Bài con người và môi trường

9 389 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2015, 01:00

KiÓm tra bµi cò       !" #$%  &!% ' !% Bµi 21: con ngêi vµ m«i trêng ®Þa lÝ ()$*&+(,   Bµi 21: con ngêi vµ m«i trêng ®Þa lÝ 1. Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp víi m«i trêng ®Þa lÝ !&+/012%3,  4516&7 8 )89$:2; &+2%3,  )+-<< 2  =1$>65 9 ? ?/(@;A )'0B ($*&+2%3,   2 CD !E(3F2 %3 )+> $< 2  ?(+,  2 %/$- -<G(/ %  + & H$$ 2  2  Bµi 21: con ngêi vµ m«i trêng ®Þa lÝ 2. Ho¹t ®éng c«ng nghiÖp víi m«i trêng ®Þa lÝ !&22%3,  16&78 2%3 $2%3<@< ;… != $<@+9I '+ & H< 2  ?/(@;A )'0B( $*&22%3,- . J&2))2-< < 2 G(/ 2-K-$' ?/(LM;NOPQRSTUVA  @<WX01Y$'3 Y6Z>[40B$*&+ < 2  \F&<W+ ,&+2%3$2 %3 2 7]] Z3  ( E8$@$%7$/^ 65<% 8 / ;… ! [X01Y_E4¸7E`7 `7EaI7[ aI… ! [X'3Y_aI7E4©7[' … ! E+ 2 _Q42b  8-; M«i trêng quanh ta ®ang kªu cøu ! Cñng cè bµi H·y chØ ra nh÷ng hµnh ®éng cña con ngêi cã t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc víi m«i trêng tù nhiªn M;= +@' *c73F24 -< K3$$%87$@$% L;R$d3Z87e-Xf g;P^652c919@$% $' N;Q42b )@572b 17-6&+ 2%3& h;E8*4002%37   U;P^65W2%/&$242b  2  2%3 Cñng cè bµi Nh÷ng hµnh ®éng cña con ngêi cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi m«i trêng tù nhiªn M;= +@' *c73F24 -< K3$$%87$@$% h;E8*4002%37   U;P^65W2%/&$242b  2  2%3 Cñng cè bµi Nh÷ng hµnh ®éng cña con ngêi cã t¸c ®éng tiªu cùc tíi m«i trêng tù nhiªn L;R$d3Z87e-Xf g;P^652c919@$% $' N;Q42b )@572b 17-6&+ 2%3& . &!% ' !% Bµi 21: con ngêi vµ m«i trêng ®Þa lÝ ()$*&+(,   Bµi 21: con ngêi vµ m«i trêng ®Þa lÝ 1. Ho¹t ®éng n«ng. %/$- -<G(/ %  + & H$$ 2  2  Bµi 21: con ngêi vµ m«i trêng ®Þa lÝ 2. Ho¹t ®éng c«ng nghiÖp víi m«i trêng ®Þa lÝ !&22%3,.  8-; M«i trêng quanh ta ®ang kªu cøu ! Cñng cè bµi H·y chØ ra nh÷ng hµnh ®éng cña con ngêi cã t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc víi m«i trêng tù nhiªn M;= +@'
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài con người và môi trường, Bài con người và môi trường, Bài con người và môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn