Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC

98 325 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 08:49

Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC . nghĩa đó, Em đã chọn Đề tài “ Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC làm Chuyên đề thực. trong kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC; Phần III: Bài học kinh nghiệm và một số ý kiến hoàn thiện kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Khái qt về lập kế hoạch kiểm tốn trong kiểm tốn báo cáo tài chính, Trình tự lập kế hoạch kiểm tốn, Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn