BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

77 9,962 28
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 06:35

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 9 C©u 1: Tuần 1 Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: C¨n bËc hai sè häc cña 36 b»ng: Các đáp án: A. 2 )6(− B. - 2 )6(− C. - 2 6 D. 2 )6(− và - 2 )6(− . Đáp án đúng :A Câu 2: Tuần 1 Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: Giá trị của x để x = 11 là: Các đáp án: A. 121 B. - 121 C. 121 D. - 121 . Đáp án đúng :C Câu 3: Tuần 1 Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: Giá trị của x thoả mãn x <0 là: Các đáp án: A. x <0 B. x > 0 C. x 0 ≤ D. Không có giá trị x thỏa mãn. Đáp án đúng :D Câu 4: Tuần 1 Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: x−1 có nghĩa khi: Các đáp án: A. x ≥ - 1 B. x > -1 C. x ≤ 1 D. 0<x <1. Đáp án đúng :C Câu 5: Tuần 1 Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: Kết quả của phép khai căn 2 )51( − là: Các đáp án: A. 1- 5 B. -1- 5 C 1+ 5 D. 1+ 5 Đáp án đúng :C Câu 6: Tuần 1 Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: ABC ∆ có  = 90 0 , đường cao AH, HB =1, HC = 8. Độ dài AB là : Các đáp án: A. 1 B . 2 C . 3 D . 4 . Đáp án đúng :C Câu 7 : Tuần 1 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: ABC ∆ có  = 90 0 , đường cao AH = 4 , HB =1 , độ dài BC là : Các đáp án: A. 2 B. 3 C . 4 D . 17 Đáp án đúng :D Câu 8 : Tuần 1 Mức độ:Khá Phần nội dung câu hỏi: 2 )6( −x = 6 - x khi : Các đáp án: A . x < 6 B . x > 6 C. x 6 ≤ D. x ≥ 6 . Đáp án đúng :C Câu 9 : Tuần 1 Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Giá trị của biểu thức 324 − - 1bằng : Các đáp án: A . 3 B. 3 -2 C . 32 D. 2- 3 Đáp án đúng :B Câu 10 : Tuần 1 Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Với x <11 rút gọn biểu thức 2 22121 xx +− + x -11 được kết quả : Các đáp án: A. 0 B. 2x C. Không tính được D. 22-x . Đáp án đúng :C TUẦN 2 Câu 1: Tuần 2 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Với A ≤ 0, B ≤ 0 ta có: Các đáp án: A. BA. = A . B B. B A = B A C. BA + = A + B D. BA − = A - B Đáp án đúng :A Câu 2: Tuần 2 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tính 6,4.160 được kết quả là: Các đáp án: A. 3,2 B. 32 C. 320 D. – 32 Đáp án đúng :B Câu 3: Tuần 2 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Với a > 0 thì a a 2 32 bằng: Các đáp án: A. 9 B. 4 C. 8 D. 3. Đáp án đúng :B Câu 4: Tuần 2 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Giá trị của x thoả mãn x9 =3 khi: Các đáp án: A. x = 0 B. x =1 C. x = 2 D. x = 3 Đáp án đúng : B Câu 5: Tuần 2 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Trong hình vẽ bên ta có: Các đáp án: A. 2 1 a = 2 1 b + 2 1 c B. 2 1 b = 2 1 h + 2 1 c C. 2 1 h = 2 1 b + 2 1 c D. 2 1 c = 2 1 b + 2 1 h . Đáp án đúng :C Câu 6: Tuần 2 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: ABC∆ có  = 90 0 , AB = 6, AC = 8, BC =10. Độ dài đường cao AH là: Các đáp án: A. 4,8 B . 8,4 C . 4 D . 8. Đáp án đúng :A Câu 7: Tuần 2 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: Với a >2 thì 2 )2.(9.4 a− bằng: Các đáp án: A. 6.(1-a) B. – 6.(1+a) C . –6.(2-a) D . – 6.(a-1). Đáp án đúng :C Câu 8 : Tuần 2 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: )1).(1( yx −− = 1−x . 1−y khi : Các đáp án: A . x≠1, y≠1 B . x <1, y <1 C. x ≥ 1, y ≥ 1 D. x ≤ 1, y ≤ 1. Đáp án đúng :C Câu 9 : Tuần 2 Mức độ: Giỏi A B C c / b h a b / bc Phần nội dung câu hỏi: Với x ≥ 0 rút gọn biểu thức xx xx .44 44 ++ −+ được kết quả là : Các đáp án: A. 2 2 + − x x B. 2 2 + − x x C. )2( /2/ +− − x x D. 2 /2/ + − x x Đáp án đúng :D Câu 10 : Tuần 2 Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: ABC∆ có B ˆ = 90 0 , AB = 3, BC =4 độ dài đường cao BH bằng : Các đáp án: A. 3.4 B. 2 C. 1,7 D. cả 3 đều sai . Đáp án đúng :D TUẦN 3 Câu 1: Tuần 3 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tính 169 196 được kết quả là: Các đáp án: A. 14 13 B. 13 14 C. - 14 13 D 13 14 . Đáp án đúng :B Câu 2: Tuần 3 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Giá trị của x để 4 x − =1 là: Các đáp án: A. - 4 B. 4 C. 4 1 D 4 1 . Đáp án đúng :A Câu 3: Tuần 3 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: ABC∆ có  = 90 0 , đường cao AH. Có AB =3, BH = 2. Độ dài CH là: Các đáp án: A. 5 B. 4,5 C.3,5 D. 2,5. Đáp án đúng :D Câu 4: Tuần 3 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Cho hình vẽ, biểu thức nào sau đây sai: Các đáp án: A. c a = c c ′ B. a b = b b ' C. ' c h = ' b h D. ' c h = h b ' . Đáp án đúng : C Câu 5: Tuần 3 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Trong ∆ ABC góc  = 90 0 ta có: Các đáp án: A. sinB = BC AB B. cosB = BC AC C. tanB = AB AC D. cotB = AB AC . Đáp án đúng :C Câu 6: Tuần 3 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: ho góc nhọn α , ta có: Các đáp án: A. sin α =1 B. sin α >1 C. 0 cos≤ α 1≤ D. 0 <cos α < 1. Đáp án đúng :D Câu 7 : Tuần 3 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: Trong hình vẽ bên ta có : Các đáp án: A. 2 2 c b = ' ' c b B. 2 2 c b = ' ' b c C. 2 2 c b = 'c b A B C h c b b / c / a A B C h c b b / c / a D. 2 2 c b = c b' . Đáp án đúng : A Câu 8 : Tuần 3 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: ∆ ABC có  = 90 0 , cosC = 2 1 , AC = 7, độ dài cạnh BC là : Các đáp án: A. 5 B. 14 C. 7 2 D. 2 7 . Đáp án đúng :B Câu 9 : Tuần 3 Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Điều kiện x, y thoả mãn y x − − 1 12 = 1 21 − − y x là: Các đáp án: A. x ≥ 0,5 y ≤ 1 B. x > 0,5 y ≤ 1 C . x ≥ 0,5 y <1 D. x ≤ 0,5 y >1 . Đáp án đúng :D Câu 10 : Tuần 3 Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: ∆ ABC có  = 90 0 , góc sinC = 0,5, AB = 3,7.Độ dài cạnh BC bằng: Các đáp án: A. 7,4 B. 4,7 C. 3,7 D. 7,3 . Đáp án đúng :A TUẦN 4 Câu 1: Tuần 4 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Biết 019,3119,9 ≈ thì giá trị gần đúng của 91190 là: Các đáp án: A. 3,019 B. 301,9 C. 30,19 D. 0,3019. Đáp án đúng :B Câu 2: Tuần 4 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Biết 871,15,3 ≈ thì giá trị gần đúng của 0000035,0 là: Các đáp án: A. 0,001871 B. 0,01871 C.0,1871 D.1,871 Đáp án đúng : A Câu 3: Tuần 4 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Cho α =25 o , β = 65 o ta có: Các đáp án: A. sin α = sin β B. sin α = cos β C. tan α = tan β D. cot α = cot β . Đáp án đúng :B Câu 4: Tuần 4 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: ∆ ABC có  = 90 0 và tanB = 3 1 thì giá trị của tanC là: Các đáp án: A.3 [...]... cos12o < cos90o Đáp án đúng :B Câu 7 : Tuần 4 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: ∆ABC có  =90 0, AC = Các đáp án: A 2 B -2 C 1 2 1 2 D.- Đáp án đúng :C 1 BC , thì cos C bằng: 2 Câu 8 : Tuần 4 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: Giá trị biểu thức sin 27.5o – cos62.5o + sin 60 bằng: Các đáp án: A 2sin 36o B 2cos54o 3 2 C D 1 2 Đáp án đúng :C Câu 9: Tuần 4 Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Với góc... đáp án: A 1 3 2 8 B.23 C 3 2 D.-3 2 Đáp án đúng :B Câu8 : Tuần 7 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: Tam giác ABC có góc A bằng 750, Ĉ = 600, đường cao AH, HB = 10cm, độ dài AC là: Các đáp án: A B 20 3 2 3 dm dm C 2 3 cm D 20 3 cm Đáp án đúng :B Câu 9 : Tuần 7 Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Giá trị của x thoả mãn x − 8 + 2 x − 9 = 1 là : Các đáp án: A -9 B –3 C 9 và -9 D một kết quả khác Đáp. .. quả khác Đáp án đúng :D A Câu 10 : Tuần 7 Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Độ dài AB trong hình vẽ bên là : 300 B Các đáp án: A 5+ 3 cm B 5( 3 -1)cm C 5 3 dm D 15( 3 -1)cm 450 H Đáp án đúng : B 5cm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN TOÁN 9 Đơn vị: Phòng GD&ĐT Việt Trì Môn học: Toán 9 Thời gian nhập: 1 /9/ 2011 - 20/10/2011 Người nhập: Phạm Thị Thu Hằng Trường: THCS Lý Tự Trọng Câu hỏi số: 071, Tuần:... bằng : 9 Các đáp án: A 5 B.5 5 C 7 5 D .9 5 Đáp án đúng :A Câu 3 : Tuần 7 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: giá trị của x thoả mãn 121x - x = 100 là : Các đáp án: A 1 B 121 C 5 6 D 100 Đáp án đúng :D Câu 4: Tuần 7 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tam giác ABC có  = 90 0, AB = c, AC = b Độ dài cạnh b là : Các đáp án: A b = c sinB B b = c cosB C b = c cotB D b = c tanB Đáp án đúng... :D Câu5 : Tuần 7 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tam giác ABC có  = 90 0 , cos B= 3 , BC = 36 Độ dài cạnh 4 AB là : Các đáp án: A 12 3 B 18 3 C 6 3 D 18 Đáp án đúng :B Câu 6 : Tuần 7 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tam giác ABC có  = 90 0 ,BC= 8 2 , AB = 8 Độ dài cạnh cosC bằng: Các đáp án: A B 3 2 1 2 3 C 4 1 D 2 Đáp án đúng :B Câu 7: Tuần 7 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: ... dung câu hỏi: Với x < 1 phương trình 2 (2 x − 1) 2 = 3 có nghiệm là: Các đáp án: A -1 B 1 C 2 D.-2 Đáp án đúng: A Câu hỏi số: 078, Tuần: 8, Kỹ năng: Căn bậc ba Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn Độ khó: Khá Phần nội dung câu hỏi: Hình bình hành ABCD có AD=12 cm, AB =15cm, góc D bằng 600 thì có diện tích là : Các đáp án: A 30 3 cm2 B 60 3 cm2 C 90 3 cm2 D 120 3 cm2 Đáp án đúng: C Câu hỏi. .. án: A 3 5 < 2 6 < 29 B 29 < 2 6 2 6 Đáp án đúng: C Câu hỏi số: 084, Tuần: 9, Kỹ năng: Căn bậc hai căn bậc ba hệ thức lượng trong tam giác vuông, Độ khó: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tam giác ABC có  = 90 0, AB = 4, AC = 3, BC = 5, ta có: Các đáp án: 3 5 4 B cotC = 5 3 C tanC = 4 3 D cosC = 5 A sinC = Đáp án đúng: D Câu hỏi số: 085, Tuần: 9, Kỹ năng: Căn bậc... nội dung câu hỏi: Tam giácABC có  = 90 0, AC =10 , Ĉ = 300 Độ dài BC là: Các đáp án: A 20 B 20 3 2 3 10 20 D 3 C Đáp án đúng: D Câu hỏi số: 076, Tuần: 8, Kỹ năng: Căn bậc ba Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn Độ khó: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Tam giác ABC có  = 90 0, AC = 12, Ĉ = 600 Độ dài cạnh AB là: Các đáp án: 12 3 B 12 3 A C 3 10 D 10 - 3 Đáp án đúng: B Câu hỏi số:... ≤ 0 Đáp án đúng :C Câu 2: Tuần 5 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: A 2 B = A 4 B khi: Các đáp án: A A ≥ 0,B ≤ 0 B A ≥ 0, B ≥ 0 C.A < 0, B ≥ 0 D ∀ A,B ≥ 0 Đáp án đúng :D Câu 3: Tuần 5 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: So sánh 4 3 và 12 ta được kết quả là : Các đáp án: A 4 3 = 12 B 4 3 < 12 C 4 3 > 12 D Cả 3 đều sai Đáp án đúng :C Câu 4: Tuần 5 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: ... là: Các đáp án: 2a + 1 2b + 1 2a + 1 B 2b − 1 2 a +1 A C 2 b +1 D 2 b +1 2 a +1 Đáp án đúng : C A Câu 8: Tuần 6 Mức độ: Khá Phần nội dung câu hỏi: Số đo góc BAN trong hình vẽ bên là: Các đáp án: A 150 B 600 C 450 D 300 Đáp án đúng :D Câu 9: Tuần 6 1dm N C 150 B 5cm Mức độ: Giỏi Phần nội dung câu hỏi: Giá trị biểu thức: 1 1 1 + + bằng: 2 +1 3+ 2 4+ 3 Các đáp án: A 1 B 2 C 3 D 4 Đáp án đúng :A Câu 10: . TUẦN 4 Câu 1: Tuần 4 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Biết 0 19, 31 19, 9 ≈ thì giá trị gần đúng của 91 190 là: Các đáp án: A. 3,0 19 B. 301 ,9 C. 30, 19 D. 0,30 19. Đáp án đúng :B Câu 2:. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 9 C©u 1: Tuần 1 Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: C¨n bËc hai sè häc cña 36 b»ng: Các đáp án: A. 2 )6(− B. - 2 )6(− C dung câu hỏi: Với a > 0 thì a a 2 32 bằng: Các đáp án: A. 9 B. 4 C. 8 D. 3. Đáp án đúng :B Câu 4: Tuần 2 Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Giá trị của x thoả mãn x9 =3 khi: Các đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN, BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN, BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn