu của GDP (từ 22,7% đến 41,6% ) và trong lao động ( từ 11,2% đến 20% ). Tỷ trọng của khu vực trong GDP tăng nhanh gấp đôi so với tăng trong cơ cấu lao động. Khu vực II tăng nhanh nhưng giải quyết công ăn việc làm thì không nhiều. Trong khoảng thời gian từ 1990 – 2000 khu vực II tăng 14,1% trong GDP nhưng chỉ tăng được 1,9% trong cơ cấu lao động. Từ năm 2000 – 2007 khu vực II đã giải quyết được nhiều công ăn việc làm hơn so với các năm trước ( tăng 12,3 % trong GDP so với 6,8% trong lao động ). Từ năm 2000, công nghiệp hướng vào các ngành thu hút nhiều lao động hơn so với các năm trước.-Khu vực IIIKhu vực III hầu như không thay đổi trong cơ cấu GDP nhưng lại tăng khá nhiều trong cơ cấu lao động ( Từ 15,7% lên 26,1% ). Khu vực III giảm rất ít trong cơ cấu GDP ( -0,5%) nhưng tăng nhiều trong cơ cấu lao động ( 10,4% ). Đặc biệt các năm 2000 – 2007 khu vực III giảm 6% trong cơ cấu GDP nhưng tăng 7% trong cơ cấu lao động. Đây là khu vực giải quyết nhiều công ăn việc làm hơn so với khu vưc II. Như vây, theo điều tra lao động việc làm của Tổng cục niêm giám thống kê, từ năm 1990 đến năm 2007, quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta trong thời gian qua đang diễn ra theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng nông-lâm-ngư nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ thương mại. Để đánh giá chất lượng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quan hệ so sánh với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn này, có thể dùng chỉ tiêu năng suất lao động của 3 nhóm ngành trên.5Kinh tế đầu tư 49BBảng năng suất lao động trong các ngành nghề kinh tếNăng suất = GDP/ lao độngĐơn vị: triệu đông/người ( tính theo giá cố định )1990 1995 2000 2003 2005 2007Nền kinh tế 4,5 5,9 7.3 8.3 9.2 10.5Khu vưc I 2.0 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5Khu vực II 10.1 15.6 19.7 19.4 20.4 21.8Khu vực III 12.3 14.9 13.8 14.4 15.1 16.2(Nguồn : niên giám thống kê )Trong thời kỳ này , NSLĐ bình quân cả nước tăng tăng từ 4.5 triệu/người lên 10.5 tr/ng, tức là đã tăng hơn 2 lần. Trong đó, khu vưc II tăng nhanh nhất (tăng 2.16 lần), tiếp đến là khu vực II và khu vưc I. Thực trạng này phản ánh đúng tính quy luật là các ngành sản xuất tư liệu sản xuất sẽ phát triển nhanh nhất, kéo theo tỷ trọng lao động tăng nhanh, tiếp đến là ngành dich vụ thương mại để đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành ở Việt Nam còn chậm, để thấy rõ điều đó chúng ta có thể so sánh Việt Nam và một số quốc gia khác trong khu vực.Bảng cơ cấu GDP và cơ cấu lao động của ba khu vực kinh tế một số quốc gia trong khu vực năm 2007.Đơn vị %Tiêu thứcNước GDP Lao độngKVI KVII KVIII KVI KVII KVIIIViệt Nam 20.34 41.47 38.19 53.9 20.0 26.16Kinh tế đầu tư 49BMalaixia 8.51 50.63 40.86 14.21 19.13 66.08Thái Lan 10.84 43.85 45.31 39.45 14.02 44.86Indonexia 13.83 46.74 39.43 43.66 13.23 43.10Singapor 0.08 31.11 68.81 0.15 11.76 57.06(Nguồn: Niên giám thống kê)Qua bảng chúng ta thấy được tỷ lệ đóng góp GDP trên LLLĐ của các khu vực ở Việt Nam là chưa cân xứng. Trong khi đó các quốc gia còn lại sự phân bố đạt hiệu quả khá cao và theo đúng xu hướng, từ đó đặt ra yêu cầu đối với Nhà nước để phân bố nguồn nhân lực theo ngành đạt hiệu quả cao nhất.b. Nguyên nhân.- Nguồn nhân lực thường tập trung đông trong nông nghiệp trong giai đoạn đầu là do nông nghiệp là ngành cung cấp lương thực, thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của con người. Khi năng suất lao động đang còn thấp, trình độ phân công lao động xã hội còn hạn chế, nguồn nhân lực cần tập trung đông để đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.- Khi kinh tế xã hội phát triển, năng suất lao động trong nông nghiệp ngày càng cao cho phép đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm với số lượng người ngày càng ít, hơn nữa nhu cầu các sản phẩm công nghiệp, thương mại dịch vụ ngày càng tăng gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nên nguồn nhân lực có xu hướng chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ để phát triển các ngành này.2. Phân bố theo thành phần kinh tế . a. Thực trạng. Trong các thành phần kinh tế ở nước ta, kinh tế nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo, định hướng cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất và thu hút lượng lao động lớn nhất trong cả nước. Cùng với các chính sách khuyến khích phát triển nhằm thu hút vốn đầu 7Kinh tế đầu tư 49Btư từ nước ngoài, thành phần kinh tế này đóng góp ngày càng nhiều trong tổng sản phẩm xã hội và tạo ra nhiều việc làm hơn.Bảng cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế. Đơn vị %Thành phần kinh tế 1995 20002003 2005 20072007/2000 2007/1995Kinh tế nhà nước 40,2 38,5 39,1 38,4 36,4 -2,1 -3,8Kinh tế ngoài nhà nước 53,5 48,2 46,5 45,6 45,9 -2,3 -7,6Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài6,3 13,3 14,5 16,0 17,7 4,4 11,4(Nguồn : Niên giám thống kê)- Kinh tế nhà nước : Chiếm trên 40% GDP trong các năm 1995 – 1997, sau đó giảm xuống còn 38,5% vào năm 2000, năm mà tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất từ sau năm 1991. Tỉ trọng của thành phần kinh tế này vào năm 2007 chỉ còn 36,4% trong GDP.- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài : Năm 2007/1995, thành phần kinh tế này tăng 11,4%, có đóng góp đáng kể và có vai trò tăng lên không ngừng trong nền kinh tế.- Kinh tế ngoài nhà nước : Năm 2007/1995 thành phần kinh tế này giảm 7,6% trong GDP.Bảng cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế. Đơn vị %1995 2000 2003 2005 2007 2007/2000 2007/1995Kinh tế nhà nước 9,2 9,3 10,0 9,5 9,0 -2,1 -3,8Kinh tế ngoài nhà nước 90,8 89,7 88,1 87,8 87,5 -2,3 -7,6Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,0 1,9 2,7 3,5 2,5 3,58Kinh tế đầu tư 49B(Nguồn : Niên giám thống kê)Mặc dù kinh tế nhà nước chiếm gần 40% GDP nhưng chỉ có 9% trong tổng số lao động. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 17% GDP và khoảng 3,5% số lao động. Hơn 85% số lao động trong nền kinh tế là ở thành phần kinh tế ngoài nhà nước, trong đó kinh tế cá thể chiếm 80%, kinh tế tư nhân 7%. Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong giải quyết công ăn việc làm đã tăng đáng kể. Từ 2,1% trong cơ cấu lao động năm 2000 đã tăng lên 7% năm 2007Bảng năng suất lao động theo thành phần kinh tếNăng suất = GDP/ lao động.Đơn vị : Triệu đồng / người. Tính theo giá cố định 19941995 2000 2003 2004 2005 2006 2007Kinh tế nhà nước 25,7 31,9 34,2 36,2 39,6 43,0 45,3Kinh tế ngoài nhà nước 3,5 3,9 4,5 4,7 5,0 5,3 5,7Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 79,2 48,5 44,0 41,9 40,7 39,8(Nguồn : Niên giám thống kê) Trong thời kì từ năm 1995-2007 năng suất khu vực kinh tế nhà nước tăng từ 25.7 lên 45.3, đạt mức năng suất khá cao khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước như theo định hướng đường lối chính sách của nước ta. Năng suất khu vực kinh tế ngoài nhà nước cũng tăng dần từ 3.5 lên 5.7.Trong khi năng suất khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng giảm dần từ 79.2 đến 39.8b. Nguyên nhân:- Do nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, 1 bộ phận lao động chuyển dịch từ khu vực kinh tế nhà nước sang các khu vực khác nhiều hơn. Tuy nhiên, thành phần kinh tế này vẫn giữ vai trò 9Kinh tế đầu tư 49Bchủ đạo, một phần do tâm lý người lao động vẫn muốn tham gia sản xuất ở khu vực kinh tế nhà nước…- Việt Nam là một quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào, giá lao động rẻ, thị trường rộng bên cạnh đó lại khá ổn định về mặt chính trị nên ngày càng thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.- Luật Doanh nghiệp ra đời và liên tục sửa đổi phù hợp với xu thế phát triển tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động hiệu quả hơn.3. Phân bố nguồn nhân lực theo thành thị , nông thôn .a. Thực trạng Phân bố nguồn nhân lực giữa thành thị và nông thôn đã và đang có những chuyển biến tích cực phù hợp với xu hướng chung. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tỷ trọng các nguồn nhân lực được phân bố vào khu vực thành thị tăng lên, tỷ trọng các nguồn nhân lực khu vực nông thôn giảm xuống.Bảng phân bố lao động giữa thành thị và nông thôn Việt NamChỉ tiêu1/7/1999 1/7/2004 1/7/2006Nghìn ngườiTỷ trọngNghìn ngườiTỷ trọng NghìnngườiTỷ trọngDân số trong độ tuổi lao động43556 100 43255.3 100 61871.5 100Nông thôn 32196 73.92 32706 75.6 44342 71.67Thành thị 11359 26.08 10549.3 24.4 17529.5 28.33(Nguồn: Niên giám thống kê)10[...]... 28.33 (Nguồn: Niên giám thống kê)10 Kinh tế đầu tư 49BNỘI DUNGI- TỔNG QUAN VỀ PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC.1- Khái niệm - Phân bố nguồn nhân lực: là sự hình thành và phân phối các nguồn nhân lực vào các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế theo những quan hệ tỷ lệ nhất định nhằm sử dụng đầy đủ và có hiệu quả cao các nguồn nhân lực. Kết quả của quá trình phân bố các nguồn nhân lực. .. thị , nông thôn .a. Thực trạng Phân bố nguồn nhân lực giữa thành thị và nông thôn đã và đang có những chuyển biến tích cực phù hợp với xu hướng chung. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tỷ trọng các nguồn nhân lực được phân bố vào khu vực thành thị tăng lên, tỷ trọng các nguồn nhân lực khu vực nông thôn giảm xuống.Bảng phân bố lao động giữa thành thị và nông thôn Việt NamChỉ tiêu1/7/1999... các phân tích ở trên cho thấy phân bố nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tiến bộ như chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực I sang khu vực II và khu vực III, cơ cấu lao động trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển lên một cách rõ rệt, nguồn nhân lực tập trung đông ở thành thị và các vùng kinh tế trọng điểm… Tuy nhiên việc phân bố nguồn. .. quả cao các nguồn nhân lực. Kết quả của quá trình phân bố các nguồn nhân lực là hình thành nên một cơ cấu nguồn nhân lực mới hợp lý hơn.- Cơ cấu nguồn nhân lực: phản ánh tỷ trọng nguồn nhân lực theo từng tiêu thức nghiên cứu trong nguồn nhân lực xã hội.2- Phân loại phân bố nguồn nhân lực - Theo ngành: + Nông – lâm – ngư nghiệp (Khu vực I)+ Ngành công nghiệp – xây dựng (Khu vực II)+ Thương... bố nguồn nhân lực ở Việt Nam vẫn chưa hiệu quả và còn nhiều vấn đề bất cập như sự mất cân đối nguồn nhân lực giữa các vùng, xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực sang khu vực II và khu vực III còn chậm so với sự dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế… Vì thế, đặt ra yêu cầu đối với Nhà Nước đưa ra các chính sách phù hợp với điều 15 Kinh tế đầu tư 49Bthời kì đổi mới. Sự phân bố các nguồn nhân lực theo... Nguyên, Nam Trung Bộ có quy mô nguồn nhân lực nhỏ so với cả nước.b. Nguyên nhân: - Sự phân bố nguồn nhân lực không đồng đều giữa các vùng và lãnh thổ do đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của các vùng khác nhau.- Các vùng đồng bằng có xu hướng ngày càng tập trung nhiều nguồn nhân lực do điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ và đây là nơi tập trung của các thành phố lớn và vừa, có nhiều khu công... là chưa cân xứng. Trong khi đó các quốc gia còn lại sự phân bố đạt hiệu quả khá cao và theo đúng xu hướng, từ đó đặt ra yêu cầu đối với Nhà nước để phân bố nguồn nhân lực theo ngành đạt hiệu quả cao nhất.b. Nguyên nhân. - Nguồn nhân lực thường tập trung đông trong nông nghiệp trong giai đoạn đầu là do nông nghiệp là ngành cung cấp lương thực, thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của con người.... 100 100 (Nguồn : Thống kê lao động – việc làm 1996 - 2004 – Bộ LĐTBXH)- Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long tập trung nguồn nhân lực lớn nhất so với cả nước và có xu hướng ngày càng tăng trong những năm gần đây ( từ 20,7 đến 22,5 % và 21 đến 21,3 % ).- Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ có quy mô nguồn nhân lực trung bình. Năm 2004, mỗi vùng chiếm tỉ lệ 11 – 15 % nguồn nhân lực trong... gia sản xuất ở khu vực kinh tế nhà nước…- Việt Nam là một quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào, giá lao động rẻ, thị trường rộng bên cạnh đó lại khá ổn định về mặt chính trị nên ngày càng thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.- Luật Doanh nghiệp ra đời và liên tục sửa đổi phù hợp với xu thế phát triển tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động hiệu quả hơn.3. Phân bố nguồn nhân lực theo thành... nghiệp hóa và đô thị hóa nên nguồn nhân lực có xu hướng chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ để phát triển các ngành này.2. Phân bố theo thành phần kinh tế . a. Thực trạng. Trong các thành phần kinh tế ở nước ta, kinh tế nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo, định hướng cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất và thu hút lượng lao động . Phân bố nguồn nhân lực ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp 2Kinh tế đầu tư 49BNỘI DUNGI- TỔNG QUAN VỀ PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC.1- Khái niệm - Phân bố. Thực trạng và nguyên nhân ………………………………………41 .Phân bố nguồn nhân lực theo ngành………………………….42 .Phân bố nguồn nhân lực theo thành phần kinh tế…………….83 .Phân bố nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân bố nguồn nhân lực ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.doc, Phân bố nguồn nhân lực ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.doc, Phân bố nguồn nhân lực ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.doc

Bình luận về tài liệu phan-bo-nguon-nhan-luc-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP