bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10

75 803 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2015, 16:42

. TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 Biên so ạ n: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ Grammar Exercises - English 10 Lê Ngọc Thạch LESSON 1: VERB FORMS (V-ing/. Perfect: had + V3/ed 7. would/should + Vo 17 Grammar Exercises - English 10 Lê Ngọc Thạch 8. can 9. may 10. must 8. could 9. might 10. had to Ex: He said to me, “Will you go with her father next week?”. begin)_____________ to study for the test yet. 5 Grammar Exercises - English 10 Lê Ngọc Thạch 9. John (hate)____________ smoke. 10. Jill always (get up)____________ at 6.00 a.m. 11. Joan (travel)___________
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10, bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10, bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn