Luận án tiến sĩ Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam

199 560 2
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 09:13

. đức tạo thành nền móng sâu xa của doanh nghiệp” [12, tr 259]. Hoặc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO – International Labour Oraganization) lại coi “Văn hóa doanh nghiệp là sự trộn lẫn đặc biệt. ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hoá và xã hội. Trong những năm tới, nhìn một cách tổng thể tương lai của nền kinh tế Việt Nam là tốt đẹp với đà tăng trưởng cao và bền vững. Sự phát triển kinh. việc nâng cao vị thế, thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường và là yếu tố thu hút những lao động có tâm huyết gắn bó với doanh nghiệp. Từ lâu, con người đã ý thức rất rõ về vai trò quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn